A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi LXXX. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetéséről szóló 2020. évi CXXXII. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetési főösszegeinek teljesülése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2021. évi költségvetése végrehajtását 51 734,7 millió Ft, azaz ötvenegymilliárd-hétszázharmincnégymillió-hétszázezer forint költségvetési kiadással és 46 235,2 millió Ft, azaz negyvenhatmilliárd-kettőszázharmincötmillió-kettőszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Hatóság 2021. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

2. A Hatóság kiadásainak részletezése

2. § (1) A személyi juttatások összege 9 656,6 millió Ft, azaz kilencmilliárd-hatszázötvenhatmillió-hatszázezer forint.

(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak összege 1 592,2 millió Ft, azaz egymilliárd-ötszázkilencvenkettőmillió-kettőszázezer forint.

(3) A dologi kiadások összege 20 089,8 millió Ft, azaz húszmilliárd-nyolcvankilencmillió-nyolcszázezer forint.

(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásainak összege 31,9 millió Ft, azaz harmincegymillió-kilencszázezer forint.

(5) Az egyéb működési célú kiadások összege 15 567,3 millió Ft, azaz tizenötmilliárd-ötszázhatvanhétmillió-háromszázezer forint.

(6) A beruházások összege 4 757,3 millió Ft, azaz négymilliárd-hétszázötvenhétmillió-háromszázezer forint.

(7) A felújítások összege 39,6 millió Ft, azaz harminckilencmillió-hatszázezer forint.

3. A Hatóság bevételeinek részletezése

3. § (1) A működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 7 466,6 millió Ft, azaz hétmilliárd-négyszázhatvanhatmillió-hatszázezer forint.

(2) A közhatalmi bevételek összege 31 080,3 millió Ft, azaz harmincegymilliárd-nyolcvanmillió-háromszázezer forint.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 323,5 millió Ft, azaz háromszázhuszonhárommillió-ötszázezer forint.

(4) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 25 417,7 millió Ft, azaz huszonötmilliárd-négyszáztizenhétmillió-hétszázezer forint.

(5) Az azonosítók díjának bevétele 2 549,6 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszáznegyvenkilencmillió-hatszázezer forint.

(6) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj bevétel összege 2 464,5 millió Ft, azaz kettőmilliárd-négyszázhatvannégymillió-ötszázezer forint.

(7) Az üzemeltetési díjból befolyt bevétel összege 6,5 millió Ft, azaz hatmillió-ötszázezer forint.

(8) Az egyéb bírság bevételei összege 317,3 millió Ft, azaz háromszáztizenhétmillió-háromszázezer forint.

(9) A késedelmi pótlék bevétele 1,2 millió Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint.

(10) A működési bevételek összege 7 676,6 millió Ft, azaz hétmilliárd-hatszázhetvenhatmillió-hatszázezer forint.

(11) A felhalmozási bevételek összege 9,2 millió Ft, azaz kilencmillió-kettőszázezer forint.

(12) A felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 2,5 millió Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint.

(13) A finanszírozási bevételek összege 49 382,0 millió Ft, azaz negyvenkilencmilliárd-háromszáznyolcvankettőmillió forint.

4. A Hatóság pénzmaradványának elfogadása

4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 43 882,5 millió Ft, azaz negyvenhárommilliárd-nyolcszáznyolcvankettőmillió-ötszázezer forint.

(2) A korábbi években keletkezett, az Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 38 462,5 millió Ft, azaz harmincnyolcmilliárd-négyszázhatvankettőmillió-ötszázezer forint.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2021. évi költségvetésének pénzmaradványát 5 420,0 millió Ft, azaz ötmilliárd-négyszázhúszmillió forint összegben fogadja el. A pénzmaradvány összegéből 454,9 millió Ft, azaz négyszázötvennégymillió-kilencszázezer forint többletbevételként keletkezett.

(4) A pénzmaradvány összegéből a Hatóság

a) 1 500,0 millió Ft-ot, azaz egymilliárd-ötszázmillió forintot a mérőkamra- és szerverközpont-beruházásra,

b) 1 500,0 millió Ft-ot, azaz egymilliárd-ötszázmillió forintot az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtését célzó fejlesztésre,

c) 767,1 millió Ft-ot, azaz hétszázhatvanhétmillió-egyszázezer forintot az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételéhez kapcsolódó kiadásokra,

d) 1 335,6 millió Ft-ot, azaz egymilliárd-háromszázharmincötmillió-hatszázezer forintot működési tartalék képzésére,

e) 317,3 millió Ft-ot, azaz háromszáztizenhétmillió-háromszázezer forintot a médiatudatosság és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére

használ fel.

(5) A 2021. évi költségvetési évben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdése szerinti tényleges maradvány nem keletkezett.

5. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2021. évi működési költségvetésének, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa kezelésében lévő, 2021. évi kiadási és bevételi előirányzatok teljesülése

5. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2021. évi költségvetésének végrehajtását 246,8 millió Ft, azaz kettőszáznegyvenhatmillió-nyolcszázezer forint költségvetési kiadással és 213,1 millió Ft, azaz kettőszáztizenhárommillió-egyszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

(2) A finanszírozási bevételek összege 162,9 millió Ft, azaz egyszázhatvankettőmillió-kilencszázezer forint.

(3) A Médiatanács tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 129,2 millió Ft, azaz egyszázhuszonkilencmillió-kettőszázezer forint.

(4) A Médiatanács kezelésében lévő, 2021. évi költségvetési kiadások összege 617,2 millió Ft, azaz hatszáztizenhétmillió-kettőszázezer forint, a költségvetési bevételek összege 616,5 millió Ft, azaz hatszáztizenhatmillió-ötszázezer forint.

(5) Az (1) és (4) bekezdésben megállapított kiadások és bevételek részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Országgyűlés a Médiatanács működési költségvetésének 2021. évi maradványát 129,2 millió Ft, azaz egyszázhuszonkilencmillió-kettőszázezer forint összegben fogadja el.

6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2021. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet a 4. melléklet tartalmaz.

(2) Az Országgyűlés az Alap számára a 2021. évre vonatkozóan nyújtott források fel nem használt része terhére képzett, az Mttv. 136. § (3b) bekezdése szerinti közszolgálati tartalékot 1 034,4 millió Ft, azaz egymilliárd-harmincnégymillió-négyszázezer forint összegben fogadja el. A tartalék a közszolgálati kötelezettségek hatékonyabb teljesítésére irányuló fejlesztések fedezetére használható fel.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2022. évi LXXX. törvényhez

1. A Hatóság 2021. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Személyi juttatások 10 800,0 11 062,0 9 656,6
3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 850,0 1 892,2 1 592,2
4 3. Dologi kiadások 14 100,0 22 581,1 20 089,8
5 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,0 31,9 31,9
6 5. Egyéb működési célú kiadások 10 100,0 40 871,4 15 567,3
7 6. Beruházások 3 850,0 19 139,0 4 757,3
8 7. Felújítások 0,0 39,6 39,6
9 Költségvetési kiadások összesen 40 700,0 95 617,2 51 734,7
10 8. Maradvány 0,0 0,0 43 882,5
11 Kiadások összesen 40 700,0 95 617,2 95 617,2

2. A Hatóság 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 466,3 7 466,6 7 466,6
3 2. Közhatalmi bevételek 30 692,9 31 080,3 31 080,3
4 2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 238,7 323,5 323,5
5 2.2. Frekvenciadíjak 25 253,5 25 417,7 25 417,7
6 2.3. Azonosítók díja 2 550,0 2 549,6 2 549,6
7 2.4. Felügyeleti díj 2 199,4 2 464,5 2 464,5
8 2.5. Üzemeltetési díj 0,0 6,5 6,5
9 2.6. Egyéb bírság bevételei 451,0 317,3 317,3
10 2.7. Késedelmi pótlék 0,3 1,2 1,2
11 3. Működési bevételek 7 528,8 7 676,6 7 676,6
12 4. Felhalmozási bevételek 5,0 9,2 9,2
13 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7,0 2,5 2,5
14 Költségvetési bevételek összesen 40 700,0 46 235,2 46 235,2
15 6. Finanszírozási bevételek 0,0 49 382,0 49 382,0
16 Bevételek összesen 40 700,0 95 617,2 95 617,2

2. melléklet a 2022. évi LXXX. törvényhez

1. A Médiatanács 2021. évi működési költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Személyi juttatások 102,0 85,6 85,6
3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16,0 13,2 13,2
4 3. Dologi kiadások 495,0 123,1 123,1
5 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,0 3,2 3,2
6 5. Egyéb működési célú kiadások 28,0 150,9 21,7
7 Költségvetési kiadások összesen 641,0 376,0 246,8
8 6. Maradvány 0,0 0,0 129,2
9 Kiadások összesen 641,0 376,0 376,0

2. A Médiatanács 2021. évi működési költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 195,8 195,8 195,8
3 2. Közhatalmi bevételek 0,0 2,0 2,0
4 3. Működési bevételek 445,2 15,3 15,3
5 Költségvetési bevételek összesen 641,0 213,1 213,1
6 4. Finanszírozási bevételek 0,0 162,9 162,9
7 Bevételek összesen 641,0 376,0 376,0

3. melléklet a 2022. évi LXXX. törvényhez

1. A Médiatanács kezelésében lévő 2021. évi kiadási előirányzatok teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 630,0 447,7 447,7
3 2. Frekvenciapályázati díj 5,0 23,1 23,1
4 3. Támogatási pályázati díj 16,5 0,0 0,0
5 4. Kötbér és bírság 38,5 29,8 29,8
6 5. Óvadék 10,0 116,6 116,6
7 Költségvetési kiadások összesen 1 700,0 617,2 617,2
8 Elszámolási különbözet Alap felé 0,0 0,0 -0,7
9 Kiadások összesen 1 700,0 617,2 616,5

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2021. évi bevételi előirányzatok teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 630,0 451,7 451,7
3 2. Frekvenciapályázati díj 5,0 11,8 11,2
4 3. Támogatási pályázati díj 16,5 0,0 0,0
5 4. Kötbér és bírság 38,5 29,8 29,7
6 5. Óvadék 10,0 123,9 123,9
7 Költségvetési bevételek összesen 1 700,0 617,2 616,5
8 Bevételek összesen 1 700,0 617,2 616,5

4. melléklet a 2022. évi LXXX. törvényhez

1. Az Alap 2021. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 894,5 2 894,5 2 894,5
3 1.1. Médiatanács 195,8 195,8 195,8
4 1.2. Médiatanács hivatali szervezete 2 466,3 2 466,3 2 466,3
5 1.3. Közszolgálati Közalapítvány 232,4 232,4 232,4
6 2. Magyar Média Mecenatúra támogatás 1 440,0 1 466,5 1 466,5
7 3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1 700,0 1 720,7 1 720,7
8 4. Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 98 875,3 95 752,5 95 752,5
9 4.1. Személyi juttatások és járulékok 20 166,7 20 877,9 20 877,9
10 4.2. Dologi kiadások 69 818,6 60 436,3 60 436,3
11 4.3. Beruházások, felújítások 8 890,0 14 438,3 14 438,3
12 5. Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása 871,4 1 221,4 1 221,4
13 6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1 510,8 510,8
14 7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 184,1 184,1 184,1
15 8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó 10,2 68,9 68,9
16 9. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1 266,1 266,1
17 10. Egyéb céltámogatások felhasználása 1 002,7 1 205,3 1 205,3
18 11. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása 10 000,0 10 000,0 10 000,0
19 12. Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások 173,5 355,2 355,2
20 13. Átadott pénzeszközök, támogatások 0,0 38,2 38,2
21 Költségvetési kiadások összesen 117 715,9 115 684,2 115 684,2
22 14. Költségvetésen kívüli tételek (hiteltörlesztés) 0,0 0,0 0,0
23 15. Közszolgálati tartalék 0,0 1 034,4 1 034,4
24 Kiadások összesen 117 715,9 116 718,6 116 718,6

2. Az Alap 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Közszolgálati hozzájárulás 97 187,9 97 187,9 97 187,9
3 2. Médiaszolgáltatási díj 1 630,0 456,3 456,3
4 3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 21,5 10,2 10,2
5 4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék 48,5 30,0 30,0
6 5. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések 10 000,0 10 000,0 10 000,0
7 6. Egyéb céltámogatások 1 002,7 1 180,4 1 180,4
8 7. Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése 0,0 91,8 91,8
9 8. Visszakövetelt támogatások 0,0 11,3 11,3
10 Költségvetési bevételek összesen 109 890,6 108 967,9 108 967,9
11 9. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 7 825,3 6 725,1 6 725,1
12 10. Költségvetésen kívüli tételek (hitelfelvétel) 0,0 0,0 0,0
13 11. Előző évi közszolgálati tartalék felhasználása 0,0 1 025,6 1 025,6
14 Bevételek összesen 117 715,9 116 718,6 116 718,6