A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E § rendelkezéseit az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CVII. törvény) szerinti hitelező és a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 2021. évi CXXX. törvény) 28. alcíme szerint hatósági áras terméket forgalmazó, üzemszünetet nem hirdető olyan üzemanyagtöltő állomás üzemeltető, amely legfeljebb 50 üzemanyagtöltő állomást működtet, és amelynek az üzemanyag-értékesítésből származó éves nettó árbevétele nem haladta meg a 2021. évben az 50 000 000 000 forintot (a továbbiakban: üzemanyagtöltő állomás üzemeltető) mint adós között fennálló hitel- és kölcsönszerződés, illetve pénzügyi lízingszerződés esetén kell alkalmazni.

(2) *  Üzemanyagtöltő állomás üzemeltetőnek a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége, ha ezt az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető a hitelezőnél az uniós szankciók életbelépése okán az üzemanyagárral kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésének napját megelőzően írásban kérte, 2023. június 30. napjáig akként módosul, hogy az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére hiteltörlesztési moratóriumot vehet igénybe.

(3) A hiteltörlesztési moratóriumra a 2020. évi CVII. törvény 7-9. és 11. §-át az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) E § rendelkezései esetén a 2021. évi CXXX. törvény 17. §-át nem kell alkalmazni.

2. § (1) *  Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető kifizető a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) alapján fennálló, 2022. év február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december havi adófizetési kötelezettségét csökkenti a töltőállomáson munkaviszonyban foglalkoztatott - töltőállomásonként legfeljebb négy fő - magánszemély részére juttatott, a Szocho tv. 1. § (1) bekezdése szerint adóalapot képező jövedelem után megállapított szociális hozzájárulási adó.

(2) *  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett, az 1. § (1) bekezdése szerinti üzemanyagtöltő állomás üzemeltető kifizető a 2022. évben a hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül, azzal, hogy a rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett 2022. évre előleget nem fizet.

(3) *  Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati adóalany a 2022. év február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december hónapra vonatkozó kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a töltőállomáson munkaviszonyban foglalkozatott, töltőállomásonként legfeljebb 4 fő magánszemély részére jutatott személyi jellegű kifizetések összegét.

(4) * 

3. § *  A veszélyhelyzetre tekintettel a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet nem kell alkalmazni 2022. évben.

4. § (1) A bérbeadó a bérleti díj 2022. március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november és december hónapokra eső részét nem követelheti a bérlőtől * 

a) az állam vagy a helyi önkormányzat, vagy

b) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság

tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján, ha a bérlő üzemanyagtöltő állomás üzemeltető, és a helyiségben üzemanyagtöltő állomás működik.

(2) A bérbeadó

a) az állam vagy a helyi önkormányzat, vagy

b) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság

tulajdonában lévő, az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetővel fennálló bérleti szerződést egyoldalúan nem módosíthatja vagy mondhatja fel 2022. december 31. napjáig. * 

5. § *  (1) A 2. § (1)-(3) bekezdése és a 4. § (1) bekezdése szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást tartalmaz. A támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 2.1. szakasza szerinti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható az ezen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozik.

(2) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2022. december 31-ig hozható.

(3) Nem részesülhet támogatásban a közlemény 8-14. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet támogatásban a szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megjelölt jogalany, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.

(4) Nem nyújtható támogatás a (3) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységekhez, ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.

(5) A támogatásnak nem lehet feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze az Európai Gazdasági Térségen belül egy másik országból Magyarország területére.

(6) *  Az átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(7) Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.

6. § * 

7. § *  Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény szerinti, a közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő jövedéki kiskereskedő mentesül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2022. évre vonatkozó határozatában jövedéki kiskereskedőként folytatott értékesítési tevékenysége alapján megállapított energiamegtakarítási kötelezettség 83%-ának teljesítésére vonatkozó kötelezettsége alól.

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

9. § *  A Módr.-rel megállapított 1. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelőzően az 1. § alapján módosult hitel- és kölcsönszerződés, illetve pénzügyi lízingszerződés esetén is alkalmazni kell.

10. § *  A Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. § szerinti, a Módr. hatálybalépését követően igénybe vehető kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető kifizető a Módr. hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabérfizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felmondással nem szünteti meg a Módr. hatálybalépése és 2023. január 1. közötti időszakban.