A jogszabály mai napon ( 2022.09.27. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.XI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

a 8. § és a 9. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) menedékes: az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet] 1. §-ában meghatározott személy,

b) foglalkoztatásba bevonható személy: a tizenhatodik életévét betöltött

ba) menedékes,

bb) Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár.

2. A közfoglalkoztatásra és a foglalkoztatásra vonatkozó különös szabályok

2. § (1) A foglalkoztatásba bevonható személynek a 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 7. §-a és 8. § (2) bekezdése szerinti közfoglalkoztatásban, illetve a foglalkoztatásban való részvételére a (2)-(9) bekezdést kell alkalmazni.

(2) A foglalkoztatásba bevonható személy az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál (a továbbiakban: járási hivatal) szolgáltatást kérő személy lehet.

(2a) *  A foglalkoztatásba bevonható személy tekintetében a foglalkoztatásba bevonható személy szálláshelye, illetve a számára tartózkodás céljából kijelölt lakóhelye szerint illetékes járási hivatal jár el.

(3) *  A foglalkoztatásba bevonható személy a részére folyósított első rendszeres létfenntartási támogatás átvételét megelőzően köteles szolgáltatást kérőként regisztrálni a járási hivatalnál, és a járási hivatallal együttműködni.

(4) * 

(5) A foglalkoztatásba bevonható személy - a (7) bekezdés szerinti kivétellel - a járási hivatallal történő együttműködése keretében a részére folyósított első rendszeres létfenntartási támogatás átvételét követő 45 napot követően köteles a számára felajánlott megfelelő munkahelyet - ideértve a közfoglalkoztatást is - elfogadni.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában a megfelelő munkahelyre a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályai megfelelően alkalmazandók.

(7) Nem köteles a foglalkoztatásba bevonható személy a számára felajánlott munkahelyet elfogadni, ha

a) a foglalkoztatás felajánlásakor magyarországi munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és azt a magyarországi munkáltató igazolja,

b) harmadik életévét be nem töltött kiskorú ellátásáról köteles gondoskodni, vagy

c) iskolai rendszerű nappali képzésben vesz részt tanulói jogviszonyban és a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

(8) A foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében a járási hivatal a foglalkoztatásba bevonható személyek létszámáról, nemek szerinti és korcsoportonkénti megoszlásáról, valamint szálláshelyéről adatokat kérhet a megyei, fővárosi védelmi bizottságtól és a hivatásos katasztrófavédelemi szervtől.

(9) A (8) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során személyes adatok nem adhatók át.

3. A kiskorúak nevelésére, ellátására vonatkozó különös szabályok

3. § Ha a menedékes kiskorú ellátásáról gondoskodik, a kiskorú elhelyezése céljából a magyar állampolgárral azonos feltételekkel jogosult igénybe venni a bölcsődei ellátást, az óvodai gondozást, nevelést, ellátást és a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait.

3/A. § *  (1) Ha a menedékes, a menedékesként elismerését kérő vagy az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár (a továbbiakban együtt: igénylő) gyermek, tanuló ellátásáról gondoskodik, kérelme alapján a gyermek, tanuló ingyenesen, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B. és 21/C. §-ában foglalt jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül jogosult a Gyvt. szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére a kérelem benyújtásától számított 6 hónapig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti időtartamot követően az igénylő által ellátott gyermek, tanuló a Gyvt. szabályai szerint jogosult az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére.

4. A rendszeres létfenntartási támogatásra vonatkozó eltérő szabályok

4. § (1) *  A menedékes esetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése helyett a (2)-(7) bekezdést kell alkalmazni.

(2) *  A menedékest rendszeres létfenntartási támogatás illeti meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti jogosultat a rendszeres létfenntartási támogatás a befogadó állomáson vagy a számára kijelölt egyéb szálláshelyen tartózkodása alatt is megilleti.

(4) *  A rendszeres létfenntartási támogatást a menekültügyi hatóság a menedékes részére havonta - a hónap 15. napjáig - folyósítja.

(4a) *  A 6. életévét betöltött menedékes esetében a rendszeres létfenntartási támogatás folyósításának feltétele, hogy a 6. életévét betöltött menedékes - a (4b) bekezdésben meghatározott kivétellel - a folyósítást megelőző hónapban megjelenjen a szálláshelye, illetve a számára tartózkodás céljából kijelölt lakóhelye szerint illetékes járási hivatal előtt.

(4b) *  A 6. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött menedékes helyett a törvényes képviselője is eleget tehet a megjelenési kötelezettségnek.

(4c) *  A járási hivatal a megjelenési kötelezettség teljesítésének tényéről a menekültügyi hatóságot minden hónap 5. napjáig elektronikus úton tájékoztatja.

(4d) *  Ha a menedékes

a) a (4a) vagy (4b) bekezdésben meghatározott megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

b) a folyósított összeget nem veszi át,

az adott hónapra vonatkozó utólagos folyósításra nem tarthat igényt.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti jogosult részére a 2. § (5) bekezdése alapján megfelelő munkahelyet ajánlanak fel, és azt a (2) bekezdés szerinti jogosult nem fogadja el - a 2. § (7) bekezdése szerinti kivétellel -, a rendszeres létfenntartási támogatás folyósítását a menekültügyi hatóság megszünteti. Ennek érdekében a járási hivatal 5 napon belül tájékoztatja a menekültügyi hatóságot a felajánlott munkahely visszautasításának tényéről.

(6) A menekültügyi hatóság a rendszeres létfenntartási támogatást nem folyósítja arra a hónapra, amely során a (2) bekezdés szerinti jogosult

a) közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásban vagy magyarországi munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban jövedelmet szerez,

b) a magyar nyugdíjrendszerből öregségi nyugdíjban részesül, vagy

c) külföldről származó öregségi nyugdíjban részesül, és azt Magyarországon fel tudja venni.

(7) Az idegenrendészeti hatóság a menekültügyi hatóság részére a menedékes foglalkoztatása kapcsán kezelt adatokat az e rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében átadhatja.

5. § (1) Az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy rendszeres létfenntartási támogatásának megállapítására és folyósítására a (2)-(5) bekezdést kell alkalmazni.

(2) Az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy részére járó rendszeres létfenntartási támogatás havi mértéke

a) nagykorúak esetén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegével,

b) kiskorúak esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott családi pótlék összegével

egyezik meg.

(2a) *  Az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy rendszeres létfenntartási támogatása tekintetében az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy szálláshelye, illetve a számára tartózkodás céljából kijelölt lakóhelye szerint illetékes járási hivatal jár el.

(3) *  A (2) bekezdésben meghatározott rendszeres létfenntartási támogatást az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy kérelmére a járási hivatal határozattal állapítja meg, és azt havonta - a hónap 15. napjáig - folyósítja.

(3a) *  A 6. életévét betöltött, 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy esetében a rendszeres létfenntartási támogatás folyósításának feltétele, hogy a 6. életévét betöltött, 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy - a (3b) bekezdésben meghatározott kivétellel - a folyósítást megelőző hónapban a járási hivatal által megjelölt időpontban és helyen megjelenjen.

(3b) *  A 6. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött, 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy helyett a törvényes képviselője is eleget tehet a megjelenési kötelezettségnek.

(3c) *  Ha az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy

a) a (3a) vagy (3b) bekezdésben meghatározott megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

b) a folyósított összeget nem veszi át,

az adott hónapra vonatkozó utólagos folyósításra nem tarthat igényt.

(4) Ha az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy részére a 2. § (5) bekezdése alapján megfelelő munkahelyet ajánlanak fel, és azt az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy nem fogadja el - a 2. § (7) bekezdése szerinti kivétellel -, a rendszeres létfenntartási támogatás folyósítását a járási hivatal megszünteti.

(5) A járási hivatal a rendszeres létfenntartási támogatást nem folyósítja arra a hónapra, amely során az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy

a) közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásban vagy magyarországi munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban jövedelmet szerez,

b) a magyar nyugdíjrendszerből öregségi nyugdíjban részesül, vagy

c) külföldről származó öregségi nyugdíjban részesül, és azt Magyarországon fel tudja venni.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. március 16-án lép hatályba.

(2) A 7. § 2022. március 30-án lép hatályba.

6/A. § *  E rendeletnek a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel kiadott egyes veszélyhelyzeti rendeletek módosításáról szóló 170/2022. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (2a), (3) bekezdését, 4. § (1), (2) és (4) bekezdését, 5. § (2a) és (3) bekezdését a Módr. hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

7. § * 

8-9. § * 


  Vissza az oldal tetejére