A jogszabály mai napon ( 2023.06.10. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat

az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022-2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről

1. A Kormány elfogadja az 1. mellékletben meghatározottak szerint az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020-2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat szerinti, „Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégia” című dokumentum végrehajtását szolgáló, a 2022-2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervet (a továbbiakban: Intézkedési Terv), és egyetért az intézkedések megvalósításának mérhető céljaival, a szükséges beavatkozások területének és eszközeinek meghatározásával, valamint személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételeivel.

2. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy - az érintett miniszterek bevonásával - hajtsa végre az Intézkedési Tervet.

Felelős: belügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: 2023. december 31.

3. *  A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a belügyminiszter és a kultúráért és innovációért felelős miniszter bevonásával - gondoskodjon az Intézkedési Tervben foglaltak megvalósításához szükséges többletforrás rendelkezésre állásáról

a) a 2023. évben 341 000 000 forint összegben, a 2023. évi központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében,

b) a 2023. évtől kezdődően beépülő jelleggel évi 12 000 000 forint összegben, az adott évi központi költségvetés Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

kultúráért és innovációért felelős miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

4. A Kormány egyetért azzal, hogy az Intézkedési Terv 2023. évi forrásigénye lehetőség szerint a Magyarország számára elérhető Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakának terhére kerüljön finanszírozásra, annak elfogadását követően.

5. A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Magyarország számára elérhető Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak keretrendszerének tervezése és kialakítása során az Intézkedési Terv költségeit vegye figyelembe a feltüntetett indikatív forrásigénnyel.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

6. A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy szakterületüket érintően működjenek közre az Intézkedési Terv megvalósításában.

7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.

8. * 

1. melléklet az 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozathoz

Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022-2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési terv

I. Megelőzés

I.1. Kiemelt figyelem fordítása az emberkereskedelem 18 év alatti potenciális áldozataira

I.1.1. Emberkereskedelem témakörében a leginkább érintett területekre fókuszáló helyi kampányok, illetve a fiatalokat megszólító országos kampány
A *  Felelős Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM),
Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM)
B Partner Családbarát Magyarország Központ
C Eszköz előadások, rendezvények, figyelemfelhívó anyagok
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor megvalósuló országos és helyi akciók
F Forrás hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó - az EFOP Plusz Operatív Program felhasználására vonatkozó - támogatói döntés még nem született meg
I.1.2. Az emberkereskedelem túlélőinek bevonása a megelőzésbe, társadalmi szemléletformálásba
A Felelős Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM)
B Partner a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és az NGO Kerekasztal teljes tagsága, de különösen Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT), Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK)
C Eszköz képzések, prevenciós kampányok lefolytatása, médiaszereplések
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor megvalósult képzések, kampányok, egyéb médiaszereplések
F Forrás hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó
I.1.3. A Barnahus modellen alapuló Meghallgató és Terápiás Szolgálat országos lefedettségének biztosítása
A *  Felelős BM, PM
B Partner Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (a továbbiakban: OGYSZ)
C Eszköz infrastrukturális beruházás
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor a Meghallgató és Terápiás Szolgálat új szolgáltatásai helyszínei
F Forrás 70 millió Ft - az új Intézkedési Tervet elfogadó kormányhatározatban többletforrások bevonása 2023-ra

I.2. Prevenciós célú tájékoztató anyagok kidolgozása és képzések, kampányok lebonyolítása, különösen a fokozottan veszélyeztetett társadalmi csoportok elérése érdekében

I.2.1. Prevenciós programokra való felkészítés és a prevenciós programok megvalósítása a köznevelési intézményekben az óvodai és iskolai szociális segítők bevonásával
A *  Felelős BM
B Partner Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
C Eszköz felkészítő oktatás, illetve a 2020-2021. évi Intézkedési Terv alapján kidolgozott prevenciós program országos megvalósítása
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor résztvevők száma
F Forrás uniós költségvetés terhére megvalósítandó - az EFOP Plusz Operatív Program felhasználására vonatkozó - támogatói döntés még nem született meg
I.2.2. Prevenciós programok nevelőszülői hálózatokban, gyermekotthonokban, lakásotthonokban, javítóintézetekben egységes tematika alapján
A *  Felelős BM
B *  Partner ORFK, NBT
C Eszköz prevenciós programok megvalósítása az emberkereskedelem elleni küzdelemben jártas nemkormányzati szervezetek bevonásával
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor résztvevők száma
F Forrás uniós költségvetés terhére megvalósítandó - az EFOP Plusz Operatív Program felhasználására vonatkozó - támogatói döntés még nem született meg

I.3. Az internet lehetőségeinek kihasználása a szexuális, munka- és egyéb célú kizsákmányolás terén az áldozattá válás megelőzésére, különös tekintettel a 18 éven aluli személyek veszélyeztetettségére

I.3.1. Országos kampány a külföldi munkavállalás veszélyeivel kapcsolatos társadalmi tudatosság javítása, a munkacélú kizsákmányolás elkerülése érdekében
A Felelős BM
B *  Partner NBT, Technológiai és Ipari Minisztérium (a továbbiakban: TIM)
(EURES Nemzeti Koordinációs Iroda), ORFK
C Eszköz az NBT 2018-ban megvalósult online figyelemfelhívó kampányának folytatása
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor elérések száma
F Forrás a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakának terhére megvalósítandó
I.3.2. Dialógus az internetes tartalomszolgáltatókkal az áldozattá váláshoz vezető online hirdetések kapcsán
A *  Felelős BM, Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM), TIM
B Partner ORFK, NBT, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH)
C Eszköz szakmai diskurzus kezdeményezése
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor munkacsoportülések száma
F Forrás -

I.4. Az ismételt áldozattá válás elkerülése érdekében egy, az azonosított és ellátásban részesített áldozatok életének, védelmének nyomon követését szolgálni hivatott utánkövető rendszer felállítása és működtetése

I.4.1. Az azonosított és ellátásban részesített áldozatok életének, védelmének nyomon követését szolgáló utánkövető rendszer felállítása és működtetése
A Felelős IM
B *  Partner KIM
C Eszköz az áldozatok azonosítását és irányítását segítő webalapú rendszer (a továbbiakban: EKAT Rendszer) fejlesztése egy utánkövetési modul beépítésével
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor elkészült informatikai fejlesztés, illetve az új modul használatát bemutató szakmai nap megtartása
F Forrás a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakának terhére megvalósítandó
I.4.2. A védett szállásról kikerülő áldozatok utánkövetése humán erőforrás biztosításával a fenntartó szervezeteknél
A *  Felelős KIM
B Partner védett házakat fenntartó szervezetek
C Eszköz 1-1 új munkatárs foglalkoztatása a védett szálláshelyeken az utánkövetés feladatainak ellátására
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor utánkövetések száma
F Forrás a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakának terhére megvalósítandó

I.5. Az emberkereskedelem témájának köznevelési és felsőoktatási tananyagba, valamint egyes szakosított szolgálatok vizsgaanyagaiba történő integrálása

I.5.1. Az emberkereskedelem jelenségének beépítése a szociális munka felsőoktatási szak tematikájába
A *  Felelős BM, KIM
B Partner Magyar Rektori Konferencia, szociális munka felsőoktatási szakot indító egyetemek, NGO Kerekasztal tagjai
C Eszköz a 2020-2021. évi Intézkedési Terv alapján megkezdett előkészítő munka folytatása
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor az emberkereskedelemmel kapcsolatos tudásanyaggal bővített vagy önállóan létrejövő kurzusok száma
F Forrás -

II. Áldozatazonosítás, áldozatirányítás, áldozatsegítés

II.1. Egységes áldozatirányítási eljárásrend és annak végrehajtásához megfelelő finanszírozás kialakítása és folyamatos biztosítása az emberkereskedelem áldozatai számára

II.1.1. Potenciális áldozatok tájékoztatása a segítő szolgáltatásokról olyan esetekben is, amikor az azonosítást végző szerv előtt megjelenő áldozatot a feltételezett elkövető kíséri
A Felelős BM
B Partner a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal teljes tagsága, de különösen ME, IM, NBT
C Eszköz a segítségnyújtás lehetőségeiről szóló, kis méretű tájékoztatókártyák előállítása
D Határidő 2022. december 31.
E Indikátor elkészült tájékoztatókártyák száma
F Forrás hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó
II.1.2. Kiskorú áldozatok egységes irányítási rendjének kialakítása
A *  Felelős BM, IM
B Partner BM, ORFK, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF), OGYSZ, Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
C Eszköz jogalkotás, eljárásrend kidolgozása
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor kidolgozott eljárásrend
F Forrás -
II.1.3. A határrendészeti állomány folyamatos felkészítése, képzése és továbbképzése az emberkereskedelem lehetséges áldozatainak azonosítására a határellenőrzések során
A Felelős BM
B Partner ORFK
C Eszköz képzések
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor megvalósult képzések, résztvevők száma
F Forrás hazai költségvetés terhére megvalósítandó
II.1.4. A kialakított áldozatirányítási eljárásrend tesztelése az emberkereskedelem elleni küzdelemben tevékenykedő valamennyi szerv és szervezet szakértőinek bevonásával
A Felelős BM, IM
B Partner a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus teljes tagsága
C Eszköz szimulációs gyakorlat
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor megvalósult rendezvény
F Forrás hazai költségvetés és a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakának terhére megvalósítandó
II.1.5. A külföldön azonosított magyar állampolgárok biztonságos hazatérésének és társadalmi reintegrációjának támogatása
A Felelős BM
B *  Partner KIM, NGO Kerekasztal tagjai
C Eszköz hazatérési és reintegrációs program folytatólagos működtetése
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor hazatérő áldozatok száma
F Forrás hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

II.2. A családi és szociális igazgatás területén az önkormányzatok szervezettségének továbbfejlesztése, a védőnői és a gyámügyi rendszer erősítése helyi és megyei szinten

II.2.1. Megyei és fővárosi szintű emberkereskedelem elleni koordinátori hálózat kialakítása, amelynek összetétele lehetőség szerint reprezentálja az adott térségben az áldozattá válással leginkább fenyegetett társadalmi csoportokat
A Felelős IM
B *  Partner BM, ORFK, KIM
C Eszköz az ORFK által 2017-2018 folyamán megvalósult pilotprojektjének kiterjesztése további megyékre
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor létrejött mechanizmusok száma
F Forrás hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó
II.2.2. A gyermekek veszélyeztetettségét, a család, a felnőtt krízishelyzetét észlelő és jelző rendszer hatékonyabb működtetése érdekében készített szakmai ajánlás használatára való felkészítés, valamint a szociális szolgáltatást biztosítók, a gyermekjóléti szolgáltatást és gyermekek átmeneti gondozását fenntartók hatékony felkészítése az áldozatazonosításra
A *  Felelős BM
B Partner Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, NGO Kerekasztal tagjai
C Eszköz EKAT Rendszer használatával kapcsolatos ismeretek átadása, az áldozatazonosítás menetére való felkészítés a gyakorlatban a szociális alap- és szakosított ellátást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények részére
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor megvalósult felkészítő napok száma, a felkészítésen részt vevők száma
F Forrás hazai költségvetés terhére megvalósítandó

II.3. Az ellátórendszer működésének és tagjainak egyértelmű meghatározása, módszertani útmutatók kidolgozása

II.3.1. Továbbképzés elindítása a szexuálisan bántalmazott gyermekek meghallgatását végző szaktanácsadók részére
A *  Felelős BM
B Partner OGYSZ, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
C Eszköz 2 féléves posztgraduális képzés elindítása a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
D Határidő 2022. december 31.
E Indikátor a képzésen részt vevők száma
F Forrás hazai költségvetés terhére megvalósítandó
II.3.2. Megvalósíthatósági tanulmány készítése és arra alapozott pilotprogram végrehajtása az emberkereskedelem áldozatává vált, családjukban nevelkedő gyermekek terápiás intézményi ellátására
A *  Felelős BM, PM
B *  Partner KIM
C Eszköz megvalósíthatósági tanulmány készítése 2022-ben; infrastrukturális beruházás a gyermekek átmeneti otthonai meglévő intézményi bázisán és a program modellezése 2023-ban
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor tanulmány, intézményi modell kialakítása és működése 5 férőhely biztosításával
F Forrás hazai költségvetés és a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakának terhére megvalósítandó
II.3.3. Megvalósíthatósági tanulmány készítése és arra alapozott pilotprogram végrehajtása
az emberkereskedelem áldozatává vált gyermekek védett gyermekotthonban történő terápiás intézményi ellátására
A *  Felelős BM, PM
B *  Partner KIM, SZGYF, NGO Kerekasztal tagjai
C Eszköz megvalósíthatósági tanulmány készítése 2022-ben, infrastrukturális beruházások új intézmény kialakítása érdekében és féléves működtetés 2023-ban
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor tanulmány, célzottan emberkereskedelem áldozatait befogadó gyermekvédelmi intézmény kialakítása és működése 2 × 6 fős befogadóképességgel
F *  Forrás a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges forrás a BM 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll; 132 000 000 Ft infrastrukturális beruházásra 2 db,
6 fős létesítmény kialakítása érdekében 2023-ban; 88 000 000 Ft a kialakított létesítmények 2023. II. félévi működtetése érdekében - az új Intézkedési Tervet elfogadó kormányhatározatban többletforrások bevonása 2023-ra vagy a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakának terhére
II.3.4. Azonnali ügyvédi konzultációs lehetőség biztosítása az emberkereskedelem áldozatává vált magyar állampolgárok számára
A Felelős IM
B Partner BM
C Eszköz jogi segítségnyújtó szolgálat bevonása
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor megvalósult konzultációk száma
F Forrás hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó
II.3.5. A szociális rászorultsági alapon biztosított egészségügyi alap- és szakellátás igénylésének megkönnyítése emberkereskedelem áldozatai részére
A *  Felelős BM, IM
B *  Partner PM, KIM, NGO Kerekasztal teljes tagsága
C Eszköz munkacsoport ülés
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor munkacsoport ülések száma
F Forrás hazai költségvetés terhére megvalósítandó
II.3.6. Férfi áldozatok eltérő igényeire reagáló szolgáltatások fejlesztése
A *  Felelős KIM
B Partner BM, IM
C Eszköz rendszeres éves támogatás biztosítása 2023-tól a Baptista Szeretetszolgálat által üzemeltetett vidéki védett ház részére is
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor támogatói okirat aláírása, éves támogatások folyósítása
F Forrás hazai költségvetés terhére megvalósítandó
II.3.7. Protokoll kidolgozása arra az esetre, ha az emberkereskedelem áldozatait befogadó védett házak címe, elhelyezkedése ismertté válna
A *  Felelős KIM
B Partner -
C Eszköz vészhelyzeti protokoll kidolgozása a védett szálláshelyeket fenntartó szervezetek bevonásával
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor kidolgozott protokoll
F Forrás -
II.3.8. A védett házakból kikerülő időskorú áldozatok további intézményi gondozásának biztosítása, az ellátás monitorozása, szükség esetén további férőhely biztosítása
A *  Felelős BM, PM
B *  Partner SZGYF, KIM
C Eszköz szakmai megbeszélés kezdeményezése 2022-ben a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználása érdekében, majd 2023-ban kijelölés útján férőhely biztosítása az állami fenntartású idősotthonokban az emberkereskedelem áldozatainak befogadására a védett házak által biztosított ellátási idő letelte után
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor összesen 15 kijelölt férőhely 3 helyszínen emberkereskedelem időskorú áldozatai számára, ill. az idősek otthonaiban elhelyezett áldozatok száma
F *  Forrás 51 000 000 Ft az új Intézkedési Tervet elfogadó kormányhatározatban többletforrások bevonása 2023-ra, utána a BM költségvetésébe beépülően
II.3.9. A már meglévő védett szállások mellé egy-egy félutas-kiléptető lakás létrehozása
A *  Felelős KIM, PM
B Partner védett házakat fenntartó szervezetek
C Eszköz forrás biztosítása új félutas házak létrehozására és fenntartására 2022-től
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor 3 db új félutas-kiléptető lakás
F Forrás 12 000 000 Ft, az új Intézkedési Tervet elfogadó kormányhatározatban többletforrások bevonása 2023-ra, utána az ME költségvetésébe beépülően
II.3.10. A kizsákmányolás formájára reagáló segítségnyújtó szolgáltatások, különös tekintettel a családok átmeneti otthonaiban rendelkezésre álló kapacitások bővítésére a külső férőhelyekhez való hozzáférés biztosításával
A *  Felelős BM
B Partner -
C Eszköz infrastrukturális fejlesztés
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor újonnan létrehozott külső férőhelyek száma
F Forrás hazai költségvetés terhére megvalósítandó

II.4. Az áldozatazonosítást végző szervek körének bővítése, az áldozattá válásra utaló jelek listájának felülvizsgálatával, illetve az adatszolgáltatások nyomon követésével egyidejűleg

II.4.1. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet által a jelzőrendszeri tagok körébe sorolt egészségügyi szervek emberkereskedelem elleni aktivitásának fokozása
A *  Felelős BM
B *  Partner IM
C Eszköz EKAT Rendszerhez való hozzáférések biztosítása, a rendszer használatával kapcsolatos ismeretek átadása az egészségügyi szolgáltató és az egészségügyi államigazgatási szervek részére, illetve a jelzési kötelezettség rögzítése az egészségügyről szóló törvényben
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor újonnan kiadott hozzáférési jogosultságok száma; módosított jogszabály
F Forrás -

III. Igazságszolgáltatás, rendvédelem

III.1. A bizonyítás eszközeinek megszerzésére és a bizonyítási cselekmények végrehajtására vonatkozó szabályozás, továbbá ajánlások felülvizsgálata, az áldozatok kiszolgáltatott helyzetben elkövetett bűncselekmények miatti felelősség alóli mentesülése lehetőségének vizsgálata

III.1.1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény új emberkereskedelem és kényszermunka tényállása egységes alkalmazását, jogértelmezését, elhatárolását biztosító képzések megtartása a bűnüldözés és igazságszolgáltatás szereplői részére
A Felelős BM, IM
B Partner ORFK, Legfőbb Ügyészség (a továbbiakban: LÜ), Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
C Eszköz képzések
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor megvalósult képzések
F Forrás hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

III.2. A nyomozási cselekmények és büntetőeljárások időtartamának csökkentése

III.2.1. Rendőri állomány szemléletformálása a drámapedagógia eszközeivel
A Felelős BM
B Partner ORFK
C Eszköz a „Kiállok érted!” című színdarab átdolgozott változatának bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szemléletformáló foglalkozások
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor megtartott színielőadások száma
F Forrás hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó
III.2.2. Rendszeres és koordinált foglalkoztatásfelügyeleti ellenőrzések lefolytatása a rendőrség és a területi foglalkoztatásfelügyeleti hatóság együttműködésével célzottan az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása érdekében
A *  Felelős TIM
B Partner ORFK
C Eszköz területi ellenőrzések rendszeres lefolytatása
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor közös ellenőrzések száma
F Forrás hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó
III.2.3. Az emberkereskedelemhez kapcsolódó szabálysértések és bűncselekmények felismerésének, felderítésének, az eljárások eredményes befejezésének növelése
A Felelős BM
B Partner ORFK, LÜ
C Eszköz képzések
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor nyomozások számának növekedése, időtartamának csökkenése
F Forrás hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó
III.2.4. Emberkereskedelemre specializált ügyészi hálózat kialakításának kezdeményezése a megyei és fővárosi főügyészségeken
A Felelős IM
B Partner
C Eszköz kijelölések és célzott képzések megtartása
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor kijelölt szakértők és képzési alkalmak száma
F Forrás hazai költségvetés terhére megvalósítandó

III.3. Az emberkereskedelem áldozatai által nyújtott szolgáltatások tudatos igénybevételének visszaszorítása, majd az új szabályozás gyakorlati tapasztalatainak nyomon követése

III.3.1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény új emberkereskedelem és kényszermunka tényállása hatékonyságának vizsgálata
A Felelős IM, BM
B Partner ORFK, LÜ, OBH, Kúria
C Eszköz munkacsoport az új tényállás gyakorlati alkalmazhatóságának, visszatartó erejének, az ítélkezési és büntetéskiszabási gyakorlatnak a monitorozására
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor ülések és átvizsgált jogesetek száma
F Forrás -
III.3.2. Az emberkereskedelem áldozatai által nyújtott szolgáltatások tudatos igénybevételének kriminalizálására vonatkozó szabályozás gyakorlati alkalmazásának vizsgálata
A Felelős IM, BM
B Partner ORFK, LÜ, OBH, Kúria
C Eszköz munkacsoport
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor ülések és átvizsgált jogesetek száma
F Forrás -
III.3.3. Olyan szabályozás lehetőségének megvizsgálása, ami lehetővé teszi az internetes tartalomszolgáltatók felelősségre vonását a honlapjukon elhelyezett, emberkereskedelemmel összefüggő tartalmakért
A Felelős IM
B Partner ORFK, LÜ, NMHH
C Eszköz szakmai diskurzus kezdeményezése
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor munkacsoport ülések száma
F Forrás -
III.3.4. Az általános elévülési szabályokhoz képest szigorúbb szabályozás lehetőségének megvizsgálása emberkereskedelem és kényszermunka tényállásának büntethetősége vonatkozásában
A Felelős IM
B Partner LÜ, Kúria
C Eszköz szakmai diskurzus kezdeményezése a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor munkacsoport ülések száma
F Forrás -

III.4. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtésének fejlesztése

III.4.1. Az áldozatok azonosítását és irányítását segítő EKAT Rendszer fejlesztése az elfogadott jogszabály-módosításokkal összhangban
A Felelős IM
B Partner BM
C Eszköz informatikai fejlesztés
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor megvalósult informatikai fejlesztés az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2021 végén elfogadott módosítása alapján
F Forrás hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó
III.4.2. A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók szisztematikus ellenőrzése az EKAT Rendszerhez való hozzáférés tekintetében is
A *  Felelős BM
B Partner ME, fővárosi és megyei kormányhivatalok
C Eszköz útmutatás a megyei kormányhivatalok/járási hivatalok részére
D Határidő folyamatos megvalósítás
E Indikátor ellenőrzések száma
F Forrás -

IV. Partnerség

IV.1. Emberkereskedelem tárgyú kutatások ösztönzése

IV.1.1. Az emberkereskedelem témájának fokozott megjelenítése a tudományos folyóiratokban
A Felelős BM
B Partner a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal teljes tagsága
C Eszköz publikációk ösztönzése, például a Belügyi Szemle emberkereskedelmi tematikus számának kiadása magyar és angol nyelven 2022 I. félévében
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor megjelenő cikkek, tanulmányok száma
F Forrás hazai költségvetés terhére megvalósítandó

IV.2. Többoldalú együttműködések kialakítása az emberkereskedelem áldozatainak reintegrációs lehetőséget biztosító nem-kormányzati szervezetek bevonásával

IV.2.1. Tematikus szakmai munkacsoportok ad hoc jelleggel történő felállítása
A Felelős BM
B Partner a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal teljes tagsága
C Eszköz egy-egy témára fókuszáló munkacsoportok
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor ülések száma
F Forrás hazai költségvetés terhére megvalósítandó
IV.2.2. Naprakész tájékoztatóanyag kidolgozása a segítő szakemberek részére
A Felelős BM
B Partner a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal teljes tagsága
C Eszköz a 2019-ben kidolgozott SANSZ kiadvány frissítése, utánnyomtatása és közzététele az emberkereskedelem elleni küzdelem kormányzati honlapján
D Határidő 2022. december 31.
E Indikátor nyomtatott kiadványok száma
F Forrás hazai költségvetés terhére megvalósítandó

IV.3. Nemzetközi egyezményekben foglalt vállalásoknak és kötelezettségeknek való megfelelések felülvizsgálata és folyamatos biztosítása

IV.3.1. Csatlakozás lehetőségének megvizsgálása az Európa Tanács szervkereskedelem elleni egyezményéhez
A *  Felelős BM
B Partner IM, Külgazdasági és Külügyminisztérium
C Eszköz a csatlakozás Büntető Törvénykönyvet érintő hatásait az IM 2021 folyamán felmérte;
2022-ben a csatlakozás lehetőségét szükséges egészségpolitikai megközelítésben is megvizsgálni és pozitív döntés esetén kezdeményezni a Kormány döntését
D Határidő 2022. december 31.
E Indikátor a csatlakozás hatásainak komplex bemutatása, javaslat megfogalmazása a Kormány részére
F Forrás -

IV.4. Párbeszéd erősítése a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és az NGO Kerekasztal tagjai között

IV.4.1. Kerekasztal-beszélgetések szervezése, szakmai diskurzus fenntartása
A Felelős BM
B Partner a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal teljes tagsága
C Eszköz rendszeres ülések szervezése
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor ülések száma
F Forrás hazai költségvetés terhére megvalósítandó

IV.5. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi együttműködés bővítése

IV.5.1. Együttműködés a regionális szereplőkkel (Visegrádi Csoport, Salzburg Fórum) és az emberkereskedelem célországaival
A Felelős BM
B Partner a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal teljes tagsága
C Eszköz ülések, tanulmányutak szervezése
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor ülések, tanulmányutak száma
F Forrás hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó
IV.5.2. A rendőri együttműködés erősítése a származási és célországokkal
A Felelős BM
B Partner ORFK
C Eszköz közös nyomozócsoportok, tanulmányutak szervezése
D Határidő 2023. december 31.
E Indikátor közös nyomozócsoportok, tanulmányutak száma
F Forrás hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó