A jogszabály mai napon ( 2024.04.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2022. július 12-i (EU) 2022/1201 HATÁROZATA

az Ukrajnának nyújtandó rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatásról * 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 212. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében * ,

mivel:

(1) Az Unió és Ukrajna közötti, mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget magában foglaló társulási megállapodás *  2017. szeptember 1-jén lépett hatályba. Mivel az Európai Tanács 2022. június 23-án elismerte Ukrajna európai perspektíváját, és úgy határozott, hogy megadja a tagjelölt ország státuszt Ukrajnának, Ukrajna uniós makroszintű pénzügyi támogatásra jogosultnak tekintendő.

(2) 2014 tavaszán Ukrajna ambiciózus reformprogramot indított, amelynek célja gazdaságának stabilizálása és polgárai megélhetésének javítása. A korrupció elleni küzdelem, valamint az alkotmányos, választási és igazságügyi reformok a napirenden lévő legfontosabb kérdések közé tartoznak. Az említett reformok végrehajtását hat egymást követő makroszintű pénzügyi támogatási program támogatta, amelyek keretében Ukrajna összesen 6,2 milliárd EUR támogatást kapott hitelek formájában. A legutóbbi sürgősségi makroszintű pénzügyi támogatás - amelyet az Oroszországgal közös határon tapasztalható fokozódó feszültséggel összefüggésben az (EU) 2022/313 európai parlamenti és tanácsi határozat *  értelmében bocsátottak rendelkezésre - 1,2 milliárd EUR összegű hitelt biztosított Ukrajnának, amelynek folyósítása két, 600 millió EUR összegű részletben történt 2022 márciusában és májusában.

(3) Az Oroszország által 2022. február 24-én Ukrajnával szemben provokáció nélkül indított, indokolatlan agresszív háború a piaci hozzáférés elvesztését és az állami bevételek drasztikus visszaesését okozta Ukrajna számára, miközben a humanitárius helyzet kezelésére és az állami szolgáltatások folytonosságának fenntartására fordított közkiadások jelentősen megnövekedtek. Ebben a rendkívül bizonytalan és ingatag helyzetben a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legjobb becslése szerint Ukrajna finanszírozási igénye tekintetében 2022-ben mintegy 39 milliárd USD összegű rendkívüli finanszírozási hiány áll fenn, amelynek mintegy felét lehetne megszüntetni, ha az eddig felajánlott nemzetközi támogatás teljes mértékben folyósításra kerülne. Az e határozat alapján az Unió által Ukrajnának mielőbb nyújtandó, a teljes, legfeljebb 9 milliárd EUR összegű rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtásának első szakaszát jelentő makroszintű pénzügyi támogatás a jelenlegi rendkívüli körülmények között megfelelő rövid távú válasznak tekinthető Ukrajna azonnali legsürgetőbb finanszírozási igényeire és az ország makroszintű pénzügyi stabilitását fenyegető jelentős kockázatokra. Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás célja Ukrajna makroszintű pénzügyi stabilitásának támogatása és az ország rezilienciájának megerősítése, ezáltal hozzájárulva Ukrajna államadósságának fenntarthatóságához és ahhoz, hogy végső soron képes legyen pénzügyi kötelezettségeinek visszafizetésére.

(4) Az e határozat szerinti uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegének meghatározása - figyelembe véve a tervezett teljes rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatást is - Ukrajna fennmaradó külső finanszírozási igényeinek az IMF-fel és más nemzetközi pénzügyi intézményekkel együttműködésben végzett mennyiségi értékelésén alapul, és figyelembe veszi, hogy Ukrajna mennyiben képes saját forrásokból finanszírozni magát. E meghatározás figyelembe veszi a bilaterális és multilaterális donoroktól várható pénzügyi hozzájárulásokat, az Unió és más donorok közötti méltányos tehermegosztás biztosításának szükségességét, valamint az Unió egyéb külső finanszírozási eszközeinek korábbi, Ukrajna általi felhasználását és a teljes uniós szerepvállalás hozzáadott értékét is. Tudomásul kell venni az ukrán hatóságok aziránti elkötelezettségét, hogy szorosan együttműködjenek az IMF-fel a rövid távú sürgősségi intézkedések kidolgozása és végrehajtása terén, valamint azon szándékukat, hogy az IMF-fel együttműködve kidolgozzanak egy megfelelő gazdasági programot, amint ezt a körülmények lehetővé teszik. Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak arra kell irányulnia, hogy a háborús körülmények között fenntartsa a makroszintű pénzügyi stabilitást és rezilienciát. A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás jogi szempontból és tartalmilag összhangban álljon a külső fellépés és az egyéb vonatkozó uniós politikák különböző területein hozott intézkedések alapelveivel és célkitűzéseivel.

