A jogszabály mai napon ( 2024.02.21. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. október 17-i (KKBP) 2022/1968 HATÁROZATA

az Európai Unió Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziójáról (EUMAM Ukrajna) * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Tanács a 2022. február 24-i következtetéseiben kijelentette, hogy a lehető leghatározottabban elítéli az Oroszországi Föderáció által Ukrajnával szemben provokáció nélkül indított, indokolatlan katonai agressziót. Újólag hangsúlyozta, hogy szilárdan támogatja Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és nemzetközileg elismert határain belüli területi integritását.

(2) Az Európai Tanács a 2022. február 24-i, a március 24-25-i és a május 30-31-i következtetéseiben felszólította Oroszországot, hogy haladéktalanul vessen véget az Ukrajna területén végrehajtott katonai agressziónak, azonnal és feltétel nélkül vonjon vissza minden fegyveres erőt és katonai felszerelést Ukrajna teljes területéről, valamint maradéktalanul tartsa tiszteletben Ukrajnának a nemzetközileg elismert határain belüli területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

(3) Az Európai Tanács a 2022. június 23-24-i következtetéseiben továbbá kijelentette, hogy az Unió továbbra is szilárdan elkötelezett amellett, hogy további katonai támogatást nyújtson Ukrajnának annak érdekében, hogy segítse az orosz agresszióval szembeni önvédelem természetes jogának gyakorlásában, valamint területi integritásának és szuverenitásának védelme terén. E célból az Európai Tanács felszólította a Tanácsot, hogy gyors ütemben munkálkodjon a katonai támogatás további növelésén.

(4) A 2022. szeptember 30-án kelt levelében Ukrajna külügyminisztere és védelmi minisztere közösen katonai támogatást kért az Uniótól Ukrajna számára, és megerősítette, hogy Ukrajna e tekintetben meglévő jelenlegi szükségletei magukban foglalják az alap- és kollektív katonai kiképzést, valamint a személyi állomány katonai szakkiképzését orvosi és logisztikai területen, a vegyi, biológiai és radiológiai védelem, a mérnöki támogatás, a kiberbiztonság és a kibervédelem területén, illetve az összfegyvernemi kiképzőképzést - nem érintve azon más területeket, amelyek a jövőben relevánsak lehetnek -, továbbá üdvözölte, hogy e célból - sürgősségi jelleggel - létrejön az Unió Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziója.

(5) A Tanács 2022. október 10-én jóváhagyta egy lehetséges, nem végrehajtási jellegű, közös biztonság- és védelempolitikai (KBVP), Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási misszió (EUMAM Ukrajna) válságkezelési koncepcióját, amelynek kezdeti időtartama annak elindításától számított két év.

(6) Az EUMAM Ukrajna stratégiai céljaként azt kell kitűzni, hogy hozzájáruljon az ukrán fegyveres erők katonai képességének növeléséhez a műveletek megalakítása és tényleges végrehajtása érdekében, hogy Ukrajna megvédhesse a nemzetközileg elismert határain belüli területi integritását, ténylegesen gyakorolhassa szuverenitását, és megvédhesse az ukrajnai polgári lakosságot.

(7) Az EUMAM Ukrajna az Ukrajnának nyújtott támogatás tekintetében az uniós integrált megközelítés része lesz, amely magában foglalja katonai felszereléseknek az ukrán fegyveres erők részére történő szállítására irányuló, a (KKBP) 2021/509 határozattal *  létrehozott Európai Békekeret keretében végrehajtott katonai segítségnyújtási intézkedéseket is. Az EUMAM Ukrajna együtt fog működni az Unió kijevi küldöttségével és a 2014/486/KKBP határozattal *  létrehozott EUAM Ukrajna polgári KBVP-misszióval.

(8) Ukrajna katonai támogatás iránti kérelmére válaszul az EUMAM Ukrajnának egyéni, kollektív és szakkiképzést kell biztosítania az ukrán fegyveres erők részére, kiképzést kell biztosítania az ukrán fegyveres erők területvédelmi erői számára és biztosítania kell a tagállamok azon tevékenységeinek a koordinációját és összehangolását, amelyek az ukrán fegyveres erők kiképzése megvalósításának a támogatására irányulnak.

(9) Az EUMAM Ukrajna kialakításának méretezhetőnek, modulárisnak és rugalmasnak kell lennie annak érdekében, hogy tevékenységeit gyorsan az ukrajnai helyzethez, valamint az ukrajnai fegyveres erők változó és hosszabb távú igényeihez lehessen igazítani.

(10) Tekintettel az Oroszország Ukrajna ellen folytatott agresszív háborújából fakadó rendkívüli körülményekre - és addig, amíg ezek a körülmények fennállnak -, az EUMAM Ukrajnának átmeneti intézkedésként a tagállamok területén kell működnie az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban, ameddig a Tanács másként nem határoz.

(11) A Politikai és Biztonsági Bizottságnak (PBB) a Tanács és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (főképviselő) felelőssége mellett politikai ellenőrzést kell gyakorolnia az EUMAM Ukrajna felett, biztosítania kell az EUMAM Ukrajna stratégiai irányítását, továbbá az EUSZ 38. cikkének harmadik bekezdésével összhangban meg kell hoznia a megfelelő határozatokat.

(12) Az EUMAM Ukrajnának a tagállamok területén telepített, az Unió által vezetett egységeire és személyi állományára a fegyveres erők jogállásáról szóló uniós megállapodást (EU SOFA) *  kell alkalmazni. Az ukrán fegyveres erők azon személyi állományának jogállását, amely részt vesz az EUMAM Ukrajna által biztosított kiképzés megszervezésében vagy ilyen kiképzésben részesül, a kiképzésnek otthont adó tagállamok illetékes hatóságai és az ukrán illetékes hatóságok közötti megállapodásokban kell meghatározni. Az EUMAM Ukrajna továbbá megállapodásokat köthet az ukrán illetékes hatóságokkal azokról a feltételekről, amelyek mellett az ukrán fegyveres erők személyi állományát az EUMAM Ukrajna keretében fogadják.

(13) Az EUMAM Ukrajnának felkérés alapján nyitva kell állnia a hasonlóan gondolkodó harmadik államok részvétele előtt, amennyiben az Unió és az említett harmadik államok megállapodnak a részvételükről, a PBB pedig elfogadja azt.

(14) Az EUSZ 41. cikkének (2) bekezdése értelmében, valamint a (KKBP) 2021/509 határozattal összhangban az e határozatból eredő, katonai vagy védelmi vonatkozású működési kiadásokat a tagállamoknak kell viselniük.

(15) Az EUMAM Ukrajna egyedi igényeire, valamint az EUMAM Ukrajna létrehozásának konkrét feltételeire tekintettel - amelyek a szükséges kiképzés nagyságrendjéből és abból erednek, hogy ezt gyorsan kell biztosítani Ukrajna számára -, meg kell állapítani azt, hogy a (KKBP) 2021/509 határozattal összhangban közös költségnek minősülő költségeken felüli bizonyos többletköltségeket az EUMAM Ukrajna céljából közös költségeknek kell tekinteni. Az EUMAM Ukrajna esetében az ukrán fegyveres erők állományába tartozó, kiképzésben részt vevők és a kiképzési tevékenységek támogatásához szükséges tételeknek a rendkívüli körülmények miatti kivételes intézkedésként történő közös finanszírozása lehetővé fogja tenni az Unió számára a szükséges források mozgósítását abból a célból, hogy biztosítani tudja Ukrajnának a szükséges mértékű támogatást.

(16) A sürgősségre tekintettel az Európai Békekeretnek az EUMAM Ukrajnát kiegészítő valamely célzott támogatási intézkedéséből a lehető leghamarabb halálos erő célba juttatására tervezett lőszereket és felszereléseket, illetve platformokat kell finanszírozni. Minden egyéb felszerelésről - beleértve a kiképzéshez szükséges személyes felszereléseket is - más támogatási intézkedés keretében kell gondoskodni. Az Európai Békekeret szerinti támogatási intézkedésekkel továbbá speciális felszerelések is rendelkezésre bocsáthatók, valamint - ha Ukrajna kéri - az Európai Békekeret révén Ukrajnának adományozott katonai felszerelések karbantartása és javítása is biztosítható.

(17) Annak érdekében, hogy Ukrajna szükségleteit a lehető leghatékonyabban lehessen kielégíteni, az EUMAM Ukrajnának koordinálnia kell tevékenységeit az ukrán fegyveres erők számára katonai támogatást - különösen katonai kiképzést - nyújtó, hasonlóan gondolkodó nemzetközi partnerekkel,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A misszió

(1) Az Unió elindít egy Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziót (EUMAM Ukrajna).

(2) Az EUMAM Ukrajna stratégiai célkitűzése, hogy hozzájáruljon az ukrán fegyveres erők katonai képességének növeléséhez a műveletek megalakítása és tényleges végrehajtása érdekében, hogy Ukrajna megvédhesse a nemzetközileg elismert határain belüli területi integritását, ténylegesen gyakorolhassa szuverenitását, és megvédhesse az ukrajnai polgári lakosságot.

(3) A (2) bekezdéseben foglalt célkitűzés elérésére céljából az EUMAM Ukrajna biztosítja a következőket:

a) az egyéni és kollektív kiképzést az ukrán fegyveres erők személyi állománya részére alap-, haladó és szakosodott szinten: különösen alsóbb szintű vezetés keretében, a raj-/osztag- és a szakaszszinttől a század, a zászlóalj és a dandár szintjéig, beleértve a hadműveleti kiképzést is; a századoknak, a zászlóaljaknak és a dandároknak a kollektív manőverezés és harcászat terén történő felkészítését a dandár szintjéig, ideértve az éleslőszerrel végzett gyakorlatok tervezésére, előkészítésére és végrehajtására vonatkozó tanácsadást is;

b) szakkiképzést az ukrán fegyveres erők személyi állománya részére;

c) kiképzést az ukrán fegyveres erők területvédelmi erői számára;

d) a tagállamok azon tevékenységeinek a koordinációját és összehangolását, amelyek az ukrán fegyveres erők kiképzése megvalósításának a támogatására irányulnak.

(4) A nemzetközi humanitárius jogot, az emberi jogokat, a polgári lakosságnak - a többek között a nemi alapú erőszakkal szembeni - védelmét, továbbá a nőkkel, a békével és a biztonsággal foglalkozó menetrendet, az ifjúsággal, a békével és a biztonsággal foglalkozó menetrendet, valamint a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó menetrendet teljes mértékben integrálni kell az EUMAM Ukrajna operatív tervezésébe, a kiképzésbe és a jelentéstételbe.

(5) Amíg a Tanács másként nem határoz és nem módosítja e határozatot ennek megfelelően, az EUMAM Ukrajna a tagállamok területén tevékenykedik.

(6) Az EUMAM Ukrajna által nyújtott kiképzésekre Unió-szerte több helyszínen sor kerülhet, a fogadó tagállam kifejezett hozzájárulása mellett. A kiképzést az ukrán fegyveres erők változó és hosszabb távú igényeihez kell igazítani.

(7) Az EUMAM Ukrajna megbízatása nem végrehajtási jellegű.

2. cikk

A parancsnokság kijelölése

(1) Az EUMAM Ukrajna vezetése és irányítása tekintetében a Katonai Tervezési és Végrehajtási Szolgálat (MPCC) tölti be a műveleti parancsnokság szerepét, és egyúttal az EUMAM Ukrajna keretében stratégiai szinten biztosítja az átfogó koordinációt és összehangolást.

(2) Ennek keretében - egy meglévő és már teljes mértékben működőképes nemzeti vezetési és irányítási struktúra alapján - operatív szinten létre kell hozni egy multinacionális összfegyvernemi kiképzési parancsnokságot (CAT-C) valamely szomszédos tagállamban, amelyben sor kerül a képzési elemek integrációjára, hogy összetett egységek jöjjenek létre.

(3) Valamely másik tagállam multinacionális különleges kiképzési parancsnokságot bocsát rendelkezésre, amely a saját területén vezeti a képzési tevékenységeket. Az említett multinacionális különleges kiképzési parancsnokságot egy meglévő nemzeti vezetési és irányítási struktúra alapján kell létrehozni a képzési kínálatnak a CAT-C-vel teljes összhangban történő további javítása érdekében.

(4) A CAT-C és a multinacionális különleges kiképzési parancsnokság, valamint az uniós tagállamokban létrehozott egyéb kiképzési parancsnokságok feladatait a vonatkozó tervezési dokumentumokban - az Unió meglévő katonai vezetési és irányítási szabályaival összhangban - alaposabban ki kell dolgozni.

3. cikk

Az uniós misszióparancsnok kinevezése

Az EUMAM Ukrajna misszióparancsnoki tisztségét az MPCC igazgatója látja el.

4. cikk

Az EUMAM Ukrajna tervezése és elindítása

A Tanács az EUMAM Ukrajna missziós tervének jóváhagyását követően elfogadja az EUMAM Ukrajna megindításáról szóló határozatot, beleértve annak művelet-végrehajtási szabályait is.

5. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1) Az EUMAM Ukrajna politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását - a Tanács és a főképviselő felelőssége mellett - a PBB gyakorolja. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy az EUSZ 38. cikkével összhangban meghozza a megfelelő határozatokat. Az említett felhatalmazás magában foglalja az EUMAM Ukrajna tervezési dokumentumai - többek között a missziós terv-, és a parancsnoki lánc módosítására vonatkozó hatásköröket. Az említett felhatalmazás kiterjed továbbá az uniós parancsnokok, nevezetesen az összfegyvernemi kiképzési parancsnok, a különleges kiképzési parancsnok, és bármely más uniós kiképzési parancsnok kinevezésére vonatkozó határozatok meghozatalára is. Az EUMAM Ukrajna célkitűzéseivel és megszűnésével kapcsolatos döntéshozatali hatáskör továbbra is a Tanácsot illeti meg.

(2) A PBB rendszeres időközönként jelentést tesz a Tanácsnak.

(3) A PBB rendszeres időközönként jelentést kap az Európai Unió Katonai Bizottsága (EUKB) elnökétől az EUMAM Ukrajna tevékenységeinek végzéséről. A PBB adott esetben meghívhatja üléseire az uniós parancsnokokat.

6. cikk

Katonai irányítás

(1) Az EUKB felügyeli az uniós misszióparancsnok felelőssége mellett megvalósuló EUMAM Ukrajna megfelelő végrehajtását.

(2) Az EUKB rendszeres időközönként jelentést kap az uniós misszióparancsnoktól. Az EUKB adott esetben meghívhatja üléseire az uniós parancsnokokat.

(3) Az EUKB elnöke az elsődleges összekötő az uniós misszióparancsnok felé.

7. cikk

Az uniós válaszlépések összhangja és koordináció

(1) A főképviselő biztosítja e határozat végrehajtását és azt, hogy az összhangban legyen az Unió külső tevékenységének egészével, így például az Európai Békekeret keretében finanszírozott, Ukrajna támogatására irányuló uniós katonai támogatási intézkedésekkel.

(2) A parancsnoki lánc sérelme nélkül, az uniós misszióparancsnok szoros együttműködést és koordinációt folytat az Unió ukrajnai küldöttségének vezetőjével és az EUAM Ukrajna misszióvezetőjével. Az uniós misszióparancsnok a 2. cikk (2) bekezdésében említett uniós vezetési és irányítási struktúra támogatásával szoros együttműködést és koordinációt folytat a megfelelő szintű ukrán hatóságokkal.

(3) Az EUMAM Ukrajna koordinálja tevékenységeit a tagállamok Ukrajna támogatása érdekében folytatott kétoldalú tevékenységeivel, továbbá más, hasonlóan gondolkodó nemzetközi partnerekkel, különösen az Amerikai Egyesült Államokkal (USA), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával (Egyesült Királyság), Kanadával, a nemzetközi donorkoordinációs központtal (IDCC) és az EUCOM Ukrajnával foglalkozó irányítóközpontjával.

8. cikk

Harmadik államok részvétele

(1) Az Unió döntéshozatali autonómiájának és egységes intézményi keretének sérelme nélkül, valamint az Európai Tanács vonatkozó iránymutatásaival összhangban harmadik államok felkérést kaphatnak az EUMAM Ukrajnában való részvételre.

(2) A Tanács felhatalmazza a PBB-t arra, hogy felkérjen harmadik államokat hozzájárulások felajánlására, valamint arra, hogy az uniós misszióparancsnok és az EUKB ajánlása alapján meghozza a javasolt hozzájárulások elfogadásáról szóló vonatkozó határozatokat.

(3) A harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályokat az EUSZ 37. cikke alapján és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkében meghatározott eljárás szerint megkötött megállapodásokban kell megállapítani. Amennyiben az Unió és valamely harmadik állam megállapodást kötött ez utóbbinak az uniós válságkezelési missziókban való részvétele keretének létrehozásáról, az EUMAM Ukrajna összefüggésében az említett megállapodás rendelkezései alkalmazandók.

(4) Az EUMAM Ukrajnához jelentős mértékű katonai hozzájárulást biztosító harmadik államok ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek az EUMAM Ukrajna napi irányítása tekintetében, mint az EUMAM Ukrajnában részt vevő tagállamok.

(5) A Tanács felhatalmazza a PBB-t arra, hogy - abban az esetben, ha harmadik államok jelentős mértékű katonai hozzájárulást biztosítanak - hozza meg a hozzájáruló felek bizottságának létrehozására vonatkozó megfelelő határozatokat.

9. cikk

Az Unió által vezetett egységek és személyi állomány jogállása

A fegyveres erők jogállásáról szóló uniós megállapodás (EU SOFA) alkalmazandó a tagállamok területén telepített, az Unió által vezetett egységekre és személyi állományra.

10. cikk

Az ukrán személyi állomány jogállása

Az ukrán fegyveres erők azon személyi állományának jogállását, amely részt vesz az EUMAM Ukrajna által biztosított kiképzés megszervezésében vagy ilyen kiképzésben részesül, a kiképzésnek otthont adó tagállamok illetékes hatóságai és az ukrán illetékes hatóságok közötti megállapodásokban kell meghatározni. Az EUMAM Ukrajna és az ukrán illetékes hatóságok megállapodásokat köthetnek azokról a feltételekről, amelyek mellett az ukrán fegyveres erők személyi állományát az EUMAM Ukrajna keretében fogadják.

11. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) Az EUMAM Ukrajna közös költségeit a (KKBP) 2021/509 határozatnak megfelelően kell kezelni.

(2) A (KKBP) 2021/509 határozat 44. cikkének (6) bekezdésével összhangban az EUMAM Ukrajna tekintetében a következő különös szabályokat kell alkalmazni:

a) a 2. cikk (2) és (3) bekezdésében említett uniós vezetési és irányítási struktúra finanszírozása a missziós erők parancsnokságára alkalmazandó szabályokkal összhangban történik, függetlenül a helyszíntől;

b) a következő többletköltségek közös finanszírozása az Európai Békekeretből történik:

i. az ukrán fegyveres erők kiképzésben részt vevő tagjai támogatásának működési költségei (az ukrán határtól a kiképzési létesítményekhez és onnan vissza történő szállítás, valamint közlekedés a kiképzési létesítményekben, azok környékén és a kiképzési létesítmények között; a mindennapi élethez szükséges feltételek biztosítása; egészségügyi támogatás és evakuálások);

ii. a kiképzési tevékenységekhez szükséges működési költségek (kőolaj, olaj és kenőanyagok, a kiképzés során használt járművek karbantartása; tolmácsok; és a kiképzéshez szükséges személyes felszerelések, amennyiben azokat nem Ukrajna szolgáltatja).

(3) A (2) bekezdésben említett, a kiképzéshez szükséges személyes felszerelések nem tekintendők többé közös költségnek, ha az Európai Békekeret valamely támogatási intézkedése keretében biztosították őket.

(4) A (2) bekezdésben felsorolt tételeket a tagállamok is szolgáltathatják, amely esetben az EUMAM Ukrajna az EUMAM Ukrajna szállítóinak történő kifizetésekre alkalmazandó szabályok alapján kifizeti ezen készleteket az említett tagállamnak. Alternatív megoldásként az ilyen tételeket az EUMAM Ukrajna is beszerezheti.

(5) Az EUMAM Ukrajna közös költségeire vonatkozó pénzügyi referenciaösszeg az EUMAM Ukrajna elindítását követő kétéves időszakra 106 700 000 EUR. A referenciaösszegre vonatkozó, a (KKBP) 2021/509 határozat 51. cikkének (2) bekezdésében említett százalékos arány 30% a kötelezettségvállalások és 30% a kifizetések tekintetében.

12. cikk

Projektegység

(1) Projektek meghatározása és végrehajtása céljából az EUMAM Ukrajna rendelkezhet egy projektegységgel. Az EUMAM Ukrajna keretében adott esetben koordinálni kell a tagállamok és harmadik államok által saját hatáskörükben, az EUMAM Ukrajna megbízatásához kapcsolódó területeken végrehajtott és az EUMAM Ukrajna célkitűzéseit támogató projektekkel kapcsolatban, elő kell segíteni ezeket a projekteket és tanácsadást kell biztosítani velük kapcsolatban.

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel az uniós misszióparancsnok számára felhatalmazást kell adni arra, hogy igénybe vegye a tagállamok vagy harmadik államok pénzügyi hozzájárulását az olyan projektek végrehajtása céljából, amelyekről megállapításra kerül, hogy az EUMAM Ukrajna egyéb tevékenységeit következetesen kiegészítik. Ilyen esetekben az uniós misszióparancsnoknak megállapodást kell kötnie az említett államokkal, amely különösen arra vonatkozik, hogy milyen konkrét eljárásokat kell alkalmazni a harmadik felek részéről felmerülő azon panaszok kezelésére, amelyek az említett államok által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök igénybevétele során az uniós misszióparancsnok által hozott intézkedésekkel vagy az általa elkövetett mulasztásokkal okozott károkkal kapcsolatban merülnek fel.

(3) A hozzájáruló államoktól származó pénzeszközök igénybevétele során az uniós misszióparancsnok által hozott intézkedésekkel vagy az általa elkövetett mulasztásokkal járó felelősséget az említett államok semmilyen esetben sem háríthatják az Unióra vagy a főképviselőre.

(4) A projektegység számára harmadik államok által biztosított pénzügyi hozzájárulások elfogadására a PBB jóváhagyása alapján kerülhet sor.

13. cikk

Információk átadása

(1) A főképviselőt fel kell hatalmazni arra, hogy - adott esetben és az EUMAM Ukrajna igényeinek megfelelően - a 2013/488/EU határozattal *  összhangban az EUMAM Ukrajna céljaira létrehozott EU-minősített adatokat adjon át az e határozathoz csatlakozó harmadik államok számára:

a) az Unió és az érintett harmadik állam között létrejött, alkalmazandó adatbiztonsági megállapodásokban megállapított szintig; vagy

b) egyéb esetekben a „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” szintig bezárólag.

(2) A főképviselőt fel kell hatalmazni továbbá arra, hogy - az EUMAM Ukrajna operatív igényeinek megfelelően - a 2013/488/EU határozattal összhangban, az EUMAM Ukrajna céljaira létrehozott, legfeljebb „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” minősítésű EU-minősített adatokat adjon át Ukrajna, az USA, az Egyesült Királyság, Kanada és az IDCC számára. E célból el kell készíteni a főképviselő, valamint az ukrán illetékes hatóságok, illetve az IDCC közötti szükséges megállapodásokat.

(3) A főképviselőt fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMAM Ukrajnát érintő tanácsi tanácskozásokkal kapcsolatos és a Tanács eljárási szabályzata *  6. cikkének (1) bekezdése értelmében szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó nem minősített uniós dokumentumokat adjon át az e határozathoz csatlakozó harmadik államok számára.

(4) A főképviselő az (1)-(3) bekezdésben említett hatásköröket, valamint a (2) bekezdésben említett megállapodások megkötésére vonatkozó jogosultságát átruházhatja az Európai Külügyi Szolgálat személyzetének tagjára vagy uniós parancsnokokra.

14. cikk

Hatálybalépés és megszűnés

(1) Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba. Ezt a határozatot az EUMAM Ukrajna elindításától számított két évig kell alkalmazni.

(2) A PBB hat hónappal az EUMAM Ukrajna elindítását követően stratégiai értékelést készít az EUMAM Ukrajnáról és annak megbízatásáról. E határozat lejárta előtt kellő időben el kell végezni az EUMAM Ukrajna stratégiai felülvizsgálatát.

(3) Ez a határozat - az EUMAM Ukrajna megszűnésére vonatkozóan jóváhagyott terveknek megfelelően, valamint az EUMAM Ukrajna elszámolásainak ellenőrzése és benyújtása tekintetében a (KKBP) 2021/509 határozatban megállapított eljárások sérelme nélkül - a 2. cikk (2) és (3) bekezdésében említett uniós vezetési és irányítási struktúra bezárásának időpontjával hatályát veszti.

Kelt Luxembourgban, 2022. október 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES