A jogszabály mai napon ( 2023.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

575/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az útdíj-rendszerrel összefüggő egyes jogszabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt (a továbbiakban: Kkt.), továbbá az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § * 

3. § * 

4. § (1) * 

(2) A Kkt. 21. § (1) bekezdés h) pontja szerinti közigazgatási hatósági eljárásban a gépjármű üzembentartójának a Kkt. 21/B. § (3) bekezdés alapján megküldendő formanyomtatványként az 1. melléklet szerinti tájékoztató levelet és a 2. melléklet szerinti válasznyomtatványt kell alkalmazni.

5. § (1) A Korm. rendelet 10. § (2) bekezdését a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A magyarországi székhellyel rendelkező EETS szolgáltatót a nyilvántartásba vétel iránti kérelemének hiánytalan benyújtását követő 180 napon belül a felügyeleti szerv nyilvántartásba veszi, ha a következő feltételeknek eleget tesz:

a) az útdíjszedővel kötött hatályos szerződéssel,

b) legalább kétévente auditált, átfogó kockázatkezelési tervvel, valamint

c) üzleti jó hírnévvel

rendelkezik.

6. § (1) A Korm. rendelet 18. alcímét a (2)–(6) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) Ha az útdíjszedő a rendelkezésére álló adatok alapján okkal feltételezi, hogy egy vizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező átjárhatósági rendszerelem a rendeltetésszerű használat során nem felel meg a megfelelőségi és használati alkalmassági követelményeknek, erről haladéktalanul tájékoztatja a tanúsító szervet.

(3) A tanúsító szerv az átjárhatósági rendszerelem sikertelen működése esetén indokolással ellátott jelentést készít, amelyet megküld a felügyeleti szervnek. A jelentés indokolásában ki kell térni arra, hogy a hibás működés

a) a műszaki előírások helytelen alkalmazásának vagy

b) a műszaki előírások elégtelenségének

következménye-e.

(4) A felügyeleti szerv a vizsgálati jelentés alapján az átjárhatósági rendszerelem használatát korlátozza vagy megtiltja, és – indokolással ellátott – döntéséről – a tanúsító szerv jelentésének egyidejű megküldésével – értesíti az útdíjszedőt, az Európai Bizottságot, valamint az átjárhatósági rendszerelem gyártóját, vagy annak képviselőjét. A felügyeleti szerv döntésében tájékoztatást kell adni a döntéssel szemben rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről, valamint azok határidejéről is.

(5) Amennyiben a tanúsító szerv megállapítja, hogy egy CE-jelöléssel ellátott átjárhatósági rendszerelem nem felel meg az átjárhatósági követelményeknek, erről indokolással ellátott jelentést készít, amelyet megküld a felügyeleti szervnek.

(6) A felügyeleti szerv a jelentés alapján kötelezi az átjárhatósági rendszerelem gyártóját vagy annak képviselőjét, hogy állítsa helyre az átjárhatósági rendszerelem műszaki előírásoknak való megfelelőségét vagy a megállapított feltételek szerinti használatra való alkalmasságát, és erről a döntéséről értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520 az európai parlamenti és a tanácsi irányelv 2., 4., 16., 17., 21., 24., valamint 27. cikkének és II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 575/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Címzett neve: ............................................................................................................

Lakcíme: ....................................................................................................................

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL
Magyarországon elkövetett útdíjfizetés elmulasztásáról

A(z) .............................................................................................................................

címe: ..........................................................................................................................., mint az ügyben eljáró szerv 20.......... év ............................................................ hó .................... napján megállapította, hogy a(z) .................................. rendszámú, .................................................... típusú járművel .............................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... időpontban ................................................................................................................... helyen az útdíjfizetési kötelezettségének nem tett eleget.

Ezzel a(z) .................................................................................................................................... ................................................................................................... jogszabály szabályait megsértve ....................................................................................................................................................................................................................................................... közlekedési jogsértést követték el.

A gépjárművel 20... év ......................... hó .................. napján .................... órakor ............... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... (esemény leírása).

Ezzel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény ................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................ vonatkozó szabályok megszegését követte el.

A jogsértés elkövetését alátámasztó bizonyíték leírása vagy a bizonyíték megjelölése:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Amennyiben alkalmazásra került, a jogsértés elkövetésének dokumentálásához használt eszköz megjelölése:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Az eszköz azonosítószáma: ....................................................................................................

A legutóbbi hitelesítés lejártának időpontja: .........................................................................

A fent említett jármű üzembentartójaként ........................................................................... ................................. (név) szerepel a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatállományában.

E cselekmény elkövetése miatt .................................................. forint bírságot kell kiszabni.

Tájékoztatom, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján a bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti bírságot kell kiszabni. E körben a Korm. rendelet – a szabályszegés tényének megállapítása esetén – kötelezően állapítja meg a bírság mértékét, mérlegelési lehetőséget az eljáró hatóság számára nem biztosít, így a kiszabott bírság méltányosságból történő módosításának, visszavonásának nincs helye.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a szabályszegést elkövető kiléte a közigazgatási hatósági eljárásban ismertté válik, a jármű vezetőjével szemben a Kkt. 21. § (2a) bekezdése alapján a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet mellékleteiben meghatározott bírságot kell kiszabni.

A döntés ellen, az abban foglaltak szerint fellebbezést lehet benyújtani, amely illetékköteles.

Tájékoztatom, hogy a bírságot a megküldött határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül az abban megjelölt bankszámlára kell megfizetni.

Ha a kiszabott bírságot a teljesítési határidőig nem fizeti meg, az összeg behajtására a magyar jog lesz irányadó. Tájékoztatom, hogy a Kkt. 21. §-a szerinti bírságolással kapcsolatos eljárásban a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül bizonyítási indítványt terjeszthet elő, valamint élhet a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott kimentés lehetőségével, a kitöltött válasznyomtatvány visszaküldésével, amely nem minősül fellebbezésnek.

A Kkt. 21/A. §-ában foglaltak szerint mentesülhet a bírság megfizetése alól, ha a gépjármű a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását, vagy a gépjárművet a szabályszegést megelőzően más természetes, vagy nem természetes személy használatába adta és ezt a használatba vevő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával, vagy azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt, menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja.

A mellékelten megküldött válasznyomtatvány kiállításával a teljes bizonyító erejű magánokiratnak vagy a fuvarlevélnek, menetlevélnek a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott adatokat – a gépjármű hatósági jelzését, a természetes személy üzembentartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy üzembentartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét, valamint azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette – kell tartalmaznia.

Az ügyfél nevében eljárhat a törvényes képviselője, valamint az általa meghatalmazott személy is. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Írásbeli meghatalmazás esetében a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását, vagy annak hitelesített másolatát az első kapcsolatfelvétel alkalmával az iratokhoz csatolni.

Az üzemben tartó bírság megfizetése alóli mentesülését lehetővé tevő nyilatkozat, valamint a képviselője részére adott meghatalmazása kapcsán előterjeszthető magánokirat – az ellenkező bizonyításáig – akkor szolgál teljes bizonyítékul arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, avagy magára kötelezőnek ismerte el, ha a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; vagy két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el. Az okiraton a tanúk lakhelyét (címét) is fel kell tüntetni, vagy a kiállító aláírása, vagy kézjegyét az okiraton bíróság, vagy közjegyző hitelesítette, vagy a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták, vagy ügyvédi (jogtanácsosi) okirat igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el.

E tájékoztató levél a Kkt. 21/B. § (3) bekezdése alapján a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti állam hivatalos nyelvén készült.

Tekintettel azonban arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerint az eljárás nyelve a magyar, a határozat, illetve minden további irat magyar nyelven készül.

Fellebbezés esetén az Ákr. 21. § (2) bekezdése szerint a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél a fordítási és tolmácsolási költség előlegezése és viselése mellett kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét. Az anyanyelv használatával kapcsolatos költség eljárási költségnek minősül. Felhívom figyelmét arra, hogy kötelezettség megállapítása esetén a hatóság kötelezi az ügyfelet a megelőlegezett eljárási költség megtérítésére.

Az ügyben folytatott levelezés során az ügyfél használhatja anyanyelvét, azonban az iratok esetleges fordítása miatt felmerült költségek megfizetésére kötelezhető.

A fent hivatkozott jogszabályok teljes szövege a Nemzeti Jogszabálytárban a www.njt.hu honlapon magyar nyelven elérhető.

Az adatkezelésekre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót a Rendőrség honlapján http://www.police.hu/ adatvedelmi-tajekoztatok/hu!a-rendorsegrol!adatvedelem!kozlekedesrendeszeti-szakterulet!kozlekedesrendeszeti-szakterulethez–3 tekintheti meg.

2. melléklet az 575/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Válasznyomtatvány

[kérem nyomtatott nagybetűkkel kitölteni]

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(eljáró hatóság neve, címe)

Ügyszám:

Határozat azonosító:

Alulírott ..................................................................................................................................................................................................................... [név, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: szervezet) megnevezése],

.................................................................................................................................................. (születési hely, idő vagy a szervezet cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma) .......................................................................................... (lakcím, vagy székhely címe) szám alatti lakos vagy a szervezet képviselője kérem, hogy a fenti számon folyamatban lévő közigazgatási eljárást megszüntetni szíveskedjék.

Indokom: ............................................................................... (dátum) Magyarországon, a(z) ................................................................................................................................... (helyszínen) a gépjárművet ........................................................................................................................... ................................................ (név, szervezet megnevezése lakcím, székhely címe) használta,

A gépjármű használata során menetlevél/fuvarlevél vezetésére került sor, amelynek másolatát csatolom. * 

vagy

Közlöm, hogy a gépjárművet nem én vagy a szervezet használta(m), mert az jogellenesen kikerült a birtokomból vagy a szervezet birtokából, melyről a(z) ....................................................................................................................................... hatóságnál .................................. év ............................................................. hó ................ napon az eljárást kezdeményeztem. * 

Kelt, ........................................., 20........... év ................................ hó .............. napján.

.........................................................
(aláírás, cégszerű aláírás)

Gépjárművet használó nyilatkozata

Alulírott ...................................................................................................................................... [név, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: szervezet) megnevezése],

...................................................................................................................................................

(születési hely, idő vagy a szervezet cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(lakcím, vagy székhely címe) szám alatti lakos, szervezet képviselője nyilatkozom,

hogy a tájékoztató levélben szereplő időpontban a(z) ...................... rendszámú gépjárművet én vagy a szervezet használta(m).

Nyilatkozom, hogy a gépjárművet ........... év .................................... hó ........... napjától ........... év ................................. hó ........... napjáig vettem vagy szervezet vette át használatra.

Kelt, ....................................., 20........... év ................................... hó ........... napján.

.........................................................
(aláírás, cégszerű aláírás)

Előttük, mint tanúk előtt:

......................................................... .........................................................
1. tanú aláírása 2. tanú aláírása
(lakcíme, személyazonosító igazolvány száma) (lakcíme, személyazonosító igazolvány száma)