A jogszabály mai napon ( 2024.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet idején a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) 1. §-ában meghatározott szervezetekre, személyekre terjed ki.

2. § (1) A különleges földgázkészlet az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott földgázmennyiség (a továbbiakban: különleges földgázkészlet).

(2) *  A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az e rendeletben meghatározottak szerint hozza létre, tároltatja és értékesíti a különleges földgázkészletet, amit 2025. április 1-jéig tart fent. A különleges földgázkészlet a Szövetség tulajdonát képezi.

(3) *  A különleges földgázkészlet mértékét a miniszter rendeletben határozza meg, azzal, hogy annak mértéke legfeljebb 7 880 511 MWh.

(4) A Szövetség a különleges földgázkészletet a földgáz biztonsági készlettől elkülönítetten tartja nyilván.

(5) A Szövetség a különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához kapcsolódó eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait a belső számvitelében elkülöníti a kőolaj- és kőolajtermék-készletezési, a földgáz-készletezési, valamint a nem készletezési tevékenységeitől.

3. § (1) A különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges földgáz teljes mennyiségének beszerzését a Szövetség az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő (a továbbiakban: Kereskedő) útján bonyolítja le, amire földgáz adásvételi szerződést köt a Kereskedővel. A különleges földgázkészlet teljes mennyiségének a hazai földgázrendszer virtuális kereskedelmi pontjától (a továbbiakban: MGP pont) a földgáztárolóig történő szállíttatását, tároltatását (beleértve a betároltatást, mobilkapacitások lekötését, kitároltatást), valamint a kitárolt mennyiség MGP pontig történő szállíttatását a Kereskedő külön logisztikai szolgáltatási szerződés keretében (a továbbiakban: Szolgáltatás) biztosítja a Szövetség részére.

(2) A különleges földgázkészletet a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet 1. §-ában meghatározott biztonsági földgáztárolókban megosztva kell tárolni, azzal, hogy a különleges földgázkészlet több, mint felét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által az 1567/2013. számon kiadott földgáztárolási engedély szerint üzemeltetett egyesített földgáztárolóban kell elhelyezni.

(3) A különleges földgázkészlethez tartozó, a biztonsági földgáztárolókban rendelkezésre álló kapacitásokhoz meglévő, nem megszakítható minimum betárolási és – az adott biztonsági földgáztárolóban tárolt különleges földgázkészlet kitárolását 70 napnál nem rövidebb időn belül biztosító – kitárolási kapacitások mértékét a miniszter rendeletben határozza meg.

(4) *  A Szolgáltatásért fizetendő díj megegyezik a Kereskedő által a biztonsági földgáztárolóknak fizetendő kapacitás- és forgalmi díjak, valamint a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szállítási rendszerüzemeltetőnek fizetendő kapacitás- és forgalmi díjak összegével. Ezen tételek közül a mobilkapacitásért fizetendő díj nem haladhatja meg a 0,3906 forint/kWh/év mértéket.

4. § (1) A különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges hitelekkel és azok biztosítékával kapcsolatban tett intézkedések, jogcselekmények, jognyilatkozatok nem érintik a Szövetségnek a különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges hitelein kívüli hitelállományához kapcsolódó – különösen hitelezési és biztosítéki – jogviszonyokat.

(2) A különleges földgázkészletre zálogjog és a biztosítéki célú vételi jog nem alapítható.

(3) A különleges földgázkészlet mentes a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerinti végrehajtás alól, és nem tartozik a gazdálkodó szervezet csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvényben meghatározott vagyonába.

5. § (1) A különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges feltételeket a miniszter rendeletben határozza meg, amelyben rögzíti

a) a szükséges hitelfelvétel legmagasabb mértékét,

b) a tagi hozzájárulás mértékét és

c) *  a földgáz legmagasabb beszerzési árát, amely nem lehet magasabb, mint

ca) a Kereskedő által a különleges földgázkészlet biztosításához szükséges földgázforrás beszerzése céljából 2022. szeptember 1. napjáig megkötött szerződés alapján átvett földgázmennyiség ára alapján,

cb) a Kereskedő által egyéb forrásból beszerzett földgázmennyiség esetében pedig a szerződéskötés időpontjában érvényes piaci árak alapján

képzett, és – bármely forrás esetén – legfeljebb az MGP pontig felmerülő, a rendszerhasználati díjakat, a kapcsolódó árfixálás költségeit tartalmazó ár.

(2) A Szövetség a különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges földgázt a miniszteri rendeletnek megfelelően szerzi be.

(3) A Szövetség e rendelet szerinti földgázbeszerzése nem minősül a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) szerint földgáz-kereskedelemnek.

(4) *  A különleges földgázkészlet fenntartásához szükséges tagi hozzájárulásra – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – egyebekben az Fbkt.-ban, különösen annak 8–9. §-ában foglaltak az irányadók.

(5) *  A különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges tagi hozzájárulással kapcsolatos nyilatkozatbenyújtási és fizetési kötelezettség nem vonatkozik a villamosenergia-termelői engedéllyel rendelkező, 50 MW és annál nagyobb teljesítményű, elsődleges energiaforrásként földgázt használó erőművek által villamosenergia-termelés céljára felhasznált földgáz mennyiségére.

6. § (1) Amennyiben Magyarország földgázellátásának biztosítása érdekében szükséges, úgy a miniszter rendeletben dönt a különleges földgázkészlet felhasználásáról.

(2) A miniszter a különleges földgázkészlet felhasználására vonatkozó rendeletben meghatározza

a) a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét,

b) az igénybevételre jogosultakat,

c) a felhasználásra engedélyezett földgáz árát, ami nem lehet kevesebb, mint a földgáz beszerzési ára.

(3) A Szövetség a felhasználásra engedélyezett földgázt a miniszteri rendeletnek megfelelően értékesíti. A Szövetség az értékesített földgáz utáni árbevételt a különleges földgázkészlet létrehozására és fenntartására felvett hitelek törlesztésére fordítja.

(4) A Szövetség e rendelet szerinti földgáz-értékesítése nem minősül a Get. szerint földgáz-kereskedelemnek.

7. § (1) *  A miniszter legkésőbb 2025. január 31-ig megvizsgálja a különleges földgázkészlet további fenntartásának szükségességét, és ha a különleges földgázkészlet további fenntartása indokolt, úgy kezdeményezi az e rendelet szerinti intézkedések fenntartásához szükséges intézkedéseket. Amennyiben 2025. február 15-ig nem születik döntés az e rendelet szerinti intézkedések 2025. április 1-jét meghaladó meghosszabbításáról, úgy a miniszter 2025. február 28-ig a 6. § szerinti rendeletében dönt a teljes különleges földgázkészlet értékesítéséről és annak feltételeiről.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott eseten kívül a 6. § szerinti rendeletben dönt a teljes különleges földgázkészlet értékesítéséről és annak feltételeiről, amennyiben a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésére tekintettel e rendelet is hatályát veszti, azzal, hogy az igénybevételre jogosult a Get. szerinti egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő.

8. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Fbkt. rendelkezései az irányadók.

9. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a különleges földgázkészlet, valamint a hozzá tartozó minimum betárolási és kitárolási kapacitások mértékét, * 

b) a különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges feltételeket, * 

c) a különleges földgázkészlet felhasználását, értékesítését és annak feltételeire vonatkozó szabályokat.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

11. § *