A jogszabály mai napon ( 2023.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. február 23-i (EU) 2022/263 RENDELETE

Ukrajna egyes, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeinek az Oroszországi Föderáció általi jogellenes elismerése, megszállása és annektálása miatti korlátozó intézkedésekről * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Ukrajna donyecki és luhanszki régiói nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeinek elismerése és az orosz fegyveres erőknek a térségbe vezénylése miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2022. február 23-i (KKBP) 2022/266 tanácsi határozatra * ,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2022. február 23-án - válaszul arra, hogy az Oroszországi Föderáció elnöke rendeletet adott ki, amely elismeri Ukrajna donyecki és luhanszki régiói nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeinek „függetlenségét és szuverenitását”, és az orosz fegyveres erőket az említett térségbe vezényli - elfogadta a (KKBP) 2022/266 határozatot.

(2) A (KKBP) 2022/266 határozat korlátozásokat vezet be az Ukrajna donyecki és luhanszki régiói nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeiről származó árukra és az ilyen áruk behozatalához kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás, valamint biztosítás és viszontbiztosítás közvetlen vagy közvetett nyújtására vonatkozóan, azon áruk kivételével, amelyek tekintetében Ukrajna kormánya származási bizonyítványt állított ki.

(3) Emellett a (KKBP) 2022/266 határozat korlátozza az Ukrajna donyecki és luhanszki régiói nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein egyes ágazatokban történő felhasználásra szánt áruk és technológiák kereskedelmét, valamint megtiltja szolgáltatások nyújtását a közlekedési, a távközlési és az energiaágazatban, illetve a kőolaj, a földgáz és az ásványi anyagok kutatásához, feltárásához és kitermeléséhez kapcsolódó, valamint az Ukrajna donyecki és luhanszki régiói nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein folytatott turisztikai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását.

(4) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni.

(5) A tagállamoknak és a Bizottságnak tájékoztatniuk kell egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló egyéb releváns információkról.

(6) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell azok végrehajtását. Az ilyen szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(7) Ezek az intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva - különösen a valamennyi tagállam általi egységes alkalmazásuk biztosítása céljából - a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetése napját követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) „brókertevékenység”:

i. olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja termékek és technológiák vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vásárlása, eladása vagy szállítása (harmadik országokból is) egy másik harmadik országba; vagy

ii. termékek és technológiák vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vásárlása, ideértve azt az esetet, amikor ezek egy más harmadik országba történő transzfer céljából harmadik országokban találhatók;

b) „igény”: bármely, 2022. február 24-ét megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett igény, függetlenül attól, hogy érvényesítik-e jogi eljárásban, amely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan keletkezett kötelezettség teljesítése iránti igény;

ii. kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti igény;

iii. valamely szerződés vagy ügylet vonatkozásában támasztott kártérítés iránti igény;

iv. ellenkövetelés;

v. bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

c) „szerződés vagy ügylet”: bármely ügylet bármilyen alakban, függetlenül attól, hogy mely alkalmazandó jog vonatkozik rá, és függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettséget foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a „szerződés” magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát, nevezetesen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

d) *  „a meghatározott területek”: Ukrajna nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területei a donecki, a herszoni, a luhanszki és a zaporizzsjai régióban (oblaszty);

e) „a meghatározott területeken található szervezet”: olyan szervezet, amelynek a meghatározott területeken található a létesítő okirata szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye, a meghatározott területeken az ellenőrzése alatt álló leányvállalattal vagy kapcsolt vállalkozással rendelkezik, valamint a meghatározott területeken fióktelepe vagy más szervezeti egysége működik;

f) „a meghatározott területekről származó áruk”: az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  60. cikkével értelemszerűen összhangban a teljes egészében a meghatározott területeken létrejött vagy az utolsó lényeges átalakításon ott átesett áruk;

g) „befektetési szolgáltatások”: az alábbi szolgáltatások és tevékenységek:

i. egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása;

ii. megbízás végrehajtása az ügyfél nevében;

iii. saját számlás kereskedés;

iv. portfóliókezelés;

v. befektetési tanácsadás;

vi. a pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalása és/vagy pénzügyi eszközök elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó biztos elkötelezettséggel;

vii. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó biztos elkötelezettség nélkül;

h) „technikai segítségnyújtás”: bármely, javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai támogatás, amely lehet oktatás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy tanácsadási szolgáltatások nyújtása, a technikai segítségnyújtás magában foglalja a segítségnyújtás szóbeli formáit is;

i) „az Unió területe”: a tagállamok területe, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is;

j) „illetékes hatóságok”: a tagállamoknak az I. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatóságai.

2. cikk

(1) Tilos:

a) a meghatározott területekről származó áruk Európai Unióba való behozatala;

b) az a) pontban említett áruk behozatalával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, valamint biztosítás vagy viszontbiztosítás.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem vonatkoznak az alábbiakra:

a) a 2022. február 23. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2022. május 24-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;

b) a meghatározott területekről származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan az EU-Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

3. cikk

(1) Tilos

a) a meghatározott területeken fekvő ingatlanon fennálló bármilyen új tulajdoni részesedés szerzése vagy meglévő tulajdoni részesedés növelése;

b) új tulajdoni részesedés vagy irányítás szerzése, illetve meglévő tulajdoni részesedés vagy irányítás növelése a meghatározott területeken található szervezetekben, beleértve az ilyen szervezetek teljes körű felvásárlását, illetve ezek részvényeinek vagy résztulajdont biztosító értékpapírjainak a megszerzését is;

c) kölcsön, hitel vagy egyéb módon biztosított finanszírozás - a saját tőkét is beleértve - nyújtása vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban való részvétel a meghatározott területeken található szervezeteknek, illetve igazolhatóan ilyen szervezetek felé irányuló finanszírozásban való részvétel;

d) közös vállalkozások létrehozása a meghatározott területeken, illetve a meghatározott területeken található szervezetekkel;

e) az a) - d) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatások nyújtása.

(2) Az e cikkben meghatározott tilalmak és korlátozások nem alkalmazandók a meghatározott területeken kívüli szervezetekkel folytatott jogszerű üzleti tevékenységekre, feltéve, hogy a kapcsolódó befektetések nem a meghatározott területeken található szervezetekre irányulnak.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak nem érintik a 2022. február 23. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítését, feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.

4. cikk

(1) Tilos a II. mellékletben felsorolt áruk és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása, illetve kivitele

a) a meghatározott területeken található természetes vagy jogi személyek, szervezetek, illetve szervek részére;

b) a meghatározott területeken történő felhasználásra.

A II. melléklet tartalmaz egyes olyan árukat és technológiákat, amelyek alkalmasak az alábbi kulcsfontosságú ágazatokban történő felhasználásra:

i. közlekedés;

ii. távközlés;

iii. energia;

iv. kőolaj, földgáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása és kitermelése.

(2) Tilos

a) a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiákkal, illetve az ezek rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás és brókerszolgáltatás a meghatározott területeken található bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, illetve a meghatározott területeken történő felhasználás céljára;

b) a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiákkal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás a meghatározott területeken található bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, illetve a meghatározott területeken történő felhasználás céljára;

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tilalmak nem érintik az olyan kötelezettségek 2022. augusztus 24-ig történő teljesítését, amelyek valamely 2022. február 23. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből erednek, feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.

4a. cikk * 

(1) A 4. cikkben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következőkre:

a) a II. mellékletben felsorolt áruk és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele;

b) a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiákkal, illetve az ezek rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység közvetlen vagy közvetett biztosítása; vagy

c) a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiákkal kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett biztosítása a meghatározott területeken található bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, illetve a meghatározott területeken történő felhasználásra, a következők által:

- közjogi szervek vagy olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek az Uniótól vagy tagállamoktól közfinanszírozásban részesülnek, feltéve, hogy az ilyen áruk, technológiák, szolgáltatások és segítségnyújtás kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken,

- olyan, az Unió általi pilléres értékelésen átesett szervezetek és ügynökségek, amelyekkel az Unió pénzügyikeretpartnerségi megállapodást írt alá, amelynek alapján a szervezetek és ügynökségek az Unió humanitárius partnereiként járnak el, feltéve, hogy az ilyen áruk, technológiák, szolgáltatások és segítségnyújtás kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken,

- olyan szervezetek és ügynökségek, amelyeknek az Unió humanitárius partnerségi tanúsítványt adott, vagy amelyeket valamely tagállam a nemzeti eljárásokkal összhangban tanúsított vagy elismert, feltéve, hogy az ilyen áruk, technológiák, szolgáltatások és segítségnyújtás kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken, vagy

- a tagállamok szakosított intézményei, feltéve, hogy az ilyen áruk, technológiák, szolgáltatások és segítségnyújtás kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken.

(2) A 4. cikktől eltérve, az e cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó esetekben az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett egyedi vagy általános engedélyeket adhatnak a következőkre:

a) a II. mellékletben felsorolt áruk vagy technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele;

b) a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiákkal, illetve az ezek rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység közvetlen vagy közvetett biztosítása; vagy

c) a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiákkal kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett biztosítása

a meghatározott területeken található bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, illetve a meghatározott területeken történő felhasználásra, feltéve, hogy az ilyen áruk, technológiák, szolgáltatások és segítségnyújtás kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken.

(3) Az érintett tagállam a (2) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) E cikk egyetlen rendelkezése sem érinti a 269/2014/EU tanácsi rendeletnek *  való megfelelést.

5. cikk

(1) Tilos a meghatározott területeken található infrastruktúrához közvetlenül kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység, építési és mérnöki szolgáltatásnyújtás a II. melléklet alapján meghatározott, a 4. cikk (1) bekezdésében említett ágazatokban, függetlenül az áruk és a technológiák eredetétől.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem érinti a 2022. február 23. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2022. augusztus 24-ig történő teljesítését.

(3) Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyek célja vagy hatása az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tilalmak megkerülése.

5a. cikk * 

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók a meghatározott területeken található infrastruktúrához közvetlenül kapcsolódó, a következők általi technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység, építési vagy mérnöki szolgáltatások biztosítására a II. melléklet alapján meghatározott, a 4. cikk (1) bekezdésében említett ágazatokban, függetlenül az áruk és a technológiák eredetétől:

(a) közjogi szervek vagy olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek az Uniótól vagy tagállamoktól közfinanszírozásban részesülnek, feltéve, hogy az ilyen segítségnyújtás és szolgáltatások kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken;

(b) olyan, az Unió általi pilléres értékelésen átesett szervezetek és ügynökségek, amelyekkel az Unió pénzügyikeretpartnerségi megállapodást írt alá, amelynek alapján a szervezetek és ügynökségek az Unió humanitárius partnereiként járnak el, feltéve, hogy az ilyen segítségnyújtás és szolgáltatások kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken;

(c) olyan szervezetek és ügynökségek, amelyeknek az Unió humanitárius partnerségi tanúsítvány adott, vagy amelyeket valamely tagállam a nemzeti eljárásokkal összhangban tanúsított vagy elismert, feltéve, hogy az ilyen segítségnyújtás és szolgáltatások kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken; vagy

(d) a tagállamok szakosított intézményei, feltéve, hogy az ilyen segítségnyújtás és szolgáltatások kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken.

(2) Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve, az e cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó esetekben az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett egyedi vagy általános engedélyezeket adhatnak a meghatározott területeken található infrastruktúrához közvetlenül kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység, építési vagy mérnöki szolgáltatások biztosítására a II. melléklet alapján meghatározott, a 4. cikk (1) bekezdésében említett ágazatokban, függetlenül az áruk és a technológiák eredetétől, feltéve, hogy az ilyen segítségnyújtás és szolgáltatások kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken.

(3) Az érintett tagállam a (2) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) E cikk egyetlen rendelkezése sem érinti a 269/2014/EU rendeletnek való megfelelést.

6. cikk

(1) Tilos a meghatározott területeken végzett turisztikai tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem érinti a 2022. február 23. előtt megkötött szerződésből vagy járulékos szerződésből, illetőleg az e szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2022. augusztus 24-ig történő teljesítését, feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.

7. cikk

(1) Az illetékes hatóságok - az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett - engedélyt adhatnak a 3. cikk (1) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységekre, valamint a 4. cikk (1) bekezdésében említett árukra és technológiákra vonatkozóan, feltéve, hogy az adott tevékenységek, illetve áruk és technológiák:

a) a meghatározott területeken található és a nemzetközi jog értelmében mentességet élvező konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljait szolgálják;

b) kizárólag a meghatározott területeken található kórházak vagy más, orvosi szolgáltatásokat nyújtó közegészségügyi intézmények, illetve civil oktatási intézmények támogatására irányuló projektekhez kapcsolódnak; vagy

c) gyógyászati célra használt készülékek, illetve berendezések.

(2) Az illetékes hatóságok a 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységeket is engedélyezhetnek az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett, feltéve, hogy ezek az ügyletek a már meglévő infrastruktúra biztonságosságának biztosításához szükséges karbantartáshoz kapcsolódnak.

(3) Az illetékes hatóságok a 3. cikk (1) bekezdésében, valamint a 4. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységekkel vagy a 4. cikk (1) bekezdésében említett árukkal és technológiákkal kapcsolatos ügyleteket, valamint az 5. cikkben említett szolgáltatásokat is engedélyezhetnek az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett, amennyiben ezen áruk és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve ezen tevékenységek végzése olyan események sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt szükséges, amelyek valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorolnak az emberi egészségre és biztonságra, beleértve a meglévő infrastruktúra vagy a környezet biztonságát is. Kellően indokolt sürgős esetekben az értékesítésre, szállításra, átruházásra vagy kivitelre előzetes engedély nélkül is sor kerülhet, feltéve, hogy az exportőr az eladást, szállítást, átruházást vagy kivitelt követő öt munkanapon belül értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot, részletesen megindokolva az előzetes engedély nélküli értékesítést, szállítást, átruházást vagy kivitelt.

A Bizottság és a tagállamok tájékoztatják egymást az e bekezdés alapján hozott intézkedésekről, és megosztanak egymással minden egyéb rendelkezésükre álló, lényeges információt.

8. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel - beleértve a közvetett részvételt is -, amelyek célja vagy hatása az e rendeletben foglalt tilalmak megkerülése.

9. cikk

A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

10. cikk

(1) Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a) a 269/2014/EU tanácsi rendelet *  I. mellékletében foglalt jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében vagy javára eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

c) bármely olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amelyről választott bírósági, bírósági vagy közigazgatási határozat megállapította, hogy megsértette az e rendeletben foglalt tilalmakat;

d) bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amennyiben az igény olyan árukhoz kapcsolódik, amelyeknek behozatala a 2. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom alá esik.

(2) Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítási teher arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az igény érvényesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a jogát a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz, e rendelettel összhangban.

11. cikk

(1) A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, így különösen az e rendelet megszegésével és e rendelet végrehajtásával kapcsolatos problémákról, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekről.

(2) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló, vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

12. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap az I. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

13. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

14. cikk

(1) A tagállamok kijelölik a rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megnevezik az I. mellékletben felsorolt webhelyeken. A tagállamok értesítik a Bizottságot az I. mellékletben felsorolt weboldalaik címeinek megváltozásáról.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról - ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét is -, valamint bármely későbbi változásról.

(3) Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségeket ír elő, az ilyen kommunikáció során az I. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell használni.

15. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, a légterét is ideértve;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létesített jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy azon kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN

I. MELLÉKLET * 

A tagállamok illetékes hatóságainak tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

II. MELLÉKLET

A 4. cikkben említett termékek és technológiák jegyzéke

Árucsoport/
KN-kód
Árumegnevezés
25. árucsoport SÓ; KÉN; FÖLDEK ÉS KÖVEK; GIPSZ, MÉSZ ÉS CEMENT
26. árucsoport ÉRCEK, SALAKOK ÉS HAMU
27. árucsoport ÁSVÁNYI TÜZELŐANYAGOK, ÁSVÁNYI OLAJOK ÉS EZEK DESZTILLÁCIÓS TERMÉKEI; BITUMENES ANYAGOK; ÁSVÁNYI VIASZOK
28. árucsoport SZERVETLEN VEGYI ANYAGOK; SZERVES VAGY SZERVETLEN VEGYÜLETEK NEMESFÉMBŐL, RITKAFÖLDFÉMBŐL, RADIOAKTÍV ELEMEKBŐL VAGY IZOTÓPOKBÓL
29. árucsoport SZERVES VEGYI ANYAGOK
3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is)
3826 00 Biodízel és keverékei 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal vagy anélkül
72. árucsoport Vas és acél
73. árucsoport Vas- vagy acél árucikkek
74. árucsoport Réz és ebből készült árucikkek
75. árucsoport Nikkel és ebből készült árucikkek
76. árucsoport Alumínium és ebből készült árucikkek
78. árucsoport Ólom és ebből készült árucikkek
79. árucsoport Cink és ebből készült árucikkek
80. árucsoport Ón és ebből készült árucikkek
81. árucsoport Más nem nemesfém; cermet; ezekből készült árucikkek
8207 13 00 CSERÉLHETŐ SZIKLAFÚRÓ VAGY TALAJFÚRÓ SZERSZÁM, ZSUGORÍTOTT FÉMKARBIDBÓL VAGY CERMETBŐL KÉSZÜLT MUNKAVÉGZŐ RÉSSZEL
8207 19 10 CSERÉLHETŐ SZIKLAFÚRÓ VAGY TALAJFÚRÓ SZERSZÁM, GYÉMÁNT VAGY AGGLOMERÁLT GYÉMÁNT MUNKAVÉGZŐ RÉSSZEL
8401 Atomreaktor; nem besugárzott fűtőanyagelem (patron) atomreaktorhoz; izotóp szétválasztására szolgáló gép és berendezés
8402 Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvízkazán kivételével); túlhevítő vízkazán
8403 Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vtsz. alá tartozó kazán kivételével
8404 Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvíz-előmelegítő, túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez
8405 Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is
8406 Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű)
8407 Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor
8408 Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel)
8409 Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze
8410 Vízturbina, vízikerék és ezek szabályozói
8411 Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina
8412 Más erőgép és motor
8413 Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor)
8414 Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is
8415 Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható
8416 Égőfej (-rózsa), folyékony, por alakú szilárd tüzelőanyag vagy gáz elégetésére; mechanikus tüzelőberendezés beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket
8417 Ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha, beleértve a hamvasztó kemencét is, az elektromos működésű kivételével
8418 Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével
8420 Kalander vagy más hengerlőgép, és ezekhez való henger, a fém- vagy üveghengermű kivételével
8421 Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék
8422 Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására, vagy címkézésére szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép
8423 Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével) beleértve a súllyal működtetett számláló vagy ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez
8424 Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok- vagy gőzszóró és hasonló gép
8425 Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; gépjárműemelő
8426 Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra
8427 Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő- vagy szállítószerkezettel
8428 Más emelő-, mozgató-, be- vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag, ellentömeges drótkötélpálya)
8429 Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger
8430 Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró
8431 Kizárólag vagy elsősorban a 8425-8430 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze
8432 Mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági talaj-előkészítésre vagy -megmunkálásra szolgáló gép; gyep- vagy sportpályahenger
8435 Bor, almabor, gyümölcslé vagy hasonló ital készítésére szolgáló prés, zúzó- és hasonló gép
8436 Más mezőgazdasági, kertgazdasági, erdőgazdasági, baromfi-tenyésztési vagy méhészeti gép, beleértve a mechanikus vagy termikus szabályozóval ellátott csíráztató berendezést is; baromfikeltető és műanya
8437 Gabona, mag vagy szárított hüvelyes tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép; gabona vagy szárított hüvelyes feldolgozására szolgáló vagy malomipari gép, a mezőgazdasági jellegű gép kivételével
8439 Papíripari rostanyag készítésére, vagy papír vagy karton előállítására vagy kikészítésére szolgáló gép
8440 Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is
8441 Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve mindenfajta vágógépet
8442 Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más nyomóalkatrészek előállítására vagy gyártására szolgáló gép, készülék és berendezés (a 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgép kivételével); nyomólapok, nyomóhengerek és más nyomóalkatrészek; nyomdaipari célra előállított lapok, hengerek és litográfiai kő (pl. csiszolt, szemcsézett vagy polírozott)
8443 Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá tartozó más nyomóalkatrész segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai
8444 00 Szintetikus vagy mesterséges szál sajtolására, nyújtására, a szálszerkezet átalakítására vagy vágására szolgáló gép
8445 Textilrostok előkészítésére szolgáló gép; fonó-, cérnázó- vagy sodrógép és textilfonalak készítésére szolgáló más gép; csévélő- vagy orsózógép (vetülékorsózó is), továbbá a 8446 vagy a 8447 vtsz. alá tartozó gépeken használható textilfonalak előkészítésére szolgáló gép
8447 Kötőgép, hurkológép és paszományozott fonal-, tüll-, csipke-, hímzés-, paszomány-, zsinór- vagy hálókészítő és -csomózó (bojt-, rojtkészítő) gép
8448 A 8444, 8445, 8446 vagy 8447 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei (pl. nyüstösgép, Jacquard-gép, önműködő indító- és leállítószerkezet, vetélőváltó szerkezet); kizárólag vagy elsősorban e vtsz. vagy a 8444, 8445, 8446 vagy 8447 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka (pl. orsó és szárnyas orsó, kártolószalag, fésű, kinyomóbütyök, vetélő, nyüst és nyüstbordázat, kanalas tű)
8449 00 00 Darabokba vagy formára vágott nemez vagy nem szőtt textília gyártására vagy kikészítésére szolgáló gép, beleértve a nemezkalap-készítő gépet is; kalapkészítő tömb
8450 Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is
8452 Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötő gép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű
8453 Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép vagy lábbeli vagy más árucikk bőrből, szőrméből való előállítására vagy ezek javítására szolgáló gép, a varrógép kivételével
8454 Konverter, öntőüst, bugaöntő forma és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép
8455 Fémhengermű és ehhez való henger
8456 Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer- vagy más fény- vagy fotonsugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel elektrokémiai, elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással működik; vízsugaras vágógép
8457 Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém megmunkálására
8458 Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is)
8459 Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló, maró-, menetvágó vagy menetfúró gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá tartozó eszterga (beleértve az esztergáló központot is) kivételével
8460 Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más módon simító szerszámgép fém vagy cermet köszörűkővel, csiszolókoronggal vagy polírozóval történő megmunkálására, a 8461 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, -köszörülő vagy -simító gép kivételével
8461 Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy fogaskerék-simító gép, fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém vagy cermet leválasztásával működő más szerszámgép
8462 Kovácsoló, kalapáló vagy süllyesztékes kovácsolással történő fémmegmunkálásra szolgáló szerszámgép (beleértve a présgépet); hajlító, hajtogató, redőző, simító, egyengető, nyíró, lyukasztó vagy rovátkoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; máshol nem említett présgép fém vagy keményfém megmunkálására
8463 Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy cermet megmunkálására
8464 Szerszámgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló ásványi anyag vagy üveg hidegmegmunkálására
8465 Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is) fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására
8466 A 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló menetmetsző fej, osztófej és géphez más speciális tartozék; bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó
8467 Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos vagy nem elektromos motorral működő
8468 Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 8515 vtsz. alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre
8469 00 Írógép a 8443 vtsz. alá tartozó nyomtató kivételével; szövegszerkesztő gép
8470 Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép
8471 Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához
8472 Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, automata bankjegykiadó gép, érmeválogató, érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép, ceruzahegyező, lyukasztó- vagy fűzőgép)
8473 A 8469-8472 vtsz. alá tartozó géphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék (a gép tárolására, szállítására szolgáló tok és hasonló kivételével)
8474 Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép
8475 Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső vagy elektroncső vagy villanólámpa összeszerelésére szolgáló gép; üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő megmunkálására szolgáló gép
8476 Automata elárusítógép (pl. postai bélyeg, cigaretta, étel vagy ital árusítására), beleértve a pénzváltó gépet is
8477 Gumi- vagy műanyag-feldolgozó vagy ezen anyagokból termékeket előállító, az árucsoportban máshol nem említett gép
8478 Ebben az árucsoportban máshol nem említett dohányelőkészítő vagy -feldolgozó gép
8479 Ebben az árucsoportban máshol nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra
8480 Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőforma alaplap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához
8481 Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt szelepet
8482 Golyós vagy görgős gördülőcsapágy
8483 Közlőműtengely (vezérműtengely, forgattyús tengely is) és forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is)
8484 Két vagy több fém, vagy más anyagból rétegelt fémtömítés és hasonló kötőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem
8486 Kizárólag vagy elsősorban félvezető rudak vagy szeletek, félvezető eszközök, elektronikus integrált áramkörök vagy síkképernyős megjelenítők gyártásához használt gépek és készülékek; az ezen árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. C) pontjában említett gépek és készülékek; alkatrészek és tartozékok
8487 Ebben az árucsoportban máshol nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt vagy más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész
8501 Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]
8502 Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító
8503 Kizárólag vagy elsősorban elektromos motorok és generátorok, elektromos áramfejlesztő egységek vagy forgó áramátalakítók máshol nem említett alkatrészei
8504 Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor; mindezek alkatrészei
8505 Elektromágnes (a gyógyászati célra használtak kivételével); állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab-befogó szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej mindezek alkatrészei
8507 Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztólemezeit is; mindezek alkatrészei (a kimerült és a nem keményített gumiból vagy textíliából készült kivételével)
8511 Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású, belső égésű motorhoz (pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya és izzófej, indítómotor); generátor (pl. dinamó, alternátor) és az ilyen motorhoz használt árammegszakító; mindezek alkatrészei
8514 Ipari vagy laboratóriumi elektromos kemence és kályha (indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő is); indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő más ipari vagy laboratóriumi berendezés anyagok hőkezelésére; mindezek alkatrészei
8515 Elektromos (az elektromosan hevített gázzal működő is), lézer- vagy más fény- vagy fotonsugaras, ultrahangos, mágnes impulzusos vagy plazmaívforrasztó, keményforrasztó vagy hegesztőgép és -készülék, vágásra alkalmas kivitelben is; fém, fémkarbid vagy cermet meleg porlasztására (szórására) szolgáló gép és készülék; mindezek alkatrészei (a meleg porlasztásra szolgáló pisztoly kivételével)
8525 Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők
8526 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék
8527 Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban
8528 Monitorok és kivetítők, beépített televízió-vevőkészülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is
8529 Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei
8530 Elektromos ellenőrző, jelző- vagy biztonsági berendezés vasút, villamosvasút, út, belvízi út, parkolók, kikötői berendezés vagy repülőtér számára; mindezek alkatrészei (a 8608 vtsz. alá tartozó mechanikus vagy elektromechanikus berendezések kivételével)
8531 Elektromosan működő, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés; mindezek alkatrészei (pl. csengő, sziréna, jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék) (a kerékpárokhoz, gépjárművekhez és közlekedési jelzőberendezésekhez valók kivételével)
8532 Fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos kondenzátor; mindezek alkatrészei
8533 Elektromos ellenállás (beleértve a szabályozó ellenállást (reosztát) és a potenciométert is), a fűtőellenállás kivételével; mindezek alkatrészei
8534 Nyomtatott áramkör
8535 1 000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (pl. kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugaszok és más csatlakozók, csatlakozódoboz) (kivéve a 8537 vtsz. alá tartozó dobozok, asztalok, vezérlők stb.)
8536 Legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok) (kivéve a 8537 vtsz. alá tartozó dobozok, asztalok, vezérlők stb.)
8537 Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és más foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék (a vezetékes távbeszélő vagy távíró készülékekhez vagy videotelefonokhoz való kapcsolókészülékek kivételével)
8538 Kizárólag vagy elsősorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek máshol nem említett alkatrészei
8539 Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa; mindezek alkatrészei
8540 Izzókatódos, hidegkatódos vagy fotókatódos elektroncső (pl. vákuummal vagy gőzzel vagy gázzal töltött cső, higanygőz-egyenirányító cső, katódsugárcső, televízió-kameracső): mindezek alkatrészei
8541 Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; fényérzékeny félvezető eszköz, beleértve a fényelemet modullá vagy panellé összeállítva is (a fényvillamos generátor kivételével); fénykibocsátó dióda, szerelt piezoelektromos kristály; mindezek alkatrészei
8542 Elektronikus integrált áramkörök; mindezek alkatrészei
8543 A 85. árucsoportban máshol nem említett elektromos gép és készülék egyedi feladatokra; mindezek alkatrészei
8544 Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és más szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is
8545 Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, grafitból vagy más szénből készült cikk, fémmel vagy anélkül
8546 Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő (a szigetelőszerelvény kivételével)
8547 Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai
8548 Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek vagy készüléknek a 85. árucsoportban máshol nem említett elektromos alkatrésze
A 85. árucsoportba tartozó bizalmas áruk; a 85. árucsoportba tartozó, postai úton vagy postai csomagküldeményben (extra) szállított termékek/statisztikai közzététel céljából visszaállított kódszám
86. árucsoport Vasúti mozdonyok vagy villamos-motorkocsik, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti vagy villamosvágány-tartozékok és -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés
8701 Vontató (a 8709 vtsz. alá tartozó vontató kivételével)
8702 Gépjármű, a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására
8704 Áruszállító gépjármű
8705 Különleges célra szolgáló gépjármű, a kizárólag személy- vagy áruszállításra tervezett kivételével (pl. műszaki segélykocsi, darus kocsi, tűzoltókocsi, betonkeverő kocsi, utcaseprő autó, locsolóautó, mozgó műhelykocsi, mozgó röntgenkocsi)
8706 00 A 8701-8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve
8709 Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze
8710 00 00 Harckocsi és más páncélozott harci jármű, motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen jármű alkatrésze
8716 Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrészei
88. árucsoport Légi járművek, űrhajók, és ezek alkatrészei
89. árucsoport Hajók, csónakok és más úszószerkezetek
98. árucsoport Komplett ipari létesítmények
7106 Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7107 Ezüsttel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
7108 Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7109 Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
7110 Platina megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7111 Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
7112 Nemesfém vagy nemesfémmel plattírozott fém hulladéka és maradéka; nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó más hulladék és maradék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez használatos
9013 Más vtsz. alá nem besorolható folyadékkristályos készülék; lézer, a lézerdióda kivételével; ebben az árucsoportban máshol nem említett más optikai készülék és műszer
9014 Iránykereső műszer (tájoló); más navigációs műszer és készülék
9015 Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő
9025 Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer, hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszichrométer, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva is
9026 Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével
9027 Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló műszer és készülék (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő vagy ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- vagy fénymennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló műszer és készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszetkészítő)
9028 Gáz-, folyadék- vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is
9029 Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy 9015 vtsz. alá tartozó készülék kivételével; stroboszkóp
9030 Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék, a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus- vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék
9031 Ebben az árucsoportban máshol nem említett mérő- vagy ellenőrző műszer, berendezés és gép; profilvetítő
9032 Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék
9033 A 90. árucsoportba tartozó gép, berendezés, műszer vagy készülék (ebben az árucsoportban másutt nem említett) alkatrésze és tartozéka