A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.VI.1. - 2023.VI.1.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi LXV. törvény

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről * 

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból, valamint a nemzeti költségvetésből nyújtott agrártámogatások végrehajtásával összefüggő alapelveket, egységes intézményi, információs és eljárási kereteket megállapítsa, a következő törvényt alkotja:

1. A törvény alapelvei

1. § A támogató az európai uniós és a nemzeti forrásból folyósított támogatások igénybevételének és a közös agrárpolitika egyéb, támogatás kifizetésével nem járó piacszabályozási intézkedéseiben (a továbbiakban együtt: intézkedés) való részvételhez kapcsolódó információhoz való egyenlő hozzájutási esélyek biztosítása mellett megadja a kedvezményezett részére a vonatkozó nemzeti jogszabályok és európai uniós jogi aktusok, valamint egyéb rendelkezések megtartásához szükséges tájékoztatást, és lehetővé teszi az intézkedésekben való részvétel európai uniós jogi aktusokon, nemzeti jogszabályokon és egyéb rendelkezéseken alapuló rendjének megismerését.

2. § A támogató megkülönböztetés nélkül, az adott intézkedésre vonatkozó európai uniós jogi aktusoknak és nemzeti hatáskörben kiadott jogszabályoknak, továbbá az ezeken alapuló más rendelkezéseknek megfelelően, valamint a támogatási cél megvalósítását és rendeltetését elősegítő módon jár el az e törvény hatálya alá tartozó intézkedések során.

3. § E törvényen alapuló eljárásban (a továbbiakban: eljárás) tilos minden olyan különbségtétel, kizárás vagy korlátozás, amelynek célja vagy következménye a törvény előtti egyenlő bánásmód megsértése, az eljárás bármely résztvevője e törvényben biztosított jogának csorbítása.

4. § A támogató a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és a kedvezményezettel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A támogató jóhiszeműen, a jogszabály keretei között a kedvezményezett jogát és jogos - ideértve gazdasági - érdekét szem előtt tartva, az eljárásban érintett kiskorú érdekeinek fokozott figyelembevételével jár el.

5. § (1) A kedvezményezettet megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog. A kedvezményezett jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során köteles jóhiszeműen eljárni, valamint elősegíteni a törvény végrehajtásában közreműködő szervek, szervezetek feladatainak végrehajtását. A kedvezményezett magatartása nem irányulhat a támogató megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. A kedvezményezett jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a támogatót terheli.

(2) A támogató eljárása során a kedvezményezett a támogatási feltétellel összefüggésben őt terhelő kötelezettség alól egyedi méltányosság alapján történő mentesítésének nincs helye.

6. § Annak érdekében, hogy az eljárások ténylegesen a jogszabályokban vagy pályázati felhívásokban meghatározott célok megvalósítását szolgálják, a támogató megteremti és biztosítja a szabálytalanságok elleni hatékony fellépéshez szükséges feltételeket.

7. § A kedvezményezettek, a támogató és a törvény végrehajtásában közreműködő szervek, szervezetek kötelesek egymással, az Európai Unió illetékes szerveivel, szervezeteivel együttműködni. Ez az együttműködés kiterjed az egyes feladatok európai uniós jogi aktusokban, valamint a jogszabályokban foglaltak szerint történő végrehajtására, az együttműködő felek közötti, szükséges és célhoz kötött adatszolgáltatásra, az ellenőrzések végrehajtásához szükséges feltételek megteremtésére.

8. § Az eljárás hivatalos nyelve a magyar. A magyar nyelvet nem ismerő kedvezményezett - a fordítási és tolmácsolási költség előlegezése és viselése mellett - kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét.

9. § A törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseit a Közös Agrárpolitikára (a továbbiakban: KAP) vonatkozó európai uniós jogi aktusokra figyelemmel kell alkalmazni és értelmezni.

