A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

420/2022. (X. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes államháztartási szabályok eltérő alkalmazásáról * 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére és 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség és a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetéből a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladatkörben az egyházi jogi személyek részére fejlesztési vagy beruházási céllal nyújtott költségvetési támogatás (a továbbiakban: költségvetési támogatás) esetében az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az egyházi jogi személy kedvezményezett (a továbbiakban: átadó kedvezményezett) a részére nyújtott, de részben vagy egészben fel nem használt költségvetési támogatást - a támogató hozzájárulásával -

a) a támogatóval fennálló másik támogatási jogviszonyában meghatározott fejlesztési vagy beruházási célra felhasználhatja, valamint

b) ugyanazon egyházhoz tartozó másik egyházi jogi személy (a továbbiakban: átvevő kedvezményezett) részére fejlesztési vagy beruházási célra átadhatja,

ha annak az eredeti támogatási jogviszonyban való felhasználása a veszélyhelyzet miatt tartós akadályba ütközik, és a támogatási jogviszony ilyen megváltoztatása nem jár többlet költségvetési támogatás biztosításával.

(2) A költségvetési támogatás (1) bekezdés a) pontja szerinti felhasználásáról az átadó kedvezményezett és a támogató, a költségvetési támogatás (1) bekezdés b) pontja szerinti átadásról az átadó kedvezményezett és átvevő kedvezményezett, valamint a támogató - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - megállapodást kötnek. Ha a támogató a költségvetési támogatást biztosító előirányzat felett fejezetet irányító szervi jogállással nem bíró kezelő szerv, a megállapodás megkötéséhez a Kormánynak a kezelő szervet kijelölő tagja vagy az általa kijelölt személy előzetes hozzájárulása is szükséges.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás megkötése az átadó kedvezményezett és a támogató közötti támogatási jogviszony megszüntetésére vagy módosítására, az (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás megkötése az átadó kedvezményezett és a támogató közötti támogatási jogviszony megszüntetésére vagy módosítására, az átvevő kedvezményezett és a támogató közötti támogatási jogviszony módosítására vagy új támogatási jogviszony létrehozására irányul.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az átadó kedvezményezett a költségvetési támogatást a megállapodásban meghatározott összegben és határidőn belül utalja át az átvevő kedvezményezett részére. Az átadó kedvezményezett és az átvevő kedvezményezett a számlavezető pénzintézet által a terhelés, illetve a jóváírás megtörténtéről kiállított igazolás másolatának megküldésével tájékoztatja a támogatót az átutalásról.

(5) A beszámolási kötelezettséget a megállapodással módosított vagy létrehozott új támogatói okiratban, illetve támogatási szerződésben meghatározott támogatásra vonatkozóan kell teljesíteni. A részbeszámolóhoz, beszámolóhoz az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben csatolni kell az átutalásra vonatkozó banki igazolás másolatát.

(6) A (2) bekezdés szerinti megállapodás alapján biztosított eltérő felhasználás, illetve a költségvetési támogatás átadása nem minősül a támogatás jogosulatlan igénybevételének, a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználásának. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a költségvetési támogatás (4) bekezdés szerinti átutalásának elmaradása esetén az Áht. 53/A. § (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat alapján létrejött támogatási jogviszonyra is alkalmazni kell.