A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 58. § (5) bekezdésében, valamint 60. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a (2) bekezdésben meghatározott csatlakozások esetén a hálózati csatlakozási szerződés szerinti üzembehelyezési és csatlakozás-igénybevételi határidő megállapítására az e rendeletben foglaltak irányadóak.

(2) E rendelet hatálya az új közcélú hálózati betáplálási teljesítmény biztosítására vonatkozóan az e rendelet hatálybalépésekor

a) érvényes és le nem járt hálózati csatlakozási szerződéssel rendelkező,

b) 2022. május 2. előtt kiadott érvényes és le nem járt műszaki gazdasági tájékoztatóval rendelkező,

c) a hálózati engedélyesnél az elosztói vagy üzemi szabályzat szerint jóváhagyás előtt álló vagy már jóváhagyott csatlakozási tervet benyújtó,

d) a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, először 2022. május 2-án közzétett, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztató közzétételét követően indult, a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti egyedi eljárásban csatlakozási igénybejelentést benyújtó,

hálózatra még nem csatlakozott erőmű csatlakozási igénybejelentőjére – a hálózati csatlakozási szerződés szerinti rendszerhasználót is ideértve – (a továbbiakban együtt: igénybejelentő) terjed ki. E rendelet hatálya nem terjed ki a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőmű elvi engedélyével rendelkező rendszerhasználóra.

(3) A (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő a csatlakozást biztosító hálózati engedélyes felé nyilatkozik

a) hogy a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentumban meghatározott hálózati csatlakozási kapacitásra (a továbbiakban: csatlakozás) vonatkozó igénybevételi szándékát fenntartja,

b) a csatlakozás igénybevételének 3. § szerinti naptári évben meghatározott tényleges időpontjáról, és

c) hogy kötelezettséget vállal arra, hogy a csatlakozás igénybevételére meghatározott naptári év hálózati engedélyes általi visszaigazolása vagy módosításának elfogadása esetén az 5. § szerinti pénzügyi biztosítékot megfizeti, valamint a 10. § szerinti kiegészítő biztosítékot megfizeti vagy bankgaranciával teljesíti.

(4) A nyilatkozatban a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő nyilatkozhat arról, hogy

a) a beruházás tekintetében az építési munkaterület a kivitelező részére e rendelet hatálybalépését megelőzően átadásra került,

b) nevesítetten az erőműegység létesítésének finanszírozására e rendelet hatálybalépését megelőzően kötött-e írásba foglalt

ba) üzletszerűen pénzügyi szolgáltatást végző vállalkozással (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás) csoportfinanszírozásnak nem minősülő finanszírozási célú szerződést,

bb) olyan csoportfinanszírozási szerződést, ahol e rendelet hatálybalépésének időpontjában a csoport nemzetközi hitelminősítése Magyarország hitelminősítésével megegyező vagy annál jobb, vagy

bc) költségvetési vagy európai uniós forrásból származó támogatásra vonatkozó támogatási szerződést, vagy

c) a csatlakozást a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentumban foglaltaktól eltérően, kisebb mértékű betáplálási teljesítmény mellett kívánja igénybe venni.

(5) A (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő

a) a (4) bekezdés a) pontja szerinti feltételt az építési naplóval és – legalább 0,5 MW névleges teljesítőképességű erőmű esetében – e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott erőműlétesítési engedéllyel vagy kiserőművi összevont engedéllyel,

b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti feltételt

ba) a pénzügyi vállalkozás vagy a csoportfinanszírozást nyújtó által kiadott hiteles nyilatkozattal,

bb) a finanszírozási vagy támogatási szerződés másolatának benyújtásával, vagy

bc) csoportfinanszírozás esetén a ba) vagy bb) pont szerinti dokumentum mellett a Magyar Nemzeti Bank által elfogadott, Magyarországot is értékelő hitelminősítő által kibocsátott, e rendelet hatálybalépésének időpontjában érvényes értékelés benyújtásával

igazolja.

(6) A (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő akkor is nyilatkozik, ha a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentum nem tartalmaz határidőt a csatlakozás tényleges igénybevételére vonatkozóan.

(7) Az igénybejelentő a nyilatkozatot a hálózati engedélyes által közzétett minta szerint elektronikus úton megküldött cégszerűen aláírt szkennelt dokumentumban vagy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja szerint hitelesített elektronikus okiratban, a hálózati csatlakozási szerződés vagy a műszaki gazdasági tájékoztató hivatkozási számának megjelölésével elektronikus úton, a hálózati engedélyes által meghatározott e-mail-címre történő megküldéssel teszi meg a nyilatkozatot.

(8) Ha a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő a (4) bekezdés szerinti tényeket nem az (5) bekezdés szerinti módon igazolja, akkor azokat a hálózati engedélyes a 6. § szerinti eljárásában nem veszi figyelembe.

(9) E rendelet alapján hálózati csatlakozási szerződésnek minősül minden olyan, a hálózati engedélyes és az igénybejelentő között létrejött szerződés, amely alapján az igénybejelentő hálózathoz történő csatlakozási joga megállapítható.

