A jogszabály mai napon ( 2023.12.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

444/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályainak eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet] az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatott szervezet módosítási kérelme a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására is irányulhat.

2/A. § *  (1) A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. § (2b) bekezdésétől, 14. § (7) bekezdésétől és 15. § (1) bekezdésétől eltérően a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára önként vagy az állami adóhatóság által végrehajtási eljárás keretében befizetett fel nem használt vagy jogosulatlanul felhasznált támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét és jogszabály szerint meghatározott kamatát (a továbbiakban együtt: befizetett összeg)

a) az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani, vagy

b) az adott látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségének (a továbbiakban: szakszövetség) központi költségvetési támogatásán keresztül, a szakszövetségnek a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) meghatározott alapvető feladataira kell fordítani.

(2) Ha ellenőrző szervezetként

a) a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium járt el, akkor a befizetett összeget az (1) bekezdés a) pontja szerinti,

b) a szakszövetség járt el - ideértve az Stv. 22. § (2) bekezdés f) pont fe) és ff) alpontja szerinti eseteket is -, akkor a befizetett összeget fele részben az (1) bekezdés a) pontja és fele részben az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra kell fordítani.

(3) A sportpolitikáért felelős miniszter tárgyév február 28. napjáig gondoskodik az előző naptári évben befizetett összeg szakszövetségre jutó része tekintetében a szakszövetséggel a támogatási jogviszony létrehozása és a kiutalás iránt.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell.

5. § *  E rendeletnek a veszélyhelyzet idején a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 444/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 498/2022. (XII. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2/A. §-át a folyamatban lévő, le nem zárt elszámolások, valamint a Módr. hatálybalépéséig meg nem fizetett támogatások és kamatai vonatkozásában is alkalmazni kell.