A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerinti Várpalota külterület 0171, 0172, 0173/2, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178 és 0179/2 helyrajzi számú, valamint Csór külterület 0337, 0338, 0339/1, 0340, 0341 és 0342/1 helyrajzi számú ingatlanokon, illetve az ezen földrészletekből telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum kialakítását célzó beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, 1. mellékletben foglalt táblázat „A” oszlopában meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetéséhez szükségesek;

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a Beruházással érintett ingatlanok megközelítését, az ott létesülő építmények működését segítő - közterület- és zöldfelület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, közműkiváltási, valamint azokkal közvetlenül összefüggő - munkákkal kapcsolatosak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben - a (4) bekezdés figyelembevételével - az (1) bekezdés szerinti ingatlanokat rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha azoknak az irányadó helyi építési szabályzat szerinti kialakítása még nem történt meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti Beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélyezési eljárás megindításának feltétele az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a telekalakítás végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

2. § A Kormány az 1. mellékletben foglalt táblázat „A” oszlopában meghatározott közigazgatási hatósági ügyek intézésére az 1. mellékletben foglalt táblázat „B” oszlopában felsorolt hatóságokat jelöli ki.

3. § A Beruházással összefüggésben

a) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

4. § (1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő - az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - húsz nap.

(2) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - tizenkettő nap.

5. § (1) A Beruházással érintett ingatlanokon az építési övezeti és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az irányadó hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha az irányadó hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a (2) bekezdéssel ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK előírásait nem lehet alkalmazni.

(2) A Beruházással érintett telkeken

a) a Beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az elhelyezendő személygépkocsi számának megállapításakor az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 75%-át kell biztosítani,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%,

c) a legnagyobb építménymagasság 20 m, legfeljebb 4 szint, kivéve technológiai épületek esetében, ahol a technológiához igazított teljes szükséges építménymagasság engedélyezett legfeljebb 30 m magasságig,

d) a telek maximális beépíthetősége 45%,

e) a szintterületi mutató maximum 1 m2/m2,

f) a telek beépítési módja szabadonálló,

g) előkert, hátsókert, oldalkert kialakítása nem szükséges,

h) védelmi ipari funkciójú épületek, építmények, azok kiszolgáló épületei és építményei, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra elemek elhelyezhetők,

i) a kialakítható telek legkisebb mérete 2000 m2,

j) az érintett ingatlanok teljes területét különleges, beépítésre szánt honvédelmi és katonai célú terület övezeteként kell a településrendezési eszközökben megjeleníteni és szabályozni.

6. § A Beruházással kapcsolatban az 1. melléklet 7. pontja szerinti eljárásokban a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a Beruházást veszélyes katonai objektumnak, az ott végzett tevékenységet honvédségi veszélyes tevékenységnek, az üzemeltetőt honvédségi üzemeltetőnek kell tekinteni.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

8. § E rendeletet a hatálybalépésekor a Beruházással összefüggő, folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9-10. § * 

11. § * 

1. melléklet a 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek és a kiemelt ügyekben kijelölt hatóságok

A B
1. Hatósági eljárásfajta Kijelölt hatóság
2. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások honvédelmi miniszter
3. építésfelügyeleti eljárások honvédelmi miniszter
4. telekalakításra irányuló hatósági eljárások honvédelmi miniszter
5. tűzvédelmi hatósági eljárások honvédelmi miniszter
6. közegészségügyi és járványügyi hatósági eljárások honvédelmi miniszter
7. sugárvédelmi hatósági eljárások honvédelmi miniszter
8. légiközlekedési hatósági eljárások honvédelmi miniszter
9. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások honvédelmi miniszter
10. útügyi hatósági eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala mint útügyi hatóság
11. felvonók, mozgólépcsők, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala mint műszaki biztonsági hatóság
12. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala mint műszaki biztonsági hatóság
13. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala mint műszaki biztonsági hatóság
14. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelő, gépi működtetési közlekedési berendezés engedélyezésére irányuló hatósági eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala mint műszaki biztonsági hatóság
15. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
16. *  természetvédelmi és környezetvédelmi hatósági eljárások Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal mint környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság
17. *  vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint vízügyi és vízvédelmi hatóság
18. erdészeti hatósági engedélyezési eljárások az erdő igénybevétel helye és a felújításpótló csereerdősítések helyei szerint illetékes kormányhivatalok erdészeti hatóságai
19. azok a 2-18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek illetékes hatóság
20. a 2-19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások a 2-19. pontban kijelölt hatóság