A jogszabály mai napon ( 2022.08.08. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.XI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

224/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az 5. és 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit a 2. és 3. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az irányító szerv vezetője a Kormány irányítása alá tartozó fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv (a továbbiakban e § alkalmazásában: költségvetési szerv) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet hatálybalépésével összefüggő kormányzati struktúraváltozás miatt, a költségvetési szerv irányításában, felügyeletében bekövetkező változásból eredő alapítóokirat-módosítással összefüggő változásbejegyzési kérelmet - a módosító okirathoz csatolt alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatával - legkésőbb 2022. július 31. napjáig nyújtja be a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár).

(2) A költségvetési szerv alapító okiratának (1) bekezdés szerinti módosítása esetén a módosító okirat korábbi időpontot is megállapíthat a költségvetési szerv átalakítását, megszüntetését nem eredményező módosítása napjaként, ebben az esetben a Kincstár a költségvetési szerv alapító okiratát érintő változást ezen időponttal jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba.

(3) A költségvetési szerv (2) bekezdés szerinti törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését megelőzően a költségvetési szerv által megkötött szerződés a költségvetési szerv alapító okirata (2) bekezdés szerinti módosításának törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése hiányában nem minősül semmisnek.

(4) Az (1) bekezdés szerinti változás-bejegyzési kérelmet a Kincstár az Áht. 104. § (2) bekezdésében foglalt ügyintézési határidőn belül bírálja el.

3. § (1) Az Áht. 15. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően a honvédelmi miniszter által vezetett minisztérium fejezetében a költségvetési szervek alcímet, a fejezeti kezelésű előirányzatok több címet is alkothatnak.

(2) Az Áht. 28. §-ától eltérően a honvédelmi miniszter által vezetett minisztérium fejezete tekintetében az évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladattervét - fejezetenkénti több cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím szerinti bontásban - a fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítja meg.

(3) A központi költségvetés L. Rezsivédelmi Alap fejezet, és LI. Honvédelmi Alap fejezet kiadási előirányzatai az Áht. 28. §-a szerinti rendelet kiadása nélkül is felhasználhatóak.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-3. §, valamint a 6. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § 2022. július 15-én lép hatályba.

5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

6. § * 

7. § A 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kormány a sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.”


  Vissza az oldal tetejére