(5) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak elő kell mozdítania az Ukrajnával kapcsolatos uniós külpolitikát. A makroszintű pénzügyi támogatási művelet során a Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak mindvégig szorosan együtt kell működniük annak érdekében, hogy koordinálják az Unió külpolitikáját, és biztosítsák annak következetességét.

(6) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltételéül kell szabni, hogy Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat - többek között a többpárti parlamentáris rendszert - és a jogállamiságot, valamint biztosítsa az emberi jogok tiszteletben tartását. A jelenleg zajló háború és különösen a katonai közigazgatás jelenlegi állapota - a végrehajtói hatalmi ágban összpontosuló hatalom ellenére - nem sértheti az említett elveket.

(7) Az Uniónak az uniós rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi érdekei hatékony védelme biztosításának céljából Ukrajnának megfelelő intézkedéseket kell hoznia az említett támogatással kapcsolatos csalás, korrupció és bármely egyéb szabálytalanság megelőzése és az ellenük való küzdelem érdekében. Ezen túlmenően a hitelmegállapodásban rendelkezni kell a Bizottság által végrehajtandó ellenőrzésekről, a Számvevőszék által végzendő ellenőrzésekről és az Európai Ügyészség hatásköreinek gyakorlásáról, az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) 129. és 220. cikkével összhangban.

(8) Az Ukrajnának nyújtandó, tervezett teljes rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtásának első szakaszát jelentő, e határozat szerinti uniós makroszintű pénzügyi támogatást egy egyetértési megállapodásban (a továbbiakban: a memorandum) meghatározandó, szigorú jelentéstételi követelményekhez kell kötni. E szigorú jelentéstételi követelményeknek arra kell irányulniuk, hogy a jelenlegi háborús körülmények között biztosítsák a pénzeszközök hatékony, átlátható és elszámoltatható módon történő felhasználását. A jövőbeli makroszintű pénzügyi támogatási műveletekhez szakpolitikai feltételek kapcsolódnak majd, amelyeknek arra kell irányulniuk, hogy megerősítsék Ukrajna azonnali rezilienciáját és államadósságának hosszabb távú fenntarthatóságát, ezáltal csökkentve a fennálló és jövőbeli pénzügyi kötelezettségeinek visszafizetéséhez kapcsolódó kockázatokat.

(9) E határozat végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek *  megfelelően kell gyakorolni.

(10) Az e határozat szerinti, legfeljebb 1 milliárd EUR összegű makroszintű pénzügyi támogatás az (EU) 2021/947 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  szerinti külső tevékenységi garancia teljes összegén belül pénzügyi kötelezettséget jelent az Unió számára.

(11) A költségvetési rendelet 210. cikkének (3) bekezdésével összhangban a költségvetési biztosítékokból és a pénzügyi támogatásokból származó, a költségvetés által viselt függő kötelezettségeket akkor kell fenntarthatónak tekinteni, ha a több évre előre jelzett alakulásuk összeegyeztethető az (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendeletben *  rögzített korlátokkal, valamint az (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat *  3. cikkének (1) bekezdésében foglalt, az éves kifizetési előirányzatokra vonatkozó felső határral. Ahhoz, hogy az Unió makroszintű pénzügyi támogatáson keresztül jelentős támogatást tudjon nyújtani Ukrajnának pénzügyileg biztonságos módon, az Unió magas hitelképességének, és ezáltal az Unió azon képességének fenntartása mellett, hogy bel- és külpolitikája keretében egyaránt hatékony finanszírozást biztosítson, alapvető fontosságú az uniós költségvetés megfelelő védelme az említett függő kötelezettségek ténylegessé válásával szemben, valamint annak biztosítása, hogy e kötelezettségek a költségvetési rendelet 210. cikkének (3) bekezdése értelmében pénzügyileg fenntarthatók legyenek.

(12) A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban, az Ukrajnának a rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatás keretében nyújtandó további hitelek folyósítása előtt az e határozat alapján Ukrajnának nyújtandó uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó függő kötelezettségekből eredő kockázatokkal arányos mértékben meg kell erősíteni a közös tartalékalap rezilienciáját. Ilyen megerősítés nélkül az uniós költségvetés nem lenne képes pénzügyileg biztonságos módon biztosítani azt a segítséget, amelyet Ukrajnának a háborúhoz kapcsolódó szükségletei indokolnak. Az uniós költségvetés védelme érdekében - a jelenlegi értékelés alapján - az Ukrajnának a teljes uniós rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatás keretében nyújtandó legfeljebb 8,8 milliárd EUR összegű hitelek - beleértve ezt az 1 milliárd EUR összegű részletet is - tervezett fedezetének a hitel értékének 70%-át kell kitennie.

(13) Az említettek alapján az 1 milliárd EUR összegű hitelre vonatkozó tartalékfeltöltési rátát az (EU) 2021/947 rendelet 31. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott általános szabály alkalmazása helyett 70%-ban kell megállapítani. A megfelelő 700 millió EUR összeget az (EU) 2021/947 rendelet szerinti földrajzi programok keretösszegből kell finanszírozni. Ezt az összeget a 2027-ig tartó időszakban le kell kötni és be kell fizetni a közös tartalékalap egy célzott komponensébe.

(14) Tekintettel az uniós makroszintű pénzügyi támogatás ezen első részletére vonatkozó megnövelt tartalékfeltöltési rátára, helyénvaló az e határozat szerinti makroszintű pénzügyi támogatásból eredő pénzügyi kötelezettséget a külső tevékenységi garancia egyéb pénzügyi kötelezettségeitől elkülönítve kezelni. Javasolt továbbá a közös tartalékalapban az e határozat szerinti makroszintű pénzügyi támogatás tekintetében elkülönített tartalékfeltöltést - az (EU) 2021/947 rendelet 31. cikke (6) bekezdésében meghatározott általános szabálynak való megfelelés helyett - kizárólag az e határozat szerinti pénzügyi kötelezettségekre felhasználni. Az említetteket követően az e határozat szerinti makroszintű pénzügyi támogatás tekintetében elkülönített tartalékfeltöltést ki kell zárni a tényleges tartalékfeltöltési rátának a költségvetési rendelet 213. cikkének megfelelően végrehajtott alkalmazásából.

(15) Mivel e határozat célját, nevezetesen uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtását Ukrajna számára különösen gazdasági rezilienciájának és a stabilitásának megerősítése céljából, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban annak terjedelme és hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat a szubszidiaritásnak az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt elvével összhangban. Az arányosságnak az említett cikkben foglalt elvével összhangban ez a határozat nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(16) Tekintettel az Oroszország által provokáció nélkül indított, indokolatlan agresszív háború okozta rendkívüli körülmények által előidézett sürgősségre, helyénvalónak tűnik a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az EUSZ-hez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében előírt, nyolchetes időszak alóli kivétellel élni.

(17) Tekintettel Ukrajnának az Oroszország agresszív háborúja által okozott nehéz helyzetére, valamint Ukrajna hosszabb távú stabilitásának támogatása érdekében helyénvaló eltérni a költségvetési rendelet 220. cikke (5) bekezdésének e) pontjától, és lehetővé tenni, hogy az Unió fedezhesse az e határozat szerinti hitelhez kapcsolódó kamatköltségeket, és elengedhesse az egyébként Ukrajna által viselendő adminisztratív költségeket. A kamattámogatást - kivételesen - a költségvetési rendelet 220. cikkének (1) bekezdése értelmében a támogatás hatékonyságának biztosításához megfelelőnek ítélt eszközként kell nyújtani, és azt az Unió költségvetésének kell viselnie. A 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret időtartama alatt a kamattámogatást az (EU) 2021/947 rendelet 6. cikke (2) bekezdése a) pontjának első franciabekezdésében említett keretösszegből kell fedezni. Lehetővé kell tenni Ukrajna számára, hogy minden év március végéig kérhesse a kamattámogatást és az adminisztratív költségek elengedését. A tőketörlesztés rugalmasságának biztosítása érdekében a költségvetési rendelet 220. cikkének (2) bekezdésétől eltérve lehetővé kell tenni az Unió nevében felvett kapcsolódó hitelek refinanszírozását is.

(18) Az ukrajnai helyzetre tekintettel e határozatnak sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Ukrajna makroszintű pénzügyi stabilitásának támogatása céljából az Unió legfeljebb 1 milliárd EUR összegű makroszintű pénzügyi támogatást (a továbbiakban: az uniós makroszintű pénzügyi támogatás) nyújt Ukrajnának. Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás Ukrajnának történő hitelnyújtás formájában valósul meg.

(2) *  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás finanszírozása céljából a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Unió nevében hitel formájában felvegye a szükséges pénzeszközöket a tőkepiacokon vagy pénzügyi intézményektől, és azokat továbbhitelezze Ukrajnának. Az (1) bekezdés, valamint az (EU) 2022/1628 *  európai parlamenti és tanácsi határozat alapján nyújtott hitelek maximális átlagos futamideje együttesen 25 év.

(3) A makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó kamatfizetés költségeinek fedezésére az (EU) 2021/947 rendelet 6. cikke (2) bekezdése a) pontjának első franciabekezdésében említett keretösszeget kell felhasználni az e határozat 5. cikkének (2) bekezdésében említett kamattámogatásként a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret időtartama alatt.

(4) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátását a Bizottság olyan módon irányítja, hogy az összhangban álljon a Bizottság és Ukrajna között a 3. cikk (1) bekezdésében említett memorandum keretében elért megállapodásokkal, illetve egyetértésekkel.

(5) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós makroszintű pénzügyi támogatással kapcsolatos fejleményekről, ideértve annak folyósításait is, valamint kellő időben ezen intézmények rendelkezésére bocsátja a vonatkozó dokumentumokat.

(6) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás a 3. cikk (1) bekezdésében említett memorandum hatálybalépését követő első naptól számított 12 hónapig áll rendelkezésre.

(7) Abban az esetben, ha Ukrajna finanszírozási igényei az uniós makroszintű pénzügyi támogatás folyósításának időszakában jelentősen csökkennek a kezdeti előrejelzésekhez képest, a Bizottság csökkenti a támogatás összegét, felfüggeszti vagy megszünteti a támogatást.

2. cikk

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat - többek között a többpárti parlamentáris rendszert - és a jogállamiságot, valamint biztosítsa az emberi jogok tiszteletben tartását.

(2) A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat az uniós makroszintű pénzügyi támogatás teljes életciklusa alatt nyomon követi az (1) bekezdésben meghatározott előfeltétel teljesülését, különösen a folyósításokat megelőzően, az ukrajnai körülményeket és katonai közigazgatás ottani alkalmazásának következményeit is figyelembe véve.

(3) E cikk (1) és (2) bekezdését a 2010/427/EU tanácsi határozattal *  összhangban kell alkalmazni.

3. cikk

(1) A Bizottság megállapodik Ukrajnával azokról az egyértelműen meghatározott jelentéstételi követelményekről, amelyekhez az uniós makroszintű pénzügyi támogatás kapcsolódik. A jelentéstételi követelményeket egy egyetértési megállapodásba (a továbbiakban: a memorandum) kell foglalni, és a 8. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A jelentéstételi követelményeknek biztosítaniuk kell különösen az uniós makroszintű pénzügyi támogatás hatékony, átlátható és elszámoltatható módon történő felhasználását. A Bizottság rendszeresen nyomon követi az említett jelentéstételi követelmények teljesítését.

(3) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás részletes pénzügyi feltételeit a Bizottság és Ukrajna között megkötendő hitelmegállapodásban kell meghatározni.

(4) A Bizottság rendszeres időközönként ellenőrzi az uniós makroszintű pénzügyi támogatás és különösen a memorandumban foglalt jelentéstételi követelmények végrehajtását. A Bizottság az említett ellenőrzés eredményeiről tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

4. cikk

(1) A (2) bekezdésben említett követelményektől függően a Bizottság az uniós makroszintű pénzügyi támogatást egyetlen részletben, hitel formájában bocsátja rendelkezésre. A részlet folyósításának ütemezéséről a Bizottság dönt. A részlet folyósítása egy vagy több részfolyósítással történhet.

(2) A Bizottság az alábbi követelmények értékelésétől függően dönt a részlet rendelkezésre bocsátásáról:

a) a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott előfeltétel tiszteletben tartása;

b) a memorandum hatálybalépése, amely rendelkezik a hitel teljes időtartama alatt alkalmazandó jelentéstételi rendszer felállításáról.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott követelmények nem teljesülnek, a Bizottság átmenetileg felfüggeszti vagy megszünteti az uniós makroszintű pénzügyi támogatás folyósítását, vagy meghozza a hitelmegállapodás alkalmazásában megfelelő intézkedéseket. Ilyen esetekben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a felfüggesztés vagy megszüntetés okairól.

(4) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást főszabály szerint az Ukrán Nemzeti Bank részére kell folyósítani. A memorandumban meghatározandó rendelkezésektől függően - ideértve a fennmaradó költségvetési finanszírozási igények megerősítését is - az uniós pénzeszközöket az ukrán pénzügyminisztérium mint végső kedvezményezett számára is lehet folyósítani.

5. cikk

(1) A forrásbevonási és hitelezési műveletek végrehajtására a költségvetési rendelet 220. cikkével összhangban kerül sor.

(2) A költségvetési rendelet 220. cikke (5) bekezdésének e) pontjától eltérve, az Unió az e határozat szerinti hitel tekintetében viselheti - kamattámogatás nyújtásával - a kamatköltségeket, valamint a forrásbevonással és hitelezéssel kapcsolatos adminisztratív költségeket, a hitel lejárat előtti visszafizetésével kapcsolatos költségek kivételével.

(3) Ukrajna minden év március végéig kérheti az Uniótól a kamattámogatást és az adminisztratív költségek fedezését.

(4) A költségvetési rendelet 220. cikkének (2) bekezdésétől eltérve szükség esetén a Bizottság refinanszírozhatja az Unió nevében felvett kapcsolódó hiteleket.

(5) A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a (2) és a (3) bekezdésben említett műveletek alakulásáról.

6. cikk

Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtása során a Bizottság - működési értékelés révén - újraértékeli a támogatás szempontjából releváns ukrajnai pénzügyi szabályok, adminisztratív eljárások, valamint külső és belső ellenőrzési mechanizmusok megbízhatóságát.

7. cikk * 

8. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

9. cikk

(1) A Bizottság minden év június 30-ig éves jelentésének részeként értékelést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e határozat előző évi végrehajtásáról, beleértve az említett végrehajtás értékelését is. Az említett jelentés:

a) megvizsgálja az uniós makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtása terén elért előrelépést;

b) értékeli Ukrajna gazdasági helyzetét és kilátásait, valamint a 3. cikk (1) bekezdésében említett követelmények teljesítését;

c) bemutatja a memorandumban meghatározott követelmények és feltételek, Ukrajna aktuális makroszintű pénzügyi helyzete, valamint a Bizottságnak az uniós makroszintű pénzügyi támogatás részletének rendelkezésre bocsátására vonatkozó határozata közötti összefüggést.

(2) A Bizottság legkésőbb két évvel a rendelkezésre állási időszak végét követően utólagos értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli a lezárt uniós makroszintű pénzügyi támogatás eredményeit és hatékonyságát, valamint azt, hogy az milyen mértékben járult hozzá a támogatás céljainak megvalósításához.

10. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 12-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
R. METSOLA Z. STANJURA