A jogszabály mai napon ( 2024.04.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az elérhető árú villamos energia és földgáz ellátás biztosítására rezsivédelmi szolgáltatást nyújt a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára. E rendelet értelmében a rezsivédelmi szolgáltatás a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó számára az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott mértékig méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében a villamos energia és földgázellátás biztosítása egyetemes szolgáltatás útján az energia piaci körülmények megváltozása esetén is. A rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása állami közfeladat.

(2) A Kormány a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása céljából a 2022. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra * 

a) a földgáz egyetemes szolgáltatásban a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. § (1) bekezdése szerinti elhatárolást végrehajtó gazdasági társaságot (a továbbiakban: földgáz szolgáltató),

b) a villamos energia egyetemes szolgáltatásban az engedélyeik területi hatályával az ország területét együttesen lefedő, több egyetemes szolgáltató konzorciumát (a továbbiakban: villamos energia szolgáltató)

jelöli ki.

(3) *  A (2) bekezdéstől eltérő, hatályos villamos energia vagy földgáz egyetemes szolgáltatás nyújtására engedéllyel rendelkező engedélyes az energiapolitikáért felelős miniszternél kezdeményezheti rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására irányuló szerződés megkötését.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott konzorciumi szerződést annak hatálybalépését követő 3 napon belül, de legkésőbb 2022. augusztus 12-ig a villamos energia szolgáltató megküldi az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére tájékoztatás céljából.

(5) A rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására a miniszter a villamos energia szolgáltatóval és a földgáz szolgáltatóval legkésőbb 2022. augusztus 11-ig szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt, amely szerződést tájékoztatás céljából 2022. augusztus 12-ig a villamos energia szolgáltató, valamint a földgáz szolgáltató megküld a Hivatal részére. A szerződés tartalmazza

a) a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására vonatkozó kötelezettség részletes tartalmát, területi és időbeli hatályát,

b) a rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés összege megállapításának részletes szabályait és

c) az ellentételezés kifizetésének részletes szabályait.

(5a) *  Az (5) bekezdés szerinti szerződést a felek minden év szeptember 30. napjáig felülvizsgálják, és annak módosítása esetén a módosított szerződést tájékoztatás céljából október 1. napjáig a villamos energia szolgáltató, valamint a földgáz szolgáltató megküldi a Hivatal részére.

(6) A rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása nem minősül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti szolgáltatásnyújtásnak, és a szolgáltatásnyújtásért a 4. § (8) és (9) bekezdésében meghatározott korrekciós tényező figyelembevételével kifizetett összeg visszafizetési kötelezettség nélkül átadott pénzeszköznek tekintendő.

2. § (1) *  Az 1. § (5) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért a villamos energia szolgáltató és a földgáz szolgáltató a (2) és (3) bekezdésben meghatározott mértékig ellentételezésre jogosult.

(1a) *  Az ellentételezést a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyéb bevételnek kell tekinteni, és nem képezi tárgyát az általános forgalmi adónak.

(2) A földgáz szolgáltató részére járó ellentételezés összege megegyezik azzal az összeggel, amellyel a tárgyévre vonatkozóan meg kell szüntetni a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. § (1) bekezdése szerinti negatív összegű árbevétel különbségek kumulált értéke és a pozitív összegű árbevétel különbségek kumulált értéke közötti különbözetet (egyenleget).

(3) A villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés a villamos energia egyetemes szolgáltatás bevétellel nem fedezett, a tevékenység ellátásához szükséges nettó ráfordítással azonos összeg. Az ellentételezés kiszámításának módszertanát miniszteri rendelet határozza meg.

3. § (1) *  A villamos energia és földgáz szolgáltató a 2022. évben teljesített rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés megállapítása és kifizetése iránti kérelmét (a továbbiakban: kérelem) 2022. augusztus 12-ig, a 2023. évben teljesített rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés iránti kérelmét 2022. november 15-ig, minden további évben teljesített rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés iránti kérelmét az 1. § (5) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott időpontig nyújtja be a miniszternek és egyidejűleg a Hivatal részére. Ha a villamos energia vagy a földgáz szolgáltató a kérelmét a jelen bekezdésben rögzített határidőkhöz képest késedelmesen nyújtotta be, úgy a késedelmes napok számával a 4. § (2), (5) és (7) bekezdésében meghatározott határidők automatikusan meghosszabbodnak. * 

(2) Ha a tárgyévi ellentételezés vonatkozásában benyújtott kérelmet alátámasztó kalkulációban alkalmazott feltételezéshez képest

a) az egyetemes szolgáltatást igénybe vevők várható ellátásában vagy fogyasztásában vagy

b) az egyetemes szolgáltatás ellátásához szükséges ráfordításokban

jelentős változás következik be, akkor a szolgáltató kérelem kiegészítést nyújthat be a miniszternek és egyidejűleg a Hivatalnak. A miniszter a Hivatal javaslatának figyelembevételével a benyújtást követő harminc napon belül dönt az ellentételezés mértékének módosításáról. Jelentős változásnak minősül, amennyiben a kérelmet alátámasztó kalkuláció egyes paraméterei olyan mértékben változnak, aminek eredményeképpen a tárgyévi ellentételezés összegében legalább 15 milliárd forint pozitív vagy negatív eltérés megállapítható. A kérelem kiegészítés tartalmazza az eredeti, kérelem kiegészítéssel módosuló kérelmet, a kérelem kiegészítést megalapozó kalkulációját, valamint a kérelem kiegészítést megalapozó és az eredeti kérelem egyes paramétereinek összehasonlítását, továbbá szöveges magyarázatát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza

a) az érvényesíteni kívánt igény jogcímét,

b) a tárgyévi szolgáltatáshoz kapcsolódó ellentételezés – 2. § (2) és (3) bekezdése szerinti módszertan alapján kiszámított – értékét az elérhető legfrissebb kalkuláció alapján, dokumentációval alátámasztva,

c) a tárgyévet megelőző évben a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ellentételezés tény adatok alapján megállapított indokolt összegét,

d) a tárgyévet megelőző évben, valamint a tárgyévben a kérelem benyújtásáig folyósított ellentételezés összegét, valamint a kifizetett különbözeti összeget és

e) részletes szöveges magyarázatot a kérelmet alátámasztó számításhoz.

4. § (1) A miniszter az ellentételezés megállapítása iránti kérelmet és a 3. § (2) bekezdése szerinti kérelem kiegészítést a Hivatal bevonásával vizsgálja meg, ennek érdekében a miniszter a kérelmet vagy kérelem kiegészítést a beérkezést követő munkanapon továbbítja a Hivatalnak.

(2) *  A Hivatal a villamos energia és földgáz szolgáltató által benyújtott kérelemben vagy a kérelem kiegészítésben és azok mellékleteiben foglaltak e rendeletnek és a 2. § (3) bekezdése szerinti miniszteri rendeletnek való megfelelőségét vizsgálja, és javaslatot tesz a miniszternek az ellentételezés összegére. A Hivatal a javaslatát a 2022. évi ellentételezés tekintetében 2022. szeptember 1-ig, a 2023. év és az azt követő év ellentételezése tekintetében az adott ellentételezés évét megelőző év december 10. napjáig küldi meg a miniszternek. A kérelem kiegészítés esetén a Hivatal az ellentételezés mértékére vonatkozó javaslatát a kérelem kiegészítés Hivatal általi kézhezvételétől számított 15 napon belül küldi meg a miniszternek.

(3) Ha a kérelmet vagy a kérelem kiegészítést a villamos energia vagy földgáz szolgáltató hiányosan nyújtotta be, a Hivatal ésszerű határidő tűzésével felhívja a villamos energia vagy földgáz szolgáltatót, hogy a kérelmet az e rendeletben meghatározott feltételek szerint nyújtsa be. A hiánypótlásra megszabott határidővel a 3. § (2) bekezdése, továbbá a 4. § (2) és (5) bekezdése szerinti határidők meghosszabbodnak. Amennyiben a hiánypótlási felhívás ellenére a kérelem vagy a kérelem kiegészítés nem kerül kiegészítésre, a Hivatal a rendelkezésre álló információk alapján teszi meg javaslatát.

(4) A Hivatal a kérelemben vagy a kérelem kiegészítésben és az azok mellékleteiben foglaltak megfelelőségének a vizsgálatához – határidő tűzésével – a szolgáltatótól felvilágosítást, továbbá adatszolgáltatást kérhet. Amennyiben a kérés ellenére a szükséges felvilágosítás vagy adatszolgáltatás nem vagy hiányosan kerül teljesítésére, a Hivatal a rendelkezésre álló információk alapján teszi meg javaslatát.

(5) *  Ha a kérelemben és a mellékleteiben foglaltak megfelelnek az e rendeletben és a 2. § (3) bekezdésében hivatkozott miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek, a miniszter – a Hivatal javaslatának a figyelembevételével – az 1. § (5) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott formában, a 2022. évi ellentételezés esetében 2022. szeptember 5-ig, a 2023. évi és az azt követő év ellentételezése esetében az adott ellentételezés évét megelőző év december 20. napjáig állapítja meg a kifizetendő összeget.

(6) *  Az (5) bekezdés szerint megállapított összeget a tárgyévre vonatkozó mértékének megállapítását követően a miniszter elkülönített költségvetési forrásból fizeti ki egy vagy több részletben. A kifizetésre kerülő ellentételezés részletének meghatározásakor korrekciós tényezőként figyelembe kell venni a tárgyévet megelőző évre vonatkozó ellentételezés korábban megállapított és ténylegesen indokolt összegének különbségét. A részletek összegére és esedékességének időpontjára a villamos energia szolgáltató vagy a földgáz szolgáltató – a likviditási tervének adataival alátámasztott – javaslatot tehet a miniszter részére. Több részletben történő kifizetés esetén a miniszter az egyes negyedévek hónapjaira esedékes ellentételezések kifizetésének ütemezéséről a tárgy negyedévet megelőző negyedév első hónapjának végéig dönt, mely döntésről 3 munkanapon belül értesíti a Hivatalt és a villamos energia és földgáz szolgáltatót.

(7) *  A 2022. év tekintetében a megállapított ellentételezés legfeljebb 30 százalékának legkésőbb 2022. szeptember 15-éig, fennmaradó részének legkésőbb 2022. december 15-éig kerül sor a (6) bekezdés szerinti kifizetésére. A 2023. és az azt követő év tekintetében a megállapított ellentételezés (6) bekezdés szerinti kifizetésére legkésőbb az adott ellentételezési év december 20. napjáig kerül sor. A megállapított ellentételezés igényléséről a miniszter a kifizetés felmerülését megelőzően legalább hét nappal korábban tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert.

(8) A villamos energia és földgáz szolgáltató 2023. május 15-éig a 2022. évi szolgáltatási kötelezettség tekintetében elszámolási kérelmet küld a miniszter részére. Amennyiben a benyújtott kérelem alapján a 2022. évi szolgáltatási kötelezettség kifizetett ellentételezése eltér a 3. § szerint a tényadatok alapján meghatározott indokolt összegtől, a miniszter az e rendeletben rögzített határidők és a Hivatal javaslatának figyelembevételével 2023. július 15. napjáig állapítja meg a többlet vagy hiány mértékét. A kifizetésre kerülő 2023. évi ellentételezés részletének meghatározásakor a miniszter korrekciós tényezőként figyelembe veszi a 2022. évre vonatkozó ellentételezés korábban megállapított és ténylegesen indokolt összegének különbségét.

(9) *  A villamos energia és földgáz szolgáltató az ellentételezés évét követő év május 15. napjáig az adott év szolgáltatási kötelezettsége tekintetében elszámolási kérelmet küld a miniszter részére. Ha a benyújtott kérelem alapján a szolgáltatási kötelezettség kifizetett ellentételezése eltér a 3. § szerint, a tényadatok alapján meghatározott indokolt összegtől, a miniszter az e rendeletben rögzített határidők és a Hivatal javaslatának figyelembevételével az ellentételezés évét követő év július 15. napjáig állapítja meg a többlet vagy hiány mértékét. Ha az eltérés a szolgáltató javára többletet mutat, a szolgáltató az ellentételezés évét követő év augusztus 31. napjáig a különbözetet visszafizeti. Ha az eltérés a szolgáltató hátrányára hiányt mutat, a miniszter az ellentételezés évét követő év július 31. napjáig gondoskodik a különbözetnek a szolgáltató részére történő megfizetéséről. Az ellentételezés részletekben történő kifizetése esetén a szerződésben meghatározott ütemezés szerint kerülnek az egyes részletek kifizetésre a villamos energia és földgáz szolgáltató számára.

5. § *  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 13/A. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Vet. 9. §-a szerinti kötelező átvételi rendszer és prémium típusú támogatási rendszerben a Vet. 13. § (1) bekezdése szerinti, adott ellentételezési évre vonatkozó kötelező befizetésen alapuló pénzeszközök a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott bevételeinek a kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú támogatási rendszer működtetésének kiadásait meghaladó részét (a továbbiakban: különbözeti összeg) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. §-a szerint meghatározott elhatárolás összegének növelésére kell a befolyt többletbevételek erejéig felhasználni és a földgáz szolgáltató részére kifizetni. A felhasználásra vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg. A kifizetés nem minősül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti szolgáltatásnyújtásnak, a kifizetett összeg visszafizetési kötelezettség nélkül átadott pénzeszköznek tekintendő.

5/A. § *  (1) A Kormány az elérhető árú villamos energia ellátás biztosítására rezsivédelmi ellátási szolgáltatást nyújt a villamos energia egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára. E rendelet értelmében a rezsivédelmi ellátási szolgáltatás a villamos energia egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó számára a villamos energia rendszer használatának elérhető ár ellenében történő biztosítása az energiapiaci körülmények megváltozása esetén is.

(2) A Kormány a rezsivédelmi ellátási szolgáltatás biztosítása céljából a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra a Magyarország területén a Korm. rendelet hatálybalépésének időpontjában a Vet. 3. § 22. pontja szerinti, területileg illetékes elosztó hálózati engedélyes társaságot (a továbbiakban: Hálózati engedélyes) jelöli ki.

(3) A rezsivédelmi ellátási szolgáltatás biztosítására a miniszter a Hálózati engedélyessel szerződést köt. A Hálózati engedélyes a szerződést tájékoztatás céljából megküldi a Hivatal részére. A szerződés tartalmazza

a) a rezsivédelmi ellátási szolgáltatás biztosítására vonatkozó kötelezettség részletes tartalmát,

b) a rezsivédelmi ellátási szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés mértékének megállapítására vonatkozó szabályokat és

c) az ellentételezés kifizetésének szabályait.

5/B. § *  (1) Az adott Hálózati engedélyes részére járó ellentételezés megegyezik a Hivatal H 3808/2022. számú határozata alapján az adott Hálózati engedélyes esetében 2023. évre elismert, de a díjszámítás alapjában – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő további eltérő alkalmazásáról és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § d) pontja alapján – figyelembe nem vett részével.

(2) A rezsivédelmi ellátási szolgáltatás biztosításáért a Hálózati engedélyes az (1) bekezdésben meghatározott mértékig ellentételezésre jogosult. Az (1) bekezdés szerinti ellentételezést a miniszter az 5/A. § (3) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott ütemezés szerint fizeti ki a Hálózati engedélyes részére az erre a célra elkülönített költségvetési forrásból.

(3) A rezsivédelmi ellátási szolgáltatás biztosítása nem minősül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti szolgáltatásnyújtásnak, és a szolgáltatásnyújtásért a Hálózati engedélyes részére ellentételezésként kifizetett összeg visszafizetési kötelezettség nélkül átadott pénzeszköznek tekintendő. Az engedélyesek számára biztosított kompenzáció összegét nem lehet a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti csökkentő tételként figyelembe venni az energiaellátók jövedelemadója adóalapjának meghatározásakor.

(4) A rezsivédelmi ellátási szolgáltatás biztosítása fejében a Hálózati engedélyesnek kifizetett ellentételezést a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyéb bevételnek kell tekinteni, és nem képezi tárgyát az általános forgalmi adónak.

5/C. § *  (1) A Kormány a földgázellátás biztonságának fokozására rezsivédelmi készletezési szolgáltatást nyújt a földgázfelhasználók számára. E rendelet értelmében a rezsivédelmi készletezési szolgáltatás a földgázfelhasználók számára a földgázellátás biztonságának fokozása földgázellátási nehézségek esetén is.

(2) *  A Kormány a rezsivédelmi készletezési szolgáltatás biztosítására a 2023. április 1. és 2025. április 1. közötti időszakra a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséget (a továbbiakban: Szövetség) jelöli ki.

(3) A rezsivédelmi készletezési szolgáltatás biztosítására a miniszter a Szövetséggel szerződést (a továbbiakban: rezsivédelmi készletezési szolgáltatási szerződés) köt. A rezsivédelmi készletezési szolgáltatási szerződés tartalmazza

a) a rezsivédelmi készletezési szolgáltatás biztosítására vonatkozó kötelezettség részletes tartalmát és

b) a rezsivédelmi készletezési szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés előzetes összegének megállapítására, kifizetésére és utólagos elszámolására vonatkozó részletes szabályokat.

5/D. § *  (1) A rezsivédelmi készletezési szolgáltatás biztosításáért a Szövetség ellentételezésre jogosult. Az ellentételezés összege megegyezik a Szövetségnek a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti különleges földgázkészlet létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos, a miniszter által jóváhagyott valamennyi kiadásával.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti ellentételezést a miniszter több részletben, előre, az erre a célra elkülönített költségvetési forrásból a rezsivédelmi készletezési szolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint fizeti ki a Szövetség részére.

(3) A rezsivédelmi készletezési szolgáltatás biztosítása nem minősül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti szolgáltatásnyújtásnak, és a szolgáltatásnyújtásért a Szövetség részére ellentételezésként kifizetett összeg visszafizetési kötelezettség nélkül átadott pénzeszköznek tekintendő.

(4) A rezsivédelmi készletezési szolgáltatás biztosítása fejében a Szövetségnek kifizetett ellentételezést a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyéb bevételnek kell tekinteni, és nem képezi tárgyát az általános forgalmi adónak.

6. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) a villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés kiszámításának módszertanát és * 

b) a különbözeti összeg 5. §-ban meghatározott célra történő felhasználásának részletes szabályait

rendeletben határozza meg.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § *