A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 13. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: Get.) és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: ESZ-rendelet) az ezen rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az ESZ-rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése, valamint az ESZ-rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó számára meghatározott kedvezmény 2022. augusztus 1-jétől vehető igénybe.

(2) *  Az ESZ-rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése, valamint az ESZ-rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó az ESZ-rendelet 2. § (1) bekezdése és a 7. § (1) bekezdése szerinti kedvezményt időarányosan jogosult igénybe venni. Az egyetemes szolgáltató ennek érdekében naparányos elszámolást alkalmaz, amely alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség a kedvezményes mennyiség 1/365-öd, szökőévben 1/366-od részének és a számlázási időszak napjainak szorzata alapján kerül érvényesítésre, és az e feletti rész elszámolása történik versenypiaci áron. Földgáz felhasználói adatszolgáltatáson vagy elosztói leolvasáson, leolvasást helyettesítő becslésen alapuló számlázás, valamint az azonos mennyiségről kiállított részszámlákon kívüli egyéb részszámlák esetén az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában rögzített fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezménymeghatározást kell alkalmazni.

(3) *  Az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlák tekintetében a Vet. 145. § (7) bekezdésében és a Get. 107/A. § (3) bekezdésében előírt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § (1) *  A tárgyhónap végéig, de legkésőbb 2022. október 31-ig beérkező nyilatkozatok tekintetében az ESZ-rendelet 3. §-a, illetve az ESZ-rendelet 8. §-a rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a végső menedékes ellátás biztosításának feltétele, hogy a felhasználó a tárgyhónapot követő hónap utolsó napján a villamos energiát, illetve a földgázt egyetemes szolgáltatótól vásárolja;

b) a végső menedékes ellátás biztosításának kezdő időpontja a tárgyhónapot követő második hónap első napja;

c) a mintaszerződés közzétételének határideje a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapja;

d) a végső villamosenergia-menedékes, illetve a végső földgázmenedékes és az ESZ-rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti, tárgyhónap utolsó napjáig nyilatkozott felhasználó közötti villamosenergia-vásárlási szerződés, illetve földgázkereskedelmi szerződés a tárgyhónapot követő második hónap első napjával jön létre;

e) a végső menedékes ellátás tárgyhónapot követő második hónap első napjától történő biztosításának érdekében

ea) az átvétel időpontja a tárgyhónapot követő második hónap első napja,

eb) a Vet. 99/D. § (6) bekezdésében megjelölt határnap a tárgyhónapot követő hónap 20. napja, a Get. 115/C. § (4) bekezdésében megjelölt határnap a tárgyhónapot követő hónap 25. napja,

ec) a Vet. 47/B. § (9) bekezdésétől eltérően az egyetemes szolgáltató és a végső villamosenergia- menedékes a kereskedőváltást a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig jogosult a hálózati engedélyesnél bejelenteni, illetve a Get. 31/B. § (4) bekezdésétől eltérően az egyetemes szolgáltató és a végső földgázmenedékes a kereskedőváltást a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig jogosult az érintett rendszerüzemeltetőnél bejelenteni, és a rendszerüzemeltető a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig teljesíti;

f) ha a tárgyhónapot követő hónap utolsó napján az egyetemes szolgáltató kezelte a felhasználó

fa) hálózathasználati szerződését, akkor a tárgyhónapot követő második hónap első napjával a felhasználó hálózathasználati szerződésében a végső villamosenergia-menedékes válik a rendszerhasználati díjak fizetőjévé,

fb) elosztóhálózat-használati szerződését, akkor a tárgyhónapot követő második hónap első napjával a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését a végső földgázmenedékes kezeli.

(2) A 2022. december 1-jével végső menedékes ellátásba kerülő felhasználó az ESZ-rendelet 4. § (1) bekezdése, illetve az ESZ-rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást az egyetemes szolgáltatónak adja meg, amely haladéktalanul értesíti erről a végső villamosenergia-menedékest, illetve a végső földgázmenedékest.

7. § Az ESZ-rendelet 3. §-ának rendelkezései a 6. §-ban foglaltakon túl azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy az egyetemes szolgáltató és a 8. § vagy az ESZ-rendelet 2. § (1) vagy (7) bekezdése alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, 2022. július 31-én egyetemes szolgáltató által ellátott felhasználó között fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnik, azzal, hogy az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszakban a felhasználó az ESZ-rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nem minősül a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 18. pontja szerinti szerződés nélküli vételezőnek.

8. § (1) Azon háztartási méretű kiserőművet üzemeltető felhasználó esetén, aki végső menedékes ellátásba kerül, az éves szaldó elszámoláskor figyelembe kell venni a végső menedékes ellátásba kerülés miatti elszámolás alapján fennállt, az elosztó hálózatba történt villamos energia betáplálási többletet, ha a végső menedékes ellátásba kerülés és az éves szaldó elszámolás közötti időszakra vonatkozóan a vételezett villamos energia mennyisége magasabb, mint a betáplálás.

(2) Ha az elszámolási időszak során a vételezett és betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján az elosztó hálózatba történő villamos energia betáplálás áll fenn, a betáplált villamos energia a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjét ellátó egyetemes szolgáltató, illetve végső villamosenergia-menedékes által a részére – mint felhasználó részére – értékesített villamos energiának a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott egyetemes szolgáltatási árán kerül elszámolásra az alkalmazott árszabásra, illetve az alkalmazott árszabás alapjául szolgáló árszabásra figyelemmel.

9. § * 

10. § Az ESZ-rendelet alapján az azon összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű lakóépület, amelyben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma, mint felhasználó a közös fogyasztás vonatkozásában az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: lakossági ESZ-rendelet) 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint lakossági fogyasztóként egyetemes szolgáltatásra jogosult.

11. § (1) Azon 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező lakóépület, amelyben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma, mint felhasználó a közös fogyasztás vonatkozásában a lakossági ESZ-rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint lakossági fogyasztóként egyetemes szolgáltatásra jogosult.

(2) A lakossági ESZ-rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményes földgázmennyiségen felül az (1) bekezdés szerinti társasház, lakásszövetkezet többlet földgázmennyiségre jogosult, amely többletkedvezményt a lakossági ESZ-rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti kedvezményes mennyiség és a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján kell meghatározni.

(3) A (2) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevételéhez a társasház, lakásszövetkezet felhasználási helyeinként nyilatkozik az egyetemes szolgáltató részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató a (2) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza a 2. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel időarányosan. A 2022. szeptember 30-ig beérkező nyilatkozatok esetében a (2) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1. napjától kell figyelembe venni.

(4) *  Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a (2) bekezdésben előírt feltételeket alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a (2) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a lakossági ESZ-rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

(5) Az egyetemes szolgáltató a (4) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza akkor is, ha a felhasználó az iratot az egyetemes szolgáltató által megjelölt legalább 15 napos határidőn belül nem bocsátja az egyetemes szolgáltató rendelkezésére. Ha az irat a megjelölt határidőt követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mint ha határidőben rendelkezésre bocsátották volna.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 13. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

13. § * 

14. § *  E rendeletnek az egyes egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (3) bekezdését a Módr. hatálybalépését követő számlakibocsátás során kell alkalmazni.

15. § *  E rendeletnek az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 76/2024. (IV. 3.) Korm. rendelettel módosított 2. § (2) bekezdését a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.