A jogszabály mai napon ( 2023.03.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

275/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (1) és (3) bekezdésétől eltérően a fel nem használt támogatás rendelkezésre állása a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság “végelszámolás alatt” folyamatban lévő végelszámolási vagy felszámolási eljárásában a támogatott szervezet által bejelentett és elismert hitelezői igényről a végelszámoló, felszámoló által kiállított irattal is igazolható.

(2) Az R. 14. § (4) bekezdésétől eltérően a sportfejlesztési program meghosszabbításának kérelmezésekor bankszámlakivonat helyett az (1) bekezdés szerinti irat is benyújtható.

(3) Ha e rendelet hatálybalépését megelőzően az R. 11. § (1) bekezdésében meghatározott határidő a támogatott szervezet tekintetében letelt, vagy a határidőből 15 napnál rövidebb határidő áll rendelkezésére, akkor az R. 11. § (1) bekezdése szerinti határidő határnapja az e rendelet hatálybalépését követő 15. nap.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben nem szabályozott rendelkezések tekintetében az R. szabályait kell alkalmazni.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. § *