A jogszabály mai napon ( 2023.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. február 25-i (EU) 2022/332 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre *  és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 269/2014/EU rendeletet.

(2) Az Unió továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

(3) 2021. június 24-i és 25-i következtetéseiben az Európai Tanács felszólította Oroszországot, hogy teljes mértékben vállalja felelősségét a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásának biztosításáért az uniós álláspont érdemi megváltoztatásának kulcsfontosságú feltételeként. Hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az Európai Unió és tagállamai határozott és koordinált választ adjanak Oroszország bármely további rosszindulatú, jogellenes és bomlasztó tevékenységére, teljes mértékben felhasználva az Unió rendelkezésére álló valamennyi eszközt, és biztosítva a partnerekkel való koordinációt. Ennek érdekében az Európai Tanács felkérte a Bizottságot és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (a továbbiakban: a főképviselő) is, hogy terjesszenek elő további korlátozó intézkedésekre vonatkozó opciókat, ideértve a gazdasági szankciókat is.

(4) 2021. december 16-i következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta annak sürgős szükségességét, hogy Oroszország enyhítse az Ukrajnával közös határa mentén megnövelt katonai jelenlét és az agresszív retorika által okozott feszültségeket. Az Európai Tanács újólag megerősítette, hogy teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Miközben ösztönözte a diplomáciai erőfeszítéseket és támogatta a normandiai formátumot a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásának elérése terén, az Európai Tanács kijelentette, hogy az Ukrajnával szembeni minden további katonai agressziónak válaszul komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve a partnerekkel koordinált korlátozó intézkedéseket is.

(5) A Tanács 2022. január 24-én következtetéseket hagyott jóvá, amelyekben elítélte Oroszország Ukrajnával szembeni folytatódó agresszív cselekményeit és fenyegetéseit, továbbá felszólította Oroszországot a dezeszkalálásra, a nemzetközi jog tiszteletben tartására, és arra, hogy a kialakított nemzetközi mechanizmusokon keresztül konstruktívan vegyen részt a párbeszédben. A Tanács újólag megerősítette az Unió maradéktalan elkötelezettségét azon alapelvek iránt, amelyekre az európai biztonság épül, és amelyek szerepelnek az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Alapokmányában és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet alapító okirataiban, ideértve a Helsinki Záróokmányt és a Párizsi Chartát. Ezen alapelvek közé tartozik különösen az államok szuverén egyenlősége és területi integritása, a határok sérthetetlensége, az erőszakkal való fenyegetéstől, illetve az erőszak alkalmazásától való tartózkodás, és az államok szabadsága, hogy megválaszthassák vagy megváltoztathassák saját biztonsági megoldásaikat. A Tanács kijelentette, hogy az említett elvek nem képezhetik sem alku, sem pedig felülvizsgálat vagy újraértelmezés tárgyát, és hogy ezen elvek Oroszország általi megsértése akadályát képezi egy közös és oszthatatlan biztonsági térség létrehozásának Európában, valamint fenyegeti a békét és a stabilitást az európai kontinensen. Emlékeztetve az Európai Tanács 2021. december 16-i következtetéseire, a Tanács újólag megerősítette, hogy az Oroszország által Ukrajnával szemben elkövetett minden további katonai agressziónak komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve az ágazati és egyedi korlátozó intézkedések széles körét, amelyek elfogadására a partnerekkel koordinálva fog sor kerülni.

(6) A főképviselő 2022. február 19-én nyilatkozatot adott ki az Unió nevében, kifejezve aggodalmát az orosz katonai erők masszív jelenléte miatt Ukrajnában és Ukrajna körül, és sürgette Oroszországot, hogy vegyen részt érdemi párbeszédben és diplomáciai tevékenységben, tanúsítson önmérsékletet, és dezeszkaláljon a katonai erők Ukrajna határainak közeléből való jelentős kivonása útján. Az Unió kijelentette, hogy az Oroszország által Ukrajnával szemben elkövetett minden további katonai agressziónak válaszul komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve a partnerekkel koordinált korlátozó intézkedéseket is.

(7) Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 21-én rendeletet írt alá, amelyben elismerte Donyeck és Luhanszk ukrán régiók (oblaszty) nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeinek „függetlenségét és szuverenitását”, és elrendelte az orosz fegyveres erők behatolását e területekre.

(8) A főképviselő 2022. február 22-én az Unió nevében tett nyilatkozatban elítélte az említett jogellenes cselekményt, amely még inkább aláássa Ukrajna szuverenitását és függetlenségét, és súlyosan sérti a nemzetközi jogot és a nemzetközi megállapodásokat, ideértve az ENSZ Alapokmányát, a Helsinki Záróokmányt, a Párizsi Chartát és a budapesti megállapodást, valamint a minszki megállapodásokat és az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2202 (2015) sz. határozatát. A főképviselő sürgette Oroszországot mint a konfliktusban részt vevő felet, hogy vonja vissza az említett elismerést, tartsa be kötelezettségvállalásait, tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, és térjen vissza a normandiai formátumban és a háromoldalú összekötő csoportban folytatott megbeszélésekhez. A főképviselő bejelentette, hogy az Unió további korlátozó intézkedések sürgős elfogadásával fog reagálni az Oroszország által elkövetett ezen legutóbbi jogsértésekre.

(9) Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 24-én Ukrajnában végrehajtandó katonai műveletet jelentett be, és orosz fegyveres erők megtámadták Ukrajnát. Az említett támadás Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének a nyilvánvaló megsértését jelenti.

(10) A főképviselő 2022. február 24-én az Unió nevében tett nyilatkozatában a lehető leghatározottabban elítélte az Oroszországi Föderáció fegyveres erői által provokáció nélkül indított, Ukrajnába irányuló inváziót, valamint Belarusz részvételét ebben az Ukrajna elleni agresszióban. A főképviselő jelezte, hogy az uniós válaszlépés mind ágazati, mind egyedi korlátozó intézkedéseket magában fog foglalni.

(11) Tekintettel a helyzet súlyosságára, a Tanács úgy véli, hogy a Nemzetbiztonsági Tanács tagjait, akik támogatták az önmagát kikiáltó két köztársaság, a donecki és a luhanszki köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését, fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe. Az említett jegyzékben szerepelnie kell azon személyeknek, akik Belaruszból segítették elő az orosz katonai agressziót, valamint az Állami Duma azon, az említett jegyzékbe még fel nem vett tagjainak, akik megerősítették „az Oroszországi Föderáció és a donecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a luhanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre” vonatkozó kormányhatározatokat.

(12) A 269/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

MELLÉKLET

A következő személyeket iel kell venni atermészetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe:

Személyek

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe vétel dátuma
„572. Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, született GOGOLEVA
(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)
Születési idő: 1970.7.2.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
573. Olga Nikokyevna ALIMOVA
(Ольга Николаевна Алимова)
Születési idő: 1953.4.10.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
574. Georgy Konstantinovich ARAPOV
(Георгий Константинович Арапов)
Születési idő: 1999.9.11.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
575. Otari Yonovich ARSHBA
(Отари Ионович Аршба)
Születési idő: 1955.4.12.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
576. Alexander Mikhailovich BABAKOV
(Александр Михайлович Бабаков)
Születési idő: 1963.2.8.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
577. Mikhail Nikolayevich BERULAVA
(Михаил Николаевич Берулава)
Születési idő: 1950.8.3.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
578. Vladimir Abdualiyevich VASILYEV
(Владимир Абдуалиевич Васильев)
Születési idő: 1949.8.11.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
579. Veronika Valeriyevna VLASOVÁ
(Вероника Валериевна Власова)
Születési idő: 1966.11.2.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
580. Yelena Andreyevna VTORYGINA
(Елена Андреевна Вторыгина)
Születési idő: 1957.8.17.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
581. Dmitry Fyodorovich VYATKIN
(Дмитрий Фёдорович Вяткин)
Születési idő: 1974.5.21.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
582. Alexey Vasilyevich GORDEYEV
(Алексей Васильевич Гордеев)
Születési idő: 1955.2.28.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
583. Kseniya Alexandravna GORJATCHEVA
(Ксения Александровна Горячева)
Születési idő: 1996.5.16.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
584. Vladisláv Andreevich DAVANKOV
(Владислав Андреевич Даванков)
Születési idő: 1984.2.25.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
585. Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV
(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)
Születési idő: 1977.9.21.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
586. Alexander Vyacheslavovich DYOMIN
(Александр Вячеславович Дёмин)
Születési idő: 1988.9.23.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
587. Oksana Genrikhovna DMITRIEVA
(Оксана Генриховна Дмитриева)
Születési idő: 1958.4.3.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
588. Alexander Dmitriyevich ZHUKOV
(Александр Дмитриевич Жуков)
Születési idő: 1956.6.1.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
589. Konstantin Fyodorovich ZATULIN
(Константин Фёдорович Затулин)
Születési idő: 1958.9.7.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
590. Artem Alexandrovich KAVINOV
(Артём Александрович Кавинов)
Születési idő: 1969.9.3.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
591. Olga MMiailovna KAZAKOVA
(Ольга Михайловна Казакова)
Születési idő: 1968.5.30.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
592. Sholban Valeryevich KARA-OOL
(Шолбан Валерьевич Кара-
оол)
Születési idő: 1966.7.18.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
593. Raisa Vasilyevna KARMAZINA
(Раиса Васильевна Кармазина)
Születési idő: 1951.1.9.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
594. Artem Yuryevich KIRYANOV
(Артём Юрьевич Кирьянов)
Születési idő: 1977.1.12.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
595. Lev Igoryevich KOVPAK
(Лев Игоревич Ковпак)
Születési idő: 1978.10.23.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
596. Robert Ivanovich KOCHEV
(Роберт Иванович Кочиев)
Születési idő: 1966.3.16.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
597. Andrey Leonidovich KRASOV
(Андрей Леонидович Красов)
Születési idő: 1967.1.27.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
598. Pavel Vhdimirovich KRASHENINNIKOV
(Павел Владимирович Крашенинников)
Születési idő: 1964.6.21.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
599. Anna Yuryevna KUZNETSOVA
(Анна Юрьевна Кузнецова)
Születési idő: 1982.1.3.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
600. Rizvan Danilovich KURBANOV
(Ризван Даниялович Курбанов)
Születési idő: 1961.1.3.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
601. Oleg Yuıyevich LEONOV
(Олег Юрьевич Леонов)
Születési idő: 1970.9.10.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
602. Andrey Mikhailovich MAKAROV
(Андрей Михайлович Макаров)
Születési idő: 1954.7.22.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
603. Evgeny Evgenievich MARCHENKO
(Евгений Евгеньевич Марченко)
Születési idő: 1972.7.17.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
604. Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV
(Олег Анатольевич Матвейчев)
Születési idő: 1970.2.1.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
605. Artem Pavlovich METELEV
(Артём Павлович Метелев)
Születési idő: 1993.8.11.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
606. Oleg Viktorovich MOROZOV
(Олег Викторович Морозов)
Születési idő: 1953.11.5.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
607. Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV
(Евгений Сергеевич Москвичев)
Születési idő: 1957.9.28.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
608. Alexey Gennadyevich NECHAYEV
(Алексей Геннадьевич Нечаев)
Születési idő: 1966.8.30.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
609. Viktória Viktorovna NIKOLAEVA
(Виктория Викторовна Николаева)
Születési idő: 1962.11.21.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
610. Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV
(Николай Владимирович Новичков)
Születési idő: 1974.12.24.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
611. Marina Eduardovna ORGEYEVA
(Марина Эдуардовна Оргеева)
Születési idő: 1959.9.21.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
612. Sergey Alexandrovich PAHOMOV
(Сергей Александрович Пахомов)
Születési idő: 1975.8.6.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
613. Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV
(Дмитрий Анатольевич Певцов)
Születési idő: 1963.7.8.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
614. Alexander Petrovich PETROV
(Александр Петрович Петров)
Születési idő: 1958.5.21.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
615. Viktor Vitalyevich PINSKIY
(Виктор Витальевич Пинский)
Születési idő: 1964.2.6.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
616. Vasily Ivanovich PISKAREV
(Василий Иванович Пискарев)
Születési idő: 1963.11.8.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
617. Vladimir Vladimirovich PLYAKIN
(Владимир Владимирович Плякин)
Születési idő: 1981.9.19.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
618. Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV
(Александр Алексеевич Поляков)
Születési idő: 1969.1.31.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
619. Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA
(Светлана Викторовна Разворотнева)
Születési idő: 1968.3.25.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
620. Evgeny Vasilyevich REVENKO
(Евгений Васильевич Ревенко)
Születési idő: 1972.5.22.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
621. Svetlana Yevgenyeva SAVITSKAYA
(Светлана Евгеньевна Савицкая)
Születési idő: 1948.8.8.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
622. Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV
(Дмитрий Станиславович Скриванов)
Születési idő: 1971.8.15.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
623. Ivan Alexandravich SOLODOVNIKOV
(Иван Александрович Солодовников)
Születési idő: 1985.4.9.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
624. Yuriy Arkadevich STANKEVICH
(Юрий Аркадьевич Станкевич)
Születési idő: 1976.7.24.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
625. Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN
(Александр Михайлович Стрелюхин)
Születési idő: 1958.7.4.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
626. Sangadzhi Andreyevich TARBAEV
(Сангаджи Андреевич Тарбаев)
Születési idő: 1982.4.15.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
627. Olga Victorovna TIMOFEYEVA
(Ольга Викторовна Тимофеева)
Születési idő: 1977.8.19.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
628. Alexey Nikohevich TKACHEV
(Алексей Николаевич Ткачёв)
Születési idő: 1957.3.1.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
629. Maxim Anatolyevich TOPILIN
(Максим Анатольевич Топилин)
Születési idő: 1967.4.19.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
630. Vladisláv Alexandrovich TRETIAK
(Владислав Александрович Третьяк)
Születési idő: 1952.4.25.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
631. Amir Makhsudovich HAMITOV
(Амир Махсудович Хамитов)
Születési idő: 1975.2.4.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
632. Alexander Evseyevich KHINSHTEIN
(Александр Евсеевич Хинпггейн)
Születési idő: 1974.10.26.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
633. Gleb Yakovlevich KHOR
(Глеб Яковлевич Хор)
Születési idő: 1963.4.8.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
634. Dmitry Anatolievich KHUBEZOV
(Дмитрий Анатольевич Хубезов)
Születési idő: 1971.12.20.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
635. Roza Basirovna
CHEMEPJS (Роза Басировна Чемерис)
Születési idő: 1978.6.11.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
636. Alexey Vasilievich CHEPA
(Алексей Васильевич Чепа)
Születési idő: 1955.11.22.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
637. Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV
(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)
Születési idő: 1963.12.23.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
638. Grigory Vladimirovich SHLKIN
(Григорий Владимирович Шилкин)
Születési idő: 1976.10.20.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
639. Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV
(Александр Михайлович Шолохов)
Születési idő: 1962.1.25.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
640. Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA
(Елена Александровна Ямпольская)
Születési idő: 1971.6.20.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
641. Irina Anatolie vna YAROVAYA
(Ирина Анатольевна Яровая)
Születési idő: 1966.10.17.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
642. Nikita RUMYANTSEV
(Румянцев Никита Геннадьевич)
Születési idő: 1988.4.27.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
643. Mikhail KISELYOV
(Киселёв Михаил Сергеевич)
Születési idő: 1986.6.18.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
644. Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV
(Дмитрий Анатольевич Медведев)
Születési idő: 1965.9.14.
Nem: férfi
A nemzeti biztonsági tanács elnökhelyettese. A nemzeti biztonsági tanács tagjaként támogatta a két önmagát kikiáltó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését. 2022.2.25.
645. Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN
(Михаил Владимирович Мишустин)
Születési idő: 1966.5.3.
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció minisztere böke. A nemzeti biztonsági tanács tagjaként támogatta a két önmagát kikiáltó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését. 2022.2.25.
646. Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV
(Владимир Александрович Колокольцев)
Születési idő: 1961.5.11.
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció belügyminisztere. A nemzeti biztonsági tanács tagjaként támogatta a két önmagát kikiáltó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését. 2022.2.25.
647. Sergei Borisovich IVANOV
(Сергей Борисович Иванов)
Születési idő: 1953.1.31.
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció elnökének a környezetvédelmi tevékenységekért, az ökológiáért és a közlekedésért felelős különleges képviselője. A nemzeti biztonsági tanács tagjaként támogatta a két önmagát kikiáltó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését. 2022.2.25.
648. Igor Olegovich SHCHYOGOLEV
(Игорь Олегович Шрголев)
Születési idő: 1965.11.10.
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció elnökének képviselője a Központi Szövetségi Körzetben (Central Federal District), az Oroszországi Föderáció teljes jogkörű állami tanácsadója (Fuli State Advisor). A nemzeti biztonsági tanács tagjaként támogatta a két önmagát kikiáftó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését. 2022.2.25.
649. Vladisláv Leonidovich BRUEV
(Владислав Леонидович БРУЕВ)
Születési idő: 1977
Tisztség: agomeli (Gomel) határőrizeti csoport vezetője
Rendfokozat: ezredes
Születési hely: Kharkov, Ukrainian SSR (jelenleg: Ukraine)
Állampolgárság: belarusz
Nem: forfi
Vladisláv Bmev a gomeli (Gomel) belarusz határőrizeti csoport vezetője. Eminőségében felelős agomeli régióban (oblaszty) a határbiztonság felügyeletéért, a Belarusz és Ukrajna közötti határt is beleértve, és az e határszakaszon áthaladó személy- és áruforgalom felügyeletéért. Az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agresszió során orosz csapatok lépték át a Belarusz és Ukrajna közötti határt a gomeli régióban. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
650. Oleg Anatolyevich EIBATOV
(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)
Tisztség: amozyri (Mozyr) határalakulat vezetője
Rendfokozat: ezredes
Állampolgárság: belarusz
Nem: forfi
Oleg Eíbatov amozyri (Mozyr) határalakulat belarusz vezetője. E minőségében felelős amozyri területen a határbiztonság felügyeletéért, a Belarusz és Ukrajna közötti határt is beleértve, és az e határszakaszon áthaladó személy- és áruforgalom felügyeletéért. Az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agresszió során orosz csapatok lépték át a Belarusz és Ukrajna közötti határt a mozyri területen. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
651. Dmitry Alexandrovich VINNÍKOV
(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)
Tisztség: apinszki (Pinsk) határalakulat vezetője
Rendfokozat: ezredes
Születési idő: 1979
Állampolgárság: belarusz
Nem: lérfi
Dmitry Vinníkov apinszki (Pinsk) határalakulat belarusz vezetője. E minőségében felelős a pinszki területen a határbiztonság felügyeletéért, a Belarusz és Ukrajna közötti határt is beleértve, és az e határszakaszon áthaladó személy- és áruforgalom felügyeletéért. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót. Az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió során orosz csapatok lépték át a Belarusz és Ukrajna közötti határt a pinszki területen. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
652. Aleksandr PASHKEVICH
(Пашкевич Александр)
Tisztség: a 65408. katonáin egység vezérkari főnöke, Luninets repülőtér
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Aleksandr Pashkevich a belarusz 65408. egység vezérkari főnöke / Luninets repülőtér. E minőségében részt vett az orosz katonai jelenlétnek a 2022. február 24-i katonai agresszió előkészítését és lebonyolítását elősegítő kiépítésében a Luninets repülőtéren. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
653. Andrei LUKYANOVICH
(Андрей Лукьянович)
Tisztség: pilóta, ezredes, a légierő és a légvédelmi erők parancsnok-
helyettese, a belarusz légi erők főparancsnoka, a 06752 katonai egység parancsnoka / Machulischi repülőtér
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Lukyanovich Andrei ezredes pilóta, a belarusz légierő és légvédelmi erők parancsnok-helyettese, a belarusz légi erők főparancsnoka, és a 06752 katonai egység parancsnoka / Machulischi repülőtér. E minőségében részt vett a 2022. február 24-i Ukrajna elleni katonai agressziót előkészítő, a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
654. Aleksandr KRIVETS
(Кривец Александр)
Tisztség: a 116. rohamőrségi Radomszkaja vörös sávos légi támaszpont parancsnoka /Lida repülőtér
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Aleksandr Krivets a belarusz 116. rohamőrségi Radomszkaja vörös sávos légi támaszpont parancsnoka / Lida repülőtér. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az orosz katonai agressziót. E minőségében a 2022. február 24-i orosz katonai agressziót megelőzően részt vett az orosz katonai jelenlét kiépítésében a Lida repülőtéren. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
655. Yuri PYZHIK
(Юрий Пыжик)
Tisztség: pilóta, ezredes, az 54804 katonai egység parancsnoka, a 61. harcoló légi támaszpont parancsnoka / Baranovichi repülőtér
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Yuri Pyzhik ezredes pilóta, és a belarusz 61. harcoló légi támaszpont parancsnoka / Baranovichi repülőtér. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. E minőségében részt vett a 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő, a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
656. Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK
(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)
Tisztség: A nyugati műveleti parancsnokság vezérkari főnöke - első parancsnokhelyettese
Születési idő: 1972.7.11.
Születési hely: village of Kamenyuki, Kamenetsky district, Brest Region/ Oblast, egykori USSR (jelenleg: Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk a belarusz nyugati műveleti parancsnokság vezérkari főnöke és első parancsnokhelyettese. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az orosz katonai agressziót. E tisztségében felelős a parancsnoksága alatt álló csapatoknak az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő és elősegítő, a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban való részvételéért. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
657. Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH
(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)
Tisztség: A fegyveres erők harcászati kiképzése központi igazgatóságának főnöke
Rendfokozat: vezérőrnagy
Születési idő: 1968.1.1.
Születési hely: Gomel oblast, egykori USSR (jelenleg: Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: ferfi
Andrei Konstantinovich Nekrashevich a Belarusz Köztársaság fegyveres erői harcászati kiképzése belarusz központi igazgatóságának fönöke. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni, 2022. január 24-i orosz katonai agressziót. E tisztségében felelős a belarusz fegyveres erők és külföldi államok fegyveres erői közös harcászati kiképzésének felügyeletéért. Nyilvánosan méltatta az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő és elősegítő közös belarusz-orosz hadgyakorlatokat. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
658. Viktor Vhdimirovich GULEVICH
(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)
Születési idő: 1969.5.14.
Születési hely: Velyka Pader, Slutsk district, Minsk region, egykori USSR (jelenleg: Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Viktor Vhdimirovich Gulevich a belarusz fegyveres erők vezérkari főnöke, a Belarusz Köztársaság védelmi miniszterének első helyettese. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. E tisztségében támogatta, felügyeke és nyilvánosan észrevételezte a 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő és elősegítő közös belarusz-orosz hadgyakorlatokat. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
659. Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH,
(Вольфович Александр Григорьевич)
Tisztség: a biztonsági tanács államtitkára
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Volfovich Aleksandr Grigoryevich a Belarusz Köztársaság biztonsági tanácsának államtitkára, aki helyi katonai források szerint az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő és elősegítő ,Allied Resolve 2022" hadgyakorlatot felügyelte. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
660. Andrey ZHUK Tisztség: Belarusz védelmi miniszterhelyettese, vezérőrnagy
Állampolgárság: Belarusz
Nem: férfi
Andrey Zhuk a Belarusz Köztársaság védelmi miniszterhelyettese. E minőségében részt vett a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban, melyek előkészítették és elősegítették a 2022. február 24-i orosz katonai agressziót. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
661. Sergei SIMONENKO Tisztség: vezérőrnagy, a védelmi miniszter fegyverkezésért felelős helyettese, fegyverkezési főnök
Születési idő: 1968.4.2.
Születési hely: Kostyukovichi, Mogilyov Region
Nem: ferfi
Sergei Simonenko vezérőrnagy, aBelarusz Köztársaság védelmi miniszterének fegyverkezésért felelős helyettese, fegyverkezési főnök. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette és elősegítette az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót, különösen azzal, hogy a fegyveres agressziót megelőző hetekben fogadó országként részt vett Belarusz és Oroszország fegyveres erőinek közös gyakorlataiban. Vezérőrnagyi és a Belarusz Köztársaság védelmi miniszterének fegyverkezésért felelős helyetteseként betöltött minőségében Sergei Simonenko-t felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
662. Andrei BURDYKO Tisztség: vezérőrnagy, a védelmi miniszter logisztikáért felelős helyettese, logisztikai főnök
Születési hely: Pleshchenitsy, Minsk region
Nem: ferfi
Andrei Burdyko vezérőrnagy, a Belarusz Köztársaság védelmi miniszterének logisztikáért felelős helyettese, logisztikai főnök. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette és elősegítette az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót, különösen azzal, hogy a katonai agressziót megelőző hetekben fogadó országként részt vett Belarusz és Oroszország fegyveres erőinek közös gyakorlataiban. Vezérőrnagyi és a Belarusz Köztársaság védelmi miniszterének logisztikáért felelős helyetteseként betöftött minőségében Andrei Burdyko-t felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
663. Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK
(Николай Михайлович РОГАЩУК)
Nem: férfi Nikolai Rogashchuk Aliksandr Lukashenka elnöki tanácsadója és a gomeli régió felügyelője. E tisztségében segítséget nyújtott az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő közös orosz-belarusz hadgyakorlatokhoz.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
664. Vadim Ivanovich DENISENKO
(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)
Tisztség: vezérőrnagy, a fegyveres erők különleges műveleti erőinek parancsnoka
Születési idő: 1967.9.3.
Születési hely: Budapest, Hungary
Állampolgárság: belarusz
Nem: ferfi
Vadim Denisenko vezérőrnagy, a különleges műveleti erők parancsnoka. E tisztségében részt vett az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő, a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
665. Aleksandr LOZITSKY
(Александр ЛОЗИЦКИЙ)
Tisztség: alezredes, a 65408.egység parancsnoka /Luninets repülőtér
Állampolgárság: behrusz
Nem: férfi
Aleksandr Lozitsky abelarusz hadsereg alezredese és a 65408. egység parancsnoka / Luninets repülőtér. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. E tisztségében részt vett az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő, a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
666. Igor Viktorovich DEMIDENKO
(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)
Tisztség: vezérőrnagy, a nyugati műveleti parancsnokság parancsnoka
Születési idő: 1971.2.5.
Születési hely: Mogilev, egykori USSR (jelenleg: Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Igor Viktorovich Demidenko vezérőrnagy, a Belarusz Köztársaság nyugati műveleti parancsnokságának parancsnoka. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót. E tisztségében felelős a parancsnoksága alatt álló csapatoknak az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót előkészítő és elősegítő közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban való részvételéért. Maga is részt vett e hadgyakorlatokban és felügyelte a csapatainak az e hadgyakorlatokban való részvételét.
Ennélfogva Igor Viktorovich Demidenkot felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
667. Yuri Vitoldovich SHULEYKO
(a.k.a. Yury Vitoldovich SHULEIKO)
Születési idő: 1968
Születési hely: Kozlovshchina, Dyatlovo District, Grodno Oblast
Telefonszám:
(+375 162) 21-23-32
Nem: férfi
Yuri Vitoldovich Shuleyko abreszti regionális végrehajtó bizottság elnöke. E tisztségében felelős a mozgósításért és a polgári védelemért, valamint a katonai szervezetekkel való kapcsolatokért, többek között a Breszt közelében végzett közös orosz-belarusz hadgyakorlatok idején is, az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő csapatösszevonások során.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
668. Ivan Ivanovich KRUPKO
(Иван Иванович КРУПКО)
Tisztség: agomeli regionális végrehajtó bizottság elnöke
Születési idő: 1974.7.23.
Születési hely: village of Burdevichi, Korelichi District, egykori USSR (jelenleg: Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Ivan Ivanovich Krupko a gomeli regionális végrehajtó bizottság elnöke. E tisztségében felelős a régió helyi végrehajtó és igazgatási szervei valamint a katonai hatóságok közötti kapcsolatok felügyeletéért, továbbá a védelmi és állambiztonsági ügyek végrehajtásáért. A gomeli régióban az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót megelőzően közös orosz-belarusz hadgyakorlatokra került sor.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
669. Vladimir Vladimirovich PUTIN
(Владимир Владимирович ПУТИН)
Tisztség: az Oroszországi Föderáció elnöke
Születési idő: 1952.10.7.
Születési hely: Leningrad (jelenleg Saint-Petersburg), egykori USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Vladimir Putin az Oroszországi Föderáció elnöke.
2022. február 22-én rendeletet írt alá, amelyben elismerte Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiója (oblaszty) nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeinek „függetlenségét és szuverenitását", és elrendefte az orosz fegyveres erőknek az említett területekre történő vezénylését.
2022. február 24-én utasítást adott katonai művelet végrehajtására Ukrajnában, és az orosz fegyveres erők támadást indítottak Ukrajna ellen. E támadás Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének nyilvánvaló megsértését jelenti.
Vladimir Putint felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
670. Sergey Viktorovich LAVROV
(Сергей Викторович ЛАВРОВ)
Tisztség: az Oroszországi Föderáció külügyminisztere
Születési idő: 1950.3.21.
Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció külügyminisztere.
Az orosz Biztonsági Tanács (Russian Security Council) tagjaként támogatta a két önmagát kikiáltó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését.
Sergey Lavrovot felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.”