A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 13. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) ideiglenes védelemre jogosult:

aa) az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgár,

ab) az a hontalan személy vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgár, aki 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült Ukrajnában, illetve

ac) az a) és b) pont szerinti személynek – a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való tömeges beáramlása tényének a 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv 5. cikke értelmében történő megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről szóló, 2022. március 4-i (EU) 2022/382 tanácsi végrehajtási határozat 2. cikk (4) bekezdése szerinti – családtagja;

b) menedékes: az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott személy;

c) szállásadó: a szálláshellyel rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

d) szálláshely: az ingatlan jellegétől függetlenül bármely, lakhatásra alkalmas vagy arra ideiglenesen alkalmassá tett, természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában lévő ingatlan;

e) *  munkaadó: az a gazdasági társaság, amely Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik és megfelel a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek, különösen

ea) a rendezett munkaügyi kapcsolatok – a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti – feltételeinek, és

eb) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés alatt, valamint nincs folyamatban ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás.

2. § (1) E rendeletnek a menedékes elhelyezése után járó támogatásokra vonatkozó szabályait az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár elhelyezése esetén is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a menedékes elhelyezése után járó támogatásokra vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók, ha a szállásadó az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes számára önkéntes felajánlás alapján nyújt szálláshelyet.

3. § *  (1) *  Az e rendeletben meghatározott támogatások – a (2)–(6) bekezdés szerinti kivétellel – a Magyarország területére belépő ideiglenes védelemre jogosultak után a Magyarország területére történő belépést követően egy hónapig vehetők igénybe.

(2) *  Az (1) bekezdéstől eltérően

a) várandósságának megállapításától kezdve a várandós nő,

b) a hat év alatti gyermeket nevelő szülő,

c) *  a fogyatékossággal élő személy és gondozója,

d) a 65 év feletti személy és

e) az a)–d) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy

után a belépést követő egy hónapon túl is igénybe vehető a 4. vagy 8. § szerinti támogatás.

(3) *  Ha az ideiglenes védelemre jogosult az (1) bekezdés szerinti határidőben kezdeményezte a menedékesként történő elismerését, a menekültügyi hatóság döntéséig a 4. vagy 8. § szerinti támogatás igénybe vehető.

(4) *  A menekültügyi hatóság által menedékesként elismert személy után – az (5) és (6) bekezdés szerinti kivétellel – az 1/A. alcímben meghatározott támogatás vehető igénybe.

(5) *  A (4) bekezdéstől eltérően a menekültügyi hatóság által menedékesként elismert

a) várandósságának megállapításától kezdve a várandós nő,

b) a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy,

c) a b) pont szerinti személlyel egy háztartásban élő szülő,

d) *  a fogyatékossággal élő személy, valamint gondozója és

e) a 65 év feletti személy

után a 4. vagy 8. § szerinti támogatás vehető igénybe.

(6) *  A menedékesként elismert személy után a 4. vagy 8. § szerinti támogatás – az (5) bekezdés szerinti esetet kivéve – a menedékesként történő elismerést követő hónap utolsó napjáig vehető igénybe.

(7) *  Az e rendelet szerinti támogatásra nem jogosult menedékes elhelyezésre jogosult. Az elhelyezésre a befogadó állomás infrastruktúrája is igénybe vehető.

(8) *  Ha a menedékesként elismert személy menedékes jogállása visszavonásra került, az érintett kizárólag a (7) bekezdés szerinti elhelyezésre jogosult, ha ismételten menedékeskénti elismerés iránti kérelmet nyújt be.

(9) *  A (2) vagy (5) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személy esetében a (8) bekezdést nem kell alkalmazni.

(10) *  Ha a menedékeskénti elismerés iránti kérelem tárgyában hozott elutasító döntés további jogorvoslattal nem támadható, és az érintett ismételten menedékeskénti elismerés iránti kérelmet terjeszt elő, az eljárás ideje alatt a 4. § és a 8. § szerinti támogatás utána nem vehető igénybe.

