A jogszabály mai napon ( 2023.12.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2022. február 24-i (EU) 2022/313 HATÁROZATA

az Ukrajnának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról * 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 212. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében * ,

mivel:

(1) Az Európai Unió (a továbbiakban: az Unió) és Ukrajna közötti kapcsolatok továbbra is fejlődnek az európai szomszédságpolitika (a továbbiakban: az ENP) és a keleti partnerség keretén belül. Az Unió és Ukrajna közötti, mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget is magában foglaló társulási megállapodás *  (a továbbiakban: a társulási megállapodás) 2017. szeptember 1-jén lépett hatályba.

(2) 2014 tavaszán Ukrajna ambiciózus reformprogramot indított, amelynek célja gazdaságának stabilizálása és polgárai megélhetésének javítása. A napirenden lévő legfőbb prioritást a korrupció elleni küzdelem, valamint az alkotmányos, választási és igazságügyi reformok jelentik. Az említett reformok végrehajtását öt egymást követő makroszintű pénzügyi támogatási program támogatta, amelyek keretében Ukrajna összesen 5 milliárd EUR támogatást kapott hitelek formájában. A legutóbbi makroszintű pénzügyi támogatás -amelyet a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben az (EU) 2020/701 európai parlamenti és tanácsi határozat *  értelmében bocsátottak rendelkezésre - 1,2 milliárd EUR összegű hitelt biztosított Ukrajnának és 2021 szeptemberében zárult le.

(3) Ukrajna gazdaságát a Covid19-világjárvány okozta 2020. évi recesszió, és az Oroszországgal közös határán kialakult, szűnni nem akaró biztonsági fenyegetések is érintették. A bizonytalanság folyamatos növekedése a közelmúltban bizalomvesztéshez vezetett, amely negatívan érinti a gazdasági kilátásokat, és 2022. január közepe óta a nemzetközi tőkepiacokhoz való hozzáférés elvesztését eredményezte. Az erősen romló finanszírozási feltételek hozzájárultak a jelentős és egyre növekvő fennmaradó külső finanszírozási hiányhoz, és súlyos terhet rónak a beruházásokra, ezáltal gyengítve Ukrajna jövőbeli gazdasági és politikai sokkhatásokkal szembeni rezilienciáját.

(4) Az ukrán kormány tanúbizonyságot tett amelletti szilárd elkötelezettségéről, hogy a mostani kritikus pillanatban további reformokat hajtson végre, rövid távon olyan kulcsfontosságú szakpolitikai területekre összpontosítva, mint a gazdasági reziliencia és stabilitás, a kormányzás és a jogállamiság, valamint az energiaügy.

(5) Az említett reformok iránti elkötelezettség megújítása és az erős politikai szándék eredményeként az ukrán hatóságok 2021 nyara óta felgyorsították a reformok végrehajtását. Ez azt is lehetővé tette Ukrajna számára, hogy sikeresen befejezze a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás műveletét, mivel az Unióval kötött egyetértési megállapodásban foglalt valamennyi reformintézkedés megvalósult.

(6) Annak érdekében, hogy a Covid19-világjárvánnyal összefüggő válság tekintetében nagyobb szakpolitikai rugalmasságot lehessen biztosítani, a Nemzetközi Valutaalap (a továbbiakban: az IMF) 2020 júniusában 5 milliárd USD-nek megfelelő összeghez való hozzáférést biztosító, 18 hónapos készenléti hitelmegállapodást hagyott jóvá Ukrajna javára. Az említett megállapodás négy prioritásra összpontosít: i. a válság gazdasági hatásának enyhítése, többek között a háztartások és a vállalkozások támogatása révén; ii. a központi bank folyamatos függetlenségének és rugalmas árfolyam biztosítása; iii. a pénzügyi stabilitás megőrzése a költségek bankszanálásokból történő megtérítésével; valamint iv. előrelépés a kulcsfontosságú kormányzási és korrupcióellenes intézkedések terén a közelmúltbeli eredmények fenntartása és elmélyítése érdekében. A végrehajtás változó sikere miatt az első programfelülvizsgálat - amely a program 2022. június végéig történő meghosszabbítását is jóváhagyta - nem zárult le 2021 novemberéig. Ezzel a jelenlegi IMF-program keretében eddig folyósított teljes összeg 2,8 milliárd USD-t tesz ki. 2022 második negyedévének végéig két további felülvizsgálat esedékes.

(7) A magas költségvetés-finanszírozási kockázatokra való tekintettel, valamint a Covid19-világjárvánnyal összefüggő válságból való lassú kilábalás és az infláció gyors ütemű emelkedése közepette Ukrajna 2021. november 16-án új, legfeljebb 2,5 milliárd EUR összegű hosszú távú makroszintű pénzügyi támogatást kért az Uniótól. Ez a sürgősségi makroszintű pénzügyi támogatás különösen Ukrajna külső finanszírozási szükségleteinek - a pénzügyi piacokhoz való hozzáférés de facto elvesztéséből adódó - hirtelen és váratlan megugrására, valamint a mögöttes azonnali kihívásokra ad választ.

(8) Mivel Ukrajna az ENP-hez tartozó ország, uniós makroszintű pénzügyi támogatásra jogosultnak tekintendő.

(9) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak feltétel nélküli és célhoz nem kötött fizetésimérleg-támogatás formájában nyújtott rendkívüli pénzügyi eszköznek kell lennie, amelynek célja a kedvezményezett azonnali külső finanszírozási szükségleteinek kielégítése és egy olyan - hathatós és közvetlenül érvényesülő kiigazítási és strukturális reformintézkedéseket tartalmazó - szakpolitikai program végrehajtásának támogatása, amelyet a kedvezményezett fizetésimérleg-helyzetének rövid időn belüli, és a gazdasági reziliencia középtávú javítására dolgoztak ki.

(10) Tekintettel arra, hogy a piaci hozzáférés elvesztése és a tőkekiáramlás következtében Ukrajna - az IMF és más multilaterális intézmények által biztosított forrásokat beszámítva is - jelentős külső finanszírozási hiánnyal szembesül, az Ukrajnának mielőbb nyújtandó uniós sürgősségi makroszintű pénzügyi támogatás a jelenlegi kivételes körülmények között megfelelő rövid távú válaszlépésnek tekintendő az országot övező jelentős kockázatokra. Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás elősegítené Ukrajna gazdasági stabilizációját és az ország azonnali rezilienciájának megerősítését célozná, továbbá - amennyiben ez a jelenleg megvalósítható - megerősítené Ukrajna strukturálisreform-programját, kiegészítve az IMF pénzügyi megállapodása keretében rendelkezésre bocsátott forrásokat.

(11) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak Ukrajna fenntartható külső finanszírozási helyzetének helyreállítására kell irányulnia, ezáltal támogatva Ukrajna gazdasági és társadalmi fejlődését.

(12) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás várhatóan az (EU) 2021/947 európai parlamenti és tanácsi rendelettel *  létrehozott Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (Globális Európa) keretében finanszírozott költségvetési támogatások folyósításával egyidejűleg fog megvalósulni.

(13) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegét Ukrajna fennmaradó külső finanszírozási szükségleteinek számszerű értékelése alapján kell meghatározni, figyelembe véve, hogy az ország mennyiben képes saját forrásokból - különösen a rendelkezésére álló nemzetközi tartalékokból - finanszírozni magát. Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak ki kell egészítenie az IMF és a Világbank programjait és forrásait. A támogatás összegének meghatározásakor továbbá figyelembe kell venni a multilaterális donoroktól várható pénzügyi hozzájárulást, az Unió és a más donorok közötti méltányos tehermegosztás biztosításának szükségességét, az Unió egyéb külső finanszírozási eszközeinek korábbi, Ukrajna általi felhasználását és a teljes uniós szerepvállalás hozzáadott értékét.

(14) A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás jogi szempontból és tartalmilag összhangban álljon a külső fellépés és az egyéb vonatkozó uniós politikák különböző területein rögzített alapelvekkel és célkitűzésekkel, valamint meghozott intézkedésekkel.

(15) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak elő kell mozdítania az Ukrajnával kapcsolatos uniós külpolitikát. A makroszintű pénzügyi támogatási művelet során a Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak mindvégig szorosan együtt kell működniük annak érdekében, hogy koordinálják az Unió külpolitikáját, és biztosítsák annak következetességét.

(16) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak hozzá kell járulnia az Unióval közös értékekkel - többek között a demokráciával, a jogállamisággal, a jó kormányzással, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a fenntartható fejlődéssel és a szegénység visszaszorításával -, valamint a nyitott, szabályokon alapuló és tisztességes kereskedelem elveivel összefüggésben Ukrajna által tett kötelezettségvállalások teljesítéséhez.

(17) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltételéül kell szabni, hogy Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat - többek között a többpárti parlamentáris rendszert - és a jogállamiságot, valamint biztosítsa az emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett az uniós makroszintű pénzügyi támogatás sajátos célkitűzése az államháztartás-irányítási rendszerek hatékonyságának, átláthatóságának és elszámoltathatóságának fokozása, valamint a fenntartható és inkluzív növekedés, a tisztességes munkahelyteremtés és az államháztartási konszolidáció előmozdítását célzó strukturális reformok elősegítése. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell követnie az előfeltétel teljesülését és az említett célkitűzések megvalósulását.

(18) Az Uniónak az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi érdekei hatékony védelme biztosításának céljából Ukrajnának megfelelő intézkedéseket kell hoznia a támogatással kapcsolatos csalás, korrupció és bármely egyéb szabálytalanság megelőzése és az ellenük való küzdelem érdekében. Ezen túlmenően rendelkezni kell a Bizottság által végrehajtandó ellenőrzésekről, a Számvevőszék által végzendő ellenőrzésekről és az Európai Ügyészség hatásköreinek gyakorlásáról.

(19) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátása nem érinti az Európai Parlament és a Tanács mint költségvetési hatóság hatásköreit.

(20) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegeinek összhangban kell állniuk a többéves pénzügyi keretben megállapított költségvetési előirányzatokkal.

(21) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást a Bizottságnak kell kezelnie. Annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács figyelemmel kísérhesse e határozat végrehajtását, a Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell őket az említett támogatással kapcsolatos fejleményekről, és rendelkezésükre kell bocsátania a vonatkozó dokumentumokat.

(22) E határozat végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek *  megfelelően kell gyakorolni.

(23) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást egy egyetértési megállapodásban (a továbbiakban: memorandum) meghatározandó gazdaságpolitikai feltételekhez kell kötni. A végrehajtás egységes feltételeinek biztosítása és a hatékonyság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e feltételeket a 182/2011/EU rendelettel összhangban a tagállamok képviselőiből álló bizottság felügyelete alatt tárgyalja meg az ukrán hatóságokkal. Az említett rendelet értelmében általános szabályként a tanácsadó-bizottsági eljárást kell alkalmazni az említett rendeletben meghatározottaktól eltérő minden esetben. Tekintettel a 90 millió EUR-nál nagyobb támogatás potenciálisan jelentős hatására, az említett összeghatár feletti műveletekre helyénvaló a 182/2011/EU rendelet szerinti vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. Figyelembe véve az Ukrajnának nyújtandó uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegét, vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni a memorandum elfogadására, valamint a támogatás bármely csökkentésére, felfüggesztésére és megszüntetésére.

(24) Mivel e határozat célját, nevezetesen sürgősségi makroszintű pénzügyi támogatás nyújtását Ukrajnának különösen gazdasági rezilienciájának és a stabilitásának megerősítése céljából, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban annak terjedelme és hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(25) Tekintettel a Covid19-világjárvány és az azzal összefüggő gazdasági következmények okozta rendkívüli körülmények által előidézett sürgősségre, helyénvalónak tűnik kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az EUSZ-hez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(26) Az e határozatban megállapított intézkedések azonnali alkalmazásának lehetővé tétele érdekében e határozatnak sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Ukrajna gazdasági stabilizációjának és érdemi reformprogramjának támogatása céljából az Unió legfeljebb 1,2 milliárd EUR összegű makroszintű pénzügyi támogatást (a továbbiakban: uniós makroszintű pénzügyi támogatás) nyújt Ukrajnának. Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás teljes összege Ukrajnának történő hitelnyújtás formájában valósul meg. Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátásának feltétele az adott évi uniós költségvetésnek az Európai Parlament és a Tanács általi jóváhagyása. A támogatás hozzájárul Ukrajna IMF-programban azonosított fizetésimérleg-szükségleteinek fedezéséhez.

(2) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás finanszírozása céljából a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Unió nevében hitel formájában felvegye a szükséges pénzeszközöket a tőkepiacokon vagy pénzügyi intézményektől, és azokat továbbhitelezze Ukrajnának. A hitelek maximális átlagos futamideje 15 év.

(3) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátását a Bizottság olyan módon irányítja, hogy az összeegyeztethető legyen az IMF és Ukrajna közötti megállapodásokkal és egyetértési megállapodásokkal, valamint az ENP keretében a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget is magában foglaló társulási megállapodásban a gazdasági reformok tekintetében meghatározott alapelvekkel és célkitűzésekkel.

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós makroszintű pénzügyi támogatással kapcsolatos fejleményekről, ideértve annak folyósításait is, valamint kellő időben ezen intézmények rendelkezésére bocsátja a vonatkozó dokumentumokat.

(4) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás a 3. cikk (1) bekezdésében említett memorandum hatálybalépését követő első naptól számított 12 hónapig áll rendelkezésre.

(5) Abban az esetben, ha Ukrajna finanszírozási szükségletei az uniós makroszintű pénzügyi támogatás folyósításának időszakában jelentősen csökkennek a kezdeti előrejelzésekhez képest, a Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében eljárva csökkenti a támogatás összegét vagy felfüggeszti vagy megszünteti a támogatást.

2. cikk

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat - többek között a többpárti parlamentáris rendszert - és a jogállamiságot, valamint biztosítsa az emberi jogok tiszteletben tartását.

(2) A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat az uniós makroszintű pénzügyi támogatás teljes életciklusa alatt nyomon követi az (1) bekezdésben meghatározott előfeltétel teljesülését.

(3) E cikk (1) és (2) bekezdése a 2010/427/EU tanácsi határozattal *  összhangban alkalmazandó.

3. cikk

(1) A Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében megállapodik az ukrán hatóságokkal az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó, a strukturális reformokra és a rendezett államháztartásra összpontosító, pontosan meghatározott gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételekről. Az említett gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeket a teljesítésükre vonatkozó időkeretet is tartalmazó memorandumban rögzíteni kell. A memorandumban foglalt gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeknek összhangban kell állniuk az 1. cikk (3) bekezdésében említett megállapodásokkal, illetve egyetértési megállapodásokkal, köztük az Ukrajna által az IMF támogatásával végrehajtott makrogazdasági kiigazítási és strukturálisreform-programokkal.

(2) Az (1) bekezdésben említett feltételek különösen az ukrajnai államháztartás-irányítási rendszerek hatékonyságának, átláthatóságának és elszámoltathatóságának javítását célozzák, többek között az uniós makroszintű pénzügyi támogatás felhasználása tekintetében. A szakpolitikai intézkedések kidolgozásakor megfelelő mértékben figyelembe kell venni a kölcsönös piacnyitás, a szabályokon alapuló és méltányos kereskedelem kialakítása, valamint az Unió külpolitikájával összefüggő más prioritások terén tett előrelépést is. Az említett célkitűzések megvalósítása terén elért eredményeket a Bizottság rendszeresen nyomon követi.

(3) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás részletes pénzügyi feltételeit a Bizottság és Ukrajna között megkötendő hitelmegállapodásban kell meghatározni.

(4) A Bizottság rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a 4. cikk (3) bekezdésében említett feltételek, ideértve azt is, hogy Ukrajna gazdaságpolitikája összhangban áll-e az uniós makroszintű pénzügyi támogatás célkitűzéseivel. Ezen ellenőrzés érdekében a Bizottság szorosan együttműködik az IMF-fel és a Világbankkal, valamint szükség esetén az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

4. cikk

(1) A (3) bekezdésben említett feltételektől függően a Bizottság az uniós makroszintű pénzügyi támogatást két egyenlő részletben, az egyes részleteket hitel formájában bocsátja rendelkezésre. Az egyes részletek folyósításának ütemezését a memorandumban meg kell határozni.

(2) A hitelek formájában nyújtott uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegeire szükség esetén az (EU) 2021/947 rendelettel összhangban tartalékot kell képezni.

(3) A Bizottság az alábbi feltételek teljesítésétől függően dönt a részletek rendelkezésre bocsátásáról:

a) a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott előfeltétel;

b) a nem elővigyázatossági jellegű IMF-hitelkeret végrehajtása terén elért tartósan kielégítő eredmény;

c) a memorandumban szereplő gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételek kielégítő teljesítése.

A második részlet rendelkezésre bocsátására főszabály szerint legkorábban három hónappal az első részlet rendelkezésre bocsátása után kerülhet sor.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés első albekezdésében említett feltételek nem teljesülnek, a Bizottság átmenetileg felfüggeszti vagy megszünteti az uniós makroszintű pénzügyi támogatás folyósítását. Ilyen esetekben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a felfüggesztés vagy megszüntetés okairól.

(5) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást az Ukrán Nemzeti Bank részére kell folyósítani. A memorandumban meghatározandó rendelkezésektől függően - ideértve a fennmaradó költségvetési finanszírozási szükségletek megerősítését is - az uniós pénzeszközöket az ukrán pénzügyminisztérium mint végső kedvezményezett számára is át lehet utalni.

5. cikk

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó hitelfelvételi és hitelnyújtási műveleteket EUR-ban, egyazon értéknap alkalmazásával kell végrehajtani, és az Unió ezek során nem lehet érintett a futamidők átalakításában, és az Uniót nem lehet árfolyam- vagy kamatkockázatnak vagy más kereskedelmi kockázatnak kitenni.

(2) Ha a körülmények megengedik, és amennyiben Ukrajna kéri, a Bizottság megteheti a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a hitelfeltételek tartalmazzanak előtörlesztési rendelkezést, és hogy ehhez a hitelfelvételi műveletek feltételei közé felvett megfelelő rendelkezés kapcsolódjon.

(3) Amennyiben a körülmények lehetővé teszik a hitel kamatlábának csökkentését, és amennyiben Ukrajna kéri, a Bizottság dönthet úgy, hogy részben vagy egészben refinanszírozza eredeti hiteleit, vagy átalakíthatja a vonatkozó pénzügyi feltételeket. A refinanszírozási vagy átalakítási műveleteket az (1) és a (4) bekezdéssel összhangban kell végrehajtani, és azok nem eredményezhetik az érintett felvett hitelek futamidejének meghosszabbítását, illetve a refinanszírozás vagy az átalakítás napján fennálló tőketartozás összegének növekedését.

(4) Az e határozat szerinti hitelfelvételi és -nyújtási műveletekhez kapcsolódó, az Unió részéről felmerülő összes költséget Ukrajna viseli.

(5) A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a (2) és (3) bekezdésben említett műveletek alakulásáról.

6. cikk

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelettel *  összhangban kell végrehajtani.

(2) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást közvetlen irányítással kell végrehajtani.

(3) A 3. cikk (3) bekezdésében említett hitelmegállapodásnak tartalmaznia kell valamennyi következő rendelkezést:

a) annak biztosítása, hogy Ukrajna rendszeresen ellenőrizze az Unió általános költségvetéséből nyújtott finanszírozás megfelelő felhasználását, megtegye a megfelelő intézkedéseket a szabálytalanságok és a csalások megelőzése érdekében, és szükség esetén jogi lépéseket tegyen az e határozat alapján nyújtott, jogellenesen felhasznált pénzeszközök visszafizettetése érdekében;

b) az Unió pénzügyi érdekei védelmének biztosítása, különösen az uniós makroszintű pénzügyi támogatást érintő csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok megelőzését és az ellenük való küzdelmet célzó egyedi intézkedések előírása, összhangban a 2988/95/EK, Euratom *  és a 2185/96/Euratom, EK *  tanácsi rendelettel, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel * , és az Európai Ügyészség tekintetében megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok esetében az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel * ;

c) az Európai Csalás Elleni Hivatal kifejezett felhatalmazása vizsgálatok lefolytatására, beleértve a helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat, ezen belül a digitális kriminalisztikai műveleteket és a meghallgatásokat is;

d) a Bizottság vagy képviselői kifejezett felhatalmazása ellenőrzések, ezen belül helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatására;

e) a Bizottság és a Számvevőszék kifejezett felhatalmazása arra, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésre állásának időtartama alatt és azt követően ellenőrzéseket - többek között dokumentum-ellenőrzéseket és helyszíni ellenőrzéseket, például működési értékeléseket - hajtsanak végre;

f) annak biztosítása, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy Ukrajna az uniós makroszintű pénzügyi támogatás kezelésével kapcsolatban bármilyen csalást vagy korrupciót követett el, illetve más olyan jogellenes tevékenységet folytatott, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit, az Uniónak jogosult legyen a hitel lejárat előtti visszafizettetésére;

g) annak biztosítása, hogy az e határozat szerinti hitelfelvételi és -nyújtási műveletekhez kapcsolódó, az Unió részéről felmerülő összes költséget Ukrajna viselje.

(4) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtása előtt a Bizottság - működési értékelés révén - értékeli a támogatás szempontjából releváns ukrajnai pénzügyi szabályok, adminisztratív eljárások, valamint külső és belső ellenőrzési mechanizmusok megbízhatóságát.

7. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

8. cikk

(1) A Bizottság minden év június 30-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e határozat előző évi végrehajtásáról, beleértve e végrehajtás értékelését is. Az említett jelentés:

a) megvizsgálja az uniós makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtása terén elért előrelépést;

b) értékeli Ukrajna gazdasági helyzetét és kilátásait, valamint a 3. cikk (1) bekezdésében említett szakpolitikai intézkedések végrehajtása terén elért előrelépést;

c) bemutatja a memorandumban meghatározott gazdaságpolitikai feltételek, Ukrajna aktuális gazdasági és költségvetési eredményei, valamint a Bizottságnak az uniós makroszintű pénzügyi támogatás részleteinek rendelkezésre bocsátására vonatkozó határozatai közötti összefüggést.

(2) Az 1. cikk (4) bekezdésében említett rendelkezésre állási időszak lejárta után legkésőbb két évvel a Bizottság utólagos értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli a lezárt uniós makroszintű pénzügyi támogatás eredményeit és hatékonyságát, valamint azt, hogy az milyen mértékben járult hozzá a támogatás céljainak megvalósításához.

9. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 24-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
R. METSOLA A. PANNIER-RUNACHER