A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet

a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól

Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a szerinti építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listáját az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti szakvélemény (a továbbiakban: szakvélemény) kiadása során a (2)–(9) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(2) Az építésgazdaságért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a szakvélemény kiadása érdekében adatokat kérhet be az ajánlatkérőtől vagy más, a kérelem elbírálásához releváns információval rendelkező személytől, szervezettől, szükség esetén szakértő közreműködését veszi igénybe.

(3) A miniszter a (2) bekezdés szerinti szakértői feladatok ellátására a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki, azzal, hogy a szakvélemény kiadása során a miniszter a Központi Statisztikai Hivatal építőipari termelői árindex adatainak figyelembevételével jár el.

(4) A nyertes ajánlattevő által a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint benyújtott szerződésmódosítási kezdeményezés alapján az ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően összeállított szakvélemény kiadása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon és mellékletei csatolásával nyújtja be a miniszter felé.

(5) A (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérő által összeállított szakvélemény kiadása iránti kérelmet a miniszter a honlapján megjelölt elektronikus postafiókcímre küldött megkeresés útján fogadja.

(6) Ha a kérelemmel érintett építési beruházás nem felel meg a Korm. rendelet 2. § (1)–(3) bekezdésében foglalt feltételeknek, vagy a szakvélemény kiadása iránti kérelem nem a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által benyújtott szerződésmódosítási kezdeményezés alapján kerül benyújtásra, a szakvélemény kiadására nem kerül sor, amelyről a miniszter az ajánlatkérőt írásban tájékoztatja.

(7) Ha a benyújtott szakvélemény kiadása iránti kérelem hiányos, vagy a szakvélemény kiadhatóságához szükséges adatot nem tartalmaz, a miniszter az ajánlatkérőt írásban hiánypótlásra hívja fel 5 munkanapos határidő tűzésével, amely felhívás tartalmazza a hiánypótlási határidő elmulasztásának következményeit is. Hiánypótlási felhívás kibocsátására legfeljebb két alkalommal van lehetőség. Ha a második hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, akkor a szakvélemény kiadására nem kerül sor.

(8) A Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti esetben a szakvélemény kiadásához a miniszter az eljáró szakértő által meghatározott kiegészítő adatokat kérhet be az ajánlatkérő megkeresése útján.

(9) A miniszter a szakvéleményt a megkeresett szerv adatközlését – a szakértői vélemény beszerzése esetén a szakértői vélemény rendelkezésre állását – követő 30 napon belül adja ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelethez

A Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listája

I. Anyagok

1. acél

2. aknaelemek

3. alumíniumtermékek

4. aszfalt

5. betonacél

6. biogáz hasznosítás

7. bitumen és bitumen alapú termékek

8. bitumen tartalmú bitumenes keverékek

9. bitumenes lemezszigetelés

10. cement

11. elektromos energia

12. elektromos vezetékek

13. előregyártott beton- és vasbeton termékek

14. EPS, XPS homlokzatszigetelés

15. EPS, XPS szigetelés

16. faáru

17. földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén

18. földgáz, gáz, szénhidrogének

19. gázolaj

20. georács, geotextil

21. gömbgrafitos öntvény idomok

22. homok, kavics, homokos kavics

23. horganyzott lemez

24. horganyzott ereszcsatorna

25. kerámia termékek

26. kerámia tetőfedő termékek

27. kerámialap

28. KG és KPE cső és idom

29. kisméretű tégla

30. km nyomócsövek

31. mész

32. PVC és fa profilú nyílászárók

33. szálas szigetelőanyagok

34. szegélykövek

35. terméskő

36. transzportbeton

37. vázkerámia falazóblokk

38. vízépítési terméskő, kavics, sóder

39. zúzott kő

II. Termékek

1. Acéltermék, acélszerkezetek

2. Alapozás (cölöpalap, résfal, síkalap, egyéb alapozási módok)

3. Állandó tartózkodásra szolgáló nézőtér, lelátó (állandó, ideiglenes)

4. Asztalosszerkezet

5. Bádogozás

6. Beton- és vasbeton szerkezet, műtárgy (síkalapozással, zsaluzással, állványozással)

7. Burkolat (hideg és meleg, kiegészítő elemekkel, aljzatképzéssel)

8. Egyéb felületképzés (festések, tapéták, szerkezetek festése, bevonatolása)

9. Épületgépészet (víz, gáz, csatorna, elektromos, fűtés, szellőzés, hőtáv, épületvezérlés, lift)

10. Eszközök, gépek, berendezések (műszerezéssel és irányítástechnikával együtt, átrakóállomás eszközökkel, berendezésekkel együtt, válogatósor eszközökkel, berendezésekkel együtt)

11. Falazat (felületképzéssel, egyéb kőműves szerkezet)

12. Fedés és tetőfedés (komplett, teherhordó szerkezettel)

13. FET/HETA berendezés (szerkezeti anyagaival)

14. Forgalomtechnikai létesítmények (különösen, de nem kizárólagosan vízszintes forgalomtechnikai jelzés, függőleges forgalomtechnikai jelzés, közúti visszatartó rendszer, közúti vezetőkorlát, hídkorlát, úttartozék)

15. Földmű (előkészítéssel, töltésalapozással, talajkezeléssel, felület- és rézsűképzéssel)

16. Függönyfal (szerelve)

17. Hőtávvezeték (Fűtőművel, eszközökkel, berendezésekkel együtt)

18. Kerítés

19. Kiszolgáló épület, csarnok

20. Kőburkolat

21. KÖFI berendezés (tartozékaival)

22. Kőműves szerkezet (vakolat, rabicok, egyéb speciális vakolatok)

23. Környezetvédelmi létesítmények (különösen, de nem kizárólagosan zajvédelmi létesítmény, életvédelmi létesítmény, levegőszennyezés elleni védelem, növénytelepítési termék, kertépítészeti termék)

24. Közmű (víz, gáz, elektromos /erős és gyengeáram/, hőtáv) (külső és belső)

25. Közművezeték (különösen, de nem kizárólagosan hírközlő hálózat, villamosvezeték, víz- és csatornavezeték, termékvezeték, bányaüzemi hírközlő vezeték, távhővezeték, üzemi hírközlés al- és felépítménye)

26. Kút (vízkezeléssel, nyomásfokozással együtt)

27. Lakatosszerkezet

28. Mélyalapozási szerkezetek (cölöp, résfal, egyéb szerkezet)

29. Műtárgy tartozék (szigetelés, szigetelésvédelem, felületvédelmi rendszer, visszatartó rendszerek, saruk, dilatációs szerkezetek)

30. Műtárgyak (víz, csatorna, távhő)

31. Nyílászárók (külső és belső, beépítve, kiegészítő elemekkel, árnyékolás-technikával)

32. Nyílt csapadékcsatorna

33. Önhordó, fényvezetőszálas kábel (optika)

34. Pályaszerkezet (hidraulikus kötőanyagú rétegek, bitumenes kötőanyagú rétegek, kötőanyag nélküli rétegek)

35. Rézsű- és partvédelem

36. Száraz épületszerkezet

37. Szigetelés

38. Szivárgó

39. Tárolók, medencék

40. Tartószerkezet (acél-, faszerkezetek, speciális fa tartók, egyéb)

41. Technológiai berendezés (rendszer/ audiovizuális, biztonságtechnikai, tűzjelző, épület-információs, világítási, orvosi, speciális, uszodatechnika)

42. Transzformátor

43. Tűzgátló függöny, egyéb épületszerkezetek

44. Út- és térburkolat (alapozással, földmunkával, tartozékokkal)

45. Üvegszerkezet

46. Vasbeton műtárgy (alapozás, felmenő és vízszintes szerkezetek)

47. Vasút felsővezetéki rendszer (tartószerkezettel, szerelvényeivel)

48. Vasúti alépítmény (előkészítéssel, töltésépítéssel, alapozással, felület- és rézsűképzéssel)

49. Vasúti biztosítóberendezés (kültéri és beltéri szerelvényeivel)

50. Vasúti felépítmény (nagyvasúti sín, nagyvasúti kitérők, vasbeton alj és kapcsolószer, vágányzáró bak, előregyártott útátjáró gumielemek)

51. Vasúti térvilágítási rendszer (tartozékaival)

52. Vasúti tűzvédelmi rendszer (szerelvényeivel)

53. Vasúti utastájékoztató rendszer (szerelvényeivel)

54. Vasúti vagyonvédelmi rendszer (szerelvényeivel)

55. Víz- és szennyvízkezelő berendezések

56. Vízépítési termékek

57. Vízvezeték (hálózattisztítással, aknákkal és járulékos munkákkal együtt)

58. Zárt szennyvíz- és csapadékcsatorna (gravitációs, nyomott)

valamint

III. az I–II. pontban megjelölt anyagok és termékek felhasználásával létrejött építőipari termékek; egyéb termékek és igénybe vett szolgáltatások

2. melléklet a 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelethez

KÉRELEM AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 13/2023. (I. 24.) KORM. RENDELET 1. § (3) BEKEZDÉSE SZERINTI SZAKVÉLEMÉNY KIADÁSA IRÁNT

I. Alapadatok

Megrendelőként szerződő fél:
Szerződést megelőző közbeszerzési eljárás EKR azonosítója
(amennyiben van):
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél (konzorcium esetén a konzorciumvezető megjelölésével és a többi tag felsorolásával):
Szerződés tárgya:
Szerződéskötés időpontja:
Szerződés létrejöttétől eltérő hatálybalépés dátuma (akkor kell kitölteni, ha releváns):
Szerződés teljesítési véghatárideje:
Szerződés teljesítési véghatárideje a szerződés létrejöttekor (akkor kell kitölteni, ha eltér a hatályos szerződés teljesítési véghatáridejétől):
Szerződés összege (nettó):
Szerződés összege a szerződés létrejöttekor (nettó):
Szerződéses tartalékkeret összege (nettó) (amennyiben releváns):
A szakvélemény kiadása iránti kérelem benyújtásakor még felhasználható tartalékkeret nettó összege (amennyiben releváns):
Finanszírozási forrás:
A nyertes ajánlattevő által benyújtott szerződésmódosítási kezdeményezés benyújtásának dátuma:
A nyertes ajánlattevő által megjelölt, az orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek vonatkozásában
a) a szerződéses ár,
b) az árváltozásból következő, érvényesíteni kívánt vállalkozói többletigény.a) ...,
b) ...

II. Kiegészítő információk, adatok

1. Előzmények:
2. Az orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek miatti változtatás indokolása, bemutatása:
3. A változtatás következménye:

III. Csatolandó dokumentumok:

a) nyertes ajánlattevő szerződésmódosítási kezdeményezése és büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján csatolt dokumentumok és nyilatkozatok tartalma valóságnak való megfeleléséről,

b) a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő szerződésmódosítási kezdeményezéséhez csatolt dokumentumok és nyilatkozatok, egyéb alátámasztó dokumentumok,

c) a nyertes ajánlattevő szerződésmódosítási kezdeményezésével érintett alapanyagok és termékek beépítését és felhasználását alátámasztó teljesítésigazolások,

d) a szerződéses árat alátámasztó ajánlati ár költségvetési sorai és a Magyarország szomszédságában zajló orosz– ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet 1. melléklete szerinti terméklista megfeleltetése xls táblázatban,

e) egyéb releváns dokumentumok.

Dátum: ...................................................................................

...................................................................................
megrendelő aláírása

Kitöltési útmutató

1. Összegek megadása kerekítés nélkül szükséges.

2. Dátumok esetében az év, hónap, nap formátum a használatos (pl. 2021.12.19.).

3. A II. Kiegészítő információk, adatok megnevezésű táblázat 1. Előzmények pontjában rögzítendő, hogy mi volt a tenderben, mire adott ajánlatot az ajánlattevő. Ha korábban már volt szerződésmódosítás a projekten, akkor arra szükséges kitérni. Ha volt már tartalékkeret-felhasználás, akkor arra is ki kell térni. Az I. Alapadatok megnevezésű táblázatban szereplő információk megismétlése kerülendő.

4. A II. Kiegészítő információk, adatok megnevezésű táblázat 2. Az orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek miatti változtatás indokolása, bemutatása pontban az alábbiak ismertetése szükséges:

A háború következményei hogyan változtatták meg a szerződéskötéskori állapotot? Miért értékeli a nyertes ajánlattevő változtatásnak?

A megrendelő a nyertes ajánlattevő által benyújtott szerződésmódosítási kezdeményezés tárgya szerinti közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai vizsgálata alapján bemutatja a szakvélemény kiadása iránti kérelem tárgyát.

A Korm. rendelet szerint a nyertes ajánlattevő által az ajánlatkérőhöz benyújtott szerződésmódosítási kezdeményezés tartalmazza a felhasználásra kerülő, az érvényesíteni kívánt áremelkedéssel érintett építőanyagok és termékek megjelölését, azok mennyiségét, illetve azok vonatkozásában a szerződéses ár bemutatása az ajánlat részét képező árazott költségvetés figyelembevételével (amennyiben az a költségvetésből nem megállapítható, lehetőség szerint más, hitelt érdemlő igazolással), a nyertes ajánlattevő által kalkulált rendes üzleti kockázat mértékét és alátámasztását, továbbá a szerződésmódosítás keretében érvényesíteni kívánt többletdíjigényt. Ezen dokumentumok rendelkezésre állásáról a megrendelő nyilatkozzon.

Annak bemutatása, hogy a nyertes ajánlattevő által benyújtott szerződésmódosítási kezdeményezés a szerződéssel összhangban van, a szerződésmódosítási kezdeményezésben hivatkozott alapanyagok és termékek mennyisége tényszerű.

5. A II. Kiegészítő információk, adatok megnevezésű táblázat 3. pontjában az alábbiak rögzítése szükséges:

Új állapot részletes leírása: díjváltozás, tartalékkeret értékének változása, még felhasználható tartalékkeret rögzítése.