A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 12. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény eltérő alkalmazása

1. § *  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.) az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Vet. 50. § (3) bekezdésétől eltérően, 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra

a) lakossági fogyasztó,

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: 2004. évi XXXIV. törvény) 3. § (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozásnak (a továbbiakban: mikrovállalkozás) minősülő, kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználó * 

jogosult, azzal, hogy a b) pont szerinti felhasználó az egyetemes szolgáltatótól 4606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron, a felett a Vet. 141. § (7) bekezdésétől és 145. § (3) és (4) bekezdésétől eltérően versenypiaci áron vételez villamos energiát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti versenypiaci ár nem minősül a Vet. szerinti hatósági árnak, azt és az áralkalmazási feltételeket az egyetemes szolgáltató e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül honlapján hirdetményi formában közzéteszi. A versenypiaci árat az egyetemes szolgáltató határozza meg. A hirdetményben meghatározott mindenkori versenypiaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. A versenypiaci árnak a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén – a felek eltérő rendelkezése hiányában – a megváltozott versenypiaci ár az érvényes szerződés részévé válik.

(3) A Vet. 50. § (4) bekezdése 2022. augusztus 1. napjától nem alkalmazható.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely e rendelet hatálybalépésének napján nem egyetemes szolgáltatás keretében vételez villamos energiát. Az a mikrovállalkozás, amely az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet] szerint szerződött, jogosult az egyetemes szolgáltatásra.

(5) * 

(6) * 

(7) A Vet. alkalmazásában 2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője e rendelet alkalmazásában lakossági fogyasztónak minősül.

(8) A (7) bekezdés szerinti jogosultság érvényesítése érdekében a felhasználó az egyetemes szolgáltatója felé – az annak honlapján közzétett nyilatkozatminta alkalmazásával – nyilatkozik, hogy a (7) bekezdés értelmében mely felhasználási helyek tekintetében minősül lakossági fogyasztónak. Az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztókra vonatkozó előírásokat kizárólag a nyilatkozat benyújtását követően jogosult alkalmazni. Az egyetemes szolgáltató az ehhez szükséges nyilatkozatmintát e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül a honlapján közzéteszi.

3. § (1) Az a felhasználó, aki e rendelet hatálybalépésének napját megelőző napon a Vet. 50. § (3) vagy (4) bekezdése alapján az ott meghatározottak szerint villamosenergiát vételezett, és nem tartozik a 2. § (1) vagy (7) bekezdése hatálya alá, az e §-ban foglaltak szerint végső menedékes jogintézmény keretében biztosított villamosenergia-ellátásra jogosult.

(2) A Vet. 51. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően végső menedékes jogintézmény keretében az a villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet végző gazdasági társaság biztosítja 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig az (1) bekezdés szerinti felhasználó villamosenergia-ellátását, amely 2022. július 31-én egyetemes szolgáltatóként a felhasználót ellátta.

(3) Ha az egyetemes szolgáltatói tevékenységet ellátó gazdasági társaság nem végez villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet, akkor a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátást olyan, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat is ellátó villamosenergia-kereskedő biztosítja, amely a gazdasági társaság kapcsolt vállalkozásának minősül. Kapcsolt vállalkozás hiányában a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátást biztosító villamosenergia-kereskedőt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül. E § végrehajtásához szükséges részletes szabályokról az egyetemes szolgáltató és a villamosenergia-kereskedő együttműködési megállapodást köt.

(4) A (2) vagy (3) bekezdés alapján kijelölt villamosenergia-kereskedő (a továbbiakban: végső villamosenergia-menedékes) a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést e rendelet hatálybalépését követő 10 munkanapon belül honlapján közzéteszi.

(5) 2022. augusztus 1-jével az egyetemes szolgáltató és az (1) bekezdés szerinti felhasználó között fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnik. 2022. augusztus 1-jével a végső villamosenergia-menedékes és az (1) bekezdés szerinti, 2022. július 1-jéig nyilatkozott felhasználó között a (2) bekezdésben meghatározott időtartamra villamosenergia-vásárlási szerződés jön létre a mintaszerződés szerinti tartalommal.

(6) A végső menedékes ellátás 2022. augusztus 1-jétől történő biztosításának érdekében a Vet. 99/D. § (3) és (4), valamint (6)–(10) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) átadó, illetve átadó egyetemes szolgáltató alatt az egyetemes szolgáltatót,

b) átvevő alatt a végső villamosenergia-menedékest,

c) átvétel időpontja alatt 2022. augusztus 1-jét,

d) kijelölő határozat alatt ezen alcím kijelölésre vonatkozó részére hivatkozó tájékoztatást,

e) a Vet. 99/D. § (6) bekezdésében megjelölt határnap alatt 2022. július 20-át

kell érteni, valamint az egyetemes szolgáltató és a végső villamosenergia-menedékes az (1) bekezdés szerinti felhasználó esetében a Vet. 47/B. § (9) bekezdésétől a kereskedőváltást 2022. július 20-ig jogosult a hálózati engedélyes részére bejelenteni.

(7) Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését 2022. július 31-én a Vet. 63. § (1) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltató kezelte, 2022. augusztus 1-jével a felhasználó hálózathasználati szerződésében a végső villamosenergia-menedékes válik a rendszerhasználati díjak fizetőjévé.

(8) *  A fogyasztóvédelmi hatóság nem szabhat ki bírságot, a Hivatal nem alkalmazhatja a Vet. 96. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket, valamint az egyetemes szolgáltató mentesül kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha az egyetemes szolgáltató az e rendelet hatálybalépésétől 2023. december 31-ig terjedő időszakban * 

a) a Hivatal ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőség elvárt színvonalának és minőségi követelményének meghatározásáról szóló határozatában rögzített határidőket, vagy elvárt értékeket nem tartja be, vagy

b) az ügyfélszolgálat felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belül nem biztosítja az élőhangos bejelentkezést.

4. § (1) A végső menedékes jogintézmény keretében ezen alcím alapján ellátott felhasználó 2022. november 30-ig tájékoztatja a végső villamosenergia-menedékest arról, ha a közöttük 2022. december 31-ig fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnését követően ellátását más villamosenergia-kereskedővel kívánja biztosítani. A tájékoztatásra nyitva álló határidő jogvesztő.

(2) *  Ha a felhasználó az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem tájékoztatja a végső villamosenergia-menedékest, akkor a végső menedékes jogintézmény keretében biztosított villamosenergia-ellátás megszűnését követően a felhasználó és a felhasználót végső villamosenergia-menedékesként addig ellátó villamosenergia-kereskedő között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:2. § (3) bekezdésének megfelelően szolgáltatási jogviszony jön létre.

(3) A szolgáltatási jogviszony alapján a villamosenergia-kereskedő az üzletszabályzatában meghatározott általános feltételek szerint ellátja a felhasználót a felhasználó igényeinek megfelelő villamosenergia-mennyiséggel, a felhasználó az általa felhasznált villamos energia árát és a szolgáltatási jogviszonyhoz kapcsolódó egyéb díjat, költségeket a villamosenergia-kereskedőnek megtéríti, valamint mind a két fél – különösen adategyeztetés, fogyasztásmérő berendezés leolvasása esetén – együttműködik egymással és az érintett hálózati engedélyesekkel.

(4) *  A (2) bekezdés és a 17. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontja alapján a (3) bekezdés szerinti tartalommal létrejött szolgáltatási jogviszony esetén a felhasználó által – a szolgáltatási jogviszony keretében ellátott felhasználási helyen történő fogyasztásra tekintettel – fizetendő villamos energia egységára 2023. május 1. napjától a szolgáltatási jogviszony létrejöttének időpontjában alkalmazott áramdíjhoz képest 59%-kal csökken.

(5) *  A (4) bekezdés szerint kialakult ár 2023. május 1. napjával a (3) bekezdés szerinti tartalommal létrejött szolgáltatási jogviszony részévé válik.

5. § Természetes személy részére lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén a költségelszámolás során a bérbeadó mint felhasználó a bérlő felé a villamosenergia-költségeket legfeljebb a vonatkozó lakossági egyetemes szolgáltatás szerinti árszabáson számolhatja el. * 

5/A. § *  Az önkormányzati és állami bérlakás természetes személy bérlőjével az önkormányzati és állami bérlakás bérbeadója mint felhasználó a villamos energiát legfeljebb

a) 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron – azzal, hogy egyzónaidős, több egységárú árszabás esetén alacsonyabb áron – és

b) 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztási mérték felett a Vet. 141. § (7) bekezdésétől és 145. § (3) és (4) bekezdésétől eltérően az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti lakossági piaci áron számolhatja el.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény eltérő alkalmazása

6. § *  A veszélyhelyzet ideje alatt a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: Get.) az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

7. § (1) A Get. 32. § (1) bekezdésétől eltérően, 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra

a) lakossági felhasználó,

b) a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező mikrovállalkozás

jogosult, azzal, hogy a mikrovállalkozás az egyetemes szolgáltatótól – a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték adatok alapján valamennyi mikrovállalkozás számára legalább 1489 gáztechnikai normál m3/év/összes felhasználási hely mérték biztosítása érdekében – 54 810 MJ/év/összes felhasználási hely mértékig a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott I. kategória szerinti áron, a felett a Get. 104. § (7) bekezdésétől és 107. § (3) bekezdésétől eltérően versenypiaci áron vételez földgázt. * 

(2) A versenypiaci ár nem minősül a Get. szerinti hatósági árnak, azt és az áralkalmazási feltételeket az egyetemes szolgáltató e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül honlapján közzéteszi. A versenypiaci árat az egyetemes szolgáltató határozza meg. A hirdetményben meghatározott mindenkori versenypiaci ár az egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik. A versenypiaci árnak az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén – a felek eltérő rendelkezése hiányában – a megváltozott versenypiaci ár az érvényes szerződés részévé válik. * 

(3) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely e rendelet hatálybalépésének napján nem egyetemes szolgáltatás keretében vásárol földgázt.

(4) *  Ha az épületben található önkormányzati vagy állami bérlakás, szállóférőhely, akkor az épület közös fogyasztását megvalósító, a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőtermelő létesítménynek nem minősülő gázfogyasztó készülék vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany (a továbbiakban: készüléküzemeltető) lakossági fogyasztónak minősül függetlenül attól, hogy a gázfogyasztó készülék egy vagy több épület közös fogyasztását valósítja meg. Ha az épületben az önkormányzati vagy állami bérlakás, szállóférőhely földgázfogyasztásának mérése közös mérővel történik, a közös mérés vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany lakossági fogyasztónak minősül.

(5) A Get. alkalmazásában 2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője lakossági fogyasztónak minősül.

(6) Az (5) bekezdés szerinti jogosultság érvényesítése érdekében a felhasználó az egyetemes szolgáltató felé – az annak honlapján közzétett nyilatkozatminta alkalmazásával – nyilatkozik, hogy az (5) bekezdés értelmében mely felhasználási helyek tekintetében minősül lakossági fogyasztónak. Az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztókra vonatkozó előírásokat kizárólag a nyilatkozat benyújtását követően jogosult alkalmazni. Az egyetemes szolgáltató az ehhez szükséges nyilatkozatmintát e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül a honlapján közzéteszi.

(7) * 

8. § (1) A 7. § (1) vagy (5) bekezdése alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó a Get. 41. §-ától és a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet rendelkezéseitől eltérően az e §-ban foglaltak szerint jogosult végső menedékes jogintézmény keretében biztosított földgázellátásra, ha ellátására 2022. július 31-én egyetemes szolgáltatóval fennálló jogviszony alapján került sor.

(2) A végső menedékes jogintézmény keretében az a földgázkereskedelmi tevékenységet végző gazdasági társaság biztosítja 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig az (1) bekezdés szerinti felhasználó földgázellátását, amely 2022. július 31-én egyetemes szolgáltatóként a felhasználót ellátta.

(3) Ha az egyetemes szolgáltatói tevékenységet ellátó gazdasági társaság nem végez földgázkereskedelmi tevékenységet, akkor a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátást olyan nem lakossági fogyasztó ellátására jogosult földgázkereskedő biztosítja, amely a gazdasági társaság kapcsolt vállalkozásának minősül. Kapcsolt vállalkozás hiányában a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátást biztosító földgázkereskedőt a Hivatal jelöli ki e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül. E § végrehajtásához szükséges részletes szabályokról az egyetemes szolgáltató és a földgázkereskedő együttműködési megállapodást köt.

(4) A (2) vagy (3) bekezdés alapján kijelölt földgázkereskedő (a továbbiakban: végső földgázmenedékes) a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést e rendelet hatálybalépését követő 10 munkanapon belül honlapján közzéteszi.

(5) 2022. augusztus 1-jével az egyetemes szolgáltató és az (1) bekezdés szerinti felhasználó között fennálló egyetemes szolgáltatási szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnik. 2022. augusztus 1-jével a végső földgázmenedékes és az (1) bekezdés szerinti, 2022. július 1-jéig nyilatkozott felhasználó között a (2) bekezdésben meghatározott időtartamra földgáz-kereskedelmi szerződés jön létre a mintaszerződés szerinti tartalommal.

(6) Az (1) bekezdés szerinti felhasználókat a földgáz rendszerhasználati díjak tekintetében egyetemes szolgáltatásra jogosultnak kell tekinteni a végső menedékes jogintézmény keretében történő ellátás időszaka alatt.

(7) A végső menedékes ellátás 2022. augusztus 1-jétől történő biztosításának érdekében a Get. 115/C. § (3) és (3c)–(7) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) átadó, illetve átadó egyetemes szolgáltató alatt az egyetemes szolgáltatót,

b) átvevő, illetve átvevő egyetemes szolgáltató alatt a végső földgázmenedékest,

c) átvétel időpontja alatt 2022. augusztus 1-jét,

d) kijelölő határozat alatt ezen alcím kijelölésre vonatkozó részére hivatkozó tájékoztatást,

e) a Get. 115/C. § (4) bekezdésében megjelölt határnap alatt 2022. július 25-ét

kell érteni, valamint a Get. 31/B. § (4) bekezdésétől eltérően az egyetemes szolgáltató és a végső földgázmenedékes az (1) bekezdés szerinti felhasználó esetében a kereskedőváltást 2022. július 25-ig jogosult az érintett rendszerüzemeltetőnél bejelenteni, és a rendszerüzemeltető a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit 2022. július 31-ig teljesíti.

(8) Ha az (1) bekezdés szerinti felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését 2022. július 31-én a Get. 28/A. § (4) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltató kezelte, 2022. augusztus 1-jével a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését a végső földgázmenedékes kezeli. Az e §-ban foglaltak végrehajtása érdekében az egyetemes szolgáltató a kezelésében lévő elosztóhálózat-használati szerződéseket a végső földgázmenedékes részére átadja.

(9) *  A fogyasztóvédelmi hatóság nem szabhat ki bírságot, a Hivatal nem alkalmazhatja a Get. 119. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket, valamint az egyetemes szolgáltató mentesül kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha az egyetemes szolgáltató az e rendelet hatálybalépésétől 2023. december 31-ig terjedő időszakban * 

a) a Hivatal ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőség elvárt színvonalának és minőségi követelményének meghatározásáról szóló határozatában rögzített határidőket vagy elvárt értékeket nem tartja be, vagy

b) az ügyfélszolgálatuk felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belül nem biztosítja az élőhangos bejelentkezést.

9. § (1) A végső menedékes jogintézmény keretében ezen alcím alapján ellátott felhasználó 2022. november 30-ig tájékoztatja a végső földgázmenedékest arról, ha a közöttük 2022. december 31-ig fennálló földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését követően ellátását más földgázkereskedővel kívánja biztosítani. A tájékoztatásra nyitva álló határidő jogvesztő.

(2) *  Ha a felhasználó az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem tájékoztatja a végső földgázmenedékest, akkor a végső menedékes jogintézmény keretében biztosított földgázellátás megszűnését követően a felhasználó és a felhasználót végső földgázmenedékesként addig ellátó földgázkereskedő között a Ptk. 6:2. § (3) bekezdésének megfelelően szolgáltatási jogviszony jön létre.

(3) A szolgáltatási jogviszony alapján a földgázkereskedő az üzletszabályzatában meghatározott általános feltételek szerint ellátja a felhasználót a felhasználó igényeinek megfelelő földgázmennyiséggel, a felhasználó az általa felhasznált földgáz árát és a szolgáltatási jogviszonyhoz kapcsolódó egyéb díjat, költségeket a földgázkereskedőnek megtéríti, valamint mind a két fél – különösen adategyeztetés, fogyasztásmérő berendezés leolvasása esetén – együttműködik egymással és az érintett rendszerüzemeltetőkkel.

(4) *  A (2) bekezdés és a 17. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontja alapján a (3) bekezdés szerinti tartalommal létrejött szolgáltatási jogviszony esetén a felhasználó által – a szolgáltatási jogviszony keretében ellátott felhasználási helyen történő fogyasztásra tekintettel – fizetendő földgáz egységára 2023. május 1. napjától a szolgáltatási jogviszony létrejöttének időpontjában alkalmazott gázdíjhoz képest 52%-kal csökken.

(5) *  A (4) bekezdés szerint kialakult ár 2023. május 1. napjával a (3) bekezdés szerinti tartalommal létrejött szolgáltatási jogviszony részévé válik.

10. § Természetes személy részére lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén a költségelszámolás során a bérbeadó mint felhasználó a bérlő felé a földgáz-költségeket legfeljebb a lakossági egyetemes szolgáltatás szerinti árszabáson számolhatja el. * 

2/A. *  Közös szabályok

10/A. § *  (1) Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltató és a felhasználó közötti jogviszony fennállása alatt jogosulatlanul vételezett

a) villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci áron,

b) földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos CEEGEX másnapi súlyozott átlagáron

számolja el a felhasználóval.

(2) A felhasználó és az egyetemes szolgáltató között fennálló hatályos szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – a jogosultság hiánya miatt azon a napon szűnik meg, amikor a jogosultság hiányát az egyetemes szolgáltató megállapítja. Az egyetemes szolgáltató a felhasználót a szerződés megszűnésének tényéről a megszűnést követő 15 napon belül tájékoztatja.

(3) *  Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság hiányának megállapítását megelőzően – kivéve, ha a felhasználó a jogosultság hiányáról már nyilatkozott – a felhasználót legalább 8 napos határidő biztosításával nyilatkozattételre hívja fel a jogosultság fennállására vonatkozóan. Az egyetemes szolgáltató nyilatkozattételi felhívásra bármikor jogosult.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat az egyetemes szolgáltató által e célra biztosított elektronikus felületen keresztül, a felhasználó e-mail-címének megjelölésével tehető meg, a más módon megtett nyilatkozat érvénytelen.

(5) Ha a felhasználó a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot határidőben nem teljesíti, a felhasználó egyetemes szolgáltatásra való jogosultsága 2022. augusztus 1. napjával, a felhasználó egyetemes szolgáltatóval fennálló szerződése – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – pedig a (3) bekezdés szerinti határidő lejártát követő napon megszűnik, és az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza.

(6) Az egyetemes szolgáltató a (3) bekezdésben meghatározottakon túl az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság fennállását alátámasztó iratot legalább 15 napos határidő biztosításával bármikor bekérheti és ellenőrizheti.

(7) Ha az egyetemes szolgáltató a (6) bekezdés alapján benyújtott irat alapján azt állapítja meg, hogy a nyilatkozatban foglaltaktól eltérően a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, akkor az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a jogviszony fennállása alatt jogosulatlanul felhasznált

a) villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár,

b) földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos CEEGEX másnapi súlyozott átlagár

120%-án számolja el a felhasználóval.

(8) Ha a felhasználó a (6) bekezdés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a felhasználó egyetemes szolgáltatásra való jogosultsága 2022. augusztus 1. napjával, a felhasználó egyetemes szolgáltatóval fennálló szerződése pedig – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – a határidő lejártát követő napon megszűnik, és az egyetemes szolgáltató a (7) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza. Ha a (6) bekezdés szerinti irat a megjelölt határidőt követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha azt a felhasználó határidőben rendelkezésre bocsátotta volna.

(9) Az egyetemes szolgáltató a felhasználó egyetemes szolgáltatásra való jogosultság feltételei fennállásának bizonyításáig a szerződéskötést megtagadja.

(10) Az (1) és (7) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazása során a Vet. 43. § (4)–(13) bekezdésében, illetve a Get. 100. § (1b), (1c) és (1e)–(1k) bekezdésében foglalt rendelkezések nem alkalmazandók.

(11) Az (1) és (7) bekezdés esetén az euróban megadott árak forintra történő átszámításakor az MNB által megállapított, tárgyhónap utolsó munkanapján érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) A 14. § b) pontja 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

12. § * 

13. § * 

14. § Hatályát veszti

a) * 

b) * 

15. § *  E rendeletnek az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (1) bekezdését a 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz elszámolása során kell alkalmazni.

16. § *  E rendeletnek a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 443/2022. (XI. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított 10/A. §-át a 2022. augusztus 1. napján és azt követően az egyetemes szolgáltató által értékesített, jogosulatlanul felhasznált villamos energia, illetve földgáz elszámolása tekintetében kell alkalmazni.

17. § *  (1) *  E rendeletnek a Mód. rendelettel megállapított 10/A. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozattételi felhívást az egyetemes szolgáltató első alkalommal a Mód. rendelet hatálybalépését követő 5. napig, 2022. november 30-ai határidővel teszi meg. A nyilatkozat az e rendelet hatálybalépését követő 5. munkanaptól tehető meg.

(2) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó 2022. november 30. napjáig az egyetemes szolgáltató által e célra biztosított elektronikus felületen keresztül, e-mail-címének megjelölésével tájékoztatja az őt ellátó egyetemes szolgáltatót arról, ha 2022. december 31. napját követően ellátását más villamosenergia-kereskedővel, illetve földgázkereskedővel kívánja biztosítani, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A tájékoztatásra nyitva álló határidő jogvesztő. A nyilatkozat a Mód. rendelet hatálybalépését követő 5. munkanaptól tehető meg.

(3) A 2022. november 30. napjáig egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként beazonosított felhasználó tekintetében

a) a 10/A. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a jogosulatlanul felhasznált villamos energiát a 2. § (1) bekezdése szerinti, 2022. október 1. napján alkalmazott versenypiaci árral, a jogosulatlanul felhasznált földgázt pedig a 7. § (1) bekezdése szerinti, 2022. október 1. napján alkalmazott versenypiaci árral azonos áron kell elszámolni,

b) az egyetemes szolgáltató a felhasználó ellátását 2022. december 31. napjáig egyetemes szolgáltatásra való jogosultság hiányában is biztosítja,

c) a (2) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatás hiányában a felhasználó ellátását 2023. január 1. napjától a Ptk. 6:2. § (3) bekezdésének megfelelően létrejött szolgáltatási jogviszony keretében

ca) a 4. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerint az a villamosenergia-kereskedő biztosítja, amely a 3. § alapján végső menedékes jogintézmény keretében biztosított villamosenergia-ellátást, illetve

cb) a 9. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerint az a földgázkereskedő biztosítja, amely a 8. § alapján végső menedékes jogintézmény keretében biztosított földgázellátást.

(4) A (3) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti ellátás biztosítása érdekében az egyetemes szolgáltató és a villamosenergia-kereskedő a Vet. 47/B. § (9) bekezdésétől eltérően a kereskedőváltást 2022. december 20. napjáig jelentheti be a hálózati engedélyes részére. A kereskedőváltás során a Vet. 99/D. § (3), (4) és (6)–(10) bekezdését kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy

a) az átadó, illetve az átadó egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltató,

b) az átvevő a villamosenergia-kereskedő,

c) az átvétel időpontja 2023. január 1. napja 0 óra 0 perc,

d) a kijelölő határozat a (3) bekezdés c) pont ca) alpontjának rendelkezése,

e) a Vet. 99/D. § (6) bekezdésében megjelölt határnap 2022. december 20. napja.

(5) A (3) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti ellátás biztosítása érdekében az egyetemes szolgáltató és a földgázkereskedő a Get. 31/B. § (4) bekezdésétől eltérően a kereskedőváltást 2022. december 25. napjáig jelentheti be az érintett rendszerüzemeltetőnél. A rendszerüzemeltető a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit 2022. december 31. napjáig teljesíti. A kereskedőváltás során a Get. 115/C. § (3) és (3c)–(7) bekezdését kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy

a) az átadó, illetve az átadó egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltató,

b) az átvevő, illetve az átvevő egyetemes szolgáltató a földgázkereskedő,

c) az átvétel időpontja a 2023. január 1-jei gáznap kezdete,

d) a kijelölő határozat a (3) bekezdés c) pont cb) alpontjának rendelkezése,

e) a Get. 115/C. § (4) bekezdésében megjelölt határnap 2022. december 25. napja.

(6) Ha a (3) bekezdés szerinti felhasználó

a) hálózathasználati szerződését 2022. december 31. napján a Vet. 63. § (1) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltató kezelte, 2023. január 1. napjával a felhasználó hálózathasználati szerződésében a (3) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti villamosenergia-kereskedő válik a rendszerhasználati díjak fizetőjévé,

b) elosztóhálózat-használati szerződését a 2022. december 31-i gáznapon a Get. 28/A. § (4) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltató kezelte, a 2023. január 1-jei gáznap kezdetével a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését a (3) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti földgázkereskedő kezeli.

(7) A (6) bekezdés b) pontjában foglaltak végrehajtása érdekében az egyetemes szolgáltató a kezelésében lévő elosztóhálózat-használati szerződéseket a földgázkereskedő részére átadja.

(8) *  Az önkormányzati, illetve állami fenntartású bérlakás bérbeadója a veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 67/2023. (III. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 5/A. §-a alapján a Módr2. hatálybalépésétől számított 60 napon belül gondoskodik a lakásbérleti szerződések módosításáról.

18. § *  E rendeletnek a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet és az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 470/2022. (XI. 21.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdését a 2022. augusztus 1-jén és azt követően egyetemes szolgáltató által értékesített földgáz elszámolása során kell alkalmazni.