1/A. *  A menedékes munkavállalók lakhatási támogatása

3/A. § *  A Kormány a Magyarországon történő foglalkoztatás elősegítése érdekében lakhatási támogatást nyújt a munkaadó részére, ha

a) a munkaadó a menedékest munkavállalóként (a továbbiakban: munkavállaló) a menedékesként való elismerést követően foglalkoztatja,

b) a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik,

c) a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti húsz órában történő foglalkoztatásra jön létre és

d) a munkaadó megfelel az e rendeletben, valamint a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek.

3/B. § *  (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter

a) tájékoztatást nyújt a menedékes részére – annak képzettségének, tapasztalatának figyelembevételével – a munkavállalás lehetőségeiről az országhatáron belül kijelölt segítségpontokon keresztül,

b) tájékoztatja a munkaadókat, valamint az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) a munkát vállalni szándékozó menedékes munkavállalási igényeiről, valamint

c) eljár az e rendelet tárgyát képező célokat elősegítő tevékenységek megvalósításában.

(2) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

a) ellátja a támogatással összefüggő szakmai irányító feladatokat, valamint a munkaerőpiaci programmal kapcsolatos feladatokat, és

b) a kormányhivatal felett ellátja a felügyeleti szerv feladatait.

3/C. § *  (1) A támogatás a munkaadó kérelmére nyújtható.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a munkavállalóval közös háztartásban élő, tizenhatodik életévét be nem töltött kiskorú az általános iskola befejezéséig a köznevelésben részt vesz, és erről a köznevelési intézmény igazolást állít ki.

3/D. § *  (1) A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett formanyomtatvány alkalmazásával, elektronikus úton nyújtja be. A kérelemhez mellékelni kell

a) a munkaszerződést,

b) a szállásadó és a munkáltató által a munkavállaló elszállásolásra kötött szerződés (a továbbiakban: elszállásolási szerződés) felek által aláírt, az elszállásolás havi díját tartalmazó példányát,

c) a munkaadó számlaszámát, valamint

d) – ha annak feltételei fennállnak – a 3/C. § (2) bekezdése szerinti igazolást.

(2) A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni.

(3) A kormányhivatal a támogatás iránti kérelem beérkezését követő nyolc munkanapon belül megvizsgálja a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételek fennállását, és határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a támogatás iránti kérelem elutasításáról.

(4) Ha a támogatás iránti kérelem megfelel a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, a kormányhivatal

a) a támogatás iránti kérelem alapján a munkaadó részére támogatást nyújt, és

b) a menedékes adatait a (6) bekezdés alapján a támogatás megállapítása érdekében nyilvántartásba veszi.

(5) Ha a támogatás iránti kérelem nem felel meg a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, a kormányhivatal a támogatás iránti kérelmet elutasítja.

(6) A kormányhivatal kezeli a támogatás megállapításához szükséges, a támogatás iránti kérelemmel összefüggő, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/A. § (1) bekezdése szerinti adatokat.

(7) Az Flt. szabályait, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit e rendelettel összhangban kell alkalmazni.

(8) A munkaadó a (4) bekezdés a) pontja szerinti támogatással érintett szállásdíjat a szállásadó részére kifizeti az elszállásolási szerződés alapján, a támogatásra csak ezt követően jogosult.

3/E. § *  A Kormány az ezen alcím szerinti támogatás és foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról egyedi határozatban is dönthet.

3/F. § *  (1) A támogatás a munkaszerződés megkötését követően, a kérelem benyújtását és az elszállásolási szerződés keltét követő időszakra állapítható meg.

(2) A támogatás köztehermentes, legfeljebb a jogviszony fennállásának idejére adható, a munkaadó részére havonta utólag kerül folyósításra.

(3) A támogatás mértéke az elszállásolási szerződés szerinti havi szállásdíj összegével egyező összeg, de ha a szálláshely

a) a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott preferált kistelepülésen található, legfeljebb havonta 120 000 forint,

b) egyéb településen található, legfeljebb havonta 80 000 forint.

3/G. § *  (1) A munkaadó a támogatás iránti kérelemben, valamint a támogatás igénybevételével kapcsolatos adatokban történő változást haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a kormányhivatal részére.

(2) A támogatás igénybevételével és annak elszámolásával, ellenőrzésével, visszakövetelésével és visszafizetésével kapcsolatos részletszabályokat a munkaerőpiaci program határozza meg.

3/H. § *  Megszűnik a támogatás, ha

a) a munkavállaló munkaviszonya megszűnik,

b) a munkavállaló munkaviszonyát megszüntetik,

c) a munkaadó a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

d) a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható,

e) az elszállásolási szerződést valamelyik fél felmondja, vagy a szerződés megszűnik, vagy

f) a munkavállalóval közös háztartásban élő tizenhatodik életévét be nem töltött kiskorúnak az általános iskola befejezését megelőzően a köznevelési intézettel a tanulói jogviszonya megszűnik.

2. A helyi önkormányzat által biztosított elhelyezés támogatása

4. § (1) A helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállása és ellátása után naponta elszállásoltanként és ellátottanként 4000 forint fajlagos támogatásra jogosult.

(1a) *  2022. november 1. napját követően az (1) bekezdésben meghatározott fajlagos támogatás összege naponta elszállásoltanként és ellátottanként 5000 forint.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti fajlagos támogatás iránti igényt a helyi önkormányzat jegyzője, a vármegyei főjegyző – a Főpolgármesteri Hivatal esetében a főjegyző – (a továbbiakban együtt: jegyző) minden hónap harmadik munkanapjáig készíti el és igazolja, amelyben bemutatja, hogy az előző hónapban naponta hány fő ideiglenes védelemre jogosultnak vagy menedékesnek biztosított elhelyezést.

(3) A jegyző a (2) bekezdés szerinti általa igazolt igényt a helyi védelmi bizottság részére küldi meg.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti jegyző által igazolt igényben foglaltakkal kapcsolatban kétség merül fel, a helyi védelmi bizottság az abban foglaltakat ellenőrzi.

(5) A helyi védelmi bizottság a (4) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítottak alapján

a) az igényben foglaltakat elfogadja,

b) az igényben foglaltakat kiegészíti, módosítja vagy

c) az igényben foglaltak megalapozatlanságát állapítja meg.

(6) A helyi védelmi bizottság az (5) bekezdés c) pontja szerinti igényt a helyi önkormányzat részére visszaküldi.

(7) *  Az (5) bekezdés a) és b) pontja esetében, továbbá, ha az igényben foglaltakkal kapcsolatban nem merül fel kétség, a helyi védelmi bizottság a jegyző által igazolt és elbírált igényt – a vármegyei, fővárosi védelmi bizottság útján – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére haladéktalanul megküldi. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az elbírált igényt az államháztartásért felelős miniszter részére a beérkezést követő öt napon belül továbbítja.

(8) Az államháztartásért felelős miniszter a (7) bekezdés szerinti igényből az általa kifizethetőnek ítélt támogatás összegéről öt napon belül értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert.

(9) A helyi önkormányzatot a (8) bekezdés szerint megillető támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a (8) bekezdés szerinti értesítéstől számított tíz napon belül folyósítja.

(10) *  A helyi önkormányzat a támogatást a folyósítás évének december 31. napjáig használhatja fel, a támogatás felhasználásáról az éves költségvetési beszámolójában számol el.

3. Eljárás a szálláshely elhagyására irányuló felszólítás eredménytelensége esetén

5. § (1) Ha a szálláshelyen tartózkodó ideiglenes védelemre jogosultat vagy menedékest a szállásadó távozásra szólítja fel, és a felszólításnak az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes nem tesz eleget, a szállásadó értesíti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet (a továbbiakban: rendőrség).

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítést követően a rendőrség az ideiglenes védelemre jogosultat vagy a menedékest a helyi védelmi bizottság által megjelölt helyszínre elszállítja.

6. § (1) Ha a szálláshelyen tartózkodó, Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgárt a szállásadó távozásra szólítja fel, és a felszólításnak az érintett nem tesz eleget, a szállásadó értesíti a rendőrséget.

(2) A rendőrség az (1) bekezdés szerinti értesítést követően az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgárt a szálláshely elhagyására kötelezi.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti esetben a rendőrség tájékoztatja az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgárt, hogy az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a menedékes részére nyújtott valamennyi ellátás és kedvezmény – így a elhelyezés – megilleti.

(4) *  Ha az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár a (3) bekezdés szerinti tájékoztatással kapcsolatban úgy nyilatkozik, hogy a befogadó állomáson nyújtott elhelyezést és ellátást igénybe kívánja venni, a rendőrség a helyi védelmi bizottság által megjelölt helyszínre elszállítja.

7. § (1) Ha az 5. és 6. § szerinti esetben az ideiglenes védelemre jogosult, menedékes vagy az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár birtokában olyan ingó dolog van, amelyet nem tud magával vinni, a dolog elszállítására a rendőrség nem köteles.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a felelős őrzés szabályai érvényesülnek.

4. Egyéb módon történő elhelyezés

8. § (1) *  Ha a minisztérium vagy a vármegyei, fővárosi védelmi bizottság (a továbbiakban együtt: megrendelő) és a szállásadó megállapodást köt 20 főnél nagyobb létszámú ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elhelyezését ellátó szálláshely igénybe vételére, a szállásadó az elszállásolt ideiglenes védelemre jogosult, illetve menedékes szállása és ellátása után egyedi támogatást igényelhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter vagy az általa megbízott személy jóváhagyását követő napon lép hatályba.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege megegyezik a 4. § (1) bekezdése szerinti fajlagos támogatás összegével, amelytől a felek a megállapodásban különösen indokolt esetben maximum 50%-kal térhetnek el.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti igényt a szállásadó minden hónap harmadik munkanapjáig megküldi a megrendelő részére, és abban bemutatja, hogy az előző hónapban naponta hány fő ideiglenes védelemre jogosultnak és menedékesnek biztosított elhelyezést.

(5) Ha az igényben foglaltakkal kapcsolatban kétség merül fel, a megrendelő az abban foglaltakat ellenőrzi.

(6) A megrendelő az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítottak alapján

a) az igényben foglaltakat elfogadja,

b) az igényben foglaltakat kiegészíti, módosítja vagy

c) az igényben foglaltak megalapozatlanságát állapítja meg.

(7) A megrendelő a (6) bekezdés c) pontja szerinti igényt a szállásadó részére visszaküldi, és tájékoztatja, hogy a megállapodás mely rendelkezéseit sértette meg.

(8) A (6) bekezdés a) és b) pontja esetében, továbbá, ha az igényben foglaltakkal kapcsolatban nem merül fel kétség,

a) – ha a megrendelő minisztérium – a minisztériumot vezető miniszter az elbírált igényt az államháztartásért felelős miniszter részére öt napon belül továbbítja,

b) *  – ha a megrendelő vármegyei, fővárosi védelmi bizottság – a vármegyei, fővárosi védelmi bizottság az elbírált igényt – az abban foglaltak igazolásával – a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére öt napon belül továbbítja.

(9) *  A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a vármegyei, fővárosi védelmi bizottságtól érkezett elbírált igényeket összesíti, és – a (10) bekezdés szerinti kivétellel – az államháztartásért felelős miniszter részére öt napon belül továbbítja.

(10) *  Ha a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter az igényben foglaltakkal nem ért egyet, a vármegyei, fővárosi védelmi bizottságot – legfeljebb öt nap határidővel – az igény kiegészítésére vagy átdolgozására hívja fel, ha a kiegészített vagy átdolgozott igénnyel egyetért, az igényt az államháztartásért felelős miniszter részére öt napon belül továbbítja.

(11) Az államháztartásért felelős miniszter a kifizethető támogatás összegéről

a) – ha a megrendelő minisztérium – az elbírált igény továbbításától számított öt napon belül értesíti a megrendelő minisztériumot vezető minisztert,

b) *  – ha a megrendelő vármegyei, fővárosi védelmi bizottság – az összesített elbírált igények továbbításától számított öt napon belül értesíti a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert.

(12) A szállásadónak az őt a (11) bekezdés szerint megillető támogatást a döntést követő tíz napon belül kell folyósítani.

(13) A támogatás folyósításáról az érintett miniszter utalványozása alapján a kincstár gondoskodik.

5. Egyéb eljárási szabályok és a kereskedelmi szálláshelyre vonatkozó eltérő rendelkezések

9. § (1) Ha nem szükséges ellenőrzést lefolytatni, a helyi védelmi bizottság az önkormányzat által megküldött, a 2. alcím szerinti, a megrendelő a szállásadó által megküldött, a 4. alcím szerinti támogatási igényt a támogatási igény megérkezését követő tíz napon belül bírálja el.

(2) Ha a helyi védelmi bizottság vagy a megrendelő ellenőrzést tart, az igényt az igény beérkezését követő tizenöt napon belül bírálja el.

10. § (1) A kereskedelmi szálláshely esetén a megrendelő és a kereskedelmi szálláshely az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes szállása és ellátása céljából a 4. alcímben foglaltaktól függetlenül szerződést köthet.

(2) A megrendelő és a kereskedelmi szálláshely között az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elszállásolására és ellátására irányuló, 2022. február 24. napjától létrejött szerződéseket az (1) bekezdésben megjelölt szerződésekkel egyenértékűnek kell tekinteni.

(3) Ha a kereskedelmi szálláshelyet az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elszállásolása és ellátása céljából hatósági határozattal elrendelt gazdasági és anyagi szolgáltatás keretében vették igénybe, és e kereskedelmi szálláshelyen az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elszállásolása és ellátása céljából a megrendelő és a kereskedelmi szálláshely szerződést köt, a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség megszűnik.

11. § A 4. alcím alapján a szállásadónak fizetett támogatás mentes a közterhek alól, ide nem értve az általános forgalmi adót.

11/A. § * 

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. március 16-án lép hatályba.

(2) A 13. § 2022. március 30-án lép hatályba.

12/A. § *  E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2022. (X. 5.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (1a) bekezdését 2022. november 1. napjától, első alkalommal a 2022. november hónapra vonatkozó támogatási igény készítése során kell alkalmazni.

13. § *  Az e rendeletben meghatározott támogatások az e rendeletnek a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2023. (V. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (1)–(4) bekezdése hatálybalépésének napját megelőzően Magyarország területére belépő ideiglenes védelemre jogosult után – ha a védelemre jogosult nem tartozik a Módr.-rel megállapított 3. §-ban meghatározott jogosultak körébe – 2023. június 30-ig vehetők igénybe.

14. § *  Az e rendeletben meghatározott támogatások az e rendeletnek a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 337/2023. (VII. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 3. § (2)–(7) bekezdése hatálybalépésének napját megelőzően Magyarország területére belépő ideiglenes védelemre jogosult után – ha a védelemre jogosult nem tartozik a Módr1.-gyel megállapított 3. §-ban meghatározott jogosultak körébe – a Módr1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések szerint 2023. szeptember 15-ig vehetők igénybe.

15. § *  Az e rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 1/A. alcíme szerinti támogatások helyett az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendeletnek [a továbbiakban: 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet] 2023. július 31-én hatályos rendelkezései szerinti támogatások tekintetében a 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 2023. július 31-én hatályos rendelkezései szerint 2023. augusztus 31-ig nyújtható be kérelem.

16. § *  Az e rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 1/A. alcíme szerinti támogatások helyett

a) az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendeletnek [a továbbiakban: 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet] és

b) az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendeletnek [a továbbiakban: 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet]

2023. július 31-én hatályos rendelkezései szerinti támogatások tekintetében a 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet és a 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet 2023. július 31-én hatályos rendelkezései szerint 2023. augusztus 31-ig nyújtható be kérelem.