A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

509/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

egyes központi kormányzati igazgatási szervek közötti feladatátadásból eredő jogutódlás veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 20. § (5) bekezdése szerinti jogutódlás (a továbbiakban: feladat-jogutódlás) esetén nem kell új beosztási okiratot kiállítani, illetve a munkaszerződést módosítani azon foglalkoztatott esetében, akinek a foglalkoztatási jogviszonyára a feladat-jogutódlás kiterjed (a továbbiakban: érintett foglalkoztatott), ha a feladat-jogutódlás időpontját követő 60 napon belül a feladat- és hatáskört átvevő miniszter által vezetett minisztérium, illetve a Kit. 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a Kit. 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kijelölt minisztérium (a továbbiakban együtt: átvevő minisztérium) személyében a Kit. 90/A. §-a szerinti jogutódlás következik be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a feladat-jogutódlásról az átvevő minisztérium a Kit. 90/A. §-a szerinti jogutódlás ismertté válását, de legkésőbb a Kit. 90/A. §-a szerinti jogutódlást követő 15 munkanapon belül elektronikus úton - körlevélben - tájékoztatja az érintett foglalkoztatottakat.

(3) Az (1) bekezdés nem érinti az érintett foglalkoztatott feletti munkáltatói jogok tekintetében a feladat-jogutódlás időpontjában bekövetkezett jogutódlást. A feladat- és hatáskört átadó miniszter által vezetett minisztérium, illetve a Kit. 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a Kit. 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kijelölt minisztérium (a továbbiakban együtt: átadó minisztérium) az átvevő minisztérium megkeresésére segítséget nyújt a munkáltatói jogok gyakorlásához, és a munkáltatói jog gyakorlásához szükséges adatokat az átvevő minisztérium rendelkezésére bocsátja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti esetben az átvevő minisztérium jogutódja a Kit. 90/A. § (3) bekezdése szerint állítja ki az új beosztási okiratot, illetve módosítja a munkaszerződést.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben - a Kormány eltérő rendelkezése hiányában - az érintett foglalkoztatott a Kit. 90/A. §-a szerinti jogutódlás időpontjáig az átadó minisztérium álláshelyén látja el a feladat-jogutódlással az átvevő minisztériumhoz került feladatot.

(6) Az (1) bekezdés szerinti esetben az érintett foglalkoztatott személyi anyagát a feladat-jogutódlást követően a Kit. 90/A. §-a szerinti jogutódlás időpontjáig az átadó minisztérium kezeli, és azt a Kit. 90/A. §-a szerinti jogutódlást követően az átvevő minisztérium jogutódjának adja át.

(7) Ha a feladat-jogutódlás időpontját követő 60 napon belül az érintett foglalkoztatott jogviszonyát érintően nem a Kit. 90/A. §-a szerinti jogutódlás, hanem a Kit. 20. § (5) bekezdése szerinti új jogutódlás következik be, az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Kit. 90/A. §-a szerinti jogutódlás alatt a Kit. 20. § (5) bekezdése szerinti új jogutódlást kell érteni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § (1) Ezt a rendeletet a hatálybalépése előtt bekövetkezett feladat-jogutódlásra is alkalmazni kell, ha annak időpontjától 60 nap nem telt el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az 1. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget az e rendelet hatálybalépését követő 15 munkanapon belül kell teljesíteni.

(3) Az e rendeletben foglaltak nem érintik az e rendelet hatálya előtt megvalósult feladat-jogutódláshoz kapcsolódóan az e rendelet hatálybalépése előtt megtett munkáltatói intézkedések érvényességét.