A jogszabály mai napon ( 2022.09.28. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.X.1. - 2022.X.14.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) intézmény:

aa) az államháztartásról szóló törvény szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv,

ab) az aa) alpont szerinti költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény,

ac) - a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével - azon gazdasági társaság, amely felett az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik;

b) minimális földgáz-mennyiség: a földgáz-kereskedelmi szerződésben kikötött, a felhasználó által kötelezően átveendő földgáz-mennyiség.

2. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel az intézmény által a földgázkereskedővel megkötendő vagy megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően a minimális földgáz-mennyiség a szerződött földgáz-mennyiség 75%-a, kivéve, ha a földgáz-kereskedelmi szerződés ennél kisebb minimális földgáz-mennyiséget állapít meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés e rendelet erejénél fogva a földgáz-kereskedelmi szerződés részévé válik.

(3) Az intézmény vezetője e rendelet hatálybalépésétől számított tíz napon belül elektronikus vagy postai úton megküldött írásbeli nyilatkozattal tájékoztatja a földgázkereskedőt, ha az (1) bekezdéstől eltérően a földgáz- kereskedelmi szerződés szerinti minimális földgáz-mennyiséget e rendelet hatálybalépését követően is érvényesíti. Az intézmény vezetője a nyilatkozat egy példányát, valamint a földgázkereskedővel megkötött földgáz- kereskedelmi szerződést a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére is megküldi. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a nyilatkozatokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az intézmény és a földgázkereskedő nevét, címét és a földgáz-kereskedelmi szerződésben előírt minimális földgázmennyiséget.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti esetben a hatályos földgáz-kereskedelmi szerződések nem módosíthatók az intézmény hátrányára, továbbá az e rendelet alapján keletkező vagyoni hátrány az intézményre nem hárítható át.

3. § A földgázkereskedő az e rendelet alapján a földgáz-kereskedelmi szerződés részévé váló minimális földgáz- mennyiségre tekintettel a Ptk. 6:60. § (2) bekezdésétől eltérően a bíróságtól a szerződés módosítását nem kérheti, illetve a szerződéstől nem állhat el.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. október 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § 2022. október 15-én lép hatályba.

5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére