A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 127. § (2b) bekezdésétől eltérően, ha a 2022. február 24. naptól Magyarország területére érkezett ukrán állampolgár, valamint az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár egyéni előfizetőként (a továbbiakban együtt: előfizető) előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevétele céljából az előfizetői szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő SIM kártyát (a továbbiakban: SIM kártya) igényel, azt nem adhatja át harmadik személy részére. E bekezdés alkalmazásában nem minősül harmadik személynek a közeli hozzátartozó.

2. § (1) Az 1. § szerinti esetben az Eht. 129. § (2)–(2c) bekezdése szerinti, az előfizető személyazonosságának igazoló ellenőrzését (a továbbiakban: adategyeztetés) az e §-ban foglalt eltérésekkel kell elvégezni.

(2) Az adategyeztetés – az Eht. 129. § (2c) bekezdésétől eltérően – kizárólag a SIM kártya átadását megelőzően, személyesen végezhető el. Az adategyeztetés során az elektronikus hírközlési szolgáltató az előfizetőt – személyazonosság igazolására alkalmas, arcképmását tartalmazó okmány bemutatásával – személyazonosságának igazolására hívja fel. Az elektronikus hírközlési szolgáltató – a személyazonosság igazolását követően, az így bemutatott okmány alapján – az előfizető családi és utónevét, állampolgárságát, születési idejét, nemét, valamint a bemutatott okmány azonosítóját rögzíti. Az előfizető személyazonosságának sikeres ellenőrzése hiányában az előfizető számára a SIM kártya nem adható át, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdheti meg.

(3) *  Az Eht. 129. § (2) és (2a) bekezdésétől eltérően, ha az előfizető a személyes adategyeztetés során a személyazonosságát a (2) bekezdés szerinti okmánnyal nem tudja igazolni, azt a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény szerinti

a) ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás,

b) humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély vagy

c) a menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány

alapján igazolhatja azzal, hogy ebben az esetben a (2) bekezdés szerinti adatokat az a)–c) pont szerint bemutatott dokumentum alapján kell rögzíteni.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a SIM kártyát az elektronikus hírközlési szolgáltató az átadást követően – az átadás időpontjától számított – 168 órás időtartamra aktiválja, amely – legfeljebb az aktív időtartam lejártát megelőző huszonnégy órában kezdeményezett – adategyeztetés ismételt lefolytatásával további 168 óra időtartamra újraaktiválható. A SIM kártya az ismételten elvégzett adategyeztetés elvégzésével korlátlan alkalommal aktiválható újra.

(5) A (2)–(3) bekezdés szerint rögzített adatok – az Eht. 127. § (2d) bekezdése alkalmazását nem érintve – kizárólag ezen adatok megismerésére törvényben feljogosított szerv írásos megkeresése alapján továbbíthatóak. A (3) bekezdés szerint rögzített adatokat a személyes adategyeztetést – az ismételt adategyeztetés esetén az ismételt adategyeztetést – követő 90 nap elteltével törölni kell.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § *