A jogszabály mai napon ( 2022.09.27. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.XI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt

a) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.), valamint

b) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával összefüggő szabályok

2. § (1) Az R1. 72/H. § (2) és (3) bekezdése szerinti kormányhivatal az R1. 72/H. § (3a) bekezdésében foglaltakon túl szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban abban az esetben sem, ha a harmadik országbeli állampolgár a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény (a továbbiakban: törvény) alapján meghatározott fővállalkozó, vagy annak a törvény alapján meghatározott alvállalkozója által - a törvény 1. §-a szerinti beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggésben - kerül foglalkoztatásra, ideértve - a beruházással összefüggésben - az R1. szerinti munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

(2) Az R1. 72/H. § (10) bekezdésében foglaltakon túl a törvény alapján meghatározott fővállalkozót, továbbá annak a törvény alapján meghatározott alvállalkozóját is - a beruházással összefüggésben történő foglalkoztatás körében - kiemelt foglalkoztatónak kell tekinteni.

(3) A (2) bekezdés alapján kiemelt foglalkoztatónak minősülő foglalkoztatónál történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó összevont kérelmezési eljárásban a kérelemhez csatolni kell a foglalkoztató törvényes képviselőjének nyilatkozatát az (1) és (2) bekezdésnek való megfelelésről.

3. § (1) Az R2. 15. § (1) bekezdés 26. pontjában foglaltakon túl a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre a törvény alapján meghatározott fővállalkozó, vagy annak a törvény alapján meghatározott alvállalkozója általi - a beruházással összefüggésben történő - magyarországi foglalkoztatásához, ideértve - a beruházással összefüggésben - az R2. szerinti munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét hitelt érdemlő módon kell igazolni.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott tartózkodási engedély iránti kérelem esetén kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére