A jogszabály mai napon ( 2023.03.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

224/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az 5. és 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit a 2. és 3. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § * 

3. § (1) Az Áht. 15. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően a honvédelmi miniszter által vezetett minisztérium fejezetében a költségvetési szervek alcímet, a fejezeti kezelésű előirányzatok több címet is alkothatnak.

(2) Az Áht. 28. §-ától eltérően a honvédelmi miniszter által vezetett minisztérium fejezete tekintetében az évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladattervét - fejezetenkénti több cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím szerinti bontásban - a fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítja meg.

(3) A központi költségvetés L. Rezsivédelmi Alap fejezet, és LI. Honvédelmi Alap fejezet kiadási előirányzatai az Áht. 28. §-a szerinti rendelet kiadása nélkül is felhasználhatóak.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-3. §, valamint a 6. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § 2022. július 15-én lép hatályba.

5. § * 

6. § * 

7. § A 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kormány a sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.”