A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3002/2022. NAV útmutató

az orosz-ukrán konfliktus miatt elrendelt újabb uniós szankciókról, különös tekintettel a nyersolaj, illetve a kőolajtermékek behozatalára * 

Az orosz-ukrán konfliktus miatt az Európai Unió Tanácsa 2022. június 4-ei hatállyal elfogadta a hatodik szankciós csomagot Oroszországgal szemben. A vámhatósági feladatellátást az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet (a továbbiakban: 833/2014/EU rendelet) módosításáról szóló 2022/879/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2022/879/EU rendelet) tartalmazza. A 2022/879/EU rendelet vámhatósági ellenőrzéseket is érintő rendelkezései a következők.

1. Az Oroszországgal szemben elrendelt újabb behozatali szankciók

1. A 2022/879/EU rendelet 1. cikk 7. pontja alapján a 833/2014/EU rendelet új 3m. cikkel egészült ki. Eszerint 2022. június 4-től tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni az Európai Unió területére Oroszországból származó vagy onnan exportált nyersolajat vagy kőolajterméket. A tilalom alá tartozó nyersolaj és kőolajtermékek a 833/2014/EU rendelet újonnan (a 2022/879/EU rendelet VIII. mellékletével) létrehozott XXV. mellékletében szerepelnek vámtarifaszám szerint (2709 00 és 2710).

2. A behozatali tilalom alóli mentesítésekre vonatkozó alapvető rendelkezések az új 3m. cikk (3) bekezdés a)-d) pontjaiban szerepelnek az alábbiak szerint:

a) a tilalom alól mentesek többek között a 2709 00 KN kód alá tartozó áruk esetében 2022. december 5-ig, illetve a 2710 KN kód alá sorolt áruk esetén 2023. február 5-ig a fenti időpontok előtt kötött és teljesített rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletek, vagy ezen áruk (nem rövid határidős, egyszeri) behozatalai tekintetében 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítése. A mentesség felétele, hogy a 2022. június 4. előtt kötött szerződésekről 2022. június 24-ig, míg a rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekről azok teljesítését követő 10 napon belül értesítenie kell a tagállamoknak a Bizottságot;

b) szintén mentes a tilalom alól a 833/2014/EU rendelet XXV. mellékletében szereplő áruk behozatala, amennyiben az említett áruk harmadik országból származnak, és azokat csak berakodják Oroszországban, csak szállításuk indult onnan, vagy csak áthaladnak az említett ország területén, feltéve, hogy az áruk eredete és tulajdonosa nem orosz;

c) ugyancsak mentes a tilalom alól a 2709 00 KN kód alá tartozó nyersolaj csővezetéken Oroszországból történő behozatala, a tilalmak alkalmazásáról szóló tanácsi döntésig;

3. Ha az Oroszországból egy tenger nélküli tagállamba csővezetéken szállított nyersolaj ellátása a tagállam által nem befolyásolható okokból megszakad, a 2709 00 KN kód alá tartozó, Oroszországból tengeren szállított nyersolaj kivételesen és átmenetileg importálható a tagállamba az ellátás újraindulásáig, vagy amíg a Tanácsnak a tilalmak alkalmazásáról szóló határozata nem válik alkalmazandóvá a tagállam tekintetében, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. Az erre vonatkozó rendelkezéseket a 3m. cikk (4) bekezdése tartalmazza. A 3m. cikk (9) bekezdése alapján a behozatali tilalom szintén nem vonatkozik azokra a 833/2014/EU rendelet XXV. mellékletében szereplő, Oroszországban vásárolt árukra, amelyek az oroszországi vásárló vagy oroszországi humanitárius projektek alapvető szükségleteinek kielégítésére szolgálnak.

4. Új elem, hogy egyes tagállamokra külön engedélyezési és tilalmi rendelkezéseket dolgoztak ki a XXV. mellékletben szereplő nyersolaj és a kőolajtermékek behozatalával, illetve esetleges további értékesítésével összefüggésben, ezeket a 3m. cikk (5)-(8) bekezdései tartalmazzák.

5. Tilos továbbá a fentiek szerint a tagállamokba csővezetéken szállított nyersolajnak más tagállamokba vagy harmadik országokba történő átadása vagy szállítása, illetve értékesítése más tagállamok vagy harmadik országok vásárlói számára. Valamennyi ilyen nyersolaj-szállítmányon és tartályon egyértelműen fel kell tüntetni a következő szöveget: „REBCO: kivitele tilos”. 2023. február 5-től pedig, amennyiben a fentiek szerint valamely tagállamba csővezetéken szállítottak nyersolajat, tilos az ilyen nyersolajból nyert, a KN 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek más tagállamokba vagy harmadik országokba történő átadása vagy szállítása, illetve az ilyen kőolajtermékek értékesítése más tagállamok vagy harmadik országok vásárlói számára.

2. A behozatali tilalommal érintett termékek körét érintő változások

6. A 833/2014/EU rendelet XXI. mellékletében vámtarifaszám szerint felsorolt, behozatali tilalom alá eső termékek (amelyek jelentős bevételeket generálnak Oroszországnak, és ezáltal lehetővé teszik számára az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedések meghozatalát) listája módosult (2022/879/EU rendelet VII. melléklet által). A behozatali tilalom alá tartozó termékek köre a 2208 KN kód alá sorolt nem denaturált etil-alkohol termékekkel, illetve a 2303 KN kód alá tartozó, a keményítő, cukor és szeszgyártás során keletkező hulladékokkal egészült ki.

3. A kiviteli tilalommal érintett termékek körét érintő változások

7. A 833/2014/EU rendelet VII. mellékletében árumegnevezés szerint felsorolt, kiviteli tilalom alá eső kettős felhasználású termékek, egyéb termékek, technológiák köre módosult (a 2022/879/EU rendelet II. melléklete által). A kiviteli tilalom alá tartozó termékek köre kiegészült speciális anyagokkal (például aceton, ammónia, fentanil) és kapcsolódó berendezésekkel, valamint az anyagfeldolgozás során használt termékekkel (például reaktorok).

4. A tilalmakkal érintett orosz entitások körét érintő változások

8. A tilalmakkal érintett, a 833/2014/EU rendelet IV., XII. és XIV-XV. mellékleteiben felsorolt orosz entitások (jogi személyek, szervezetek, szervek, bankok) listája módosult (2022/879/EU rendelet I., IV-VI. mellékletei által).

5. TARIC intézkedések

9. A 2022/879/EU rendelet szerinti korlátozások és tilalmak bekerültek a TARIC-adatbázisba.

10. Amennyiben a vámeljárás alá vont nyersolaj vagy kőolajtermékek behozatala a 2022/879/EU rendelettel módosított 833/2014/EU rendelet alapján nem tilalmazott, a vám-árunyilatkozatok 44. rovatában az alábbi okmánykódok valamelyikét kell szerepeltetni:

a) Y840: a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3m. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3m. cikk (3) bekezdésében foglalt szerződéses kivételeket);

b) Y841: a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3m. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3m. cikk (3) bekezdés d) pontjában és 3m. cikk (4) bekezdésében foglalt szerződéses kivételeket);

c) Y842: a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3m. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3m. cikk (9) bekezdésben foglalt szerződéses kivételeket).

6. Záró rendelkezések

11. Az útmutató a kiadmányozás napjától érvényes.

12. Az EU Hivatalos Lapjának az L153 számában 2022. június 3-án megjelent 2022/879/EU rendelet az alábbi linken elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0879&from=EN

13. A Hivatalos Lap L153 száma az alábbi linken elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN

14. A Hivatalos lapban további, az orosz-ukrán konfliktussal, illetve a Krím és Szevasztopol annektálásával kapcsolatos szankciós rendeleteket módosító jogszabályok is szerepelnek, amelyek nem érintik a vámhatósági ellenőrzéseket.