A jogszabály mai napon ( 2022.09.28. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.X.1. - 2022.X.14.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki

a) az egészségügyi intézményekre,

b) a bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézményekre,

c) a gyermekvédelmi intézményekre, valamint

d) a bölcsődei ellátást nyújtó intézményekre.

2. § (1) Az intézmény helyiségeiben, tereiben a fűtés útján biztosított léghőmérséklet - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a 18 Celsius-fokot nem haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában intézmény

a) a Kormány, illetve a Kormány tagja irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,

b) az a) pontban megjelölt költségvetési szerv irányítása, felügyelete alatt vagy fenntartásában álló, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv,

c) - a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével - azon gazdasági társaság, amely

ca) felett az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik és

cb) az a) vagy b) pont szerinti költségvetési szerv, vagy az államnak a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyása vagy közvetett befolyása alá tartozó gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlásában áll.

(3) A közönség számára nyitva tartó uszodai létesítményben az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb léghőmérséklet is biztosítható.

3. § (1) A fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek - a fenntartótól, illetve a tulajdonostól függetlenül - legalább a 18 Celsius-fokot el kell érnie

a) - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a köznevelési intézményekben, valamint

b) a szakképző intézményekben.

(2) Olyan köznevelési intézményben, amelynek épületében 14. életévüket be nem töltött gyermekek gondozása, nevelése, illetve oktatása zajlik, a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább a 20 Celsius-fokot el kell érnie.

(3) A köznevelési intézmény fenntartója, illetve a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a kancellár határozza meg - az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a biztosítandó léghőmérsékletet.

(4) Ezen § alkalmazása során a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 13/A. § (2) bekezdésében, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak.

4. § Nem alkalmazhatóak

a) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 5. pontja szerinti munkahelyekre a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7. § (2), (4), - a pihenőidőre vonatkozó rendelkezések kivételével - (8), (11) és (12) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. oszlopa szerinti munkavédelmi szabályok, továbbá

b) a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 56/2014. (XII. 5.) BM rendelet 3. § (4) bekezdése.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2022. október 15-én lép hatályba.

6. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére