A jogszabály mai napon ( 2023.12.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. február 28-i (KKBP) 2022/338 HATÁROZATA

halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszereléseknek, valamint platformoknak az ukrán fegyveres erők számára való biztosítása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 41. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A (KKBP) 2021/509 tanácsi határozatnak *  megfelelően létrehozták az Európai Békekeretet a Szerződés 21. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban a béke megőrzésére, a konfliktusok kialakulásának megelőzésére és a nemzetközi biztonság erősítésére irányuló, a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) keretébe tartozó uniós fellépések tagállamok általi finanszírozása céljából. Így különösen, a (KKBP) 2021/509 határozat 1. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjával összhangban az Európai Békekeret finanszírozhat a harmadik államok, valamint regionális és nemzetközi szervezetek katonai és védelmi vonatkozású kapacitásainak megerősítésére irányuló fellépéseket.

(2) A biztonság és a védelem területén a párbeszéd és az együttműködés elmélyítése az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna között létrejött társulási megállapodás *  egyik fő célkitűzése. A közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) területén folytatott megerősített együttműködés, valamint Ukrajnának az uniós KKBP-hez való igazodása volt a 2020. évi EU-Ukrajna csúcstalálkozó egyik eredménye, amelyet a 2021. évi EU-Ukrajna csúcstalálkozó tovább erősített.

(3) Az ukrán fegyveres erők egy hét éve tartó, folyamatos katonai ás polgári áldozatokkal és halálesetekkel járó konfliktusban vesznek részt. A konfliktus 2022 februárjában, az Ukrajna ellen az Oroszországi Föderáció fegyveres erői által, provokáció nélkül indított invázió következtében drámai módon eszkalálódott.

(4) Tekintettel a 2022 eleje óta egyre romló helyzetre, a tagállamok támogatást nyújtanak az ukrán fegyveres erőknek. Az ilyen támogatásnak az Európai Békekeret keretében finanszírozhatónak kell lennie.

(5) Az ukrán kormány 2022. február 25-én sürgős kérést intézett az Unióhoz, amelyben katonai felszerelések rendelkezésre bocsátásában kért segítséget.

(6) A támogatási intézkedéseket a (KKBP) 2021/509 határozatban meghatározott elvek és követelmények figyelembevételével, valamint különösen a 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontnak megfelelően * , továbbá az Európai Békekeret keretében finanszírozott bevételek és kiadások végrehajtásáról szóló szabályokkal összhangban kell végrehajtani.

(7) A Tanács megerősíti aziránti eltökéltségét, hogy - az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának és a nemzetközi jognak, különösen az emberi jogok nemzetközi jogának és a nemzetközi humanitárius jognak megfelelően - megvédje, előmozdítsa és megvalósítsa az emberi jogokat, az alapvető szabadságokat és a demokratikus elveket, valamint megerősítse a jogállamiságot és a jó kormányzást,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Létrehozás, célkitűzések, hatály és időtartam

(1) A Tanács létrehozza az Európai Békekeret keretében finanszírozandó támogatási intézkedést (a továbbiakban: a támogatási intézkedés), amelynek kedvezményezettje Ukrajna (a továbbiakban: a kedvezményezett).

(2) A támogatási intézkedés célja, hogy hozzájáruljon az ukrán fegyveres erők képességeinek és rezilienciájának megerősítéséhez Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának védelme, valamint a polgári lakosságnak a folyamatban lévő katonai agresszióval szembeni védelme érdekében.

(3) *  A (2) bekezdésben meghatározott célkitűzés elérése érdekében a támogatási intézkedés finanszírozza a halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszereléseknek és platformoknak az ukrán fegyveres erők részére történő biztosítását, valamint az Európai Békekeret keretében finanszírozott, halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszerelések és platformok, valamint azonos felszerelések karbantartását, javítását és felújítását, amelyet Ukrajna kérésének megfelelően vagy katonai személyzet végez katonai helyszíneken, vagy pedig vegyes polgári-katonai együttműködés keretében vagy gyárakban végeznek.

(4) *  A támogatási intézkedés időtartama az e határozat elfogadásától számított 70 hónap.

2. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) *  A támogatási intézkedéssel kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 4 120 000 000 EUR.

(2) Valamennyi kiadást az Európai Békekeret keretében finanszírozott bevételek és kiadások végrehajtásáról szóló szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3) *  A támogatási intézkedésekért felelős ügyvezető a (KKBP) 2021/509 határozat 29. cikkének (5) bekezdésével összhangban felhívás útján - 4 120 000 000 EUR erejéig - hozzájárulásokat kérhet e határozat elfogadását követően. A támogatási intézkedésekért felelős ügyvezető által felhívás útján kért források csak a (KKBP) 2021/509 határozattal létrehozott bizottság által a támogatási intézkedésnek megfelelő költségvetés-módosításokban és éves költségvetésekben jóváhagyott korlátok között használhatók fel kiadások kifizetésére.

(4) *  A támogatási intézkedés végrehajtásához kapcsolódó kiadások 2022. január 1-jétől a Tanács által meghatározandó időpontig számolhatók el:

a) A 2022. március 11. előtt felmerült elszámolható kiadások maximális összege 450 000 000 EUR.

b) A 2022. március 11-től 2022. július 20-ig tartó időszakra elszámolható maximális összeg 1 390 000 000 EUR.

c) A 2022. július 21. és 2022. november 30. közötti időszakra elszámolható maximális összeg 677 420 154,06 EUR.

d) 2022. december 1-jétől 1 602 579 845,94 EUR számolható el. Ebből az összegből 1 000 000 000 EUR 2023. február 9-től 2023. május 31-ig számolható el a meglévő készletekből vagy a meglévő megrendelések újrapriorizálása révén adományozott, az említett időszakban leszállított anyagok megtérítésének finanszírozására, a föld-föld, valamint tüzérségi lőszerek, továbbá - kérés esetén - rakéták tekintetében. Az utóbbi összegből fel nem használt pénzeszközöket a támogatási intézkedés keretében 2022. december 1-je óta térítésre jogosult összes, halált okozó felszerelés megtérítésére kell fordítani, összhangban az Ukrajna szükségleteit tartalmazó jegyzékben meghatározott prioritásokkal.

e) A karbantartással és javítással kapcsolatos kiadások 2022. október 17-től, a felújítással kapcsolatos kiadások pedig 2023. február 2-tól számolhatók el.

3. cikk

A kedvezményezettel kötött megállapodások

(1) A főképviselő megköti az annak biztosításához szükséges megállapodásokat, hogy a kedvezményezett megfeleljen a nemzetközi jognak, mindenekelőtt az emberi jogok nemzetközi jogának és a nemzetközi humanitárius jognak, valamint a (KKBP) 2021/509 határozat 62. cikke (2) bekezdésének, ami a támogatási intézkedés keretében történő támogatásnyújtás feltétele.

(2) Az (1) bekezdésben említett megállapodásoknak rendelkezéseket kell tartalmazniuk a támogatási intézkedés keretében nyújtott támogatás azon esetben történő felfüggesztéséről és megszüntetéséről, ha a kedvezményezettről megállapítást nyer, hogy megsértette az (1) bekezdésben említett kötelezettségeket.

4. cikk

Végrehajtás

(1) A főképviselő felel e határozatnak a (KKBP) 2021/509 határozattal és az Európai Békekeret keretében finanszírozott bevételek és kiadások végrehajtásáról szóló szabályokkal összhangban történő végrehajtásának biztosításáért, koherenciában az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésekre irányuló szükséges intézkedések és ellenőrzések értékelésére és azonosítására vonatkozó integrált módszertani kerettel.

(2) A (KKBP) 2021/509 határozattal létrehozott bizottság részletesebben meghatározza a támogatási intézkedés keretében finanszírozandó támogatás típusát és mértékét, figyelembe véve az Európai Unió Katonai Törzse által alkalmazni ajánlott, az ukrán fegyveres erők szükségleteinek kielégítésére irányuló prioritásokat.

(3) A támogatási intézkedésekért felelős ügyvezetőnek - a végrehajtó szereplő(k)től kapott tájékoztatás alapján - jelentés kell tennie a (KKBP) 2021/509 határozattal létrehozott bizottságnak a felszerelések célba juttatásáról, beleértve ezek mennyiségét, típusát és minden egyéb, a további nyomon követés és monitoring szempontjából releváns információt.

(4) Az 1. cikk (3) bekezdésében említett tevékenység végrehajtását a következők végezhetik:

a) Belgium védelmi minisztériuma;

b) Bulgária védelmi minisztériuma;

c) Horvátország védelmi minisztériuma;

d) Ciprus védelmi minisztériuma;

e) *  a Cseh Köztársaság védelmi minisztériuma;

f) Dánia védelmi minisztériuma;

g) Észtország védelmi minisztériuma nevében az Észt Védelmi Beruházások Központja (Estonian Centre for Defence Investments, ECDI);

h) Finnország védelmi minisztériuma;

i) Franciaország védelmi minisztériuma;

j) *  Németország védelmi minisztériuma, szövetségi külügyminisztériuma és szövetségi belügy-, valamint területi és társadalmi kohézióért felelős minisztériuma;

k) Görögország védelmi minisztériuma;

l) Magyarország védelmi minisztériuma;

m) Olaszország védelmi minisztériuma;

n) Lettország védelmi minisztériuma és Lettország Állami Védelmi Logisztikai és Közbeszerzési Központja (State Defence Logistics and Procurement Centre of Latvia); * 

o) *  Litvánia honvédelmi minisztériuma;

p) Luxemburg Európa-ügyi és külügyminisztériumának Védelmi Igazgatósága;

q) Hollandia védelmi minisztériuma;

r) Lengyelország védelmi minisztériuma;

s) Portugália védelmi minisztériuma;

t) Románia nemzetvédelmi minisztériuma;

u) a Szlovák Köztársaság védelmi minisztériuma;

v) Szlovénia védelmi minisztériuma;

w) Spanyolország védelmi minisztériuma;

x) Svédország védelmi minisztériuma / a svéd fegyveres erők.

5. cikk * 

A tagállamok engedélyezik a katonai felszerelés és az azt kísérő személyzet területükön történő áthaladását, ideértve a légterüket is, a (KKBP) 2021/509 határozat 56. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

6. cikk

Nyomon követés, ellenőrzés és értékelés

(1) A főképviselő biztosítja annak nyomon követését, hogy a kedvezményezett tiszteletben tartja a 3. cikkel összhangban megállapított kötelezettségeket. E nyomon követés során információkkal kell szolgálni a 3. cikkel összhangban megállapított kötelezettségek megsértésének - többek között az emberi jogok nemzetközi jogának és a nemzetközi humanitárius jognak az ukrán fegyveres erőknek a támogatási intézkedés keretében támogatott egységei általi megsértésének - kontextusáról és kockázatairól.

(2) A felszerelések leszállítás utáni ellenőrzését az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésekre irányuló szükséges intézkedések és ellenőrzések értékelésére és azonosítására vonatkozó integrált módszertani kerettel összhangban kell megszervezni.

7. cikk * 

Jelentéstétel

A végrehajtási időszak alatt a főképviselő a (KKBP) 2021/509 határozat 63. cikkével összhangban hathavonta jelentést nyújt be a PBB-nek a támogatási intézkedés végrehajtásáról.

A főképviselő a tagállamok által szolgáltatott információk alapján rendszeresen, havonta jelentést tesz a Tanácsnak a 2. cikk (4) bekezdése d) pontjának végrehajtásáról a leszállított tüzérségi lőszerek, továbbá - kérés esetén - rakéták száma tekintetében.

8. cikk

Felfüggesztés és megszüntetés

A PBB dönthet úgy, hogy a (KKBP) 2021/509 határozat 64. cikkével összhangban részben vagy egészben felfüggeszti a támogatási intézkedés végrehajtását.

A PBB ajánlhatja azt is, hogy a Tanács szüntesse meg a támogatási intézkedést.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN