A jogszabály mai napon ( 2024.06.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény

a) 5. §-ától eltérően a hitelező az e rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti adós részére a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződést, illetve pénzügyi lízingszerződést (a továbbiakban együtt: szerződés) az adós tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt 2023. december 31. napjáig felmondással nem szüntetheti meg,

b) 7. § (1) bekezdésétől eltérően az adósnak a hitelezőhöz benyújtott kérelmére az adósnak a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2022. szeptember 1-jétől fizetési haladékot (a továbbiakban: fizetési moratórium) kap,

c) 7. § (2) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium 2023. december 31. napjáig tart,

d) 7. § (4) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2023. december 31. napjáig meghosszabbodik,

e) 4. §-át, 6. §-át, 8. § (1) bekezdését és 19. §-át e rendelet alkalmazása során nem kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazása során az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

2. § (1) Az adós az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelem benyújtására akkor jogosult, ha

a) növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból származó 2021. évi - az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított - nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy

b) a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

(2) Az adós az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmet az agrárminiszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal, 2022. szeptember 15-ig nyújthatja be a hitelezőhöz, amely határidő jogvesztő.

(3) A hitelező a fizetési moratórium részletszabályairól az e rendelet hatálybalépését követő öt munkanapon belül tájékoztatja az adóst.

3. § (1) Felhatalmazást kap az agrárminiszter, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelem formáját és tartalmát rendeletben határozza meg. * 

(2) Felhatalmazást kap az agrárminiszter, hogy a hitelező által alkalmazandó, a fizetési moratórium részletszabályairól szóló tájékoztatás tartalmát rendeletben határozza meg.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § * 

6. § E rendelet rendelkezéseit a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.