Hatály: közlönyállapot (2022.XII.30.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

635/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendeletnek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2022. évi LX. törvénnyel összefüggő módosításáról

A Kormány a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyer.) 47. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha az eljárási cselekmény során tolmácsot kell igénybe venni, a jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat is:)

„a) a tolmács nevét és elérhetőségét, ideértve a telefonos elérhetőségét, az elektronikus levelezési címét, illetve más elektronikus elérhetőségét, továbbá igazolványszámát, ez utóbbi hiányában az azonosításához szükséges további személyes adatait,”

2. § A Nyer. 91. § (2b) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gazdálkodó szervezettel szemben a zár alá vétel elrendelésére irányuló előterjesztés tartalmazza az alábbiakat is:)

„a) a gazdálkodó szervezet képviselőjének a neve, lakcíme vagy kézbesítési címe, továbbá telefonos elérhetősége, elektronikus levelezési címe, illetve más elektronikus elérhetősége, valamint”

3. § A Nyer. 162. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha az őrizet elrendelésére elfogatóparancs alapján került sor, és az elfogott személy jelenlétének telekommunikációs eszköz útján történő biztosítása indokolt vagy célszerű, haladéktalanul tisztázni kell, hogy a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy hozzájárul-e ahhoz, hogy az elfogatóparancsot kibocsátó vagy az abban megjelölt más bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság előtt telekommunikációs eszköz útján biztosítsák a jelenlétét.

(4) A terheltnek vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személynek a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatáról feljegyzést kell készíteni, vagy a nyilatkozatát az őrizet elrendelésével kapcsolatos jogorvoslati nyilatkozatát tartalmazó ügyiratba kell foglalni, és a feljegyzést vagy az ügyiratot haladéktalanul meg kell küldeni az elfogatóparancsot kibocsátó vagy az abban megjelölt más bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság részére.”

4. § A Nyer.

a) 5. § (2) bekezdésében az „elektronikus elérhetősége” szövegrész helyébe a „telefonos elérhetősége, elektronikus levelezési címe, illetve más elektronikus elérhetősége” szöveg,

b) 138. § (5) bekezdésében a „nevéről és elérhetőségéről” szövegrész helyébe a „nevéről, ügyvédi irodájának vagy székhelyének a címéről, telefonos elérhetőségéről, valamint elektronikus levelezési címéről” szöveg,

c) 147. § (3) bekezdés b) pontjában az „elérhetőségét” szövegrész helyébe az „elérhetőségét, ideértve a telefonos elérhetőségét, az elektronikus levelezési címét, illetve más elektronikus elérhetőségét is” szöveg,

d) 162. § (2) bekezdés d) pontjában az „elérhetőségének” szövegrész helyébe az „ügyvédi irodája vagy székhelye címének és a telefonos elérhetőségének” szöveg,

e) 172. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „telefonos vagy egyéb elérhetőségéről” szövegrész helyébe a „telefonos elérhetőségéről, elektronikus levelezési címéről vagy egyéb elektronikus elérhetőségéről” szöveg,

f) 172. § (2) bekezdés c) pontjában az „elérhetőségéről,” szövegrész helyébe az „elérhetőségéről, ideértve a telefonos elérhetőségét, elektronikus levelezési címét vagy más elektronikus elérhetőségét is,” szöveg,

g) 176. § (1) bekezdésében a „nevét és elérhetőségét” szövegrész helyébe a „nevét, lakcímét vagy kézbesítési címét, továbbá telefonos elérhetőségét, elektronikus levelezési címét, illetve más elektronikus elérhetőségét” szöveg,

h) 192. § (2) bekezdés c) pontjában az „elérhetőségét” szövegrész helyébe az „elérhetőségét, ideértve a telefonos elérhetőségét” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a Nyer. 91. § (2c) bekezdése.

6. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.