A jogszabály mai napon ( 2023.12.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról * 

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Olyan ügyvédi tevékenység folytatására irányuló szerződést, amely alapján a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évben fizetendő része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt eléri (a továbbiakban: szerződés), a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati igazgatási szervek, valamint azon gazdasági társaságok, amelyben az állam a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. §-a szerinti, legalább többségi befolyást gyakorol (a továbbiakban: gazdasági társaság), a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával köthetnek. * 

(2) A szerződés tervezetét a kormányzati igazgatási szerv, valamint a gazdasági társaság felett az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter megküldi a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter részére, aki a tervezet beérkezésétől számított tíz munkanapon belül dönt a szerződés jóváhagyásáról. A közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a döntéséről annak meghozatalát követő öt munkanapon belül tájékoztatja a kormányzati igazgatási szervet vagy a gazdasági társaság felett az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló minisztert.

(3) Ha a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a szerződés jóváhagyásáról nem rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül, akkor a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.

(4) Az e rendelet szerinti jóváhagyás hiányában megkötött szerződés semmis.

(5) Az e rendelet hatálya alá tartozó, egybefüggő tizenkét hónapon belül azonos felek között megkötött, ügyvédi tevékenység folytatására irányuló szerződések szerinti ellenérték összegét e rendelet alkalmazásakor egybe kell számítani.

(6) Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek minősül az olyan keretmegállapodás vagy egységárat tartalmazó szerződés is, amelynek alapján az igénybe vett szolgáltatások ellenértéke egy naptári évben eléri a bruttó húszmillió forintot.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell az olyan, az e rendelet hatálybalépésének napján már létrejött szerződések vonatkozásában kezdeményezett szerződésmódosításokra is, amelyek esetén a szerződésmódosítás eredményeként a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évben fizetendő része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt eléri.