A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

221/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 54. § (2) bekezdésétől eltérően a Vet. 54. § (1) bekezdésében előírt tulajdonosi korlátokat – kérelemre, a Kormány erre irányuló egyedi döntése alapján – nem kell alkalmazni

a) az átviteli rendszerirányítóra és az átviteli rendszerirányító számviteli törvény szerint meghatározott leányvállalatára,

b) az olyan, az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban vagy Stabilizációs és Társulási Megállapodásban részes más államban jogszerűen nyilvántartásba vett vállalkozásra, amely ebben az államban átviteli rendszerüzemeltetőként működő vállalkozás,

c) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban vagy Stabilizációs és Társulási Megállapodásban részes más államban a Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete szerinti értelemben szervezett piacot működtető piaci szereplőre, és

d) az olyan gazdasági társaságra, amelyben az a)–c) pont szerinti alanyok együttesen legalább 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal, illetve szavazat aránnyal rendelkeznek.

(2) A Kormány egyedi döntésére az általános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvényt nem kell alkalmazni, és a döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § *