A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

527/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

a szabályozási többletkapacitásra és a saját célra termelő egységekre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.), és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vet. vhr.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Vet. 27. § (2) bekezdés b) pontjától és a Vet. vhr. 9/D. § (3) bekezdés a) pontjától eltérően a hálózati engedélyes számára 2022. május 2. napját követően benyújtott időjárásfüggő termelő egység hálózati csatlakoztatására irányuló igénybejelentés esetén kiadott műszaki gazdasági tájékoztatóban a villamosenergia-rendszer teljesítmény- egyensúlyának fenntartását és a kiegyenlítő szabályozási kapacitást biztosító műszaki feltételként időjárásfüggőnek nem minősülő, aFRR kiegyenlítő szabályozási képességre akkreditálható, aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas, újonnan létesített berendezés telepítését és akkreditációját, vagy bármilyen időjárásfüggőnek nem minősülő már korábban telepített berendezés akkreditációját előírni nem lehet.

(2) E rendelet alkalmazásában aFRR kiegyenlítő szabályozási képesség és aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtás és aFRR akkreditáció alatt az átviteli rendszerirányító üzletszabályzatában, az üzemi szabályzatban és a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzatban meghatározott aFRR szolgáltatást és akkreditációs eljárást kell érteni.

3. § (1) A Vet. 35. § (3) bekezdéstől eltérően a létrejövő új időjárásfüggő erőmű vagy meglévő erőmű új, a meglévő csatlakozási teljesítmény felett többletteljesítményt igénylő erőműegységének igénybejelentője a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) rendeletében megállapított csatlakozási díjkedvezményre akkor jogosult, ha vállalja időjárásfüggőnek nem minősülő, aFRR kiegyenlítő szabályozási képességre akkreditálható, aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas, újonnan létesített, berendezés (a továbbiakban: új szabályozási berendezés) telepítését és akkreditációját. A csatlakozási díjkedvezmény mértéke az új szabályozási berendezés beépített teljesítményének az időjárásfüggő erőműegység névleges teljesítőképességéhez viszonyított aránya alapján meghatározott értéke, de legfeljebb a csatlakozási díj 50%-a. Az új szabályozási berendezés akkreditációjának sikeres megszerzéséig a fentiekben megjelölt erőmű nem helyezhető üzembe és nem csatlakoztatható, továbbá a csatlakozási ponton a betáplálási kapacitás kizárólag az új szabályozási berendezés akkreditációjának megszerzéséhez szükséges terjedelemben vehető igénybe.

(2) Amennyiben az üzembe helyezést követőn az új szabályozási berendezés akkreditációja bármely okból megszűnik a hálózati engedélyes észszerű határidő meghatározásával felhívja az (1) bekezdés szerinti igénybejelentőt az új szabályozási berendezés akkreditációjának helyreállítására. Ha az igénybejelentő az új szabályozási berendezés akkreditációját a megjelölt határidőben nem állítja helyre úgy az igénybejelentő az igénybe vett csatlakozási díjkedvezményt a hálózati engedélyes részére a határidő lejártát követő 45 napon belül megfizeti.

4. § (1) E § alkalmazásában saját célra termelő egység olyan felhasználói berendezést jelent, amely villamos energiát termelő berendezéssel is rendelkezik, melynek csatlakozási teljesítménye valamely csatlakozási pontján meghaladja az 50 kVA-t és a termelő berendezése által termelt villamos energiát a felhasználói berendezésen felhasználja, illetve a fel nem használt villamos energiát a közcélú hálózatba betáplálhatja, ha hálózathasználói szerződése ezt a lehetőséget biztosítja.

(2) A hálózatra csatlakozó közcélú hálózati betáplálási lehetőséggel létesített saját célra termelő egység csak a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti eljárásban szerezhet hálózati csatlakozási jogot. A hálózatra csatlakozó közcélú hálózati betáplálási lehetőség nélkül létesített saját célra termelő egység a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti eljáráson kívül szerezhet csatlakozási jogot.

5. § A 2. és 3. §-ban foglaltakat az e rendelet hatálybalépésekor már benyújtott igénybejelentések esetén is alkalmazni kell.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.