Hatály: közlönyállapot (2022.V.26.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

186/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (1) és (2) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az üzemanyag nem hatósági áras termék, ha azt külföldi rendszámú jármű töltésének céljából értékesítik.

(1b) Az (1a) bekezdéstől eltérően hatósági áras üzemanyaggal tölthető a külföldi rendszámú gépjármű, ha a külföldi rendszámú gépjármű államjelzése szerinti országban az üzemanyag hatósági áras termék, és a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben megállapítja, hogy ezen országban a magyar rendszámú gépjármű – a hatósági ár mértékét ide nem értve – legfeljebb a magyar szabályozás szerinti korlátozásokkal, hatósági áras üzemanyaggal tölthető.”

2. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kizárólag az (1) bekezdés szerinti kútfejen szolgálható ki üzemanyag az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott gépjármű részére.”

3. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § (1) Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője az 1. § (1a) és (1b) bekezdésben meghatározott szabály érvényesítése érdekében, amennyiben a gépjármű honossága kétséget kizáróan nem állapítható meg, felhívja a vásárlót a gépjármű honosságának okirattal történő hitelt érdemlő igazolására.

(2) Ha a gépjármű honossága okirattal hitelt érdemlően nem igazolható, az üzemanyag csak nem hatósági áron értékesíthető.”

4. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 1/B. §-sal egészül ki:

„1/B. § (1) Az üzemanyag hatósági áras egységárát az üzemanyagtöltő állomás területén vagy más arra alkalmas helyen (oszlopon vagy táblán) fel kell tüntetni, olyan magasságban és méretben, hogy az a közlekedési útvonalról jól olvasható legyen.

(2) Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a kútoszlop környezetében, az üzemanyagtöltő állomást kiszolgáló kereskedelmi egység bejáratánál, valamint a pénztárnál a vásárló magyar és angol nyelven jól látható módon tájékoztatást kapjon arról, hogy

a) a magyar és az 1. § (1b) bekezdés szerinti rendszámú gépjárművet töltő az (1) bekezdés szerinti terméket az ott használt megnevezéssel hatósági áron vásárolhat;

b) a nem magyar és nem az 1. § (1b) bekezdés szerinti rendszámú gépjárművet töltő az (1) bekezdés szerinti terméket az ott használt megnevezéssel nem hatósági (piaci) áron vásárolhat, amely megegyezik a kútoszlop kijelzőjén alkalmazott árral.

(3) A kútoszlop kijelzőjén az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője a nem hatósági árat alkalmazza.”

5. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy az 1. § (1b) bekezdés szerinti országok listáját rendeletben állapítsa meg.”

6. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § (1) E rendeletnek a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 186/2022. (V. 26.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1a) és (1b) bekezdését nem kell alkalmazni, ha az üzemanyag értékesítője a nem hatósági áron való értékesítést technikai okból kifolyólag nem tudja biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti technikai akadály elhárultáig az 1/B. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.”

7. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében az „a 7,5 tonnát” szövegrész helyébe „a magyar okmányokkal rendelkező, 7,5 tonnát” szöveg lép.

8. § (1) Hatályát veszti a 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja.

(2) Hatályát veszti a 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 3/A. §-a.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § (2) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.