2. Értelmező rendelkezések

10. § (1) E törvény alkalmazásában:

1. adatkezelő: a Nemzeti Irányító Hatóság, a Nemzeti Kifizető Ügynökség, a közreműködő szervezet valamint az együttműködő szervezet;

2. agrártámogatási jogviszony: e törvény alapján a támogató és a kedvezményezett között létrejövő valamennyi jogviszony, ideértve a kifizetéssel nem járó intézkedéseket és az abban való részvételt is;

3. állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság: a közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó intézkedések keretében a kedvezményezett számára megállapított olyan vagyoni értékű jog, amelynek azonosítását és nyilvántartását jogszabály írja elő, és amely a támogatás igénybevételének szükséges feltétele;

4. beruházás: a számvitelről szóló törvény és a személyi jövedelemadóról szóló törvény által befektetett eszközként aktiválhatónak minősített ráfordítások összessége, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységek és az erdő faállományának minőségi javítását szolgáló törzsalakító nyesés, azzal, hogy a társasági tulajdon, illetve szavazati jog megszerzésére fordított összeg csak abban az esetben minősül beruházásnak, ha a támogatás igénybevételi feltételeit megállapító jogszabály ezt kifejezetten lehetővé teszi;

5. egyéb szervezet: támogatásban nem részesülő, de az eljárásban részt vevő;

6. feltételesség: a közvetlen mezőgazdasági támogatások, valamint egyes vidékfejlesztési támogatások igénylése esetén betartandó, a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2021/2115/EU (2021. december 2.) európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: KAP I rendelet) 12. cikke és III. melléklete, valamint a feltételességről szóló jogszabály szerinti egységes feltételrendszer;

7. folyamatban lévő eljárás: a kérelemre vagy hivatalból indult, véglegessé vált döntéssel még le nem zárt eljárás;

8. hatáskörrel rendelkező hatóság: a feltételesség körébe tartozó előírások és követelmények ellenőrzését, igazolását végző szerv;

9. intézkedés: a KAP Stratégiai Terv által tartalmazott egyes beavatkozások, valamint nemzeti hatáskörben nyújtott egyes agrártámogatások;

10. irat: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény szerinti irat, ideértve a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti okirat, közokirat és magánokirat, illetve az egyes intézkedésekkel kapcsolatban keletkezett egyéb iratok;

11. KAP Stratégiai Terv: a KAP I rendelet 104. cikke szerinti tagállami tervezési dokumentum;

12. kedvezményezett:

a) az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely támogatást igényel, támogatásra, intézkedésben való részvételre jogosult, valamint ezekkel összefüggésben befizetésre, adatszolgáltatásra kötelezett, illetve akit vagy amelyet a támogató ellenőrzés alá vont;

b) az egyéb szervezet fogalomkörébe tartozó eljárásban részt vevő,

c) a (2) bekezdés szerinti nyilvántartás szempontjából a meghatalmazott;

13. mezőgazdasági célú csekély összegű támogatások:

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) bizottsági rendelet szerinti vidékfejlesztési, erdészeti vagy vadgazdálkodási célú általános csekély összegű támogatás,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1408/2013/EU (2013. december 18.) bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás;

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúraágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 717/2014/EU (2014. június 27.) bizottsági rendelet szerinti halászati csekély összegű támogatás;

14. mezőgazdasági üzem: a KAP I rendelet 3 cikk 2. pontja szerinti fogalomnak megfelelő gazdálkodási egység;

15. mezőgazdasági vagyoni értékű jog: közvetlen támogatási intézkedésekhez kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások keretében a kedvezményezett számára megállapított olyan vagyoni értékű jog, melynek feltételeit, azonosítását és nyilvántartását jogszabály írja elő, és amely a támogatás igénybevételének szükséges feltétele;

16. monitoring: a KAP I rendelet 7. cikk szerint meghatározott mutatókra vonatkozóan végrehajtott, az intézkedések megkezdésekor, valamint a célokhoz, mérföldkövekhez viszonyított előrehaladásának, hatásának rendszeres vizsgálata és értékelése, figyelemmel a KAP I rendelet 132. cikkében foglaltakra;

17. monitoring-adatgyűjtés: a KAP I rendelet 7. cikke szerint meghatározott mutatókra vonatkozóan végrehajtott, az intézkedések megkezdésekor, valamint a célokhoz, mérföldköveihez viszonyított előrehaladásának, hatásának mérésére szolgáló a 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a KAP stratégiai tervek értékelése, valamint a monitoringhoz és értékeléshez szükséges információnyújtás tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2022/1475/EU (2022. szeptember 6.) bizottsági rendelet szerinti adatok rendszeres gyűjtése;

