A jogszabály mai napon ( 2024.04.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2022. évi programstratégiájáról, valamint az „Elektromobilitás Fejlesztő Központ létrehozása a Robert Bosch Kft.-nél” című projektjavaslat támogatásáról szóló 1435/2021. (VII. 2.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges intézkedésekről

1. A Kormány

a) egyetért a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) céljainak hatékonyabb és eredményesebb megvalósulása érdekében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2022. évi kiadási előirányzatának 20 708 832 000 forinttal történő megemelésével;

b) felhívja a kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy − a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulása megadását követően − gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Kutatási Alaprész cím 2022. évi kiadási előirányzatának 10 906 100 000 forinttal, a Kvtv. 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 2. Innovációs Alaprész cím 2022. évi kiadási előirányzatának 7 194 500 000 forinttal, valamint a Kvtv. 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 9. Nemzeti Laboratóriumok Alaprész 2022. évi kiadási előirányzatának 1 502 932 000 forinttal történő megemeléséről, az NKFI Alap költségvetési maradványa terhére;

Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: az NKFI Alap 2021. évi költségvetési beszámolójának kincstári jóváhagyását követő 15 napon belül

c) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 13. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel felhívja a kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulása megadását követően tegye meg a szükséges intézkedéseket az „Elektromobilitás Fejlesztő Központ létrehozása a Robert Bosch Kft.-nél” című projektjavaslat támogatásáról szóló 1435/2021. (VII. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) szerinti projekt 2022. évi 1 105 300 000 forint összegű forrásszükségletének biztosítása érdekében a Kvtv. 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet költségvetési maradványának terhére;

Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: az NKFI Alap 2021. évi költségvetési beszámolójának kincstári jóváhagyását követő 15 napon belül

d) a KFItv. 13. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel felhívja a kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az egyes kutatás-fejlesztési és innovációs célú programok és projektek támogatásáról szóló 1223/2022. (IV. 7.) Korm. határozat 3. pont a) alpont ab)-ae) pontjában foglalt támogatásnak az NKFI Alap terhére történő biztosítása érdekében;

Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter

Határidő: az NKFI Alap adott évi programstratégiájának elfogadását követő 90 napon belül

e) jóváhagyja az NKFI Alap 1. melléklet szerinti 2022. évi programstratégiáját (a továbbiakban: Programstratégia);

f) felhívja a kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke útján gondoskodjon a Programstratégia végrehajtásáról.

Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter

Határidő: 2022. december 31-ig folyamatos

2. A Korm. határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„3. felhívja a kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott, 2022-2025. évben szükséges támogatásnak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére történő biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről;

Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter

Határidő: a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap éves programstratégiájának tervezése során”

1. melléklet az 1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2022. évi programstratégiája

