A jogszabály mai napon ( 2023.12.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

33/2022. (X. 14.) AM rendelet

a 2022. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] szerinti egységes területalapú támogatás keretösszege 300 980 565 600 Ft.

(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti támogatás hektáronkénti értéke az (1) bekezdés szerinti keretösszeg és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek ellenőrzését követően megállapított támogatható területek hektárban kifejezett nagyságának hányadosa.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatható terület nagysága legfeljebb 4 974 267 hektár.

(4) A (2) bekezdés szerinti támogatásból 2022. október 17. napjától kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 42 355 Ft.

2. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

2. § (1) Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatás keretösszege 165 374 238 700 Ft.

(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti számítás során a támogatható terület nagysága legfeljebb 4 974 267 hektár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott számítás szerinti támogatásból 2022. október 17. napjától kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 23 272 Ft.

3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás

3. § (1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján támogatási jogcímenként hektár- és állategyed-alapon kell a kifizetést teljesíteni.

(2) A kifizetés során alkalmazott fajlagos támogatási összeget a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni.

(3) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti állategyed-alapú támogatások esetében a Magyar Államkincstár által elfogadott és a támogatási feltételeknek megfelelő állatlétszám vehető figyelembe.

(4) A (2) bekezdés szerinti támogatási összegből 2022. október 17. napjától kifizethető előleg mértéke legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott összeg.

4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

4. § (1) A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatás keretösszege 2 624 603 642 Ft.

(2) A 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti támogatási összeg meghatározásakor legfeljebb 91 558 hektár támogatható területmérték vehető figyelembe.

(3) A (2) bekezdés alapján meghatározott támogatásból 2022. október 17. napjától hektáronként kifizethető előleg mértéke legfeljebb 20 066 Ft.

5. A nettó pénzügyi felső határ betartása

5. § (1) Az 1–4. § szerinti mértékek megállapításának alapja az éves bruttó pénzügyi felső határ összege.

(2) A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete szerinti nettó pénzügyi felső határt figyelembe véve az 1–4. § szerinti támogatások kifizetésekor a teljes támogatási összegre csökkentési együtthatót kell alkalmazni. A csökkentési együttható mértéke előleg-, illetve részfizetés esetén 0,9768.

5a. *  Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása

5/A. § *  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12–17. §-a alapján összesen legfeljebb 2 932 673 370 forint, egyedenként legfeljebb 25 065 forint támogatás vehető igénybe.

5b. *  Hízottbika-tartás átmeneti nemzeti támogatása

5/B. § *  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 10. §-a alapján összesen legfeljebb 1 794 906 000 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 20 000 forint támogatás vehető igénybe.

5c. *  Átmeneti nemzeti tejtámogatás

5/C. § *  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 11. §-a alapján összesen legfeljebb 9 078 503 480 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 5,00 forint támogatás vehető igénybe.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § *  Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet, valamint

d) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2022-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról szóló, 2022. július 5-i (EU) 2022/1161 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 33/2022. (X. 14.) AM rendelethez

A 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatási jogcímekre 2022. október 17. napja után kifizethető előleg maximális értékei

A B
1. A 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím Az előleg maximális értéke
(Ft)
2. Anyajuhtartás támogatása 8 406
3. Anyatehéntartás támogatása 42 435
4. Hízottbika-tartás támogatása 14 084
5. Tejhasznú tehéntartás támogatása 94 203
6. Cukorrépa termesztés támogatása 239 777
7. Rizstermesztés támogatása 246 767
8. Ipari zöldségnövény termesztés támogatása 64 537
9. Zöldségnövény termesztés támogatása 66 523
10. Ipari olajnövény termesztés támogatása 87 598
11. Extenzív gyümölcstermesztés támogatása 78 367
12. Intenzív gyümölcstermesztés támogatása 103 157
13. Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 19 801
14. Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 52 332