A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

a sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól * 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti közterület,

2. sajtótermék: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 1. § 6. pontja szerinti sajtótermék, az internetes újság vagy hírportál kivételével.

(2) E rendelet alkalmazásában sajtótermék árusításának minősül az alkalmi és mozgóárusítás is.

2. § (1) A sajtótermék árusítására jogosult, az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület, üzlet tulajdonosa vagy bérlője (a továbbiakban együtt: közterület-használó) nem köteles közterület-használati hozzájárulást beszerezni, ha kizárólag olyan sajtóterméket árusít vagy terjeszt, amely az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktussal, illetve humanitárius katasztrófával, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárításával kapcsolatos közérdekű közleményt, tájékoztatást tartalmaz.

(2) Nem kell közterület-használati hozzájárulást beszerezni az (1) bekezdésben meghatározott tartalmú sajtótermék közterületen történő terjesztéséhez sem.

3. § (1) A 2. § szerinti közterület-használat nem gyakorolható

a) a kiemelt nemzeti emlékhely területén,

b) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerinti

ba) közpark zöldterületen, közkert zöldterületen,

bb) védelmi célú erdőterületen, rekreációs erdőterületen és egyéb erdőterületen,

bc) különleges beépítésre nem szánt területen,

c) a járművek forgalmát biztosító úttesten vagy a várakozásukra kijelölt területen,

d) a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített területen,

e) lakó- vagy társasházba, egyéb építménybe történő ki- és bejutást, tűzcsap, forgalomirányító készülék vezérlőegysége megközelítését akadályozó módon, valamint a járdán a gyalogosok közlekedését zavaró, biztonságát veszélyeztető, a járművezetők kilátását gátoló, a közúti forgalmi jelzések felismerését akadályozó, a közút forgalmát veszélyeztető, a közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását akadályozó módon, vagy

f) tűzoltási felvonulási területen.

(2) A közterület-használó felelős azért, hogy a közterület közlekedésre szánt területén – a települési önkormányzat által alkotott 2020. december 31. napján hatályos, vagy ezt követően hatályba lépett szabályozás szerint, annak hiányában az OTÉK 41. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – biztosított legyen a zavartalan közúti és gyalogos közlekedés. Az OTÉK 39. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat akként kell alkalmazni, hogy a járda hasznos szélessége (gyalogossáv) 1,50 méter.

4. § Az e rendeletben foglaltak betartását a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerinti általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) ellenőrzi.

5. § (1) Ha a közterület-használó a közterületet a 3. §-ban foglaltak megsértésével használja, a rendőrség vele szemben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően 100 000 forinttól 500 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

(3) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

(4) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

(5) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

(6) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója

a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,

b) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.