A B C D
1. A konstrukció megnevezése 2022. évi kifizetés
(milliárd Ft)
Összes keret
(milliárd Ft)
Rövid ismertetés
2. Innovációs Alaprész
3. Piacvezérelt vállalati KFI támogatása 7,6911 40,4673 A vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét támogatja piacképes termék, technológia, szolgáltatás kifejlesztése érdekében.
4. Gyorsítósáv program 2,8949 12,85 A program a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató társaságok támogatását célozza.
5. Iparjog 0,2 0,3 A program célja a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet erősítő, minél szélesebb körű alkalmazásának támogatása.
6. Nemzetközi programok 1,0 6,0 Bilaterális és multilaterális tudományos és technológiai (TéT) programok és a Horizont Európa keretprogramban való hazai részvétel ösztönzése,
a kapcsolódó partnerségi programokban való magyar részvétel elősegítése.
7. Kompetencia Központok 1,0 20,7 A program célja a vállalati oldal K+F igényét folyamatosan kiszolgálni képes, költségvetési és nonprofit kutatóintézetek, egyetemi és vállalati kutatóhelyek alapjain mátrixszervezetként működő tudásközpontok létrehozása, amelyek nagy tématerületi, társadalmi kihívásokra koncentrálnak.
8. Startup Program 1 8,5 A program célja az innováció ösztönzés és az innovatív kis- és középvállalkozások létrehozásának támogatása az egyetemi innovációs ökoszisztéma hallgatók vagy doktoranduszok legjobb projektjeinek támogatása az intézményeken keresztül.
9. Innovációs Alaprész részösszeg 13,7860 88,8173
10. Kutatási Alaprész
11. Új Nemzeti Kiválóság Program 0,6793 4 A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 18. §-a alapján a nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjak fedezetét az NKFI Alap költségvetésében kell megtervezni. A nemzeti felsőoktatási kiválósági ösztöndíj keretében kerülnek meghirdetésre az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázatai, amelyek célja, hogy támogassák a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2020-tól kibővült a pályájuk kezdeti fázisában lévő, friss tudományos fokozatot szerzett (illetve azt rövid időn belül megszerző) fiatalok támogatásával.
12. Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok („OTKA”) 3,8174 13,5 A kutatási témapályázatok célja a kutatói kiválóság megerősítése - tematikus megkötés nélkül - olyan kutatói kezdeményezésű, ígéretes alapkutatási projektek támogatásával, amelyekből világviszonylatban is kiemelkedő tudományos eredmények várhatók, növelve ezzel a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét.
A posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program a jelentős kutatási eredményt felmutató országokban bevett gyakorlatnak megfelelően a kutatói életpálya kezdetén járó kiváló kutatók támogatását célozza meg két lépcsőben. Az egyik alprogram a friss posztdoktorok kutatói pályán történő elindulását segíti. A másik alprogram célja
- tematikus megkötés nélkül - a fiatal kutatók posztdoktori időszakuk után kezdeményezett kutatásának támogatása a kiemelkedő tudományos eredmények elérése érdekében.
13. Élvonal - Kutatási Kiválósági Program 0,6 3 A program a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kiváló, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó kutatókat ösztönzi, akik szakterületük formálóiként, iskolateremtő vezető kutatóként ígéretes kutatási projektjeik megvalósításával hozzájárulnak Magyarország fejlett országokhoz történő felzárkózásához. A Program európai szinten is különleges, mivel az EU kutatási támogatások „seal of excellence” logikáját követi.
14. Kooperatív Doktori Program 0 2,832 A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát - elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken -, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában.
15. Stratégiai K+F Műhelyek 0 3,0 A program célja, hogy az innovációs ökoszisztéma szereplői által működtetett
K+F műhelyek részéről társadalmi-gazdasági szükségletekre érdemben reagálni képes, újdonságtartalommal rendelkező KFI megoldások kerüljenek kidolgozásra, hazai viszonyokra adaptálásra. A program különböző társadalmi, gazdasági, környezeti problémák megoldására olyan újszerű megoldások kifejlesztését vagy kutatását támogatja, amelyek hatékonyabbak, eredményesebbek vagy fenntarthatóbbak
a már létező megoldásoknál.
16. Selye János Diáklabor hálózat kiépítése 0,5 2 A kutatói utánpótlás hosszú távú biztosítását a kutatói életpályák iránti érdeklődés felkeltése alapozza meg, melyet segítve sor kerül a Diáklabor hálózat fejlesztésére. A diáklaborok ennek érdekében a műszaki, természettudományi, matematikai
és informatikai (MTMI) területen kínálnak diákok vagy diákcsoportok számára fejlesztőprogramokat és olyan foglalkozásokat, amelyek elsősorban a diákok saját tevékenységére épülnek.
17. Kutatási Alaprész részösszeg 5,5967 28,332
18. Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
19. Nemzeti Laboratóriumok 5,1292 26,68 A digitális átalakulás korszakában a tudásátadás és -csere felértékelődő forrását
a hálózatok képezik, melyre tekintettel a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakpolitikai támogatásával a nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus területeken olyan tudásközpontok, Nemzeti Laboratóriumok létrehozását és működtetését kívánja támogatni, amelyek az egyes szakterületek kiemelkedő tudományos csomópontjaivá válhatnak.
20. Nemzeti Laboratóriumok Alaprész részösszeg 5,1292 26,68
21. Az alaprészek 2022. évi új kifizetési kötelezettsége 24,5119
22. 2022. évi pályázatok keretösszege 143,8293