A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2023. (II. 21.) BM rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtási szabályok eltérő alkalmazásáról

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtást érintő rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 3/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a szabadságvesztés,

b) az elzárás,

c) a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés,

d) a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés,

e) a letartóztatás,

f) a rendbírság helyébe lépő elzárás és

g) a szabálysértési elzárás

végrehajtására terjed ki.

2. A reintegrációs őrizet és az otthonápolási őrizet

2. § A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 187/A. § (1a) bekezdés a) pontja alkalmazásában a reintegrációs őrizet időtartama legfeljebb a szabadságvesztés időtartamának fele, ha az elítéltet gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt ítélték két évet meghaladó tartamú szabadságvesztésre.

3. § (1) Az a krónikus betegségben szenvedő elítélt, akiről a büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. intézet) orvosa (a továbbiakban: bv. orvos) - szükség esetén szakorvos bevonásával - megállapította, hogy az alapvető szükségleteinek kielégítésére nagyobbrészt vagy teljes mértékben önállóan képtelen, mindennapi életvitelében folyamatos segítségre, ápolásra szorul, és egészségi állapotában meghatározható időn belül érdemi javulás nem várható, otthonápolási őrizetbe helyezhető, ha van olyan személy, aki írásban tett nyilatkozatban vállalja a gondozását.

(2) Az otthonápolási őrizet elrendelésére irányuló kérelmet az elítélt és a védője a végrehajtás során többször is benyújthat.

(3) Ha megállapítható, hogy az elítélt krónikus betegségben szenved, továbbá az elítélt vagy a védője kérelme esetén a bv. orvos az elítélt vizsgálata és a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján véleményt készít, és szakterületi javaslatával a bv. intézet parancsnokának küldi meg, aki intézkedik a Bv. tv. 187/B. § (1) bekezdésében foglaltak elvégzése iránt.

(4) A szakterületi javaslat arra is kiterjed, hogy az elítélt egészségi állapota

a) lehetővé teszi-e az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazását,

b) igényli-e az olyan rendszeres egészségügyi ellátását, amely az elektronikus távfelügyeleti eszköz levételét teszi szükségessé,

c) milyen jellegű vizsgálatokat, illetve gyógykezelést igényel, és milyen rendszerességgel kell ezeket elvégezni.

(5) Az otthonápolási őrizetre a Bv. tv. 187/A-187/F. §-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy

a) a Bv. tv. 187/A. § (1) bekezdése nem alkalmazható, de az otthonápolási őrizet elrendelése kizárt, ha az elítélt erőszakos többszörös visszaeső vagy életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték,

b) a Bv. tv. 187/A. § (1a) bekezdése nem alkalmazható, azzal, hogy az otthonápolási őrizet megszűnik

ba) az elítélt feltételes szabadságra bocsátásának vagy

bb) - ha az elítélt feltételes szabadságra nem bocsátható - a szabadságvesztés kitöltésének

napjával,

c) a Bv. tv. 187/C. § (1) bekezdés a) és d) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni,

d) a Bv. tv. 187/C. (1) bekezdés e) pontja és a Bv. tv. 187/E. § (1) bekezdés c) pontjának első fordulata nem alkalmazható, ha a bv. orvos a szakterületi javaslatban úgy nyilatkozik, hogy az elítélt egészségi állapota nem teszi lehetővé az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazását,

e) az otthonápolási őrizet elrendeléséről, megszűnéséről, illetve a feltételes szabadságra bocsátásról a büntetés-végrehajtási bíró a bv. intézet előterjesztésére a Bv. tv. 61/A-61/D. §-ának alkalmazásával iratok alapján is dönthet, azzal, hogy bírósági titkár nem járhat el, az egészségügyi feltételek fennállását vagy azok megszűnését a bv. orvos véleménye, illetve egyéb egészségügyi dokumentumok alapján állapítja meg,

f) a büntetés-végrehajtási bíró az otthonápolási őrizet elrendelésekor az elítélt egészségi állapotára figyelemmel az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának mellőzéséről rendelkezhet,

g) az otthonápolási őrizet végrehajtását az erre kijelölt lakás - ideértve a civil vagy egyházi fenntartású intézményt - elhelyezkedése szerint illetékes büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő ellenőrzi, aki jogosult bekérni a krónikus betegségben szenvedő elítélt vonatkozásában az otthonápolási őrizet ideje alatt keletkezett egészségügyi dokumentumokat, amelyeket az ellenőrzést követően haladéktalanul átad a bv. orvosnak,

h) az elítéltnek kellő időben jeleznie kell a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőnek, ha olyan vizsgálatot, gyógykezelést vagy műtétet fognak rajta elvégezni, amely az elektronikus távfelügyeleti eszköz eltávolítását teheti szükségessé,

i) a büntetés-végrehajtási szerv vezetője az otthonápolási őrizet megszüntetéséről haladéktalanul előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónál abban az esetben is, ha annak tartama alatt

ia) a beszerzett egészségügyi dokumentumok alapján a bv. orvos megállapítja, hogy az elítélt egészségi állapotában olyan mértékű javulás következett be, amely alapján a szabadságvesztés végrehajtása a bv. intézetben folytatható, vagy

ib) az elítélt gondozását vállaló személy a nyilatkozatát visszavonja, és nincs más olyan személy, aki a gondozást vállalja,

j) a Bv. tv. 187/E. § (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazható, kivéve, ha az újabb szabadságvesztés életfogytig tart, vagy az újabb szabadságvesztést kiszabó ügydöntő határozat megállapította, hogy az elítélt erőszakos többszörös visszaeső, amely esetben a büntetés-végrehajtási szerv vezetője az i) pont szerint jár el,

k) - ha az elítélttel szemben újabb szabadságvesztésről érkezik értesítőlap, és a Bv. tv. 14. §-a szerinti végrehajtási sorrend megtartása érdekében az újabb szabadságvesztést kell foganatba venni - a büntetés-végrehajtási szerv vezetője haladéktalanul előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónak az otthonápolási őrizetnek az újabb szabadságvesztés tekintetében történő elrendelésére és az e tárgyban korábban meghozott határozat hatályon kívül helyezésére,

l) - ha a büntetés-végrehajtási bíró az otthonápolási őrizetben lévő elítélt feltételes szabadságra bocsátását engedélyezte, és az elítélttel szemben újabb szabadságvesztés vár végrehajtásra - a feltételes szabadság mindaddig nem kezdhető meg, amíg az elítélt az újabb szabadságvesztést tölti.

3. Az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak birtokában tartható elektronikai eszközök tartásának korlátozása

4. § (1) A bv. intézet parancsnoka elrendelheti, hogy az általa meghatározott részlegen az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak az 1. mellékletben meghatározott fajtájú vagy teljesítményű elektronikai eszközt nem tarthatnak a birtokukban. Ez esetben az elektronikai eszközt letétbe kell helyezni.

(2) Az (1) bekezdés esetén, ha ennek következtében a zárkában vagy a lakóhelyiségben forró víz nem állítható elő, az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak részére napjában két alkalommal meleg ital készítéséhez forró vizet kell biztosítani.

(3) Az (1) bekezdés esetén az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak részére részlegenként biztosítani kell a hajszárítás lehetőségét.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (II. 21.) BM rendelethez

A 4. § (1) bekezdése szerinti, az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak birtokában nem tartható elektronikai eszközök

1. vízforraló 500 W teljesítmény felett

2. hajszárító 750 W teljesítmény felett

3. hajsütővas

4. 24" (61 cm) képátló méret feletti televíziókészülék