A jogszabály mai napon ( 2024.07.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. február 28-i (EU) 2022/336 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre *  és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 269/2014/EU rendeletet.

(2) Az Unió továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

(3) 2021. június 24-i és 25-i következtetéseiben az Európai Tanács felszólította Oroszországot, hogy teljes mértékben vállalja felelősségét a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásának biztosításáért az uniós álláspont érdemi megváltoztatásának kulcsfontosságú feltételeként. Hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az Európai Unió és tagállamai határozott és koordinált választ adjanak Oroszország bármely további rosszindulatú, jogellenes és bomlasztó tevékenységére, teljes mértékben felhasználva az Unió rendelkezésére álló valamennyi eszközt, és biztosítva a partnerekkel való koordinációt. Ennek érdekében az Európai Tanács felkérte a Bizottságot és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (a továbbiakban: a főképviselő) is, hogy terjesszenek elő további korlátozó intézkedésekre vonatkozó opciókat, ideértve a gazdasági szankciókat is.

(4) 2021. december 16-i következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta annak sürgős szükségességét, hogy Oroszország enyhítse az Ukrajnával közös határa mentén megnövelt katonai jelenlét és az agresszív retorika által okozott feszültségeket. Az Európai Tanács újólag megerősítette, hogy teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Miközben ösztönözte a diplomáciai erőfeszítéseket és támogatta a normandiai formátumot a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásának elérése terén, az Európai Tanács kijelentette, hogy az Ukrajnával szembeni minden további katonai agressziónak válaszul komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve a partnerekkel koordinált korlátozó intézkedéseket is.

(5) A Tanács 2022. január 24-én következtetéseket hagyott jóvá, amelyekben elítélte Oroszország Ukrajnával szembeni folytatódó agresszív cselekményeit és fenyegetéseit, továbbá felszólította Oroszországot a dezeszkalálásra, a nemzetközi jog tiszteletben tartására, és arra, hogy a kialakított nemzetközi mechanizmusokon keresztül konstruktívan vegyen részt a párbeszédben. A Tanács újólag megerősítette az Unió maradéktalan elkötelezettségét azon alapelvek iránt, amelyekre az európai biztonság épül, és amelyek szerepelnek az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Alapokmányában és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet alapító okirataiban, ideértve a Helsinki Záróokmányt és a Párizsi Chartát. Ezen alapelvek közé tartozik különösen az államok szuverén egyenlősége és területi integritása, a határok sérthetetlensége, az erőszakkal való fenyegetéstől, illetve az erőszak alkalmazásától való tartózkodás, és az államok azon joga, hogy szabadon megválaszthassák vagy megváltoztathassák saját biztonsági megoldásaikat. A Tanács kijelentette, hogy az említett elvek nem képezhetik sem alku, sem pedig felülvizsgálat vagy újraértelmezés tárgyát, és hogy ezen elvek Oroszország általi megsértése akadályát képezi egy közös és oszthatatlan biztonsági térség létrehozásának Európában, valamint fenyegeti a békét és a stabilitást az európai kontinensen. Emlékeztetve az Európai Tanács 2021. december 16-i következtetéseire, a Tanács újólag megerősítette, hogy az Oroszország által Ukrajnával szemben elkövetett minden további katonai agressziónak komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve az ágazati és egyedi korlátozó intézkedések széles körét, amelyek elfogadására a partnerekkel koordinálva fog sor kerülni.

(6) A főképviselő 2022. február 19-én nyilatkozatot adott ki az Unió nevében, kifejezve aggodalmát az orosz katonai erők masszív jelenléte miatt Ukrajnában és Ukrajna körül, és sürgette Oroszországot, hogy vegyen részt érdemi párbeszédben és diplomáciai tevékenységben, tanúsítson önmérsékletet, és dezeszkaláljon a katonai erők Ukrajna határainak közeléből való jelentős kivonása útján. Az Unió kijelentette, hogy az Ukrajnával szemben elkövetett minden további katonai agressziónak válaszul komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve a partnerekkel koordinált korlátozó intézkedéseket is.

(7) Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 21-én rendeletet írt alá, amelyben elismerte Doneck és Luhanszk ukrán régiók (oblaszty) nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeinek „függetlenségét és szuverenitását”, és elrendelte az orosz fegyveres erők behatolását e területekre.

(8) A főképviselő 2022. február 22-én az Unió nevében tett nyilatkozatban elítélte az említett jogellenes cselekményt, amely még inkább aláássa Ukrajna szuverenitását és függetlenségét, és súlyosan sérti a nemzetközi jogot és a nemzetközi megállapodásokat, ideértve az ENSZ Alapokmányát, a Helsinki Záróokmányt, a Párizsi Chartát és a budapesti megállapodást, valamint a minszki megállapodásokat és az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2202 (2015) sz. határozatát. A főképviselő sürgette Oroszországot mint a konfliktusban részt vevő felet, hogy vonja vissza az említett elismerést, tartsa be kötelezettségvállalásait, tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, és térjen vissza a normandiai formátumban és a háromoldalú összekötő csoportban folytatott megbeszélésekhez. A főképviselő bejelentette, hogy az Unió további korlátozó intézkedések sürgős elfogadásával fog reagálni az Oroszország által elkövetett ezen legutóbbi jogsértésekre.

(9) Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 24-én Ukrajnában végrehajtandó katonai műveletet jelentett be, és orosz fegyveres erők megtámadták Ukrajnát. Az említett támadás Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének a nyilvánvaló megsértését jelenti.

(10) A főképviselő 2022. február 24-én az Unió nevében tett nyilatkozatában a lehető leghatározottabban elítélte az Oroszországi Föderáció fegyveres erői által provokáció nélkül indított, Ukrajnába irányuló inváziót, valamint Belarusz részvételét ebben az Ukrajna elleni agresszióban. A főképviselő jelezte, hogy az uniós válaszlépés mind ágazati, mind egyedi korlátozó intézkedéseket magában fog foglalni.

(11) Az Európai Tanács 2022. február 24-én a lehető leghatározottabban elítélte az Oroszországi Föderáció által Ukrajnával szemben provokáció nélkül indított, indokolatlan katonai agressziót. Jogellenes katonai lépéseivel Oroszország súlyosan megsérti a nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányában foglalt elveket, valamint aláássa az európai és globális biztonságot és stabilitást. Az Európai Tanács további korlátozó intézkedésekről állapodott meg, amelyekkel mélyreható erejű, komoly következményekkel sújtják Oroszországot a lépéseiért, szoros koordinációban a partnereinkkel és szövetségeseinkkel.

(12) Tekintve a helyzet súlyosságát, a Tanács úgy véli, hogy 26 személyt és egy szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(13) A 269/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket és szervezetet fel kell venni a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN

MELLÉKLET

A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel és szervezetekkel egészül ki:

1. Személyek

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe vétel dátuma
„671. Igor Ivanovich SECHIN (Игорь Иванович СЕЧИН) Születési idő: 1960.9.7.
Születési hely: Leningrad, USSR (now Russian Federation)
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Igor Sechin a Rosneft nevű orosz állami olajipari vállalatnak, a világ egyik legnagyobb nyersolajtermelő vállalatának a vezérigazgatója. Igor Sechin egyike a Vladimir Putinnal legbizalmasabb és legszorosabb kapcsolatban álló tanácsadóknak, egyúttal pedig Vladimir Putin személyes barátja is. Az orosz elnökkel napi kapcsolatban áll. Az orosz politikai elit egyik legnagyobb hatalmú tagjának tekinthető. Hosszú ideje tartó, mély kapcsolat fűzi Vladimir Putinhoz. Az 1990-es években a szentpétervári polgármesteri hivatalban együtt dolgozott az elnökkel, és azóta is bizonyította lojalitását az irányában. Igor Sechint 1999-ben Vladimir Putin elnöki hivatalának vezetőhelyettesévé nevezték ki, 2008-ban miniszterelnökhelyettes lett, 2012-ben pedig a Rosneft vezérigazgatója. Az orosz állammal partneri viszonyban tevékenykedő orosz oligarchia egyik tagja. 2022.2.28.
Egyike a Putint körülvevő azon személyeknek, akik engedelmességükért, illetve lojalitásukért cserében pénzügyi haszonban és fontos megbízásokban részesülnek. Az elnök fontos és nehéz feladatokkal bízta meg, és jutalomképpen megkapta a Rosneft vezetését, illetve jelentős vagyonhoz jutott. A Rosneft Igor Sechin vezetése alatt részt vett egy olyan, Gelendzsik közelében található palotakomplexum szőlőültetvényeinek a finanszírozásában, amelyet vélhetően Putin elnök személyesen használ.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, és általuk előnyökhöz jutott.
Az Igor Sechin vezérigazgatói irányítása alatt álló Rosneft egyik leányvállalata, a Rosneft Aero továbbá sugárhajtómű-üzemanyagot szállít a szimferopoli repülőtér részére, amely légi összeköttetést biztosít a jogellenesen annektált Krím és Szevasztopol, illetve Oroszország területe között. Támogatja tehát a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
672. Nikolay Petrovich TOKAREV
(Николай Петрович ТОКАРЕВ)
Születési idő: 1950.12.20.
Születési hely: Karaganda, Kazakh SSR (now Kazakhstan)
Nikolay Tokarev a Transneft nevű jelentős orosz olaj-, illetve gázipari vállalat vezérigazgatója. Régóta ismeri Vladimir Putint, akivel közeli kapcsolatban áll. Az 1980-as években Putinnal együtt szolgált a KGB-ben. Nikolay Tokarev egyike azoknak az orosz állami oligarcháknak, akiknek a 2000-es években, Putin hatalma megszilárdításának idején az állami vagyon jelentős része az irányítása alá került, és akik az orosz állammal szoros partneri viszonyban folytatják tevékenységüket. Nikolay Tokarev irányítása alá tartozik a Transneft, Oroszország egyik legjelentősebb kormányzati irányítás alatt álló vállalata, amely egy jól kiépített olajvezeték-hálózaton keresztül jelentős mennyiségű orosz olajat szállít.
A Nikolay Tokarev által irányított Transneft egyike a Gelendzsik közelében található azon palotakomplexum fő szponzorainak, melyet a közvélekedés szerint Putin elnök személyesen használ. Hasznot húz az orosz hatóságokkal fennálló szoros kapcsolatából. Nikolay Tokarev rokonai és ismerősei az állami tulajdonú vállalakokkal aláírt szerződéseknek köszönhetően gazdagodtak meg.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, és általuk előnyökhöz jutott.
2022.2.28.
673. Alisher USMANOV
(oroszul: Алишер Бурханович УСМАНОВ; üzbégül: Alisher Usmonov)
Születési idő: 1953.9.9.
Születési hely: Chust, Uzbek SSR, Soviet Union
Tisztség: orosz oligarcha
Alisher Usmanov Kreml-barát oligarcha, aki különösen szoros kapcsolatban áll Vladimir Putin orosz elnökkel. A Vladimir Putin által leginkább kedvelt oligarchák egyikeként vált ismertté. Oroszország egyik olyan üzletember-hivatalnokának tartják, akinek feladata a tőkeáramlások irányítása, ugyanakkor akinek pozíciója az elnök akaratától függ. Alisher Usmanov értesülések szerint többször is falazott Putin elnöknek, és megoldotta annak üzleti nehézségeit. A FinCEN aktái szerint 6 millió USD-t fizetett Vladimir Putin befolyásos tanácsadójának, Valentin Yumashevnek. Dmitry Medvedev, az Oroszországi Biztonsági Tanács (Security Council of Russia) elnökhelyettese, Oroszország korábbi elnöke, illetve miniszterelnöke, személyes használatra igénybe vette az Alisher Usmanov irányítása alá tartozó luxusingatlanokat.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért, valamint Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére.
Alisher Usmanovnak vasérc- és acél-, valamint média-, illetve internetvállalatokban vannak érdekeltségei. Vagyona legjelentősebb részét a Metalloinvest acélipari óriásvállalat képezi. Amikor Alisher Usmanov irányítása alá került a Kommersant nevű üzleti napilap, megcsappant a szerkesztőség szabadsága, és a lap nyilvánvalóan Kreml-barát irányvonalra váltott. Az immár Alisher Usmanov tulajdonába tartozó Kommersant Ukrajna-ellenes propagandacikket közölt Dmitry Medvedevtől, amelyben a korábbi orosz elnök úgy érvelt, hogy a jelenlegi ukrán hatóságokkal való párbeszédnek nincs értelme, mivel azok - véleménye szerint - közvetlen külföldi irányítás alatt állnak.
Ennélfogva aktívan támogatta az Orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.
2022.2.28.
674. Petr Olegovich AVEN (Пëтр Олегович Авен) Születési idő: 1955.3.16.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Tisztség: Vladimir Putinhoz közel álló oligarcha. Az Alfa Group egyik fő részvényese
Nem: férfi
Petr Aven egyike a Vladimir Putinhoz legközelebb álló oligarcháknak. Jelentős részvényese az Alfa Groupnak, amelynek az egyik legnagyobb orosz bank, az Alfa Bank is tagja. Egyike annak a mintegy 50 vagyonos orosz üzletembernek, akik rendszeresen találkoznak Vladimir Putinnal a Kremlben. Tevékenységét nem folytatja az elnök kívánságaitól független módon. Vladimir Putinnal fennálló barátsága az 1990-es évektől datálódik. Külgazdasági kapcsolatokért felelős miniszterként segítette Vladimir Putint, aki akkor Szentpétervár polgármester-helyettese volt, a Salye Bizottság nyomozása kapcsán. Ismert, hogy különösen szoros személyes barátság fűzi Igor Sechinhez, a Rosneft vezérigazgatójához - Putin egyik fő szövetségeséhez. Vladimir Putin legidősebb lánya, Maria „Alfa-Endo” néven jótékonysági projektet működtetett, amelyet az Alfa Bank alapított.
Petr Aven előnyökhöz jutott a kormányzattal fennálló kapcsolatai révén. Levelet írt Vladimir Putinnak, amelyben hangot adott a Moszkvai Választottbíróság (Moscow Arbitration Court) egy, Petr Aven egyik vállalkozásának érdekeit érintő jogi ügyben hozott határozatával kapcsolatos elégedetlenségének. Vladimir Putin utasítást adott Oroszország főügyészének az ügy kivizsgálására. Vladimir Putin az Alfa Group orosz hatóságok iránti lojalitását azzal jutalmazta, hogy politikai segítséget nyújtott az Alfa Groupnak külföldi beruházási terveihez.
Petr Aven és üzleti partnere, Mikhail Fridman részt vett a Kreml arra irányuló erőfeszítéseiben, hogy megszüntessék az Ukrajnával szembeni agresszív orosz intézkedések miatt kiadott nyugati szankciókat. 2016-ban Vladimir Putin figyelmeztette Petr Avent annak lehetőségére, hogy az Egyesült Államok további szankciókat vezethet be Petr Avennel és/vagy az Alfa-Bankkal szemben, és javasolta, hogy tegyen lépéseket a saját védelme, illetve az Alfa-Bank védelme érdekében - aminek Petr Aven eleget is tett. 2018-ban Petr Aven Mikhail Fridmannal együtt látogatást tett Washingtonban azzal a nem hivatalos megbízással, hogy átadják az orosz kormány üzenetét az Egyesült Államok szankcióit és az Oroszországi Föderáció ellenszankcióit illetően.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, és általuk előnyökhöz jutott. Támogatta továbbá az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket vagy politikákat.
2022.2.28.
675. Mikhail Maratovich Fridman
(Михаил Маратович Фридман)
Születési idő: 1964.4.21.
Születési hely: Lviv, Ukrainian SSR, (jelenleg Ukraine) Federation
Nem: férfi * 
Mikhail Fridman az alapítója és az egyik legfőbb részvényese az Alfa Groupnak, amelynek az egyik legnagyobb orosz bank, az Alfa Bank is tagja. Sikerült erős kapcsolatot kiépítenie Vladimir Putin elnöki hivatalával, közismerten a legjelentősebb orosz pénzemberek egyike és Putin belső körének kulcsfontosságú támogatója. A kormánnyal fennálló kapcsolatai révén sikeresen jutott hozzá állami vagyoni eszközökhöz. Vladimir Putin legidősebb lánya, Maria „Alfa-Endo” néven jótékonysági projektet működtetett, amelyet az Alfa Bank támogatott pénzügyileg. Vladimir Putin az Alfa Group orosz hatóságok iránti lojalitását azzal jutalmazta, hogy politikai segítséget nyújtott az Alfa Groupnak külföldi beruházási terveihez.
Mikhail Fridman és üzleti partnere, Petr Aven részt vett a Kreml arra irányuló erőfeszítéseiben, hogy megszüntessék az Ukrajnával szembeni agresszív orosz politika miatt kirótt nyugati szankciókat. 2018-ban Mikhail Fridman Petr Avennel együtt látogatást tett Washingtonba nem hivatalos kiküldetés keretében azzal a céllal, hogy átadják az orosz kormány üzenetét az Egyesült Államok szankcióit és az Oroszországi Föderáció ellenszankcióit illetően.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, és általuk előnyökhöz jutott. Támogatta továbbá az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket vagy politikákat.
2022.2.28.
676. Sergei Pavlovich ROLDUGIN (Сергей Павлович РОЛДУГИН) Születési idő: 1951.9.28.
Születési hely: Sakhalin Oblast
Csellóművész
Tisztség: üzletember, Vladimir Putin közeli barátja.
Sergei Pavlovich Roldugin Vladimir Putinnal közeli kapcsolatban álló üzletember. Tagja Putin pénzügyi hálózatának. Legalább 5 offshore szervezet tulajdonosa, vagyonát pedig (az Unió által szankciós jegyzékbe vett) Bank Rossiya-nál tartja, amely Moszkvában „Putin pénztárcája”-ként ismert. Az ICIJ tényfeltárása alapján Sergei Pavlovich Roldugin legalább 2 milliárd USD bankokon és offshore vállalatokon keresztüli áthelyezéséért felelős, melyre Putin rejtett pénzügyi hálózatának keretében került sor. Részt vett a „Troika Laundromat”-ban is, és több milliárd USD-t áramoltatott át a rendszeren. Ezenfelül több mint 69 millió USD-t kapott a „Troika Laundromat”-ban részt vevő vállalatok révén.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére.
2022.2.28.
677. Dmitry Sergeyevich PESKOV (Дмитрий Сергеевич Песков) Születési idő: 1967.10.17.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Nem: férfi
Dmitri Peskov Vladimir Putin elnök sajtótitkára. Nyilvánosan védelmezte Oroszország Ukrajna elleni agresszív politikáját, többek között a Krím félsziget és Szevasztopol Oroszországi Föderáció általi jogellenes annektálását. Számos nyilatkozatban kiemelte, hogy a Krím félsziget és Szevasztopol területe Oroszország szerves részét képezi, és hogy ezek Ukrajna általi visszaszerzése nem lehetséges. A Krím félsziget orosz megszállásának megszüntetésére irányuló ukrán lépéseket Oroszországgal szembeni területi követeléseknek minősítette. Kifejezte azon véleményét, hogy lehetetlen tárgyalásokat folytatni az ukrán hatóságokkal, hangsúlyozva, hogy e hatóságokat az orosz fél nem tekinti partnernek. A tények ellenére azt állította, hogy nem tartózkodnak orosz csapatok a Donyec-medencében. Ezenfelül azt az üzenetet tolmácsolta, hogy a nyugati szankciók nem gyakorolnak tényleges hatást Oroszországra. Azzal fenyegetőzött, hogy ezekre válaszul Oroszország ellenszankciókat fog bevezetni.
Aktívan támogatta tehát az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedéseket vagy politikákat.
2022.2.28.
678. Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO
(Дмитрий Николаевич Чернышенко)
Születési idő: 1968.9.20.
Születési hely: Saratov, Russia
Tisztség: Oroszország turizmusért, sportért, kultúráért és hírközlésért felelős miniszterelnökhelyettese
Az orosz vasúttársaság (Russian Railways) igazgatótanácsának tagja
Nem: férfi
Dmitry Chernyshenko Oroszország turizmusért, sportért, kultúráért és hírközlésért felelős miniszterelnök-helyettese, valamint az orosz vasúttársaság (Russian Railways) igazgatótanácsának tagja, akit az Oroszországi Föderáció kormánya nevezett ki e tisztségre.
2021 októberében Oroszország a katonai jelenlét példa nélküli növelésébe kezdett az ukrán határon, illetve az ukrán határ közelében, valamint Ukrajna megszállt krími régiójában. Az orosz fegyveres erők az említett térségben tömeges méreteket öltő hadgyakorlatokat hajtottak végre. Ez a konfliktus eszkalálódásához vezetett és destabilizáló nyomást gyakorolt Ukrajnára. Az ukrán határ közelében fekvő területekre az orosz fegyveres erők katonai személyzetét és felszereléseit is szállította az orosz vasúttársaság, mely igazgatótanácsának tagja Dmitry Chernyshenko. 2022. február 24-én Oroszország teljes katonai agressziót indított Ukrajnával szemben.
Ennélfogva Dmitry Chernyshenko-t felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
679. Irek Envarovich FAIZULLIN
(Ирек Энварович ФАЙЗУЛЛИН)
Születési idő: 1962.12.8.
Születési hely: Kazan, USSR, Now Russian Federation
Tisztség: Az orosz vasúttársaság (Russian Railways) igazgatótanácsának tagja.
A Oroszországi Föderáció építés- és lakásügyi minisztere.
Nem: férfi
Irek Faizullin Oroszország építés- és lakásügyi minisztere, valamint az orosz vasúttársaság (Russian Railways) igazgatótanácsának tagja, akit az Oroszországi Föderáció kormánya nevezett ki e tisztségre.
2021 októberében Oroszország a katonai jelenlét példa nélküli növelésébe kezdett az ukrán határon, illetve az ukrán határ közelében, valamint Ukrajna megszállt krími régiójában. Az orosz fegyveres erők az említett térségben tömeges méreteket öltő hadgyakorlatokat hajtottak végre. Ez a konfliktus eszkalálódásához vezetett és destabilizáló nyomást gyakorolt Ukrajnára. Az ukrán határ közelében fekvő területekre az orosz fegyveres erők katonai személyzetét és felszereléseit is szállította az orosz vasúttársaság, mely igazgatótanácsának tagja Irek Faizullin.
Ennélfogva Irek Faizullint felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
680. Vitaly Gennadyevich SAVELYEV
(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)
Születési idő: 1954.1.18.
Születési hely: Tashkent, Uzbekistan
Tisztség: Az orosz vasúttársaság (Russian Railways)
igazgatótanácsának tagja. 2020 óta Oroszország közlekedési minisztere; az Aeroflot korábbi vezérigazgatója
Vitaly Savelyev az Oroszországi Föderáció közlekedési minisztere, valamint az orosz vasúttársaság (Russian Railways) igazgatótanácsának tagja, akit az Oroszországi Föderáció kormánya nevezett ki e tisztségre. Az Aeroflot korábbi vezérigazgatója.
2021 októberében Oroszország a katonai jelenlét példa nélküli növelésébe kezdett az ukrán határon, illetve az ukrán határ közelében, valamint Ukrajna megszállt krími régiójában. Az orosz fegyveres erők az említett térségben tömeges méreteket öltő hadgyakorlatokat hajtottak végre. Ez a konfliktus eszkalálódásához vezetett és destabilizáló nyomást gyakorolt Ukrajnára. Az ukrán határ közelében fekvő területekre az orosz fegyveres erők katonai személyzetét és felszereléseit is szállította az orosz vasúttársaság, mely igazgatótanácsának tagja Vitaly Savelyev.
Ezenkívül az Aeroflot Vitaly Savelyev vezetése alatt rendszeres légi személyszállítást biztosított az orosz repülőterek és a szimferopoli nemzetközi repülőtér között, támogatta tehát a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláásta Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
Ennélfogva Vitaly Savelyevet felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
681. Andrey Anatolyevich TURCHAK
(ТУРЧАК, Андрей Анатольевич)
Születési idő: 1975.12.20.
Születési hely: Leningrad, USSR (now Russian Federation)
Tisztség: az Egyesült Oroszország Párt (United Russia party) Általános Tanácsának (General Council) titkára
A Szövetségi Tanács (Federation Council) első alelnöke.
Andrey Turchak az Egyesült Oroszország Párt (United Russia party) Általános Tanácsának (General Council) titkára és a Szövetségi Tanács (Federation Council) első alelnöke. Politikai sikerét kapcsolatba hozzák apjával, Anatoly Turchakkal, aki együtt dzsúdózott Vladimir Putinnal és a Rotenberg testvérekkel. Andrey Turchak pozitív szemléletet ösztönzött az úgynevezett donecki és luhanszki „népköztársaságok” elismerésével kapcsolatban.
Andrey Turchak felszólította az orosz hatóságokat, hogy biztosítsanak fejlett fegyvereket a Donyec-medence régiójában működő oroszbarát szeparatista erők számára. Nyilvánosan kijelentette, hogy lehetetlen békés megoldást találni az ukrán hatóságokkal a donyec-medencei konfliktusra. Megalapozatlan állításokat tett a Donyec-medence területén tervezett ukrán katonai offenzívával kapcsolatban. Ő vezette a Denis Pushilinnel, a szeparatista, úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” vezetőjével folytatott tárgyalásokat. Meglátogatta a Donyec-medence frontvonalában tartózkodó szeparatista fegyveres erők mozgósítási pontját, hogy személyesen gratuláljon a szeparatista, úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” katonáinak a „Haza védelmezőinek” napján. Nyilvánosan védelmébe vette Oroszország azon döntését, hogy elismeri a Donyec-medence szeparatista „köztársaságait”. Az állította, hogy Oroszország közömbösen viszonyul a nyugati szankciókhoz.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
682. Tigran Edmondovich KEOSAYAN
(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)
Születési idő: 1966.1.4.
Születési hely: Moscow, Russia
Tisztség: színész és rendező, a „Nemzetközi fűrésztelep Tigran Keosayannal” (International Sawmill with Tigran Keosayan) elnevezésű, az NTV csatornán sugárzott, politikai ügyekkel foglalkozó propagandista TV-műsor házigazdája
Tigran Keosayan filmrendező és újságíró, aki ukránellenes propagandát terjeszt az orosz médiában. A „Nemzetközi fűrésztelep Tigran Keosayannal” (International Sawmill with Tigran Keosayan) című, állami finanszírozású televíziós műsorában Ukrajnát következetesen gyenge és korrupt országként ábrázolta, amelyet kizárólag a nyugati segítségnek köszönhetően tartanak fenn. Azt sugallta, hogy az ukrán hatóságok nem legitimek. Többször is kijelentette, hogy a Krím félsziget Oroszországhoz tartozik, és hogy a Donyec-medence nem Ukrajna része. Tigran Keosayan részt vett az „Orosz Donyec-medence” fórumon, amelyet az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” hatóságai szerveztek Doneckben, hogy terjesszék az „Orosz Donyec-medence” elméletet. Nyilvánosan Ukrajnát vádolta a konfliktus eszkalálódásáért.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
A „Nemzetközi fűrésztelep Tigran Keosayannal” című televíziós műsor állami finanszírozásban részesült orosz állami tulajdonú vállalatoktól, ami kereskedelmi szempontból indokolatlan volt, azt Tigran Keosayan a propagandista erőfeszítéseiért és a Vladimir Putinhoz való hűsége fejében kapta jutalom gyanánt. Tigran Keosayan rendezte „A krími híd. Szeretettel készült!” (The Crimean Bridge. Made with Love!) című propagandafilmet, amely a jogellenesen annektált Krím félsziget területét Oroszországgal összekötő krími hidat dicsőíti. A film állítólag Putin elnöknek szánt ajándékként jött létre. Alexei Gromov, az elnöki hivatal első vezetőhelyettese segített biztosítani az állami finanszírozást a filmhez, aminek köszönhetően Tigran Keosayan pénzügyi nyereségre tett szert.
Ezért a Krím annektálásáért, valamint Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók által nyújtott előnyökhöz jutott.
2022.2.28.
683. Olga Vladimirovna SKABEYEVA
(Ольга Владимировна СКАБЕЕВА)
Születési idő: 1984.12.11.
Tisztség: a REGNUM portál társalapítója és főszerkesztője
Születési hely: Volzhsky, Russia
Tisztség: az állami tulajdonú Rossiya-1 TV-állomás újságírója, Oroszország legnépszerűbb, „60 perc” („60 minutes”) című politikai beszélgetőműsorát vezeti (férjével, Yevgeniy Popovval együtt)
Nem: nő
Olga Skabeyeva az állami tulajdonú Rossiya-1 TV-állomás újságírója. A férjével, Yevgeniy Popovval együtt ő a házigazdája Oroszország legnépszerűbb politikai beszélgetőműsorának, a „60 perc”-nek, amelyben ukránellenes propagandát terjesztett és pozitív hozzáállásra buzdított a Krím annektálásával és a Donyec-medencei szakadárok akcióival kapcsolatban.
A televíziós műsorában következetesen részrehajló módon mutatta be az ukrajnai helyzetet, az országot olyan, mesterségesen létrehozott államként ábrázolta, amelyet katonailag és pénzügyileg egyaránt a Nyugat tart fenn, és amely ezért egy nyugati csatlósállam, amely eszközként szolgál a NATO kezében. Ezenfelül Ukrajna szerepéről lekicsinylően „modern anti-Oroszországként” beszélt. Ezen túlmenően, gyakran hívott meg olyan vendégeket, mint például Eduard Basurin, az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” katonai parancsnokságának sajtótitkára, illetve Denis Pushilin, az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” elnöke. Kizárt egy vendéget, aki nem tartotta magát az orosz propaganda narratívájában alkalmazott elemekhez, így például az „orosz világ” ideológiához. Úgy tűnik, hogy Olga Skabeyeva tisztában van az orosz propagandagépezetben általa és a férje által betöltött cinikus szereppel.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
684. Alexander PONOMARENKO
(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)
Születési idő: 1964.10.27.
Születési hely: Bilohirsk, Ukrainian SSR
Tisztség: orosz oligarcha, a Seremetyjevó nemzetközi repülőtér (Sheremetyevo International Airport) igazgatótanácsának elnöke
Alexander Ponomarenko orosz oligarcha, a Seremetyjevó nemzetközi repülőtér (Sheremetyevo International Airport) igazgatótanácsának elnöke. Szoros kapcsolatban áll a Vladimir Putinhoz kötődő más oligarchákkal, valamint Sergey Aksyonovval, a jogellenesen annektált Krím félszigeten létrejött úgynevezett „Krími Köztársaság” vezetőjével. Részt vett egy olyan, Gelendzsik (Gelendzhik) közelében található palota-komplexum finanszírozásában, amelyet vélhetően Putin elnök személyesen használ.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért, valamint Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére.
2022.2.28.
685. Modest Alexeyevich KOLEROV
(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)
Születési idő: 1963.4.12.
Születési hely: Kimovsk, Russia
Tisztség: a posztszovjet területre specializálódott REGNUM portál társalapítója és főszerkesztője. 2005 és 2007 között az elnöki hivatalban dolgozott.
Nem: férfi
Modest Kolerov a társalapítója és főszerkesztője a REGNUM nevet viselő portálnak, amelyet arra használt, hogy agresszív és részrehajló propagandista narratívákat terjesszen Ukrajnával szemben, valamint hogy pozitív szemléletre buzdítson a Krím annektálásával és a Donyec-medencei szakadárok akcióival kapcsolatban. Ukrajnát gyakran fasiszta vagy neonáci országként, nyugatbarát bábként jellemezte. Kijelentette, hogy Ukrajnát Lenin és Sztálin mesterségesen hozták létre. A kiadványai szerint Ukrajna Oroszországnak köszönheti a függetlenségét, így nincsen joga ahhoz, hogy szuverén állam legyen. Arra is utalt, hogy Oroszországnak véget kellene vetnie Ukrajna létezésének.
Ezenfelül azt is javasolta, hogy Ukrajnát osszák fel a szomszédai között, és azzal is fenyegetett, hogy egy független Ukrajna fenyegetést jelentene Oroszország számára. Aktívan támogatta az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” és „Luganszki Népköztársaság” elismerését, és szorgalmazta, hogy Oroszország több intézkedéssel segítse a kelet-ukrajnai szakadárokat. Tagadta, hogy bizonyíték lenne arra, hogy a szakadárok orosz katonai támogatásban részesülnek, a kelet-ukrajnai EBESZ-missziót pedig részrehajlónak tartotta, amely Kijevnek van alárendelve.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért, valamint a nemzetközi szervezetek munkájának akadályozásáért Ukrajnában.
2022.2.28.
686. Roman Georgievich BABAYAN
(Роман Георгиевич БАБАЯН)
Születési idő: 1967.12.7.
Születési hely: Baku, Azerbaijan
Tisztség: Újságíró, ő a házigazdája az NTV csatornán a „Saját igazság” („Own Truth”) televíziós műsornak, a TV Cent csatornán pedig a „Véleménynyilvánításhoz való jog” („Right of Voice”) című műsornak. Ő a főszerkesztője továbbá a „Moszkva beszél” („Moscow Speaks”) rádiónak. Emellett Moszkva Városi Dumájának (Moscow City Duma) a tagja.
Nem: férfi
Roman Babayan újságíró és Moszkva Városi Dumájának (Moscow City Duma) a tagja. Ő a házigazdája az NTV csatornán a „Saját igazság” („Own Truth”) televíziós műsornak, a TV Cent csatornán pedig a „Véleménynyilvánításhoz való jog” („Right of Voice”) című műsornak. Ő a főszerkesztője továbbá a „Moszkva beszél” („Moscow Speaks”) rádiónak. Ukránellenes propagandát terjeszt, és pozitív szemléletet ösztönzött a Donyec-medencei szakadárok akcióival kapcsolatban.
Az Ukraina.ru portálnak adott interjúban egyértelműen kijelentette, hogy a Donyec-medence valamennyi lakosa azt szeretné, hogy a régió csatlakozzon Oroszországhoz, és megkérdőjelezte, hogy Ukrajnának joga lenne a saját területeihez. Ezen túlmenően azzal vádolta az ukrán hatóságokat, hogy a Donyec-medencében állampolgárság alapján történő üldöztetést és de facto népirtást folytatnak, továbbá azt mondta, hogy ukránok gyermekeket és időseket öltek meg a Donyec-medencében. Támogatta emellett az orosz narratívát az ukrajnai „fasiszta rezsimről”. Ennek érdekében alig kivehető felvételt mutatott be a náci Németország hajózászlaját magukon viselő katonákról, akikről azt állította, hogy ukránok.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
687. Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN
(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН),
más néven Zakhar PRILEPIN (oroszul: Захар ПРИЛЕПИН),
alias Yevgeniy LAVLINSKIY (oroszul: Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)
Születési idő: 1975.7.7.
Születési hely: Il’inka, Russia
Tisztség: Újságíró, író, az „Igazságos Oroszország - Hazafiak - Igazságért” („A Just Russia - Patriots - For Truth”) párt társelnöke, aktivista.
Yevgeniy Nikolaevich Prilepin orosz aktivista, újságíró és író, valamint az „Igazságos Oroszország - Hazafiak - Igazságért” („A Just Russia - Patriots - For Truth”) párt társelnöke. Nyilvánosan támogatásáról biztosította a krími és a donyec-medencei orosz szakadárokat. Segélyt küldött Doneckbe és tanácsot adott a szakadár vezetőknek. A szakadárok oldalán részt vett a donyec-medencei konfliktusban, ahol egy szakadár zászlóalj parancsnokhelyetteseként szolgált, és részletesen ismertette a tevékenységeket, amelyekben részt vett.
Ezen túlmenően arra használta az ismertségét és a hírnevét, amelyre híres íróként szert tett, hogy ukránellenes propagandát terjesszen és pozitív szemléletre ösztönözzön a Krím annektálásával és a Donyec-medencei szakadárok akcióival kapcsolatban. Yevgeniy Nikolaevich Prilepin az ukrán hatóságokat korruptként jellemezte, őket hibáztatta a konfliktus eszkalációjáért, Kijevet orosz városnak nevezte és kijelentette, hogy Oroszország végső céljának Kijev bevételének kellene lennie. Szerepelt a „Krím: Hazafelé” („Crimea: The Way Home”) című orosz propagandafilmben, amely dicsőítette a Krím félsziget Oroszország általi jogellenes annektálását.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
688. Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY
(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ),
más néven Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY (Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ).
Születési idő: 1975.7.18.
Születési hely: Podolsk, Russia
Tisztség: Aktivista, újságíró, propagandista, az „Ellentétek” („The Antonyms”) című beszélgetőműsor házigazdája az orosz állami finanszírozású RT televíziócsatornán
Anton Krasovsky újságíró, az „Ellentétek” („The Antonyms”) című beszélgetőműsor házigazdája az orosz állami finanszírozású RT televíziócsatornán. Ukránellenes propagandát terjeszt. Orosz földnek nevezte Ukrajnát, és becsmérelte az ukránokat mint nemzetet. Emellett orosz invázióval fenyegette Ukrajnát, amennyiben Ukrajna közelebb kerülne a NATO-ba történő belépéshez. Javasolta, hogy egy ilyen lépés végeredményeként kerüljön sor Ukrajna alkotmányának „elvételére” és a „Kresatyikon (Khreshchatyk) való közös elégetésére”. Emellett azt javasolta, hogy Ukrajnának csatlakoznia kellene Oroszországhoz.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
689. Arkady Viktorovich MAMONTOV
(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)
Születési idő: 1962.5.26.
Születési hely: Novosibirsk, Russia
Tisztség: Televíziós újságíró és televíziós műsorvezető, az „Arkady Mamontov szerzői programja” (Author’s Program of Arkady Mamontov) című televíziós showműsor házigazdája a Rossiya-1 televíziócsatornán, valamint dokumentumfilmek szerzője.
Arkady Mamontov az „Arkady Mamontov szerzői programja” (Author’s Program of Arkady Mamontov) című televíziós showműsor házigazdája, valamint az orosz televízió számára készített dokumentumfilmek szerzője. Ukránellenes propagandát terjeszt.
A Krím és Szevasztopol jogellenes annektálását támogató propagandafilmet rendezett, amelyben kaotikusként és teljes anarchiaként ábrázolta a jogellenes annektálást megelőző ukrán vezetés időszakát. Filmjeiben a neonácizmus, fasizmus, nacionalizmus és az oroszellenes érzelmek központjaként mutatta be Ukrajnát. Eltúlozta az ukrajnai szélsőjobboldali szervezetek szerepét. Azzal vádolta Ukrajnát, hogy diszkriminatív politikákat alkalmaz az orosz kultúra és az orosz nyelv ukrajnai használatával szemben. Aláásta az ukrán hatóságok hitelességét és legitimitását azt sugallva, hogy az Euromajdan külföldről kezdeményezett államcsíny volt, az ukrán kormány pedig az Amerikai Egyesült Államoktól függ.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
690. Sergei Mikhailovich PINCHUK
(Сергей Михайлович ПИНЧУК)
Születési idő: 1971.7.26.
Születési hely: Sevastopol, Ukrainian SSR, (now Ukraine)
Tisztség: Altengernagy, a fekete-tengeri flotta (Black Sea Fleet) első főparancsnok-
helyettese
Sergey Pinchuk az orosz fegyveres erők déli katonai körzete (Southern Military District of the Russian Armed Forces) alá rendelt fekete-tengeri flotta (Black Sea Fleet) altengernagya és első főparancsnokhelyettese, és részt vett az Ukrajna elleni katonai lépésekben.
Az orosz katonai erők 2021. október közepe óta példa nélküli katonai jelenlétet indítottak az ukrán határon, illetve az ukrán határ közelében, valamint Ukrajna megszállt krími régiójában. E tekintetben számos megfigyelő és politikai döntéshozó aggodalmainak adott hangot egy Ukrajna elleni újabb orosz invázió vagy egyéb agresszív lépések lehetőségével kapcsolatban. A fekete-tengeri flotta erői nagyszabású hadgyakorlatokat hajtottak végre Ukrajna határainak közelében és e határokon belül.
Vladimir Putin azon döntését követően, hogy elismeri az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságot” és „Luganszki Népköztársaságot”, a déli katonai körzet katonái beléptek e két önmagát kikiáltó köztársaság területére. Amikor 2022. február 24-én Oroszország teljes katonai inváziót indított Ukrajnával szemben, a fekete-tengeri flotta orosz csapatai partraszállási műveletet hajtottak végre Mariupolban és Odesszában.
Ennélfogva Sergei Pinchukot felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
691. Alexey Yurevich AVDEEV (Алексей Юрьевич АВДЕЕВ) Születési idő: 1967.5.17.
Születési hely: Tashkent, USSR (now Uzbekistan)
Tisztség: Altábornagy, a déli katonai körzet (Southern Military District) parancsnokhelyettese
Nem: férfi
Alexey Avdeev Oroszország déli katonai körzetének (Southern Military District) parancsnokhelyettese, amely katonai körzet részt vett az Ukrajna elleni katonai lépésekben.
Ukrajna az utóbbi időben a déli katonai körzet fő célpontja lett. Ezért létrehozták az új 8. hadsereget, és kiterjesztették a katonai körzetnek a jogellenesen annektált Krím félsziget területén való jelenlétét. Az orosz katonai erők 2021. október közepe óta példa nélküli katonai jelenlétet indítottak az ukrán határon, illetve az ukrán határ közelében, valamint Ukrajna megszállt krími régiójában. E tekintetben számos megfigyelő és politikai döntéshozó aggodalmainak adott hangot egy Ukrajna elleni újabb orosz invázió vagy egyéb agresszív lépések lehetőségével kapcsolatban. A déli katonai körzet csapatai hadgyakorlatokat hajtottak végre az Ukrajnát körülvevő területeken, valamint tüzérséget és taktikai zászlóalj-csoportokat telepítettek a Krím félszigetre. Vladimir Putin azon döntését követően, hogy elismeri az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságot” és „Luganszki Népköztársaságot”, a déli katonai körzet katonái beléptek e két önmagát kikiáltó köztársaság területére. A déli katonai körzet ezenkívül felügyelte a szeparatista „köztársaságok” fegyveres erőinek hadgyakorlatait is.
Ennélfogva Alexey Avdeevet felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
692. Rustam Usmanovich MURADOV
(МУРАДОВ Рустам Усманович)
Születési idő: 1973.3.21.
Születési hely: Dagestan, Russia
Tisztség: Altábornagy, a déli katonai körzet (Southern Military District) parancsnokhelyettese
Nem: férfi
Rustam Muradov Oroszország déli katonai körzetének (Southern Military District) altábornagya és parancsnokhelyettese, amely katonai körzet részt vett az Ukrajna elleni katonai lépésekben.
Ukrajna az utóbbi időben a déli katonai körzet fő célpontja lett. Ezért létrehozták az új 8. hadsereget, és kiterjesztették a katonai körzetnek a jogellenesen annektált Krím félsziget területén való jelenlétét. Az orosz katonai erők 2021. október közepe óta példa nélküli katonai jelenlétet indítottak az ukrán határon, illetve az ukrán határ közelében, valamint Ukrajna megszállt krími régiójában. E tekintetben számos megfigyelő és politikai döntéshozó aggodalmainak adott hangot egy Ukrajna elleni újabb orosz invázió vagy egyéb agresszív lépések lehetőségével kapcsolatban. A déli katonai körzet csapatai hadgyakorlatokat hajtottak végre az Ukrajnát körülvevő területeken, valamint tüzérséget és taktikai zászlóalj-csoportokat telepítettek a Krím félszigetre. A déli katonai körzet ezenkívül felügyelte a szeparatista „köztársaságok” fegyveres erőinek hadgyakorlatait is. Vladimir Putin azon döntését követően, hogy elismeri az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságot” és „Luganszki Népköztársaságot”, a déli katonai körzet katonái beléptek e két önmagát kikiáltó köztársaság területére. 2022. február 24-én Oroszország teljes katonai inváziót indított Ukrajnával szemben.
Ennélfogva Rustam MURADOV-ot felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
693. Andrey Ivanovich SYCHEVOY
(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)
Születési idő: 1969.5.16.
Születési hely: village of Troitskaya, Krymsky District, Krasnodar Territory, USSR
Tisztség: a déli katonai körzet (Southern Military District) 8. rohamőrségi összfegyvernemi hadseregének (8th Guards Combined Arms Army) altábornagya és parancsnoka
Nem: férfi
Andrey Sychevoy a déli katonai körzet (Southern Military District) 8. rohamőrségi összfegyvernemi hadseregének (8th Guards Combined Arms Army) altábornagya és parancsnoka, amely hadsereg részt vett az Ukrajna elleni katonai lépésekben.
Ukrajna az utóbbi időben a déli katonai körzet fő célpontja lett. Ezért létrehozták az új 8. hadsereget, és kiterjesztették a katonai körzetnek a jogellenesen annektált Krím félsziget területén való jelenlétét. Az orosz katonai erők 2021. október közepe óta példa nélküli katonai jelenlétet indítottak az ukrán határon, illetve az ukrán határ közelében, valamint Ukrajna megszállt krími régiójában. E tekintetben számos megfigyelő és politikai döntéshozó aggodalmainak adott hangot egy Ukrajna elleni újabb orosz invázió vagy egyéb agresszív lépések lehetőségével kapcsolatban. A déli katonai körzet csapatai hadgyakorlatokat hajtottak végre az Ukrajnát körülvevő területeken, valamint tüzérséget és taktikai zászlóalj-csoportokat telepítettek a Krím félszigetre. A déli katonai körzet ezenkívül felügyelte a szeparatista „köztársaságok” fegyveres erőinek hadgyakorlatait is. Vladimir Putin azon döntését követően, hogy elismeri az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságot” és „Luganszki Népköztársaságot”, a déli katonai körzet katonái beléptek e két önmagát kikiáltó köztársaság területére. 2022. február 24-én Oroszország teljes katonai inváziót indított Ukrajnával szemben.
Ennélfogva Andrey Sychevoyt felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
694. Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)
Tisztség: a Volga Group magán befektetési csoport tulajdonosa
Születési idő: 1952.11.9.
Születési hely: Leninakan, Sovjet Union (now: Gyumri, Armenia)
Állampolgárság: örmény, orosz, finn
Nem: férfi
Gennady Timchenko régóta kapcsolatban áll az Oroszországi Föderáció elnökével, Vladimir Putinnal, és általában az egyik bizalmasaként hivatkoznak rá.
Hasznot húz az orosz döntéshozókhoz fűződő kapcsolataiból. Alapítója és részvényese a Volga Group nevű befektetési csoportnak, amelynek portfóliójában az orosz gazdaság kulcsfontosságú ágazatait célzó befektetések szerepelnek. A Volga Group jelentős hozzájárulást nyújt az orosz gazdasághoz és annak fejlődéséhez.
Emellett a Bank Rossiya részvényese is, amely bankot az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselői személyi bankjának tartják. A Krím jogellenes annektálása óta a Bank Rossiya több fiókot nyitott a Krímben és Szevasztopolban, megszilárdítva ezzel e területeknek az Oroszországi Föderációba való integrálását.
Ezenfelül a Bank Rossiya jelentős részesedéssel rendelkezik a National Media Groupban, amely azokat a televíziócsatornákat irányítja, amelyek aktívan támogatják az orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.
Tehát olyan tevékenységek és politikák támogatásáért felelős, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
Felelősség terheli továbbá azért, mert pénzügyi vagy anyagi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, továbbá mert e döntéshozók által nyújtott előnyökhöz jutott.
2022.2.28.
695. Alexey Alexandrovits MORDASCHOV
(Алексей Александрович МОРДАШОВ)
Tisztség: a Severstal és a Severgroup elnöke
Születési idő: 1965.9.26.
Születési hely: Cherepovets, Russia
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Vele kapcsolatban álló személyek: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV
Alexey Mordaschov hasznot húz az orosz döntéshozókhoz fűződő kapcsolataiból. A Severgroup vállalat elnöke. A vállalat a Bank Rossiya részvényese (2017-ben mintegy 5,4%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett), mely bankot az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselői személyi bankjának tartják. A Krím jogellenes annektálása óta a Bank Rossiya több fiókot nyitott a Krímben és Szevasztopolban, megszilárdítva ezzel e területeknek az Oroszországi Föderációba való integrálását.
Ezenfelül a Severgroup jelentős részesedéssel rendelkezik a National Media Groupban, amely azokat a televíziócsatornákat irányítja, amelyek aktívan támogatják az orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.
A Severgroup továbbá a JSC Power machines vállalat tulajdonosa, amely négy szélturbinának az elfoglalt Krím félszigetre történő értékesítéséért felelős.
Tehát olyan tevékenységek és politikák támogatásáért felelős, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
Felelősség terheli továbbá azért, mert pénzügyi vagy anyagi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, továbbá mert e döntéshozók által nyújtott előnyökhöz jutott.
2022.2.28.
696. Peter Mikhaylovich FRADKOV
(Петр Михайлович ФРАДКОВ)
Tisztség: a PJSC Promsvyazbank elnöke
Születési idő: 1978.2.7.
Születési hely: Moscow, Russia
Nem: férfi
Petr Fradkov a PJSC Promsvyazbank elnöke és a bank egyszemélyes végrehajtó testülete. A Promsvyazbank orosz állami tulajdonban lévő bank, amely pénzügyi támogatást nyújt az orosz védelmi ágazat és az orosz katonaság számára, amely felelős orosz csapatoknak az ukrán határ mentén való tömeges telepítéséért és orosz csapatoknak a Krím félszigeten való jelenlétéért.
A Promsvyazbank közvetlenül Vladimir Putintól, az Oroszországi Föderáció elnökétől kapja az utasításokat, és ennélfogva pénzügyi és anyagi támogatást nyújt azoknak az orosz döntéshozóknak, akik felelősek Ukrajna destabilizálásáért és a Krím félsziget jogellenes annektálásáért.
A Promsvyazbank a Krím félszigeten működik.
A Promsvyazbank elnökeként tehát olyan tevékenységek és politikák támogatásáért felelős, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.28.

2. Szervezetek

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe vétel dátuma
56. Gas Industry Insurance Company SOGAZ
(Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» АО «СОГАЗ»)
Cím: Sakharov boulevard 10, Moscow, 107078, Russian Federation
Telefonszám:
+7 8(495) 234-44-24
+7 8 800 333 0 888
Honlap: https://sogaz.ru
E-mail-cím: sogaz@sogaz.ru; cf@sogaz.ru
A «Gas Industry Insurance Company SOGAZ » részvénytársaság biztosította a Kercsi-szoroson átívelő hidat és a tamáni kikötőt összekötő vasúti infrastruktúra megépítését, valamint viszontbiztosítást nyújtott a Kercsi-szoroson átívelő híd megépítéséhez. A vállalkozás tehát támogatta a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláásta Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2022.2.28.”