A jogszabály mai napon ( 2023.12.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

430/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek megszűnéséről, továbbá miniszteri jóváhagyásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány megállapítja, hogy a 2022. február 24. napján kitört ukrán–orosz háború előre nem látható, elháríthatatlan külső ok miatt kialakult hátrányos gazdasági következményei az államháztartás védelme érdekében szükségessé teszik egyes, a 2. §-ban megjelölt szervezetek meghatározott magánjogi jogviszonyainak újraértékelését.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában a szerződés olyan

a) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység igénybevételére,

b) közbeszerzési eljárások lefolytatásával vagy tervezésével kapcsolatos tanácsadásra, vagy

c) közbeszerzési eljárásoknak az érintett ajánlatkérő nevében és javára – ide nem értve a meghatalmazás alapján közös közbeszerzésben eljáró más ajánlatkérő és a központi beszerző szerv által – történő előkészítésére, illetve lefolytatására

irányuló szerződés, amely vonatkozásában szerződő fél a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati igazgatási szerv (a továbbiakban: kormányzati igazgatási szerv) vagy azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti legalább többségi befolyást gyakorol (a továbbiakban: gazdasági társaság), és amely alapján a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évre eső része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt eléri.

(2) Szerződésnek minősül az olyan keretmegállapodás vagy egységárat tartalmazó szerződés is, amelynek alapján a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évre eső része eléri a bruttó húszmillió forintot.

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó, egybefüggő tizenkét hónapon belül azonos felek között megkötött, az (1) bekezdés szerinti tevékenység folytatására irányuló szerződések szerinti ellenérték összegét e rendelet alkalmazásakor egybe kell számítani.

(4) A 4. § alkalmazásakor ugyanazon szerződő félnek kell tekinteni

a) a kormányzati igazgatási szervet az általa közvetlenül vagy közvetett módon irányított vagy felügyelt szervezetekkel, valamint azon gazdasági társaságokkal, amelyek felett az állam nevében a kormányzati igazgatási szerv közvetlenül vagy közvetett módon tulajdonosi jogokat gyakorol,

b) azon gazdasági társaságokat, melyek felett a tulajdonosi jogokat – közvetlen vagy közvetett módon – azonos miniszter vagy kormányzati igazgatási szerv gyakorolja.

3. § (1) E rendelet hatálybalépése és 2022. december 31. napja között szerződés e rendelet szabályai szerint módosítható.

(2) Új szerződés kizárólag 2023. január 1. vagy azt követő napi hatálybalépéssel, e rendelet szabályai szerint köthető. Az így megkötött szerződésekre a 4. § (1) és (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

4. § (1) Az 1. §-ban foglaltakra tekintettel minden, az e rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött, hatályos szerződés e kormányrendelet erejénél fogva, 2022. december 31. napján megszűnik, a hatályba nem lépett, de érvényesen létrejött szerződés nem lép hatályba.

(2) A szerződés megszűnésétől számított harmincadik napig a szerződő felek a Ptk., valamint az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint egymással elszámolnak.

(3) E § nem alkalmazandó azon szerződésekre, amelyek esetében

a) a szolgáltatás teljesítése nem Magyarország területén történik, vagy

b) a szolgáltatást a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai szerint, uniós értékhatárt elérő közbeszerzés alapján nyújtják.

5. § (1) 2023. január 1. napjától szerződést a 2. § (1) bekezdése szerinti szerződő felek a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával köthetnek.

(2) A szerződés tervezetét a kormányzati igazgatási szerv, valamint a gazdasági társaság felett az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter megküldi a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter részére, aki a tervezet beérkezésétől számított tíz munkanapon belül dönt a szerződés jóváhagyásáról. A közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a döntéséről annak meghozatalát követő öt munkanapon belül tájékoztatja a kormányzati igazgatási szervet vagy a gazdasági társaság felett az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló minisztert.

(2a) *  A szerződés tervezetét a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter részére úgy kell megküldeni, hogy az tartalmazza a szerződés teljesítésébe bevont vagy bevonandó valamennyi alvállalkozó, közreműködő, teljesítési segéd személyét és a beazonosításukhoz szükséges adatokat, valamint a szerződés teljesítésében való részvételük arányát, tervezett arányát, azzal, hogy alvállalkozók, közreműködők, teljesítési segédek összesen legfeljebb huszonöt százalékos mértékben vehetők igénybe a szerződés teljesítéséhez.

(3) Ha a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a szerződés jóváhagyásáról nem rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül, akkor a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.

(4) Az e § szerinti jóváhagyás hiányában megkötött szerződés semmis.

6. § Az 5. § rendelkezéseit 2023. január 1. napjától alkalmazni kell az olyan, már létrejött szerződések vonatkozásában kezdeményezett szerződésmódosításokra is, amelyek esetén a szerződésmódosítás eredményeként a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évre eső része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt eléri.

7. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

8. § *  Az e rendelet hatálya alá tartozó és a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek veszélyhelyzeti szabályairól szóló 188/2023. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépéséig jóváhagyott szerződések esetén a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter részére tájékoztatásul meg kell küldeni valamennyi, 2023. január 1-jei vagy azt követő hatálybalépési időponttal megkötött szerződés teljesítésébe bevont vagy bevonandó valamennyi alvállalkozó, közreműködő, teljesítési segéd személyére, illetve azok beazonosítására, valamint a szerződés teljesítésében való részvételük arányára, tervezett arányára vonatkozó adatokat legkésőbb az R. hatálybalépését követő 15. napig.