A jogszabály mai napon ( 2023.12.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. február 23-i (KKBP) 2022/266 HATÁROZATA

Ukrajna egyes, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeinek az Oroszországi Föderáció általi jogellenes elismerése, megszállása és annektálása miatti korlátozó intézkedésekről * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Unió továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

(2) 2021. június 24-i és 25-i következtetéseiben az Európai Tanács felszólította Oroszországot, hogy teljes mértékben vállalja felelősségét a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásának biztosításáért az uniós álláspont érdemi megváltoztatásának kulcsfontosságú feltételeként. Az Európai Tanács felkérte a Bizottságot és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (a továbbiakban: a főképviselő) is, hogy terjesszenek elő további korlátozó intézkedésekre vonatkozó opciókat, ideértve a gazdasági szankciókat is.

(3) 2021. december 16-i következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta annak sürgős szükségességét, hogy Oroszország enyhítse az Ukrajnával közös határa mentén megnövelt katonai jelenlét és az agresszív retorikája által okozott feszültségeket. Az Európai Tanács újólag megerősítette, hogy teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Miközben ösztönzi a diplomáciai erőfeszítéseket, és támogatja a normandiai formátumot a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásának elérése terén, az Európai Tanács kijelentette, hogy az Ukrajnával szembeni minden további katonai agressziónak válaszul komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve a partnerekkel koordinált korlátozó intézkedéseket is.

(4) A Tanács 2022. január 24-én következtetéseket hagyott jóvá, amelyekben elítélte Oroszország Ukrajnával szembeni folytatódó agresszív cselekményeit és fenyegetéseit, továbbá felszólította Oroszországot a deeszkalálásra, a nemzetközi jog tiszteletben tartására, és arra, hogy a kialakított nemzetközi mechanizmusokon keresztül konstruktívan vegyen részt a párbeszédben. Emlékeztetve az Európai Tanács 2021. december 16-i következtetéseire, a Tanács újólag megerősítette, hogy az Oroszország által Ukrajnával szemben elkövetett minden további katonai agressziónak komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve az ágazati és egyedi korlátozó intézkedések széles körét, amelyek elfogadására a partnerekkel koordinálva fog sor kerülni.

(5) Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 21-én rendeletet írt alá, amelyben elismerte az önjelölt „Donyecki Népköztársaság” és a „Luhanszki Népköztársaság” függetlenségét és szuverenitását, és elrendelte az orosz fegyveres erők említett területeken történő bevetését.

(6) A főképviselő 2022. február 22-én az Unió nevében nyilatkozatot adott ki, amelyben elítélte az Oroszországi Föderáció elnökének azon döntését, hogy független entitásokként ismeri el Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának (oblaszty) nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeit, valamint az ezt követő döntést az orosz csapatok említett területekre való küldéséről. Az említett jogellenes cselekmény még inkább aláássa Ukrajna szuverenitását és függetlenségét, és súlyosan sérti a nemzetközi jogot és a nemzetközi megállapodásokat, ideértve az ENSZ Alapokmányát, a Helsinki Záróokmányt, a Párizsi Chartát és a budapesti megállapodást, valamint a minszki megállapodásokat és az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2202 (2015). sz. határozatát. A főképviselő sürgette Oroszországot mint a konfliktusban részt vevő felet, hogy vonja vissza az említett elismerést, tartsa be kötelezettségvállalásait, tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, és térjen vissza a normandiai formátumban és a háromoldalú összekötő csoportban folytatott megbeszélésekhez. A főképviselő bejelentette, hogy az Unió további korlátozó intézkedések sürgős elfogadásával fog reagálni Oroszország ezen legutóbbi jogsértéseire.

(7) E körülmények között a Tanács úgy véli, hogy meg kell tiltani az Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának (oblaszty) nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeiről származó áruknak az Európai Unióba történő behozatalát, azon áruk kivételével, amelyek tekintetében Ukrajna kormánya származási bizonyítványt állított ki.

(8) Ezenfelül az Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának (oblaszty) nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein bizonyos ágazatokban felhasználható áruk és technológiák kereskedelmét is korlátozni kell. Meg kell tiltani Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának (oblaszty) nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein a közlekedési, a távközlési és az energiaágazathoz, továbbá a kőolaj, a gáz és az ásványi anyagok kutatásához, feltárásához és kitermeléséhez, valamint a turisztikai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokat.

(9) Bizonyos intézkedések végrehajtása érdekében az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk * 

1. Tilos az Ukrajnának a donecki, a herszoni, a luhanszki és a zaporizzsjai régióbeli (oblaszty) nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeiről származó áruknak az Unióba történő behozatala.

2. Tilos Ukrajnának az (1) bekezdésben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeiről származó áruk behozatalához kapcsolódóan közvetlenül vagy közvetetten finanszírozást vagy pénzügyi támogatást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást nyújtani.

2. cikk

Az 1. cikkben meghatározott tilalmak nem alkalmazandók az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területekről származó olyan árukra, amelyeket vizsgálat céljából az ukrán hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyeket az ukrán hatóságok ellenőriztek, és amelyekre vonatkozóan az ukrán kormány származási bizonyítványt állított ki.

3. cikk

Az 1. cikkben meghatározott tilalmak nem sértik a 2022. február 23. előtt megkötött szerződéseknek a 2022. május 24-ig történő teljesítését vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges, még megkötendő és legkésőbb a 2022. május 24-ig teljesítendő kiegészítő szerződéseknek a teljesítését. * 

4. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az 1. cikkben meghatározott tilalmak megkerülése.

5. cikk

(1) Tilos az alábbiak bármelyike:

a) valamely, az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeken található ingatlant megszerezni, vagy az abban való részesedést növelni;

b) valamely, az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeken található szervezetet megszerezni, vagy az abban való részesedést növelni, ideértve az ilyen szervezetek teljes körű felvásárlását és azok részvényeinek megszerzését, valamint részesedést biztosító más értékpapírok megszerzését is;

c) az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeken található szervezetek számára, illetve az ilyen szervezetek finanszírozásának dokumentált céljára bármilyen finanszírozást nyújtani;

d) bármilyen közös vállalkozást létrehozni az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeken található szervezetekkel; és

e) az e bekezdés a)-d) pontjában említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó befektetési szolgáltatásokat nyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak:

a) nem sértik a 2022. február 23. előtt kötött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítését; és

b) nem akadályozhatják meg a részesedés növelését, amennyiben a részesedés ilyen növelése egy 2022. február 24 előtt kötött szerződésből eredő kötelezettség.

(3) Tilos tudatosan vagy szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyeknek célja vagy hatása az (1) bekezdésben említett tilalmak megkerülése.

(4) Az e cikkben meghatározott tilalmak és korlátozások nem alkalmazandók az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeken kívül található szervezetekkel folytatott jogszerű üzleti tevékenységekre, feltéve, hogy a kapcsolódó befektetések nem az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeken található szervezetekre irányulnak.

6. cikk

(1) Tilos az áruknak vagy technológiáknak a tagállamok állampolgárai által vagy a tagállamok területéről, illetve a tagállamok joghatósága alá tartozó hajók, illetve légi járművek felhasználásával történő eladása, szolgáltatása, átadása és kivitele függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e,

a) az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területekbeli bármely természetes személy vagy jogi személy, szervezet, vagy szerv számára, vagy

b) az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeken történő felhasználásra,

a következő ágazatok bármelyikében:

i. közlekedés és szállítás;

ii. távközlés;

iii. energia; valamint

iv. kőolaj, gáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása, illetve kitermelése.

(2) Tilos:

a) technikai segítséget, képzést vagy más szolgáltatást nyújtani az (1) bekezdésben említett ágazatokban felhasznált árukhoz és technológiához kapcsolódóan;

b) finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani az (1) bekezdésben említett ágazatokban felhasznált áruk vagy technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele céljára, és a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy képzés céljára.

(2a) *  Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott tilalmak nem alkalmazandók a következőkre:

a) közjogi szervek vagy olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek az Uniótól vagy tagállamoktól közfinanszírozásban részesülnek, feltéve, hogy az (1) és a (2) bekezdésben említett áruk, technológiák, szolgáltatások és segítségnyújtás kizárólag humanitárius célokból szükségesek Ukrajnának az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein;

b) az Unió általi pilléres értékelésen átesett olyan szervezetek és ügynökségek, amelyekkel az Unió pénzügyikeretpartnerségi megállapodást írt alá, amelynek alapján a szervezetek és ügynökségek az Unió humanitárius partnereiként járnak el, feltéve, hogy az (1) és a (2) bekezdésben említett áruk, technológiák, szolgáltatások és segítségnyújtás kizárólag humanitárius célokból szükségesek Ukrajnának az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein;

c) olyan szervezetek és ügynökségek, amelyeknek az Unió humanitárius partnerségi tanúsítványt adott, vagy amelyeket valamely tagállam a nemzeti eljárásokkal összhangban tanúsított vagy elismert, feltéve, hogy az (1) és a (2) bekezdésben említett áruk, technológiák, szolgáltatások és segítségnyújtás kizárólag humanitárius célokból szükségesek Ukrajnának az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein; vagy

d) a tagállamok szakosított intézményei, feltéve, hogy az (1) és a (2) bekezdésben említett áruk, technológiák, szolgáltatások és segítségnyújtás kizárólag humanitárius célokból szükségesek Ukrajnának az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein.

(2b) *  A (2a) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben, valamint az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett általános vagy egyedi engedélyeket adhatnak az (1) bekezdésben említett áruk vagy technológiák eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, valamint a (2) bekezdésben említett szolgáltatások biztosítására és segítségnyújtásra, miután megállapították, hogy az ilyen áruk, technológiák, szolgáltatások és segítségnyújtás kizárólag humanitárius célokból szükségesek Ukrajnának az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(3) Tilos tudatosan vagy szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyeknek célja vagy hatása az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott tilalmak megkerülése.

(4) Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó tételek körét.

7. cikk

(1) Tilos az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeken található infrastruktúrához közvetlenül kapcsolódó technikai segítséget nyújtani vagy brókertevékenységet folytatni, építési és mérnöki szolgáltatásokat nyújtani a 6. cikk (1) bekezdésében említett ágazatokban, függetlenül az áruk és a technológiák eredetétől.

(1a) *  Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak nem alkalmazandók a következőkre:

a) közjogi szervek vagy olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek az Uniótól vagy tagállamoktól közfinanszírozásban részesülnek, feltéve, hogy az (1) bekezdésben említett segítségnyújtás és szolgáltatások kizárólag humanitárius célokból szükségesek Ukrajnának az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein;

b) az Unió általi pilléres értékelésen átesett olyan szervezetek és ügynökségek, amelyekkel az Unió pénzügyikeretpartnerségi megállapodást írt alá, amelynek alapján a szervezetek és ügynökségek az Unió humanitárius partnereiként járnak el, feltéve, hogy az (1) bekezdésben említett segítségnyújtás és szolgáltatások kizárólag humanitárius célokból szükségesek Ukrajnának az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein;

c) olyan szervezetek és ügynökségek, amelyeknek az Unió humanitárius partnerségi tanúsítványt adott, vagy amelyeket valamely tagállam a nemzeti eljárásokkal összhangban tanúsított vagy elismert, feltéve, hogy az (1) bekezdésben említett segítségnyújtás és szolgáltatások kizárólag humanitárius célokból szükségesek Ukrajnának az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein; vagy

d) a tagállamok szakosított intézményei, feltéve, hogy az (1) bekezdésben említett segítségnyújtás és szolgáltatások kizárólag humanitárius célokból szükségesek Ukrajnának az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein.

(1b) *  Az (1a) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben, valamint az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett általános vagy egyedi engedélyeket adhatnak az (1) bekezdésben említett segítségnyújtás és szolgáltatások biztosítására, miután megállapították, hogy az ilyen segítségnyújtás és szolgáltatások kizárólag humanitárius célokból szükségesek Ukrajnának az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak nem érintik a 2022. augusztus 24. előtt kötött szerződéseknek vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. február 23.-ig történő teljesítését.

(3) Tilos tudatosan vagy szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyeknek célja vagy hatása az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tilalmak megkerülése.

8. cikk

(1) Az illetékes hatóságok engedélyt adhatnak az 5. cikk (1) bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében és a 7. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységekre, valamint a 6. cikk (1) bekezdésében említett árukra és technológiákra vonatkozóan, feltéve, hogy az adott tevékenységek, illetve áruk és technológiák:

a) az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeken található és a nemzetközi jog értelmében mentességet élvező konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljait szolgálják; vagy

b) kizárólag az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeken található kórházak vagy más, orvosi szolgáltatásokat nyújtó közegészségügyi intézmények, illetve civil oktatási létesítmények támogatására irányuló projektekhez kapcsolódnak; vagy

c) gyógyászati célra használt készülékek, illetve berendezések.

(2) Az illetékes hatóságok az 5. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységekkel kapcsolatos ügyleteket is engedélyezhetnek az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett, feltéve, hogy ezek az ügyletek a már meglévő infrastruktúra biztonságosságának biztosításához szükséges karbantartáshoz kapcsolódnak.

(3) Az illetékes hatóságok abban az esetben is engedélyt adhatnak a 6. cikk (1) bekezdésében említett árukra és technológiákra, valamint a 6. cikk (2) bekezdésében és a 7. cikkben említett tevékenységekre vonatkozóan, ha az adott áru vagy technológia eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve az adott tevékenység végzése olyan események sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt szükséges, amelyek valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorolnak az emberi egészségre és a biztonságra - ideértve a már meglévő infrastruktúra biztonságát is -, vagy a környezetre. Megfelelően indokolt sürgős esetekben az eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel előzetes engedélyezés nélkül is megkezdődhet, feltéve, hogy az exportőr az eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel befejeződését követő öt munkanapon belül értesíti arról az illetékes hatóságot, és részletes információkat közöl azokról az okokról, amelyek miatt előzetes engedélyezés nélkül végezte el az eladást, szolgáltatást, átadást vagy kivitelt.

A Bizottság és a tagállamok tájékoztatják egymást az e bekezdés alapján hozott intézkedésekről, és megosztanak egymással minden egyéb rendelkezésükre álló, lényeges információt.

9. cikk

(1) A tagállamok állampolgárai által, vagy a tagállamok területéről, vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó hajók, illetve légi járművek felhasználásával tilos közvetlenül a turisztikai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani az 1. cikkben említett, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeken.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak nem érintik a 2022. augusztus 24. előtt kötött szerződéseknek vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. február 23.-ig történő teljesítését.

(3) Tilos tudatosan vagy szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyeknek célja vagy hatása az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak megkerülése.

10. cikk * 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2024. február 24-ig kell alkalmazni.

Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozat megújítható vagy - adott esetben - módosítható.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN