A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

562/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások részletszabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvényt (a továbbiakban: Btv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.), valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Btv. 3. §-át és 6. § (2) bekezdését az R. 4. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárással összefüggésben benyújtott támogatás iránti kérelem vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló a támogatás iránti kérelmeket összevont - egyösszegű - kérelemként (a továbbiakban: összevont támogatás iránti kérelem), elektronikus úton az e célra rendszeresített informatikai rendszer mellőzésével is benyújthatja az állami foglalkoztatási szervhez

(2) Az összevont támogatás iránti kérelemben a kérelemmel érintett munkavállalók adatait nem kell feltüntetni.

3. § (1) A Btv. 5. §-át az összevont támogatás iránti kérelem intézése során azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az összevont támogatás iránti kérelemben megjelölt egyösszegű munkabértartozást az állami foglalkoztatási szerv a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül a kérelemben megjelölt és e célra elkülönített bankszámlára átutalja.

(2) Az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló az (1) bekezdés szerint átutalt összevont támogatás alapján a munkavállalókat megillető munkabérek - munkavállalókat terhelő közterhekkel csökkentett - összegének a munkavállalók részére történő megfizetését az összevont támogatásnak az elkülönített bankszámlán történő jóváírását követő öt munkanapon belül teljesíti.

(3) Az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló a munkavállalók részére teljesített kifizetésekkel egyidejűleg intézkedik a munkavállalókat terhelő közterheknek az állami adó- és vámhatóság részére történő megfizetéséről a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet nevében és a gazdálkodó szervezet adószámának feltüntetésével, valamint a munkabért - határozat vagy jogszabály alapján - terhelő levonásoknak a levonások jogosultjai részére történő kifizetéséről.

(4) Az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló a (2) és (3) bekezdésben foglalt kifizetések teljesítését követő 45 napon belül köteles az állami foglalkoztatási szerv felé elektronikus úton munkavállalónkénti részletezettséggel elszámolást benyújtani, ezzel egyidejűleg az összevont támogatási kérelem alapján igényelt összeg fel nem használt részét az állami foglalkoztatási szerv részére visszafizetni.

4. § Az Mt. 53. § (1) és (2) bekezdését az R. 4. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásban azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató a felszámolási eljárás befejezéséig jogosult a munkavállalót más munkáltatónál foglalkoztatni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bérgarancia eljárásokban és felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.