A jogszabály mai napon ( 2024.04.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

419/2022. (X. 27.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet során az egyes sportlétesítmények üzemeltetésének felfüggesztésével összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról * 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) - a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével - azon sportlétesítményt üzemeltető gazdasági társaságra, amely felett az állam vagy a helyi önkormányzat a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik,

b) azon sportlétesítményt üzemeltetőre, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat tagsági jogviszonnyal rendelkezik,

c) a központi költségvetési forrás igénybevételével megvalósított sportlétesítmény üzemeltetőjére,

d) a központi költségvetési forrás igénybevételével üzemeltetett sportlétesítmény üzemeltetőjére,

e) a sportlétesítmény-üzemeltetést mint közfeladatot ellátó közérdekű alapítványra, amely sportlétesítményt üzemeltet,

f) a külön jogszabályban meghatározott sportakadémiára és kiemelt régiós alközpontra,

g) a sportról szóló törvény szerinti sporttevékenység végzésére alkalmas helyiséggel rendelkező köznevelési és felsőoktatási intézmény üzemeltetőjére, valamint

h) az a)-g) pont alá nem tartozó egyéb állami és önkormányzati szervezetre, aki sportlétesítményt üzemeltet

(a továbbiakban együtt: üzemeltető).

2. § (1) Az üzemeltető az 1. § szerinti sportlétesítmény (a továbbiakban: Sportlétesítmény) üzemeltetésének tervezett felfüggesztését megelőző tíz munkanappal megelőzően - vagy ha az üzemeltetés felfüggesztéséről szóló döntés ennél később jutott az üzemeltető tudomására, legkésőbb a tudomásra jutást követő első munkanapon - a sportpolitikáért felelős miniszter részére köteles bejelenteni a felfüggesztésre vonatkozó döntést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg meg kell jelölni

a) a Sportlétesítmény üzemeltetése felfüggesztésének

aa) okát,

ab) tervezett kezdetét,

ac) tervezett időtartamát,

b) az üzemeltetés felfüggesztésével hátrányosan érintett sportszervezetek körét,

c) a Sportlétesítmény látogatói létszámának az a) pont ab) alpontjában megjelölt időpontot megelőző két naptári hónapra vetített átlagát,

d) a Sportlétesítmény üzemeltetésének az a) pont ab) alpontjában megjelölt időpontot megelőző két naptári hónapra, valamint az a) pont ac) alpontjában megjelölt időtartamot megelőző naptári év megfelelő időtartamára eső naptári hónapra vonatkozó költségét,

e) a Sportlétesítménynek a felfüggesztés a) pont ac) alpontja szerint tervezett időtartama alatt - a felfüggesztés elmaradása esetén - felmerülő azon költségei mértékét, amelynek biztosítására az üzemeltető a rendelkezésére álló erőforrások terhére nem képes,

f) a Sportlétesítmény harminc km-es körzetében található, a Sportlétesítményhez hasonló jellegű használatra alkalmas létesítmény nevét és címét.

3. § Az 1. § g) pontja szerinti üzemeltető a 2. § szerinti bejelentést az üzemeltetésében álló intézményhez tartozó tornaterem, tornacsarnok vagy egyéb, sportrendezvény megtartására alkalmas ingatlan vagy létesítmény (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: tornaterem) tekintetében akkor köteles megtenni, ha a tornatermet a 2021/2022-es tanév második félévében a köznevelési vagy felsőoktatási intézményen kívüli szervezet vagy személy sporttevékenység vagy sportrendezvény céljára igénybe vette, de az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa, valamint ezek magyarországi következményei miatt a 2022/2023-as tanév bármely időszakában akár a használatba adás, akár a használatbavétel finanszírozási okokra hivatkozással nem biztosítható.

4. § A 2. § szerinti bejelentést önkéntesen az 1. § és a 3. § hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet is teljesítheti, ha sportlétesítményt üzemeltet.

5. § E rendelet alkalmazásában sportlétesítmény a sportról szóló törvény szerinti sporttevékenység végzésére ellenérték fejében vagy anélkül használt vagy bármely személy vagy szervezet rendelkezésére bocsátott ingatlan, létesítmény vagy egyéb épület.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.