A jogszabály mai napon ( 2024.07.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

474/2022. (XI. 23.) Korm. rendelet

egyes energiakereskedelemmel összefüggő tevékenységek veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényt (a továbbiakban: Tpt.), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.) és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: Get.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt az e rendelet szerinti ügyekben a közigazgatási hatósági eljárással és döntéssel összefüggő törvényi előírásokat az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt

a) a Vet. 89. §-a szerint végzett szervezett villamosenergia-piac működtetési tevékenység,

b) a Get. a 46. és 47. §-a szerinti szervezett földgázpiacot működtető engedélyes tevékenység és

c) a határidős energiakereskedelemhez kapcsolódó pénzügyi eszközök kereskedelmi platformja üzemeltetési tevékenység

átmeneti vagy végleges megszüntetéséhez az energiapolitikáért felelős miniszter engedélye szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységek megszüntetésére irányuló kérelmet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A Hivatal a kérelmet haladéktalanul továbbítja az energiapolitikáért felelős miniszter részére. Az energiapolitikáért felelős miniszter a kérelem benyújtása napját követő 30 napon belül

a) az engedélyt megadja,

b) a kérelmet elutasítja, vagy

c) az (1) bekezdés szerinti tevékenységeket végző engedélyest meghatározott szolgáltatás nyújtására kötelezi.

(3) Az energiapolitikáért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti eljárásában mérlegeli

a) a tevékenység hazai energiapiaci folyamatokra gyakorolt hatását,

b) azt, hogy a tevékenység által segített kereskedelmi tevékenység mennyiben járul hozzá a magyarországi energiaszükségletek kielégítéséhez,

c) a tevékenység közvetett hatását az energia-diverzifikációra,

d) a tevékenység közvetett hatását a környezet fenntarthatóságára.

(4) Az energiapolitikáért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti döntéséről a Hivatalt tájékoztatja.

3. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a 2022. november 1. napján a Tpt. 339. §-a szerint már végzett tevékenysége, így különösen szervezett villamosenergia-piacon és szervezett földgázpiacon árura kötött ügyletek teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalás és árura kötött ügylet elszámolása, továbbá határidős energiakereskedelemhez kapcsolódó pénzügyi eszköz elszámolása tekintetében a Magyarországon székhellyel rendelkező központi szerződő felet ellátási kötelezettség terheli.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Tpt. 339. §-a szerint már végzett tevékenység átmeneti vagy végleges megszüntetéséhez a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter engedélye szükséges. A tevékenység megszüntetésére irányuló kérelmet a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterhez kell benyújtani. A pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter a kérelem benyújtása napját követő 30 napon belül

a) az engedélyt megadja,

b) a kérelmet elutasítja, vagy

c) a központi szerződő felet meghatározott szolgáltatás nyújtására kötelezi.

(3) A pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti döntés meghozatalát megelőzően az energiapolitikáért felelős miniszter véleményét kikéri.

4. § (1) Az e rendelet szerinti eljárásokban hiánypótlási felhívás két ízben bocsátható ki. A tényállás tisztázásával összefüggésben a kérelmező ügyfél adatszolgáltatásra vagy dokumentumok benyújtására történő felhívására egy ízben van lehetőség.

(2) Az e rendelet szerinti eljárások ügyintézési határideje az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §-ától eltérően indokolt esetben egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható.

5. § (1) Az energiapolitikáért felelős miniszter, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter döntésével szembeni keresetindítási határidő 60 nap.

(2) Az energiapolitikáért felelős miniszter, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter döntésével szemben kezdeményezett közigazgatási perben a keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, és azonnali jogvédelem keretében a döntés halasztó hatályának elrendelése nem kezdeményezhető.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.