18. monitoringrendszer: a monitoringtevékenység folytatása céljából létrehozott intézmények, szervezetek, eszközök és eljárásrendek, valamint ezek együttes működtetése érdekében folytatott eljárások összessége;

19. szabálytalanság: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2021/2116/EU (2021. december 2.) európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: KAP II rendelet) 2. cikk a) pontja szerint megállapított tényállás;

20. szociális feltételesség: a KAP I rendelet 14. cikke szerinti követelmény;

21. támogató:

a) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap tekintetében a jogi szabályozás során a Nemzeti Irányító Hatóság, az eljárás során a Nemzeti Kifizető Ügynökség,

b) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap egyes piaci és a KAP II rendelet 5. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti ágazatokra vonatkozó egyes intézkedései tekintetében a jogi szabályozás és az intézkedésben való részvételre jogosultág megállapítása során, valamint támogatás megállapítása esetén a támogatási döntés meghozataláig a Nemzeti Irányító Hatóság, az eljárás során a Nemzeti Kifizető Ügynökség,

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a támogatási döntés meghozataláig a Nemzeti Irányító Hatóság, ezt követően a Nemzeti Kifizető Ügynökség,

d) a kizárólag nemzeti hatáskörben nyújtott támogatások tekintetében a jogi szabályozás során az agrárpolitikáért felelős miniszter, az eljárás során a Nemzeti Kifizető Ügynökség;

22. területi monitoring: a KAP II rendelet 65. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti eljárás.

(2) * 

3. A törvény hatálya

11. § (1) E törvény hatálya kiterjed:

a) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (a továbbiakban: EMGA),

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA), [a továbbiakban a) és b) pont együtt: KAP Alapok], és

c) az Európai Unió általános költségvetéséből

2023-2027 programozási időszakban finanszírozott intézkedésekkel összefüggő eljárásokra, beleértve egyes, kifizetéssel nem járó EMGA piaci intézkedéseket is.

(2) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a nemzeti költségvetésből finanszírozott intézkedésekkel összefüggő eljárásokra.

(3) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni

a) exportbizonyítvány kiállítása iránti kérelem,

b) másik tagállamban kiállított exportbizonyítvány alapján export-visszatérítés iránti kérelem,

c) export-visszatérítés megállapítására szolgáló eljárás keretében ajánlat, valamint

d) intervenciós felvásárlási, tárolási vagy értékesítési eljárás során ajánlat

benyújtásával kezdeményezett eljárásra.

(4) Ha törvény másként nem rendelkezik, a vámszabad területre is e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. KAP Alapok szervezete

12. § (1) A Nemzeti Irányító Hatóság a KAP I rendelet 123. cikke szerinti feladatot ellátó agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter). A Nemzeti Irányító Hatóság feladatait, felelősségének fenntartása mellett közreműködő szervezetnek, jogszabályban meghatározottak szerint átadhatja.

(2) Az illetékes hatóság a KAP II rendelet 8. cikke szerinti akkreditációs feladatot ellátó miniszter.

(3) A Nemzeti Kifizető Ügynökség a KAP II rendelet 9. cikke szerinti feladatot ellátó szervezet. A Nemzeti Kifizető Ügynökség feladatait, felelősségének fenntartása mellett jogszabályban és megállapodásban rögzítettek szerint együttműködő szervezetnek átruházhatja.

(4) A tanúsító szerv a KAP II rendelet 12. cikke szerinti feladatot ellátó szervezet.

(5) A Nemzeti KAP-hálózat a KAP I rendelet 126. cikke szerinti feladatot jogszabályban foglaltak szerint ellátó szervezet.

(6) A Nemzeti KAP Monitoring Bizottság a KAP I rendelet 124. cikke szerint létrehozott és működő bizottság, amelynek összetételére és működési rendjére vonatkozó részletes szabályokat jogszabály állapítja meg.

5. * 

13. § * 

6. Adatkezelés

14. § (1) Az adatkezelő az eljárás során

a) a kedvezményezett természetes személy természetes személyazonosító adatait, lakcímadatait, támogatási azonosítóját,

b) a kedvezményezettre vonatkozóan keletkezett adatokat,

c) a monitoringadatokat, valamint

d) a kedvezményezett ellenőrzése során harmadik személyről nyert - személyes adatként az a) pont szerinti - adatokat

[az a)-d) pontok a továbbiakban együtt: támogatási adat] az adott intézkedésre vonatkozóan a végrehajtásához való jog elévüléséig kezelheti.

(2) Az adatkezelő a törvényben meghatározott más szerv, illetve szervezet nyilvántartásából átvett adatot csak a kedvezményezett személyazonosításához, a támogatáshoz való jogosultság megállapításához, valamint ellenőrzéshez használhatja fel.

15. § (1) Támogatási titoknak minősül valamennyi, az adatkezelő eljárásában készített vagy rögzített, a (3) bekezdésben meghatározott adatkörön kívüli adat.

(2) Az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó, a kifizető ügynökségekkel és más szervekkel, a pénzgazdálkodással, a záróelszámolással, az ellenőrzésekkel, a biztosítékokkal és az átláthatósággal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló, 2021. december 21-i (EU) 2022/128 bizottsági rendelet 58. cikk (2) bekezdése alapján, az abban meghatározott intézkedések tekintetében a (3) bekezdés e) pontja támogatási titoknak minősül.

(3) Közérdekből nyilvános adatként nem minősül támogatási titoknak - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az adatkezelő által kezelt támogatási adatok közül az e törvény alapján az adatkezelő által folyósított, a központi költségvetésből, illetve a KAP Alapokból finanszírozott támogatásban részesülő kedvezményezett

a) természetes személy családi és utóneve,

b) nem természetes személy megnevezése,

c) a támogatás elnevezése, a várható vagy tényleges eredményei,

d) a támogatás célja,

e) a támogatás megvalósításának kezdőnapja, befejezésének várható vagy tényleges dátuma,

f) a folyósított támogatás összege,

g) az érintett forrás,

h) a teljes költség, valamint a társfinanszírozási arány,

i) a megvalósulás helye szerinti település neve,

j) a beavatkozás típusa,

k) az érintett egyedi célkitűzés, valamint

l) a jogosulatlan részvétel, vagy szabálytalanság miatt visszafizetendő támogatás összege.

(4) Az adatkezelő szerv alkalmazottja, volt alkalmazottja, az ellenőrzésbe vagy az eljárásba bevont szakértő és minden más személy, akinek az adatszolgáltatás, -nyilvántartás, -feldolgozás, az ellenőrzés, a támogatás megállapítása, tartozásbeszedés, végrehajtás, illetve statisztikai célú felhasználás során feladataival összefüggésben feladataihoz kapcsolódó támogatási titok vagy törvény által védett adat jut a tudomására, köteles azt megőrizni.

(5) A (4) bekezdésben megjelölt személy megsérti a titoktartási kötelezettséget, ha az adatkezelő szerv által kezelt támogatási titkot illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tesz, felhasznál vagy közzétesz.

16. § (1) A támogatási titok az adatkezelőn kívüli más szerv vagy személy által csak a következő alapos okkal használható fel:

a) a támogatás ellenőrzése,

b) az IIER folyamatos informatikai fejlesztése, vagy

c) a (3)-(5) bekezdésben megjelöltek tájékoztatása.

(2)-(6) * 

17-19. § * 

7-23. * 

20-47. § * 

24. Felhatalmazó rendelkezések

48. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a KAP Alapok szervezeteit, a feltételesség körébe tartozó ellenőrzéseket végző hatáskörrel rendelkező hatóságot rendeletben jelölje ki és feladatkörét állapítsa meg. * 

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a KAP Alapok és a nemzeti költségvetésből nyújtott egyes támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli, lebonyolítási, biztosítékkezelési rendet rendeletben állapítsa meg.

(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

1. a KAP Alapok és a nemzeti hatáskörben nyújtott támogatások részletes eljárási szabályait, a támogatási igények benyújtásának, elbírálásának, folyósításának, felhasználásának, a felhasználására vonatkozó beszámolásnak, a felhasználás ellenőrzésének és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeinek, a támogatási döntés módosításának a feltételeit,

2. a KAP Alapok egyes intézkedéseinek igénybevételével, az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatással, eljárásokkal, valamint az intézkedésekben való részvétellel kapcsolatos részletes szabályokat,

3. a Nemzeti Irányító Hatóság feladatainak közreműködő szervezetre történő 12. § (1) bekezdése szerinti átruházásával kapcsolatos részletes szabályokat,

4. a Nemzeti Kifizető Ügynökség feladatainak együttműködő szervezetre történő 12. § (3) bekezdése szerinti átruházásával kapcsolatos részletes szabályokat,

5. a KAP Alapokból nyújtott támogatásokból finanszírozott közbeszerzési eljárások ellenőrzésének részletes szabályait,

6. az elháríthatatlan külső ok (vis maior) bejelentésével és igazolásával kapcsolatos részletes szabályokat,

7. a KAP Alapok intézkedései esetén alkalmazandó monitoring részletes szabályait, továbbá a monitoringindikátorok alapján képzett adatok és az adatok szolgáltatására kötelezettek körét, valamint a monitoringadatok szolgáltatásának a rendjét,

8. a MePAR és a hozzá kapcsolódó nyilvántartások részletes szabályait, a MePAR üzemeltetésének részletes szabályait, a MePAR-ban kezelt adattartalmat, az adatszolgáltatás, adatfelhasználás és adatkezelés rendjének részletes szabályait,

9. az intervenciós raktárregiszter létrehozásával, az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatással, eljárásokkal kapcsolatos részletes szabályokat,

10. a feltételesség, valamint a szociális feltételesség körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokat, a végrehajtásához kialakítandó nyilvántartások részletes szabályait,

11. az elektronikus úton teljesítendő kérelembenyújtás, valamint adatszolgáltatási kötelezettség eseteit, az elektronikus kapcsolattartás feltételeit, valamint az elektronikus kapcsolattartással kapcsolatos részletes szabályokat,

12. a KNYR vezetésének részletes szabályait és az abban szereplő konkrét adatokat,

13. a tevékenységihely-nyilvántartás módját és feltételeit, továbbá a tevékenységihely-nyilvántartással kapcsolatos eljárás részletes szabályait,

14. a Nemzeti KAP-hálózat felállításával kapcsolatos részletes szabályokat,

15. a mezőgazdasági vagyoni értékű jogok megállapításának és nyilvántartásának részletes szabályait,

16. a területi monitoringrendszer működtetésével, a helyszíni ellenőrzések mintakiválasztásával, lebonyolításával, tartalmával, az ellenőrzési jelentés részleteivel kapcsolatos szabályokat,

17. támogatási jogosultságok felső határának megállapítása, és az országos tartalékával összefüggő részletes szabályait,

18. az ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos részletes szabályokat,

19. a támogatási feltételek mesterséges megteremtése vizsgálatának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a nemzeti hatáskörbe tartozó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és agrár-vidékfejlesztési állami támogatás igénybevételére vonatkozó különös feltételeket rendeletben állapítsa meg.

25. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

49. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § (2) bekezdése, az 5. alcím, a 16. § (2)-(6) bekezdése, a 17-19. § és a 7-23. alcím, valamint az 52. § és az 53. § 2023. június 1-jén lép hatályba.

50. § (1) E törvény feltételességre és szociális feltételességre vonatkozó rendelkezéseit a közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusban megállapított időponttól kell alkalmazni.

(2) A nemzeti hatáskörben nyújtott támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket e törvény hatálybalépése után meghirdetett intézkedésekre kell alkalmazni. Az ezt megelőzően meghirdetett intézkedések alapján indult eljárásokat a korábbi jogszabályokban foglaltak alapján kell lefolytatni.

(3) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény e törvény 54-77. §-ával megállapított rendelkezéseit 2023. május 31-ig kell alkalmazni.

(4) 2023. június 1-től az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer alatt a KNYR-t kell érteni.

26. Az Európai Unió jogának való megfelelés

51. § Ez a törvény

1. a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2021/2115/EU (2021. december 2.) európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

2. a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2021/2116/EU (2021. december 2.) európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

27. Módosító rendelkezések

52-53. § * 

54-77. § *