2. § A hálózati engedélyes az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő által elektronikus kapcsolattartás céljából legutoljára megadott vagy a gazdálkodó szervezetnek a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus elérhetősége alatt szereplő elektronikus kapcsolattartási címére küldött elektronikus levélben tájékoztatja az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentőt az e rendelet szerinti nyilatkozattételi kötelezettségről. A hálózati engedélyes értesítése tájékoztató jellegű, a nyilatkozattételi kötelezettség hatályosulásának nem előfeltétele az értesítés igénybejelentő általi kézhezvétele.

3. § (1) Az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő a csatlakozás igénybevételre vonatkozó naptári évet úgy határozza meg, hogy

a) a csatlakozás igénybevételére meghatározott időpont a hálózati csatlakozási szerződés hatálybalépését követő, a Vet. 58. § (5) bekezdésében meghatározott határidőnél későbbi naptári év is lehet,

b) a megjelölt naptári év nem lehet későbbi, mint a 2027. naptári év,

c) ha a hálózati csatlakozási szerződés vagy a műszaki gazdasági tájékoztató alapján a csatlakozás igénybevételéhez a hálózati engedélyes csatlakozási beruházása is szükséges, úgy a megjelölt naptári év nem lehet korábbi, mint a hálózati csatlakozási szerződés vagy a műszaki gazdasági tájékoztató szerint a hálózati engedélyesi csatlakozási beruházásra meghatározott határidő utolsó napját magában foglaló naptári év.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha jogszabály, a hálózati csatlakozási szerződés vagy a műszaki gazdasági tájékoztató feltételei alapján meghatározható az igénybejelentő számára a csatlakozás igénybevételére vonatkozó határidő, amelynek utolsó napja nem későbbi, mint az e rendelet hatálybalépésétől számított 365. nap, úgy a csatlakozás tényleges időpontja legkésőbb a 2023. naptári év.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően ha a műszaki gazdasági tájékoztató szerint a csatlakozás igénybevételére nyitva álló legkorábbi időpont későbbi, mint a 2027. naptári év, úgy a csatlakozás tényleges időpontjaként a műszaki gazdasági tájékoztatóban rögzített, a csatlakozás igénybevételére meghatározott határidő első napját magába foglaló naptári évnél korábbi naptári évet az igénybejelentő nem jelölhet meg a nyilatkozatában.

4. § (1) Ha az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő úgy nyilatkozik, hogy a csatlakozásra vonatkozó igénybevételi szándékát nem tartja fenn, úgy az igénybejelentőnek a csatlakozásra vonatkozó rendelkezési joga a nyilatkozattételi határidő leteltét követő napon megszűnik. A hálózati engedélyes a nyilatkozattételi határidőt követő 30 napon belül az igénybejelentő által korábban az elosztói vagy üzemi szabályzat alapján teljesített pénzügyi biztosítékot az igénybejelentőnek visszatéríti, és a megfizetett csatlakozási díjat – a hálózat csatlakozási szerződésben meghatározott elszámolási szabályok mellett – az igénybejelentővel elszámolja.

(2) Ha az igénybejelentő a határidőn belül nem nyilatkozik, úgy az igénybejelentő a csatlakozás igénybevételére vonatkozó igényét a soron következő Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti kapacitáskiosztási eljárás során tett egyedi igénybejelentés útján tudja érvényesíteni, mely egyedi igénybejelentésre az irányadó villamosenergia-ellátási szabályzat előírásai alkalmazandóak, azzal, hogy az igénybejelentő változatlan műszaki tartalom szerinti csatlakozás tényleges időpontjának meghatározása tekintetében elsőbbséget élvez a soron következő kapacitáskiosztási eljárás során benyújtott új egyedi igénybejelentésekkel szemben. Az egyedi igénybejelentési eljárásban meghatározott szükséges hálózatfejlesztések alapján a korábban az igénybejelentő számára a csatlakozás tekintetében meghatározott csatlakozási díj a közvetett csatlakozási beruházások változása miatt nem növelhető. * 

(3) A (2) bekezdés szerinti egyedi igénybejelentés elmulasztása esetén az igénybejelentő csatlakozásra vonatkozó rendelkezési joga az egyedi igénybejelentés megtételére nyitva álló határidő leteltét követő napon megszűnik. A hálózati engedélyes a nyilatkozattételi határidőt követő 45 napon belül az igénybejelentő által korábban az elosztói vagy üzemi szabályzat alapján teljesített pénzügyi biztosítékot az igénybejelentőnek visszatéríti, és a megfizetett csatlakozási díjat – a hálózati csatlakozási szerződésben meghatározott elszámolási szabályok mellett – az igénybejelentővel elszámolja.

5. § (1) A pénzügyi biztosíték mértéke az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentumban, vagy az 1. § (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben az igényelt csatlakozási kapacitásra vetítve 4,5 millió Ft/MVA. A pénzügyi biztosíték 1 MVA teljesítmény alatt tized MVA-ra kerekített, de legalább 0,1 MVA, 1 MVA teljesítmény felett egész MVA értékre kerekített teljesítménynek megfelelő összeg, amelyből megfizetettnek minősül

a) *  az igénybejelentő által a hálózati engedélyes részére az elosztói vagy üzemi szabályzat alapján csatlakozási igénybejelentési eljárásban már megfizetett biztosíték,

b) *  a hálózati csatlakozási szerződés alapján már megfizetett csatlakozási díj összege és

c) *  a Vet. 27. § (5) bekezdése alapján az igénybejelentő által saját beruházásban már megvalósított és a Vet. 27. § (7) bekezdése szerint a hálózati engedélyes által az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentum szerinti csatlakozáshoz átvett hálózati csatlakozási beruházások értéke, amelyet a térítésmentes átadásra vonatkozó, mindkét fél által aláírt megállapodásban szereplő tény összeggel, ennek hiányában a hálózati engedélyes által, az átvételt megelőző 24 hónapon belül azonos műszaki tartalmú csatlakozási beruházásra kiadott műszaki gazdasági tájékoztatókban meghatározott legmagasabb csatlakozási díj értéken kell figyelembe venni.

(2) Az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő pénzügyi biztosítékot fizet, ha

a) az igénybejelentő nyilatkozatában a csatlakozás igénybevételére megjelölt naptári évet a hálózati engedélyes visszaigazolja, vagy

b) az igénybejelentő nyilatkozatában a csatlakozás igénybevételére megjelölt naptári évet a hálózati engedélyes a 6. § (1) bekezdése alapján módosítja és a csatlakozás igénybevételére megjelölt új naptári évet az igénybejelentő elfogadja. A pénzügyi biztosítékot az igénybejelentő a hálózati engedélyes által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással teljesíti.

(3) A pénzügyi biztosíték összegének a határidő utolsó napjáig a hálózati engedélyes bankszámláján jóváírásra kell kerülnie. Nem kell megfizetni a pénzügyi biztosítékot, ha az erőmű üzembe helyezése a befizetési határidő letelte előtt megtörténik.

(4) A megfizetett pénzügyi biztosíték a csatlakozási díjba beleszámít és a legkorábban esedékessé váló csatlakozási díj részletben a hálózati engedélyes jóváírja. Ha a megfizetett biztosíték meghaladja a hálózati csatlakozási szerződés szerint elszámolható csatlakozási díjat, úgy a pénzügyi biztosítékot a hálózati engedélyes a csatlakozási pont üzembe helyezését követő 15 napon belül visszatéríti. Az e bekezdés szerinti biztosítékra az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hálózati csatlakozási eljárás keretében megfizetendő biztosíték üzemi és elosztói szabályzatban részletezett szabályai alkalmazandóak.

(5) A biztosíték határidőn belüli megfizetésének elmulasztása esetén az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő a csatlakozás igénybevételére vonatkozó igényét a soron következő Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti kapacitáskiosztási eljárás során tett egyedi igénybejelentés útján tudja érvényesíteni, mely egyedi igénybejelentésre az irányadó villamosenergia-ellátási szabályzat előírásai alkalmazandók, azzal, hogy az igénybejelentő változatlan műszaki tartalom szerinti csatlakozása tényleges időpontjának meghatározása során elsőbbséget élvez a soron következő kapacitáskiosztási eljárásban benyújtott új egyedi igénybejelentésekkel szemben. Az egyedi igénybejelentési eljárásban meghatározott szükséges hálózatfejlesztések alapján a korábban az igénybejelentő számára a csatlakozás tekintetében meghatározott csatlakozási díj a közvetett csatlakozási beruházások változása miatt nem növelhető. * 

(6) Az (5) bekezdés szerinti egyedi igénybejelentés elmulasztása esetén az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő csatlakozásra vonatkozó rendelkezési joga az egyedi igénybejelentés megtételére nyitva álló határidő leteltét követő napon megszűnik. A hálózati engedélyes a nyilatkozattételi határidőt követő 45 napon belül az igénybejelentő által korábban az elosztói vagy üzemi szabályzat alapján teljesített pénzügyi biztosítékot az igénybejelentőnek visszatéríti, és a megfizetett csatlakozási díjat – a hálózati csatlakozási szerződésben meghatározott elszámolási szabályok mellett – az igénybejelentővel elszámolja.

6. § (1) A hálózati engedélyesek a nyilatkozatok alapján – a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti egyedi csatlakozási igénybejelentések hálózati értékelésére vonatkozó üzemi szabályzati feltételek szerint – meghatározzák, hogy a nyilatkozatok szerinti csatlakozások igénybevételéhez közvetett csatlakozási beruházásként milyen hálózatfejlesztések szükségesek. A meghatározott szükséges hálózatfejlesztések tervezett megvalósulása alapján a hálózati engedélyesek meghatározzák a nyilatkozatok szerinti csatlakozások igénybevételének legkorábbi naptári évét, amely a nyilatkozatban a csatlakozás igénybevételére megjelölt naptári évhez képest későbbi – de legfeljebb a 3. § (1) bekezdés b) pontja, valamint (2) és (3) bekezdése szerinti – naptári év lehet a nyilatkozatban szereplő időpontok sorrendjéhez igazodóan.

(1a) *  A hálózati engedélyesek a 3. § (3) bekezdése szerinti igénybejelentők esetén a nyilatkozatban megjelölt időponthoz képest korábbi naptári évet is megjelölhetnek, amely azonban nem lehet korábbi, mint a 2027. naptári év. Az igénybejelentő a csatlakozás igénybevételére megjelölt új időpont elfogadásáról a 11. § (7) bekezdésében meghatározott időpontig tájékoztatja a hálózati engedélyest. Ha az igénybejelentő a 11. § (7) bekezdésében meghatározott időpontig nem tesz nyilatkozatot, akkor a korábban a 3. § (3) bekezdésének megfelelően meghatározott, a csatlakozás igénybevételére megjelölt későbbi időpont irányadó.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő az 1. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti feltételt igazolta, úgy az igénybejelentő által a nyilatkozatban a csatlakozás igénybevételére megjelölt naptári évet a hálózati engedélyes nem módosíthatja.

(3) Az (1) bekezdés szerint meghatározott szükséges hálózatfejlesztések alapján a korábban az igénybejelentő számára meghatározott csatlakozási díj a műszaki tartalom esetleges változása miatt nem növelhető.

(4) A hálózati engedélyes az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentőt tájékoztatja

a) az (1) bekezdés szerinti esetben a csatlakozás igénybevételére az igénybejelentő által a nyilatkozatban megjelölt időpontnak a módosításáról és az igénybejelentőnek felajánlott új csatlakozási időpontról, az új időpont igénybejelentő általi elfogadásának módjáról és a pénzügyi biztosíték mértékéről és a megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, vagy

b) az igénybejelentő nyilatkozatában a csatlakozás igénybevételére megjelölt naptári év visszaigazolásáról és a pénzügyi biztosíték mértékéről és a megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a pénzügyi biztosíték megfizetésével az igénybejelentő elfogadja a hálózati engedélyes tájékoztatójában foglalt csatlakozási időpontra vonatkozó módosítást.

(6) Ha a korábban megfizetett biztosítékra vagy csatlakozási díjra tekintettel az igénybejelentő az 5. § (1) bekezdése alapján nem köteles biztosítékot fizetni és a hálózati engedélyes a (4) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatóban az igénybejelentő által a nyilatkozatban megjelölt naptári évhez képest későbbi naptári évet határoz meg, az igénybejelentő nyilatkozik a felajánlott új csatlakozási időpont elfogadásáról. A hálózati engedélyes erről és az új időpont elfogadására vonatkozó nyilatkozat megtételének részletes szabályairól tájékoztatja az igénybejelentőt.

(7) Ha az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő a (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot a hálózati engedélyes által meghatározott határidőn belül nem teszi meg vagy elutasítja a hálózati engedélyes által meghatározott időpontot, akkor az igénybejelentő csatlakozás igénybevételére vonatkozó igényére e rendelet 5. § (5) bekezdése szerinti szabályok irányadóak.

(8) A hálózati engedélyes az e § szerinti tájékoztatást az igénybejelentőnek az 1. § szerinti nyilatkozatában megjelölt, vagy annak hiányában a 2. § szerinti elektronikus kapcsolattartási címre elektronikus úton teszi meg, úgy, hogy annak megküldése igazolható legyen. A nyilatkozat megtételére és a pénzügyi biztosíték megfizetésére nyitva álló határidő igénybejelentő általi elmulasztása esetén a (4) és (6) bekezdés szerinti tájékoztató szabályszerű megküldését a hálózati engedélyes bizonyítja.

7. § (1) *  Az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hálózati csatlakozási szerződésben és a b) és c) pont esetén megkötésre kerülő hálózati csatlakozási szerződésben (a továbbiakban együtt: hálózati csatlakozási szerződés) a csatlakozás igénybevételére – üzembe helyezésére – nyitva álló határidőnek a hálózati engedélyes 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójában – a 11. § (14) bekezdése szerinti esetben az 1. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatban – megjelölt naptári év utolsó napját követő harmadik hónap harmincadik napja minősül.

(2) *  A csatlakozás igénybevételére vonatkozó legkorábbi időpont a hálózati engedélyes 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójában – a 11. § (14) bekezdése szerinti esetben az 1. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatban – megjelölt naptári év első hónapjának 30. napja, amelyet megelőzően az igénybejelentő a csatlakozást nem jogosult igénybe venni.

(3) A csatlakozás igénybevételére meghatározott határidő elmulasztása esetén – kivéve a hálózati engedélyes által megvalósítandó csatlakozási beruházás tekintetében felmerülő késedelem miatti mulasztást – az igénybejelentő a csatlakozás igénybevételére vonatkozó szándékát a soron következő Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti kapacitáskiosztási eljárás során tett egyedi igénybejelentés útján tudja érvényesíteni, mely egyedi igénybejelentésre az irányadó villamosenergia-ellátási szabályzat előírásai alkalmazandók, azzal, hogy az igénybejelentő változatlan műszaki tartalom szerinti csatlakozása tényleges időpontjának meghatározása során elsőbbséget élvez a soron következő kapacitáskiosztási eljárásban benyújtott új egyedi igénybejelentésekkel szemben. Az egyedi igénybejelentési eljárásban meghatározott szükséges hálózatfejlesztések alapján a korábban az igénybejelentő számára a csatlakozás tekintetében meghatározott csatlakozási díj a közvetett csatlakozási beruházások változása miatt nem növelhető.

(4) A (3) bekezdés szerinti egyedi igénybejelentés elmulasztása esetén az igénybejelentő csatlakozásra vonatkozó rendelkezési joga az egyedi igénybejelentés megtételére nyitva álló határidő leteltét követő napon megszűnik. A hálózati engedélyes a nyilatkozattételi határidőt követő 45 napon belül az igénybejelentő által korábban az elosztói vagy üzemi szabályzat vagy e rendelet alapján teljesített pénzügyi biztosítékot az igénybejelentőnek visszatéríti, és a megfizetett csatlakozási díjat – a hálózati csatlakozási szerződésben meghatározott elszámolási szabályok mellett – az igénybejelentővel elszámolja.

(5) A hálózati engedélyes által megvalósítandó csatlakozási beruházás tekintetében felmerülő késedelem esetén a hálózati engedélyes bizonyítja, hogy mulasztás nem terheli.

(6) A csatlakozás igénybevételére e rendelet alapján meghatározott naptári év sem egyoldalúan, sem a felek közös megegyezésével nem módosítható, a Vet. 60. § (5) bekezdése nem alkalmazható.

(7) Az igénybejelentő 1. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozata esetén – a pénzügyi biztosíték teljesítésével vagy a 6. § (6) bekezdése szerinti elfogadó nyilatkozat megtételével – a nyilatkozatban meghatározott csökkentett betáplálási teljesítmény szerinti csatlakozásra jogosult. Ha a csökkentett betáplálási teljesítmény miatt a hálózati csatlakozási szerződés műszaki tartalmának módosítása szükséges, úgy a felek kizárólag a műszaki tartalom tekintetében módosítják a hálózati csatlakozási szerződést.

8. § (1) *  Az érintett erőműre vonatkozó

a) *  villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó építési engedély és vezetékjogi engedély, a termőföld védelméről szóló törvény szerinti termőföld más célú hasznosítási engedély, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § (1) bekezdése szerint kiadott engedély és a környezetvédelmi engedély hatálya, valamint a villamosenergia-termelői engedélyben megállapított kivitelezési határidő,

b) a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti kötelező átvételi jogosultsághoz kapcsolódó, villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó határidő, valamint a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet alapján az új beruházások ösztönzésére adott kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultsághoz kapcsolódó, kereskedelmi üzem megkezdésére vonatkozó határidő

a csatlakozás igénybevételére meghatározott, 7. § (1) bekezdése szerinti új határidő utolsó napjáig meghosszabbodik, ha annak időbeli hatálya ezt megelőzően megszűnne.

(2) Pályázati eljárás keretében elnyert prémium támogatáshoz kapcsolódó, kereskedelmi üzem megkezdésére vonatkozó határidő (1) bekezdés szerinti meghosszabbodásának feltétele a támogatási jogosultsághoz kapcsolódó teljesítési biztosíték meghosszabbított határidőt követő 4 hónapig tartó érvényességének igazolása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

9. § *  (1) A Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztató közzétételét követően indult, a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti egyedi eljárásban benyújtott csatlakozási igénybejelentésre vonatkozó, az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott műszaki gazdasági tájékoztató és megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívás kiadása során a hálózati engedélyes a villamosenergia-rendszer üzembiztonsága, így különösen a villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlyának és a kiegyenlítő szabályozási kapacitásoknak a biztosíthatósága szempontja alapján a Vet. 35. § (3) bekezdésétől eltérően, a csatlakozás lehetséges tényleges időpontját úgy határozza meg, hogy * 

a) legkorábban az időjárásfüggőnek nem minősülő, aFRR kiegyenlítő szabályozási képességre akkreditálható, aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas berendezés csatlakozhat – kivéve a c) és d) pont szerinti igényeket –,

b) az a) pont hatálya alá tartozó berendezést követően az a) pont hatálya alá nem tartozó berendezés csatlakozhat – kivéve a c) és d) pont szerinti igényeket –, amelyek között előbb az alacsonyabb feszültségszintet érintő, azonos feszültség szinten belül pedig az alacsonyabb becsült közvetlen csatlakozási beruházási költségű berendezés csatlakozhat,

c) az a) és b) pont hatálya alá tartozó berendezést követően a nagyfeszültségű elosztó hálózaton új kapcsolóállomás létesítésével csatlakoztatható berendezés csatlakozhat,

d) az a)–c) pont hatálya alá tartozó berendezést követően az átviteli hálózaton új kapcsolóállomás létesítésével csatlakoztatható berendezés csatlakozhat.

(2) A hálózati engedélyes az (1) bekezdés szerinti esetben a csatlakozás igénybevételére vonatkozóan a Vet. 58. § (5) bekezdésében meghatározottakhoz képest későbbi időpontot határozhat meg.

10. § (1) Az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő és a 9. § szerinti eljárás igénybejelentője kiegészítő pénzügyi biztosítékot fizet vagy bankgarancia formájában biztosítja. A kiegészítő pénzügyi biztosíték mértéke az igényelt csatlakozási kapacitásnak és az 1. mellékletben meghatározott fajlagos benchmark beruházási értéknek a szorzata alapján számolt benchmark beruházási összeg 5%-a. * 

(2) *  Az igénybejelentő az (1) bekezdés szerinti pénzügyi biztosítékot úgy fizeti meg, hogy ha a hálózati engedélyes által az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő számára a 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójában – a 11. § (14) bekezdése szerinti esetben az 1. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatban – vagy a 9. § szerinti igénybejelentő számára kiadott műszaki-gazdasági tájékoztatóban a csatlakozás tényleges időpontjára meghatározott év a

a) 2023. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 5%-át 2023-ban,

b) 2024. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 4%-át 2023-ban és további 1%-át 2024-ben,

c) 2025. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 3%-át 2023-ban, további 1%-át 2024-ben és további 1%-át 2025-ben,

d) 2026. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 2%-át 2023-ban, további 1%-át 2024-ben, további 1%-át 2025-ben és további 1%-át 2026-ban,

e) 2027. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 1%-át 2023-ban, további 1%-át 2024-ben, további 1%-át 2025-ben, további 1%-át 2026-ban és további 1%-át 2027-ben

fizeti meg.

(3) Ha a csatlakozás tényleges időpontja 2028. naptári év vagy azt követő, az igénybejelentő a kiegészítő pénzügyi biztosítékot úgy fizeti meg, hogy a csatlakozás tényleges időpontjával érintett naptári évben és az azt megelőző négy évben évente fizeti meg a benchmark beruházási összeg 1%-át.

(4) Az igénybejelentő a kereskedelmi üzem megkezdésének igazolása előtt az erőműegységre vonatkozó építési engedély meglétének hálózati engedélyes számára történő igazolása esetén a kiegészítő pénzügyi biztosíték 50%-át a hálózati engedélyes az igazolást követő 45 napon belül visszafizeti az igénybejelentő számára vagy a már igazolt bankgarancia 50%-át felszabadítja.

(5) Az igénybejelentő a (4) bekezdés szerinti bankgaranciát a hálózati engedélyes által történő felszabadításig rendelkezésre tartja.

(6) *  A kiegészítő pénzügyi biztosítékra az 5. § (3)–(6) bekezdése megfelelően alkalmazandó, azzal, hogy a bankgarancia formájában biztosított kiegészítő pénzügyi biztosítékot a hálózati engedélyes az igénybejelentőnek a csatlakozási igénybejelentéssel vagy a csatlakozási szerződéssel összefüggő lejárt esedékességű fizetési kötelezettségének nem teljesítése esetén lehívja, vagy a bankgaranciaként biztosított kiegészítő pénzügyi biztosítékot a hálózati engedélyes a hálózati csatlakozási szerződés szerinti csatlakozási díj maradéktalan teljesítése esetén a hálózati csatlakozási szerződés szerinti névleges teljesítőképességnek megfelelő erőmű és csatlakozási pont üzembe helyezését követő 15 napon belül felszabadítja.

(7) *  A kiegészítő pénzügyi biztosítékból megfizetettnek minősül

a) a hálózati csatlakozási szerződés alapján már megfizetett csatlakozási díj 5. § szerinti pénzügyi biztosítékba be nem számított összege vagy a 9. § szerinti eljárás esetén a csatlakozási díjnak bármely ezen eljárásban teljesített, biztosítékkal fedezett részén felül megfizetett összege és

b) a Vet. 27. § (5) bekezdése alapján az igénybejelentő által saját beruházásban már megvalósított és a Vet. 27. § (7) bekezdése szerint a hálózati engedélyes által az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentum szerinti csatlakozáshoz átvett hálózati csatlakozási beruházások értéke, amelyet a térítésmentes átadásra vonatkozó, mindkét fél által aláírt megállapodásban szereplő tényösszeg, ennek hiányában a hálózati engedélyes által, az átvételt megelőző 24 hónapon belül azonos műszaki tartalmú csatlakozási beruházásra kiadott műszaki gazdasági tájékoztatókban meghatározott legmagasabb csatlakozási díj érték 5. § szerinti pénzügyi biztosítékba be nem számított összegével kell figyelembe venni.

11. § (1) Az 1. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot az igénybejelentő 2023. január 15. napjáig teszi meg.

(2) A hálózati engedélyes a 2. § szerinti tájékoztatást legkésőbb e rendelet hatálybalépésének napját követő második munkanapon teszi meg.

(3) Az igénybejelentő a 4. § (2) bekezdése vagy az 5. § (5) bekezdése szerinti egyedi igénybejelentést 2023. június 13. napjáig teszi meg.

(4) A hálózati engedélyes a 6. § (4) és (6) bekezdése szerinti tájékoztatást legkésőbb 2023. február 6. napjáig teszi meg.

(5) Az 1. § szerinti igénybejelentő az 5. § szerinti pénzügyi biztosíték 20%-ának megfelelő összeget legkésőbb 2023. február 13. napjáig, a fennmaradó részt 2023. április 23. napjáig fizeti meg.

(6) *  Az 1. § és 9. § szerinti igénybejelentő a 10. § szerinti kiegészítő pénzügyi biztosítékot minden év április 23. napjáig fizeti meg vagy teljesíti bankgarancia formájában. Ha a 9. § szerinti igénybejelentő számára a hálózati engedélyes 2023. április 23. napját követően a csatlakozás igénybevételére a 2028. évnél korábbi naptári évet állapít meg úgy, hogy a 10. § (2) bekezdése szerint a 2023. évben esedékes kiegészítő biztosíték fizetési kötelezettsége ez alapján keletkezik, úgy az igénybejelentő a 2023. évben esedékes kiegészítő pénzügyi biztosítékot a csatlakozás új időpontjának megállapítását követő 60 napon belül teljesíti.

(7) Az 1. § szerinti igénybejelentő a 6. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát legkésőbb 2023. február 13. napjáig teszi meg.

(8) A hálózati engedélyes e rendelet hatálybalépését követő harmadik napon a honlapján bankgarancia nyilatkozat mintát tesz közzé.

(9) Az e rendelet 9. és 10. §-a szerinti rendelkezéseket a már folyamatban lévő Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti eljárásban is alkalmazni kell.

(10) *  A hálózati engedélyesek a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztatót – a Vet. 35. § (8) bekezdésétől eltérően – másodszorra 2023. november 30. napjáig teszik közzé.

(11) *  A Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, először 2022. május 2-án közzétett, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztató közzétételét követően indult, a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti egyedi eljárásban benyújtott csatlakozási igénybejelentésre vonatkozó, az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott első műszaki gazdasági tájékoztató és megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívás kiadásának határideje – az üzemi és elosztói szabályzattól eltérően –

a) a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti körbe tartozó igénybejelentés és a középfeszültségű csatlakozási kapacitásra vonatkozó igénybejelentés esetén 2023. május 10. napja vagy

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben 2023. június 30. napja.

(12) *  A hálózati engedélyes a 4. § (2) bekezdése szerinti, az 5. § (5) bekezdése szerinti és a 7. § (3) bekezdése szerinti kapacitáskiosztási eljárás során tett egyedi igénybejelentés esetén alkalmazandó ellátási szabályzati szabályokat 2023. április 8. napjáig benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal számára jóváhagyás céljából.

(13) *  A hálózati engedélyes a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 31/2023. (II. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód.R.) hatálybalépése előtt kiadott tájékoztatást a Mód.R. által módosított 5. és 6. §-ban, valamint az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően a Mód.R. hatálybalépését követő napig módosítja.

(14) *  A hálózati engedélyes 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójában megjelölt naptári év helyett a csatlakozás lehetséges legkorábbi időpontja az igénybejelentő 1. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatában megjelölt naptári év, ha

a) a beruházás tekintetében az 1. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti feltétel az ott meghatározottak szerint teljesült, vagy a beruházás tekintetében a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (2) bekezdése szerint a Kormány előzetes állásfoglalásától függő támogatási kérelem tekintetében az irányító hatóság a 65. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti döntést hozott, és a támogatási feltétel szerint a csatlakozás igénybevételének határideje nem későbbi, mint 2024. január 30.,

b) az igénybejelentő részére a hálózati engedélyes a 6. § (4) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatóban a csatlakozás igénybevételére az igénybejelentő által a nyilatkozatban megjelölt időponttól eltérő új csatlakozási időpontot ajánlott fel, és

c) az igénybejelentő a hálózati engedélyes felé az 1. § (5) bekezdésének megfelelően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 94/2023. (III. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított öt munkanapon belül igazolja az a) pont szerinti feltétel fennállását, és ezzel egy időben nyilatkozik arról, hogy a csatlakozásnak a hálózati engedélyes 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójában megjelölt naptári évnél korábbi tényleges igénybevétele érdekében vállalja, hogy

ca) a hálózati engedélyes 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójában megjelölt naptári évet követő év 30. napjáig a csatlakozási kapacitáson keresztüli hálózati hozzáférését a hálózati engedélyes a Vet. 36. §-ában meghatározott esetben az eset fennállásának idejére a szükséges mértékben kompenzáció fizetése nélkül korlátozhatja, és

cb) közvetlenül vagy aggregátoron keresztül aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására vonatkozó akkreditációt szerez, azzal, hogy az akkreditációs teszt sikeres megszerzéséig a csatlakozási ponton betáplálási kapacitás kizárólag az akkreditációs teszt elvégzéséhez szükséges terjedelemben vehető igénybe, azzal, hogy ha az igénybejelentő érdekkörében felmerülő okból az akkreditációt nem teljesíti, akkor az üzembe helyezést követő 15. naptól a hálózati engedélyes a hálózati hozzáférést teljes mértékben, kompenzáció fizetése nélkül korlátozza az akkreditációs eljárás sikeres lefolytatásáig.

(15) *  A (14) bekezdés szerinti igénybejelentő az 1. § (4) bekezdés b) pontja szerinti feltétel teljesülését az 1. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti nyilatkozattal nem igazolhatja.

(16) *  A (14) bekezdés szerinti igénybejelentő az 5. § szerinti pénzügyi biztosíték 20%-ának megfelelő összeget – az (5) bekezdéstől eltérően – legkésőbb 2023. április 23. napjáig fizeti meg.

(17) *  Az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozattételtől függetlenül, e rendelet egyéb rendelkezéseinek alkalmazása nélkül jogosult a csatlakozás igénybevételére az államháztartási rendszerbe tartozó igénybejelentő, amennyiben az 1. § (4) bekezdés a) pontja szerinti körülmény fennállását a hálózati engedélyes felé az 1. § (5) bekezdésének megfelelően 2023. április 15. napjáig igazolja.

(18) *  Ha a hálózati engedélyes 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójában – a 11. § (14) bekezdése szerinti esetben az 1. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatban – megjelölt naptári év 2023, akkor az igénybejelentő az érintett hálózati engedélyeshez intézett egyoldalú nyilatkozatával a csatlakozás igénybevételére vonatkozó, 7. § (1) bekezdése szerinti határidő egy évvel történő meghosszabbítását kérheti. A határidő meghosszabbítására irányuló kérelmet a hálózati engedélyes befogadja, ha

a) az igénybejelentő a kérelmet legkésőbb 2024. február 5. napjáig igazolható módon megküldi a hálózati engedélyes számára, és

b) az igénybejelentő rendelkezik elektronikus építési naplóval, amely szerint a munkaterület átadása már megtörtént.

(19) *  A határidő (18) bekezdés szerinti meghosszabbítása esetén a hálózati engedélyes az 5. § (1) bekezdése és a 10. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi biztosítéknak a hálózati csatlakozási szerződés szerint elszámolható csatlakozási díjat meghaladó részét az 5. § (4) bekezdésétől és a 10. § (6) bekezdésétől eltérően nem téríti vissza, illetve a bankgarancia formájában nyújtott pénzügyi biztosítéknak a hálózati csatlakozási szerződés szerint elszámolható csatlakozási díjat meghaladó részét lehívja. Erre figyelemmel a határidő (18) bekezdés szerinti meghosszabbítása esetén a 10. § (4) bekezdése nem alkalmazható.

(20) *  A (18) bekezdés szerint meghosszabbított határidő elmulasztása esetén

a) az igénybejelentő csatlakozásra vonatkozó rendelkezési joga a csatlakozásra nyitva álló határidő leteltét követő napon megszűnik, és

b) az igénybejelentő elveszíti az általa korábban az elosztói vagy üzemi szabályzat vagy az e rendelet alapján teljesített pénzügyi biztosítékot.

(21) *  A (20) bekezdés szerinti esetben a hálózati engedélyes a csatlakozásra nyitva álló határidőt követő 45 napon belül a megfizetett csatlakozási díjat – a hálózati csatlakozási szerződésben meghatározott elszámolási szabályok mellett – az igénybejelentővel elszámolja.

12. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelethez * 

Fajlagos benchmark beruházási értékek

A B
1. Technológia Fajlagos benchmark beruházási érték a biztosítékok mértékének megállapításához
(M Ft/MWe)
2. Biogáz (biogáz üzemmel) 1025
3. Hulladéklerakóból származó gáz 525
4. Napelem 325
5. Energia-tároló vagy földgáz üzemű gázmotoros erőmű 375
6. Szilárd biomassza (vegyes tüzelés nélküli) 1025
7. Szilárd biomassza (vegyes tüzeléssel) 1025
8. Geotermikus erőmű 1425
9. Vízerőmű 1025
10. Szélerőmű 406

A fajlagos benchmark beruházási érték az itt fel nem sorolt technológiák esetén 1025 M Ft/MWe. A MWe értékek a névleges villamos teljesítőképességet jelölik, amit inverteres erőművek esetén az inverterek váltóáram (AC) oldali névleges aktív (wattos) teljesítőképessége alapján kell meghatározni.