A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel az Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel történő ellátásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Gyermekfelügyelet hozható létre

a) az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti menedékes (a továbbiakban: menedékes),

b) Ukrajna területéről 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett, ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy (a továbbiakban: kettős állampolgár) vagy

c) menedékesként elismerését kérő

kiskorú gyermekének az ellátására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gyermekfelügyelet

a) a menedékes vagy menedékesként elismerését kérő ellátása céljából működő közösségi szálláson, vagy

b) a kiskorú gyermek menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy a kettős állampolgár szülőjével (a továbbiakban együtt: szülő) Magyarországon foglalkoztatási jogviszonyban álló foglalkoztató által

szervezhető meg.

2. § (1) A gyermekfelügyeletet a szülő legfeljebb 14 éves gyermeke felügyelete céljából veheti igénybe.

(2) A gyermekfelügyelet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között biztosítható.

3. § (1) A gyermekfelügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni. A gyermekfelügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.

(2) A gyermekfelügyelet ellátására csak száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épület alkalmas.

(3) A gyermekfelügyeletnél az esetleges balesetek megelőzése érdekében a gyermekek tartózkodására szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a gyermekek életkorának és ártalmaktól mentes, testi épséget nem veszélyeztető körülményeket biztosítsanak.

(4) A gyermekfelügyeletet a gyermekfelügyelet létrehozója által kijelölt személy végezheti. A gyermekfelügyeletre lehetőség szerint Ukrajna területéről érkezett, menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy kettős állampolgár személy jelölhető ki. Ha ilyen alkalmas személy nincs, akkor jelölhető ki más személy.

(5) A (4) bekezdés tekintetében az Ukrajna területéről érkezett, menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy kettős állampolgár személy tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-át nem kell alkalmazni.

4. § (1) A gyermekfelügyelet létrehozását legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon be kell jelenteni a gyermekfelügyelet helye szerint területileg illetékes megyei, fővárosi védelmi bizottságnak és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak.

(2) A gyermekfelügyeletben részt vevő gyermekek számáról, az előző hónapra vonatkozóan, életkor szerinti bontásban, minden hónap 5. napjáig kell adatot szolgáltatni a megyei, fővárosi védelmi bizottságnak.

5. § Az e rendelet szerinti gyermekfelügyelet nem minősül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekjóléti alapellátásnak.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

7. § *