A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.XII.31. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi LXXII. törvény

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2021. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A 2021. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4–7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer tekintetében

a) 29 875 862,7 millió forint kiadással,

b) 25 101 923,8 millió forint bevétellel, és

c) 4 773 938,9 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést

a) 23 141 388,8 millió forint kiadással,

b) 22 779 246,6 millió forint bevétellel, és

c) 362 142,2 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést

a) 4 487 038,5 millió forint kiadással,

b) 766 079,6 millió forint bevétellel, és

c) 3 720 958,9 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést

a) 2 247 435,4 millió forint kiadással,

b) 1 556 597,6 millió forint bevétellel, és

c) 690 837,8 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2021. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. §-a szerint számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 42 351,5 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 55 125,6 milliárd forint.

(2) Az államadósság-mutató mértéke az (1) bekezdés alapján 2021. december 31-én 76,8% volt.

(3) 2020. december 31-én számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 38 388,7 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 48 411,5 milliárd forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (2) bekezdés szerinti mértéke a 2020. év végi 79,3%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2021-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 4 537 130,7 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 917 959,8 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

c) 144 857,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek, és

d) 4 784,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2021-ben

a) 4 716 758,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 182 960,2 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőtől,

c) 150 914,3 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől, és

d) 50 990,0 millió forint összegben devizakötvényt bocsátott ki.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2021-ben a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 3 344 351,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 1 256 684,2 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek, és

c) 1 003 696,0 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása érdekében 489 000,0 millió forint összegű devizakötvény kibocsátást hajtott végre és 1 253 905,6 millió forint összeggel csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) Az Országgyűlés a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 2021. évi költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott 13 089,9 millió forint Kincstári Egységes Számlával szembeni megelőlegezésből eredő tartozását az e törvény hatálybalépésének napján elengedi.

(2) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím 2021. évi költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott összegből 405 246,4 millió forint Kincstári Egységes Számlával szembeni megelőlegezéséből eredő tartozást az e törvény hatálybalépésének napján elengedi.

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím

a) 2021. évi működési költségvetési maradványa 565,4 millió forint, amelyből a 2020. évi költségvetési maradvány összege 146,3 millió forint, és

b) 2021. évi működési kiadásai 484,3 millió forint 2020. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. §-a, illetve a 16. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 780,1 millió forint, egyszeri segélyre 612,1 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet 1. cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra az 1. Csecsemőgondozási díj, a 2. Táppénz, az 5. Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj jogcímcsoportoknál együttesen 176,6 millió forint, a 6. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoportnál 137,6 millió forint, a 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 9 288,4 millió forint, a 10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 29 568,6 millió forint, a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 2 307,0 millió forint

felhasználása történt meg.

11. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról szóló 2021. évi CXVI. törvény 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2022. december 31-éig

a) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 0,6 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

b) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,3 millió forintot utalja át a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

c) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 76,2 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

d) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,3 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;

e) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek a korhatár alatti ellátások jogcímén 28,3 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

f) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 6,0 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;

g) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 119,2 millió forintot az LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím részére a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg.

13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Svájci–Magyar Együttműködési Program II forrásaira 2021. évben nem történt kötelezettségvállalás.

14. § (1) Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. §-a és 30. §-a alapján tett, 2021. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a 2021–2027-es uniós programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapok, valamint a belügyi alapok programjai tekintetében az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 33. §-a alapján tett, 2021. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt a 6. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

5. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

15. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 16 372,2 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 12 584,9 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 392,9 millió forint összegben csökkent, az önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 7,0 millió forinttal nőtt az előirányzat.

(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

16. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2021. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 3385,4 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1792,8 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatokat a 2021. év után 1592,6 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 41,2 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen – az Áht. 2021. december 31-én hatályos 58. §-a alapján – 3430,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyből

a) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 215,9 millió forint,

b) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 2644,6 millió forint,

c) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 538,4 millió forint, valamint

d) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 31,2 millió forint.

(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2022. április 19.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok együttesen 1792,8 millió forint pótlólagos támogatásra voltak jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

17. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

6. Az egyházak támogatása

18. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 42. § (5) bekezdése alapján – a 2021. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként – a Kvtv. 42. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel 8 919,5 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2022 decemberében. A Kvtv. 42. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat egyszeri 89,6 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára 2022 decemberében.

(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 3. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére 2022. évben 409,8 millió forint támogatás illeti meg.

(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési és szakképzési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési és szakképzési intézményeikre tekintettel – a 2021. évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési és szakképzési jogcímű támogatások kiegyenlítésének rendezéseként – összesen 55 465,2 millió forint egyszeri köznevelési – beleértve a szakképzést is – kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2022. év decemberében.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

I. FEJEZET

2021. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 579,2 20,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22 933,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 227,5
3 Dologi kiadások 6 093,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 240,4
5 Egyéb működési célú kiadások 6 454,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 281,3
7 Felújítások 1 001,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,0
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 10,7 2,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 910,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 142,6
3 Dologi kiadások 315,4
5 Egyéb működési célú kiadások 8,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 185,3
7 Felújítások 7,6
3 Országgyűlési Őrség 1,3 10,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 724,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 583,2
3 Dologi kiadások 13,5
5 Egyéb működési célú kiadások 154,4
2 Felhalmozási költségvetés
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0
2 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0
14 Steindl Imre program támogatása 1 043,2 20,7 4 862,0 467,8
1 – 4. cím összesen: 46 145,5 611,9 7 362,6 501,0
5 Közbeszerzési Hatóság
1 Közbeszerzési Hatóság 2 739,9 6,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 650,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 269,6
3 Dologi kiadások 622,1
5 Egyéb működési célú kiadások 1 133,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 254,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24,9
5. cím összesen: 3 675,7 2 739,9 279,8 6,6
8 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 967,8
2 Magyar Szocialista Párt 305,5
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt 510,3
4 Lehet Más a Politika 217,9
5 Kereszténydemokrata Néppárt 180,4
7 Demokratikus Koalíció 207,1
8 Párbeszéd Magyarországért Párt 91,0
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1 Momentum Mozgalom 44,3
2 Magyar Kétfarkú Kutyapárt 24,6
9 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 1 468,9
2 Táncsics Mihály Alapítvány 359,3
3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 702,4
4 Ökopolisz Alapítvány 212,6
5 Barankovics István Alapítvány 149,7
9 Megújuló Magyarországért Alapítvány 27,5
11 Új Köztársaságért Alapítvány 194,5
13 Savköpő Menyét Alapítvány 41,3
14 Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 74,2
10 Kampányköltségek 28,7
11 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Közszolgálati hozzájárulás 97 203,4
21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 346,4 100,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 042,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 168,1
3 Dologi kiadások 486,0
5 Egyéb működési célú kiadások 84,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 146,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0
21. cím összesen: 1 781,1 346,4 151,7 100,8
23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 10 164,7 19,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 011,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 795,2
3 Dologi kiadások 1 329,7
5 Egyéb működési célú kiadások 2 465,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 441,3
7 Felújítások 45,6
23. cím összesen: 9 601,8 10 164,7 486,9 19,7
24 Nemzeti Választási Iroda
1 Nemzeti Választási Iroda 132,5 1,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 957,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 153,3
3 Dologi kiadások 3 024,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 819,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 81,7
2 A választási rendszerek működtetése 47,2
24. cím összesen: 4 263,3 132,5 2 825,0 1,8
25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 6,6 4,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 758,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 123,6
3 Dologi kiadások 288,5
5 Egyéb működési célú kiadások 49,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 74,9
25. cím összesen: 1 219,8 6,6 74,9 4,6
26 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
1 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 3 188,2 288,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 295,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47,0
3 Dologi kiadások 776,7
5 Egyéb működési célú kiadások 1,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,2
26. cím összesen: 1 120,6 3 188,2 0,2 288,6
I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 170 790,5 17 218,9 –153 571,6
Hazai felhalmozási költségvetés 11 181,1 923,1 –10 258,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
I. fejezet összesen 181 971,6 18 142,0 –163 829,6

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

II. FEJEZET

2021. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 6,6 0,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 797,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 179,0
3 Dologi kiadások 649,9
5 Egyéb működési célú kiadások 165,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 17,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0
3 Államfői Protokoll kiadásai
1 Államfői Protokoll kiadásai 241,5
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 3 106,1 6,6 –3 099,5
Hazai felhalmozási költségvetés 17,5 0,5 –17,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
II. fejezet összesen 3 123,6 7,1 –3 116,5

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

III. FEJEZET

2021. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Alkotmánybíróság 17,1 8,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 781,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 257,7
3 Dologi kiadások 312,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 135,3
5 Egyéb működési célú kiadások 519,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 233,9
7 Felújítások 559,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 3 005,9 17,1 –2 988,8
Hazai felhalmozási költségvetés 793,6 8,4 –785,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
III. fejezet összesen 3 799,5 25,5 –3 774,0

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

IV. FEJEZET

2021. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 25,4 5,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 691,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 274,4
3 Dologi kiadások 558,2
5 Egyéb működési célú kiadások 76,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 256,8
7 Felújítások 28,8
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 2 600,6 25,4 –2 575,2
Hazai felhalmozási költségvetés 285,6 5,3 –280,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IV. fejezet összesen 2 886,2 30,7 –2 855,5

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

V. FEJEZET

2021. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Állami Számvevőszék 15,2 14,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 112,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 447,1
3 Dologi kiadások 1 058,0
5 Egyéb működési célú kiadások 214,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 486,9
7 Felújítások 59,0
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 11 832,6 15,2 –11 817,4
Hazai felhalmozási költségvetés 545,9 14,9 –531,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
V. fejezet összesen 12 378,5 30,1 –12 348,4

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

VI. FEJEZET

2021. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Bíróságok 4 710,7 327,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 93 129,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 141,7
3 Dologi kiadások 22 486,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 71,0
5 Egyéb működési célú kiadások 870,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6 348,8
7 Felújítások 1 847,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,2
2 Kúria 238,7 4,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 545,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 775,0
3 Dologi kiadások 315,7
5 Egyéb működési célú kiadások 2,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 112,0
7 Felújítások 316,4
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
2 Igazságszolgáltatás beruházásai 112,8
2 Kincstári számlavezetési díj 6,6
3 Igazságszolgáltatás működtetése 3,5
VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 137 460,3 4 949,4 –132 510,9
Hazai felhalmozási költségvetés 8 634,4 332,3 –8 302,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VI. fejezet összesen 146 094,7 5 281,7 –140 813,0

VIII. ÜGYÉSZSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

VIII. FEJEZET

2021. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Ügyészségek 45,2 127,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 42 850,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 744,8
3 Dologi kiadások 4 744,1
5 Egyéb működési célú kiadások 0,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 154,0
7 Felújítások 2,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 102,7
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0
VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 54 370,2 45,2 –54 325,0
Hazai felhalmozási költségvetés 2 259,6 127,8 –2 131,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VIII. fejezet összesen 56 629,8 173,0 –56 456,8

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

IX. FEJEZET

2021. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 264 764,2
2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 212 285,1
3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 178 836,1
4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 87 015,4
5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 609,9
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 499,9
2 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 451,2
3 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 12 000,0
4 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 177,8
5 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 8 912,8
6 Önkormányzati elszámolások 39 457,1 2 247,5
7 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 5 488,1
2 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása
1 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 4 998,8
2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 23 634,7
3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 5 519,5
3 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása
1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 1 770,0
2 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása 10 662,9
3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
1 Vis maior támogatás 3 400,2
2 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 361,7
3 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 3 468,2
4 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 1 304,0
5 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 21 030,8
6 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 1 491,6
7 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 16,2
9 Normafa Park program támogatása 310,0
5 Kunszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 495,0
6 Bölcsődei fejlesztési program 310,5
7 Vajszló nagyközség infrastruktúra fejlesztése 1 811,3
8 Utcaburkolatok felújítása Leányfalu nagyközségben 44,1
9 Óvoda építése és kialakítása Sé községben 257,4
10 Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása
1 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 211,7
11 Közösségi ház tetőszerkezetének felújítása Gesztely Községben 24,9
12 Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak támogatása
1 Aszófő Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 230,0
2 Balatonszepezd Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása 15,0
3 Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata feladatainak támogatása 91,0
4 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 225,0
5 Cserkút Község Önkormányzata szennyvízelvezetési feladatainak támogatása 173,0
6 Gánt Község Önkormányzata feladatainak támogatása 156,2
7 Hajós Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása 25,0
8 Óbánya Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása 80,0
9 Simontornya Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása 36,0
10 Szenna Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása 6,4
11 Szokolya Község Önkormányzata bölcsőde és óvoda beruházásának támogatása 143,8
12 Tenk Község Önkormányzata feladatainak támogatása 110,7
13 Karcag Város Önkormányzata épülete felújításának támogatása 30,0
14 Települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
1 Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 524,0
2 Bodrogkisfalud Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 30,0
15 Útépítés, útfelújítás támogatása Somogyvár és Gamás településeken 1 430,0
16 A szentgotthárdi volt Kaszagyár helyzetének rendezése 715,0
17 Klarissza-ház felújítása, közösségi tér kialakítása Piliscsabán 549,8
18 Községi önkormányzatok fejlesztési célú támogatása
1 Felsőcsatár Község Önkormányzata közösségi ház és ravatalozó felújításának támogatása 60,0
2 Narda Község Önkormányzata ravatalozó felújításának támogatása 30,0
19 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Hajdúhadház városban 600,0
20 A szolnoki „Véső úti R.A.J.T.” című projekt többletforrásának biztosítása 727,6
21 Iváncsa Község Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása 341,2
22 A Normafa központi parkoló és buszforduló megszűntetéséhez kapcsolódó fejlesztés támogatása 250,0
23 Karcag Város Önkormányzata sporttelep fejlesztésének támogatása 76,2
24 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasvári Városban 1 265,0
25 Budapest Főváros XII. kerületében a támfalak kiépítésének támogatása 100,0
26 Nagykőrös Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása 162,0
27 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása
1 Ajka Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 60,0
2 Baja Város Önkormányzata feladatainak támogatása 560,0
3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 600,0
4 Cegléd Város Önkormányzata feladatainak támogatása 388,0
5 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 2 925,0
6 Dunakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 600,0
7 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 825,0
8 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 777,0
9 Gyöngyös Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 135,9
10 Gyula Város Önkormányzata feladatainak támogatása 400,0
11 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata feladatainak támogatása 386,0
12 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 600,0
13 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 680,0
14 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása 530,0
15 Kiskunhalas Város Önkormányzata feladatainak támogatása 380,0
16 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 350,0
17 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 588,0
18 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 425,0
19 Orosháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása 430,0
20 Ózd Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 180,0
21 Pápa Város Önkormányzata feladatainak támogatása 350,0
22 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 2 050,0
23 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 280,0
24 Siófok Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 272,2
25 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 750,0
26 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 1 950,0
27 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 422,0
28 Szentendre Város Önkormányzata feladatainak támogatása 460,0
29 Szentes Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 280,0
30 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 825,0
31 Vác Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 398,0
32 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 630,0
28 Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatai
1 Debrecen Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása 45,0
2 Gic Község Önkormányzata vízrendezési feladatainak támogatása 64,0
3 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása 220,0
4 Papkeszi Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 150,0
5 Pusztavacs Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 25,0
6 Sajólád Község Önkormányzata étkeztetési feladatainak támogatása 64,0
7 Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása 85,0
8 Tiszadorogma Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása 27,6
29 Útfelújítás megvalósítása Dabas Városban 543,8
30 Nyíregyházi Ipari Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése 3 229,7
31 Göd Város közigazgatási területén ipari park kialakítása 1 763,5
32 Egyes fővárosi kerületek támogatása
1 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata feladatainak támogatása 3 972,0
2 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat feladatainak támogatása 1 009,0
3 Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat feladatainak támogatása 2 383,4
4 Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata feladatainak támogatása 3 281,2
5 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata feladatainak támogatása 911,2
6 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata feladatainak támogatása 2 912,9
7 Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata feladatainak támogatása 600,0
8 Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata feladatainak támogatása 230,5
33 Gazdaság újraindítását célzó önkormányzati beruházások
1 Albertirsa Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 220,0
2 Balatonakarattya Község Önkormányzata igazgatási és kulturális feladatainak támogatása 200,0
3 Balatonalmádi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 500,0
4 Balatonfüred Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 996,9
5 Ballószög Község Önkormányzata gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 100,0
6 Bátonyterenye Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 60,0
7 Berhida Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 200,0
8 Csép Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 30,0
9 Dunapataj Nagyközség Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 100,0
10 Ete Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 15,0
11 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 2 500,0
12 Gyula Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 1 020,0
13 Hencida Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása 37,0
14 Kazincbarcika Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 196,0
15 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 982,6
16 Monor Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 225,0
17 Nagykozár Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása 6,0
18 Pilisszentkereszt Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása 10,0
19 Ráckeve Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása 3,9
20 Romonya Község Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak támogatása 146,9
21 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 905,0
34 Monor „Okos Város” projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatása 92,6
35 Röszke Község Önkormányzata konyhafejlesztésének támogatása 54,0
36 Egyes települési önkormányzatok fejlesztési célú támogatásai
1 Ácsteszér Község Önkormányzata ingatlan vásárlásának támogatása 35,0
2 Balatonederics Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 5,0
3 Balatonhenye Község Önkormányzata ingatlanfejlesztéssel összefüggő feladatainak támogatása 7,5
4 Csabaszabadi Község Önkormányzata közúti csomópont műszaki tervezésének támogatása 1,9
5 Győrszemere Községi Önkormányzat útfelújításának támogatása 186,0
6 Kerekegyháza Város Önkormányzata útfelújításának támogatása 258,0
7 Királyhegyes Község Önkormányzata ravatalozó felújításának és eszközbeszerzésének támogatása 20,1
8 Kunszentmiklós Város Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 300,0
9 Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat útfelújításának támogatása 139,0
10 Pókaszepetk Község Önkormányzata egészségügyi feladatainak támogatása 30,0
11 Szabadszállás Város Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 250,4
37 Magosliget Szennyvíztisztító Telep UV fertőtlenítési fokozat kiépítésének támogatása 12,7
38 Nyíregyházi Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok támogatása 2 000,0
39 Kiemelt fejlesztési igények támogatása Pest és Tolna megyében
1 Budakalász Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 36,0
2 Budakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 345,0
3 Dunaföldvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 24,2
4 Paks Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 264,6
5 Pócsmegyer Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 55,0
6 Tamási Város Önkormányzata hivatalfejlesztésének támogatása 104,6
41 Váchartyán Község Önkormányzata bölcsődefejlesztési támogatása 48,0
42 Sárszentmihály Községi Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása 591,2
43 Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I.
1 Abony Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 174,2
2 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata fejlesztési támogatása 86,6
3 Alsózsolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 92,3
4 Bácsalmás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 105,5
5 Balkány Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 98,8
6 Barcs Város Önkormányzata nevelési feladatainak támogatása 173,5
7 Bátaszék Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 103,5
8 Bátonyterenye Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 22,5
9 Biatorbágy Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 600,0
10 Bonyhád Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 206,5
11 Budakalász Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 185,4
12 Csákvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 85,2
13 Csenger Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 80,0
14 Dabas Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 212,1
15 Délegyháza Község Önkormányzata hivatali feladatainak támogatása 82,5
16 Derecske Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 138,9
17 Diósd Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 174,2
18 Dunaföldvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 135,8
19 Dunaharaszti Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 374,0
20 Edelény Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 156,8
21 Egyek Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 84,5
22 Erdőkertes Község Önkormányzata ingatlanfelújítás támogatása 20,6
23 Fehérgyarmat Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 127,9
24 Felsőzsolca Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 65,0
25 Fonyód Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 82,9
26 Fót Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 331,3
27 Füzesgyarmat Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 89,3
28 Gyál Város Önkormányzata ivóvízellátási feladatainak támogatása 397,0
29 Győrújbarát Község Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 118,0
30 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 490,6
31 Hajdúdorog Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 133,9
32 Hajdúhadház Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 215,0
33 Hajdúnánás Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 16,6
34 Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 231,0
35 Halásztelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 180,0
36 Harkány Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 16,5
37 Heves Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 167,7
38 Ibrány Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 110,6
39 Izsák Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 95,3
40 Jászárokszállás Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 123,0
41 Jászfényszaru Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 102,5
42 Jászkisér Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 84,4
43 Kaba Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 93,9
44 Kalocsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 250,0
45 Kapuvár Város Önkormányzata turisztikai feladatainak támogatása 600,0
46 Karcag Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 170,0
47 Kartal Nagyközség Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 96,3
48 Kazincbarcika Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 428,2
49 Kerekegyháza Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 108,8
50 Kerepes Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 170,9
51 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 470,0
52 Kiskunmajsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 184,8
53 Kistarcsa Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 213,4
54 Kistelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 117,7
55 Kisvárda Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 269,5
56 Komádi Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 87,9
57 Komárom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 269,5
58 Kozármisleny Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 105,0
59 Kunhegyes Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 138,0
60 Kunszentmiklós Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 130,8
61 Lábatlan Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 80,0
62 Létavértes Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 121,0
63 Martonvásár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 91,8
64 Mezőberény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 164,0
65 Mezőcsát Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 86,2
66 Mezőtúr Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 268,7
67 Mórahalom Város Önkormányzata vízrendezési feladatainak támogatása 103,1
44 Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása II.
1 Nagyecsed Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 97,3
2 Nagyhalász Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 91,9
3 Nagykálló Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 155,0
4 Nagytarcsa Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 39,4
5 Nyékládháza Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 81,6
6 Nyírbátor Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 193,5
7 Nyírmada Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 79,4
8 Nyírtelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 109,7
9 Ócsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 148,9
10 Őrbottyán Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 123,2
11 Pilisvörösvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 235,0
12 Polgárdi Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 110,0
13 Pomáz Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 292,7
14 Putnok Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása 110,6
15 Sándorfalva Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 134,7
16 Sárvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 232,2
17 Siklós Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 154,0
18 Solt Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 103,0
19 Solymár Nagyközség Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása 152,0
20 Szabadszállás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 101,0
21 Szatymaz Község Önkormányzata ivóvízellátási feladatainak támogatása 80,0
22 Szeghalom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 135,0
23 Szentes Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak és ingatlanvásárlásának támogatása 430,0
24 Szerencs Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 78,1
25 Tahitótfalu Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 97,0
26 Tárnok Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 150,0
27 Tát Város Önkormányzata környezetrendezési feladatainak támogatása 80,0
28 Téglás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 102,8
29 Tiszakécske Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 184,6
30 Tiszalök Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 84,2
31 Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 154,9
32 Tolna Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 184,0
33 Törökbálint Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 230,0
34 Túrkeve Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 113,0
35 Újfehértó Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 204,4
36 Újszász Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 99,3
37 Üllő Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 193,1
38 Üröm Község Önkormányzata közterületrendezési feladatainak támogatása 100,0
39 Vámospércs Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 89,1
40 Vásárosnamény Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 141,5
41 Vésztő Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 111,0
42 Zirc Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 107,0
45 Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása III.
1 Ács Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 115,3
2 Ajka Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 450,0
3 Bátonyterenye Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 172,8
4 Berhida Város Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása 94,1
5 Budakeszi Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 555,4
6 Csorna Város Önkormányzata városrehabilitációs feladatainak támogatása 617,0
7 Domaszék Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 82,7
8 Dorog Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 190,0
9 Felsőzsolca Város Önkormányzata közterületrendezési feladatainak támogatása 42,8
10 Hajdúnánás Város Önkormányzata csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésének támogatása 240,0
11 Jánossomorja Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 97,1
12 Jászladány Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 90,3
13 Karcag Város Önkormányzata kerékpárút felújításának támogatása 147,0
14 Kecel Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 137,0
15 Kemecse Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 80,0
16 Kisbér Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 79,3
17 Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 87,0
18 Lőrinci Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 82,0
19 Makó Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 372,0
20 Mindszent Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 107,9
21 Nádudvar Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 140,0
22 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 138,4
23 Nagymaros Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 82,6
24 Nyergesújfalu Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 120,3
25 Oroszlány Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 296,0
26 Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 294,7
27 Páty Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 129,3
28 Solymár Nagyközség Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 28,6
29 Sümeg Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 97,0
30 Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 244,7
31 Tiszafüred Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 182,6
32 Újkígyós Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 81,6
46 Karcag Város Önkormányzata sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatása 133,1
47 Önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
1 Bezenye Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 20,0
2 Borsodgeszt Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 20,0
3 Győrújfalu Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 13,4
4 Kunszentmiklós Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 185,0
5 Mezőtárkány Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 10,0
6 Nemescsó Község Önkormányzata szennyvízkezelési feladatainak támogatása 10,1
7 Solt Város Önkormányzata sportfeladatainak támogatása 80,5
8 Tamási Város Önkormányzata városgazdálkodási feladatainak támogatása 70,0
9 Tiszabecs Község Önkormányzata szociális feladatainak támogatása 6,6
48 Cegléd Város Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása 1 853,6
49 Komárom Város Önkormányzata közútfejlesztésének támogatása 73,0
50 Községi, városi önkormányzatok beruházásainak támogatása
1 Abda Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása 10,3
2 Ároktő Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 20,2
3 Árpádhalom Község Önkormányzata szociális feladatainak támogatása 14,9
4 Ásványráró Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 7,0
5 Bezenye Községi Önkormányzat temető fejlesztésének támogatása 4,5
6 Börcs Község Önkormányzata játszótér felújításának támogatása 4,5
7 Cakóháza Község Önkormányzata ingatlanfejlesztésének támogatása 2,2
8 Csengele Községi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása 8,0
9 Darnózseli Községi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása 3,5
10 Derekegyház Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 23,0
11 Dóc Községi Önkormányzat igazgatási feladatainak támogatása 18,0
12 Dunakiliti Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 7,3
13 Dunaremete Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 3,0
14 Dunaszeg Község Önkormányzata szolgálati lakás felújításának támogatása 7,0
15 Dunaszentpál Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása 3,0
16 Dunasziget Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 5,9
17 Emőd Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 13,5
18 Eperjes Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 26,1
19 Feketeerdő Község Önkormányzata játszótér fejlesztésének támogatása 3,5
20 Fülöpjakab Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 21,0
21 Gelej Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 15,0
22 Győrladamér Község Önkormányzata igazgatási feladatainak támogatása 6,0
23 Győrújfalu Községi Önkormányzat közlekedésfejlesztési felújításának támogatása 7,2
24 Győrzámoly Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 14,3
25 Halászi Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 10,0
26 Harsány Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 8,0
27 Hédervár Község Önkormányzata igazgatási feladatainak támogatása 8,0
28 Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása 11,4
29 Hercegkút Község Önkormányzata játszótér létesítésének támogatása 32,6
30 Jászszentlászló Község Önkormányzata szolgálati lakás felújításának támogatása 14,9
31 Károlyháza Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 3,0
32 Kimle Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 7,0
33 Kisbodak Község Önkormányzata temető fejlesztésének támogatása 3,0
34 Kisgyőr Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 9,8
35 Kömpöc Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása 25,0
36 Kunsziget Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 5,5
37 Lébény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 10,0
38 Levél Községi Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása 7,0
39 Lipót Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 4,5
40 Máriakálnok Község Önkormányzata Közösségi Ház felújításának támogatása 6,0
41 Mecsér Község Önkormányzata temető felújításának támogatása 3,5
42 Mezőkeresztes Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 32,3
43 Mosonszentmiklós Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 8,5
44 Mosonszolnok Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 6,1
45 Mosonudvar Község Önkormányzata igazgatási feladatainak támogatása 3,5
46 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása 97,2
47 Öttevény Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása 15,5
48 Püski Község Önkormányzata egészségügyi feladatainak támogatása
49 Rábcakapi Község Önkormányzata játszótér fejlesztésének támogatása 2,8
50 Rajka Község Önkormányzata temető fejlesztésének támogatása 5,0
51 Rakamaz Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 25,0
52 Sajópetri Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 17,6
53 Tarcal Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 602,0
54 Tiszaug Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 15,0
55 Tömörkény Községi Önkormányzat településüzemeltetési feladatainak támogatása 10,0
56 Újrónafő Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása 3,0
57 Vámosszabadi Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása 11,0
58 Várbalog Község Önkormányzata temető fejlesztésének támogatása 5,0
59 Vereb Község Önkormányzat szociális feladatainak támogatása 7,6
60 Visnye Községi Önkormányzat szociális feladatainak támogatása 17,4
51 Helyi önkormányzatok egyedi támogatása
1 Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása 120,0
2 Balatonkenese Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 65,0
3 Barnag Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 14,8
4 Gomba Község Önkormányzata temető infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak támogatása 15,5
5 Gyömrő Város Önkormányzata egészségügyi feladatainak támogatása 50,0
7 Nagyvisnyó Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 117,0
8 Sárvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 605,0
9 Szentjakabfa Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 6,4
10 Tagyon Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 5,0
11 Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 17,0
12 Tihany Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 148,6
13 Várpalota Város Önkormányzata intézményfejlesztési feladatainak támogatása 131,5
14 Vöröstó Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása 11,5
52 Községi önkormányzatok támogatása
1 Tiszaderzs Községi Önkormányzat támogatása 45,0
2 Tiszaigar Községi Önkormányzat támogatása 40,0
3 Tiszaörs Községi Önkormányzat támogatása 45,0
4 Tiszaszentimre Községi Önkormányzat támogatása 60,0
5 Tomajmonostora Községi Önkormányzat támogatása 40,0
6 Nagyiván Községi Önkormányzat támogatása 25,0
7 Nagyar Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 66,6
53 Kaposvári ipari-innovációs park fejlesztésének támogatása 40,6
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 901 982,3 0,0 –901 982,3
Hazai felhalmozási költségvetés 111 800,5 0,0 –111 800,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IX. fejezet összesen 1 013 782,8 0,0 –1 013 782,8

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

X. FEJEZET

2021. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 868,0 11,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 707,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 923,2
3 Dologi kiadások 4 026,5
5 Egyéb működési célú kiadások 518,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 59,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,1
2 Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 0,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 770,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79,7
3 Dologi kiadások 67,2
5 Egyéb működési célú kiadások 243,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 112,8
3 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 55,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 484,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 556,4
3 Dologi kiadások 1 274,3
5 Egyéb működési célú kiadások 84,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 59,2
7 Felújítások 24,1
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása 888,7 58,3 8,2
5 Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek 8 361,4 37,2
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek
1 Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása 26,9 0,6
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 28 012,4 1 019,2 –26 993,2
Hazai felhalmozási költségvetés 313,7 11,7 –302,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
X. fejezet összesen 28 326,1 1 030,9 –27 295,2

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XI. FEJEZET

2021. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Miniszterelnökség igazgatása 2 697,7 11,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16 900,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 745,0
3 Dologi kiadások 9 640,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 155,2
5 Egyéb működési célú kiadások 1 598,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 360,8
3 Nemzetstratégiai Kutatóintézet 117,0 8,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 758,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 123,7
3 Dologi kiadások 504,0
5 Egyéb működési célú kiadások 1,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 42,2
7 Nemzeti Örökség Intézete 194,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 783,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 127,7
3 Dologi kiadások 899,3
5 Egyéb működési célú kiadások 4,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 183,7
7 Felújítások 352,5
12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 69 417,6 3 863,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 192 863,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 891,6
3 Dologi kiadások 45 922,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3
5 Egyéb működési célú kiadások 20 885,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 13 246,6
7 Felújítások 4 600,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 266,1
14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 4 563,2 575,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 162,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 424,7
3 Dologi kiadások 5 516,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 845,0
5 Egyéb működési célú kiadások 4 125,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 234,6
7 Felújítások 122,4
18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 92,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 555,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,9
3 Dologi kiadások 144,8
5 Egyéb működési célú kiadások 9,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 18,0
19 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 4,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 508,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79,8
3 Dologi kiadások 218,6
5 Egyéb működési célú kiadások 0,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 195,8
7 Felújítások 1,0
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
3 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátása 171,0 34,0 50,4 110,7
4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 139,9 1,8 7,4
6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 1,7 3,9
10 BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai feladatainak támogatása 340,6 4,0
14 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok 1 268,4 8,5 1 025,8 16,1
15 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok 1 000,0 31,5 1 234,1 2,6
16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 27 912,8 128,8 14 379,3
20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Nemzeti Tehetség Program 3 334,6 263,1 64,0 7,4
2 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 10 847,1 74,6 66,4 30,3
4 Waclaw Felczak Alap 350,8 6,5 5,8
5 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok 2 436,7 52,0 342,9 19,1
7 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 74,8 3,8
9 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 1 858,6
10 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás 909,0
14 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 8,9 15,2 14 320,5 42,2
16 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 360,2 0,4
17 Esélyteremtési, önkéntes és kírziskezelő programok valamint feladatok támogatás 402,3 5,3 12,7
19 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása 1 131,4 55,0
24 Civil Alap – pályázati program 0,1
28 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 11 176,0
29 Nemzeti Együttműködési Alap 7 316,0 58,5 1 553,1
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása 15 957,5 4,5 86,4
2 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 17 920,3
3 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 20 794,5
14 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 166,4 39,1
27 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása 0,4 0,5
31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
1 Nemzetiségi szakmai támogatások 2 081,7 165,3 3 071,1 1,7
2 Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2 680,7 21,3 207,9
6 Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja 5,3
34 Nemzeti Civil Alapprogram 1,5 4,0
41 Magyar Falu Program
3 Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása 2,5 8,4 6,9
50 Határontúli műemlék-felújítási program 144,3 355,7
52 Kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetében álló ingatlanokhoz kapcsolódó örökségvédelmi célú beruházások 569,7
56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 4,3 1,6 5,0
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 16 751,1 6 693,3 5 119,8
58 HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ támogatása 990,0
60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 379,8 66,0
61 Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok 0,1
66 Kormányablak program megvalósítása 29,8 134,8 158,1
67 Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása 13,3 0,7 4,8
69 Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása 9 074,1
80 Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása 0,2
84 Területi infrastrukturális fejlesztések 3,3 38,4
88 Nemzeti Kastélyprogram 21,8 20,1 218,9 38,7
90 Nemzeti Várprogram 4,4 14,2 10,9
96 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 13,0
3 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása 5 176,4 75,2 113,1 7,5
5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 61,0
32 Központi kezelésű előirányzatok
4 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2 143,7 48,9
7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése 6 982,5
2 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás 4 588,1 605,2
8 A Lechner Tudásközpont Nkft. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások 22,4
2 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek 95,0
XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 519 106,7 78 316,3 –440 790,4
Hazai felhalmozási költségvetés 79 280,4 10 037,8 –69 242,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XI. fejezet összesen 598 387,1 88 354,1 –510 033,0

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XII. FEJEZET

2021. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Agrárminisztérium igazgatása 5 190,0 42,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 570,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 092,7
3 Dologi kiadások 6 649,9
5 Egyéb működési célú kiadások 267,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 225,0
7 Felújítások 273,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,5
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 17 625,8 108,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 425,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 928,2
3 Dologi kiadások 7 169,1
5 Egyéb működési célú kiadások 7 099,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 161,3
7 Felújítások 915,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,4
4 Ménesgazdaságok 3 636,3 100,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 638,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 103,6
3 Dologi kiadások 3 636,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 209,9
7 Felújítások 147,9
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 6 304,7 152,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 18 034,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 796,6
3 Dologi kiadások 6 549,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 84,4
5 Egyéb működési célú kiadások 91,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 436,8
7 Felújítások 786,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,1
7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 207,5 13,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 505,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78,3
3 Dologi kiadások 245,7
5 Egyéb működési célú kiadások 166,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 118,4
7 Felújítások 191,1
8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 381,4 3,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 660,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 107,6
3 Dologi kiadások 205,4
5 Egyéb működési célú kiadások 1 517,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 38,5
7 Felújítások 0,3
10 Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 733,6 195,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 941,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 159,0
3 Dologi kiadások 997,7
5 Egyéb működési célú kiadások 17,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 296,1
7 Felújítások 408,9
12 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 100,3 234,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 251,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 207,6
3 Dologi kiadások 731,6
5 Egyéb működési célú kiadások 113,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 944,7
7 Felújítások 16,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,1
14 Nemzeti park igazgatóságok 9 376,3 5 925,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 854,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 270,8
3 Dologi kiadások 8 764,6
5 Egyéb működési célú kiadások 265,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 9 708,7
7 Felújítások 554,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 865,5
17 Nemzeti Földügyi Központ 43,0 2,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 920,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 474,3
3 Dologi kiadások 2 955,9
5 Egyéb működési célú kiadások 1,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 704,8
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Környezet- és természetvédelmi feladatok 2 546,9 37,3
2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok
1 Földügyi feladatok 3,8 1,1
3 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok 2 235,8 41,1 500,0
3 Mezőgazdasági feladatok
2 Mezőgazdasági szakmai feladatok 6 363,3 261,0 822,4
4 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok 1 038,4 17,9
5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 10 057,8 21,5
6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 18 774,6 7 445,7
7 Nemzeti agrárkár-enyhítés 19 825,7 6 201,7
8 Peres ügyek 99,9 0,2
17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2,6 1,8 2,1 2,7
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése 200,0
5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb bevételek 15,8
2 Uniós programok kiegészítő támogatása 7 665,8 89,0
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 160 497,2 58 626,4 –101 870,8
Hazai felhalmozási költségvetés 26 533,6 6 794,5 –19 739,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 7 670,5 93,5 –7 577,0
XII. fejezet összesen 194 701,3 65 514,4 –129 186,9

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XIII. FEJEZET

2021. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 7,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 212,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 788,1
3 Dologi kiadások 273,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 119,1
2 Egyéb HM szervezetek 7 097,0 1 406,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 876,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 126,3
3 Dologi kiadások 126 020,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 352,5
5 Egyéb működési célú kiadások 7 822,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 234,9
7 Felújítások 8 983,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 390,4
2 Magyar Honvédség 9 696,4 2 835,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 162 247,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 081,7
3 Dologi kiadások 113 869,2
5 Egyéb működési célú kiadások 62,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 53 587,3
7 Felújítások 2 412,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 382,9
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 588,3 52,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15 508,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 366,4
3 Dologi kiadások 40 173,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 221,9
7 Felújítások 607,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 44,2
6 MH Egészségügyi Központ 44 887,7 180,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 41 300,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 934,6
3 Dologi kiadások 19 199,6
5 Egyéb működési célú kiadások 2 345,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 798,7
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 8,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 422,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61,9
3 Dologi kiadások 2,0
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása 652,3 1,1 141,2
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 3 277,3 0,2 436,7
6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása
1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása 1 339,4 209,7 170,7
15 Nemzetközi kártérítés 0,6
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 4 463,4 76,7 5 720,8 605,2
39 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 17 000,0
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 6 859,0
43 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 8 712,3
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 619 353,8 62 574,0 –556 779,8
Hazai felhalmozási költségvetés 82 251,2 5 078,8 –77 172,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XIII. fejezet összesen 701 605,0 67 652,8 –633 952,2

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XIV. FEJEZET

2021. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozás