A jogszabály mai napon ( 2024.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2023. (VI. 2.) EM rendelet

a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 5. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) *  a 2023. évben forgalomba hozott, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti körforgásos termékekre vonatkozó, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 30/A. § (5) bekezdésében meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjra,

b) *  a 2023. évben átadott hulladékra vonatkozó, a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti díjra és

c) *  a 2023. évben átadott hulladékra vonatkozó, a települési önkormányzat által a koncessziós társaság részére az önkormányzat köztisztasági feladatainak ellátásával összefüggésben a koncessziós társaság által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekért fizetendő, a Ht. 33. § (6) bekezdésében meghatározott díjra

terjed ki.

2. § (1) *  A gyártó által kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság részére a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 80/2023. Korm. rendelet) meghatározottak szerint fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét – ide nem értve a (2) és (2a) bekezdés szerinti díjátalányt – a 80/2023. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti körforgásos termékek díjkódja szerinti bontásban az 1. mellékletben foglalt táblázat E oszlopa tartalmazza.

(2) *  A gépjármű gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét a 2. mellékletben foglalt táblázat E oszlopa tartalmazza.

(2a) *  A borászati termék üvegcsomagolásának gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét az 5. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa tartalmazza.

(3) *  A koncessziós társaság által a települési önkormányzat részére a Ht. 30/C. § (2) bekezdése szerint megtérítendő összeg egy egységre vetített mértékét az 1. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa, a 2. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa és az 5. mellékletben foglalt táblázat C oszlopa tartalmazza.

3. § (1) A gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint fizetendő díj egy egységre vetített mértékét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjra vonatkozó díjalkalmazási feltételeket, a számlázási és fizetési módot, az elszámolási és a számlázási időszakot a koncessziós társaság honlapján közzétett általános szerződési feltételek határozzák meg.

4. § A települési önkormányzat által a koncessziós társaság részére az önkormányzat köztisztasági feladatainak ellátásával összefüggésben a koncessziós társaság által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekért a Ht. 33. § (6) és (7) bekezdésének megfelelően fizetendő díj egy egységre vetített mértékét a 4. melléklet tartalmazza.

4/A. § *  Az 1–5. mellékletben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

5. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

6. § *  E rendeletnek a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló 8/2023. (VI. 2.) EM rendelet módosításáról szóló 21/2023. (X. 4.) EM rendelettel megállapított 2. § (1), (2), (2a) és (3) bekezdését, 4/A. §-át, 1., 2. és 5. mellékletét 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 8/2023. (VI. 2.) EM rendelethez

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke kollektív teljesítés esetén

A B C D E
1. Díjkategória megnevezése Díjkód Koncessziós társaságot megillető díjelem
(Ft/kg)
Önkormányzatot megillető díjelem
(Ft/kg)
A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj
(Ft/kg)
2. műanyag csomagolás M01 213 6 219
3. papír és karton csomagolás P01 171 2 173
4. fém csomagolás V01 178 8 186
5. egyéb csomagolás X01 125 4 129
6. fa csomagolás F01 19 19
7. textil csomagolás C01 67 67
8. üveg csomagolás U01 63 14 77
9. társított
(kompozit) csomagolás
K01 162 6 168
10. egyszer használatos és egyéb műanyagtermék SUP01 101 12 113
11. hőcserélő berendezések E01 115 1 116
12. képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak E02 361 1 362
13. lámpák E03 305 1 306
14. nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t) E04 123 1 124
15. fotovoltaikus panel (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t) E05 62 1 63
16. *  kisgépek, kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t) E06 260 1 261
17. hordozható elem, akkumulátor A01 160 160
18. ipari elem, akkumulátor A02 239 239
19. gépjármű elem, akkumulátor A03 238 238
20. gépjármű J01 21 21
21. gumiabroncs G01 134 3 137
22. irodai papír I01 127 1 128
23. reklámhordozó papír R01 91 3 94
24. sütőolaj és -zsír Z01 36 36
25. textiltermékek T01 131 14 145
26. bútorok fából B01 11 6 17

2. melléklet a 8/2023. (VI. 2.) EM rendelethez

A gépjármű gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke * 

A B C D E
1. Gépjármű-kategória Gépjármű fajtája Koncessziós társaságot megillető díjelem
(Ft/kg)
Önkormányzatot megillető díjelem
(Ft/kg)
A gyártók által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj
(Ft/kg)
2. M1 járműkategória belső égésű motorral hajtott jármű 28,99 0,08 29,07
3. *  M1 járműkategória részben elektromos motorral hajtott jármű, nem tölthető akkumulátorral 31,17 0,08 31,25
4. *  M1 járműkategória részben elektromos motorral hajtott jármű, tölthető akkumulátorral 37,71 0,08 37,79
5. M1 járműkategória tisztán elektromos motorral hajtott jármű 51,13 0,08 51,21
6. N1 járműkategória belső égésű motorral hajtott jármű 27,09 0,06 27,15
7. N1 járműkategória részben elektromos motorral hajtott jármű 30,8 0,06 30,86
8. *  N1 járműkategória tisztán elektromos motorral hajtott jármű 38,3 0,06 38,36
9. háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklit belső égésű motorral hajtott jármű 37,03 0,15 37,18
10. háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklit részben vagy teljesen elektromos motorral hajtott jármű 47,93 0,15 48,08

3. melléklet a 8/2023. (VI. 2.) EM rendelethez

A gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint fizetendő díj egy egységre vetített mértéke

A B C D E
1. Hulladéktípus Rendszeres szolgáltatás Eseti szolgáltatás
2. Ft/kg Ft/liter Ft/kg Ft/liter
3. Zöldhulladék 87,00 17,30 130,00 26,00
4. Lomhulladék 97,00 19,40 146,00 29,10
5. Biohulladék 174,00 69,60 261,00 104,40
6. Egyéb hulladék 241,00 72,40 362,00 108,50
7. Veszélyes hulladék 264,00 105,70 396,00 158,60

4. melléklet a 8/2023. (VI. 2.) EM rendelethez

A települési önkormányzat köztisztasági feladatainak ellátásával összefüggésben a koncessziós társaság által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekért fizetendő díj egy egységre vetített mértéke

A B C D
1. Rendszeres szolgáltatás Eseti szolgáltatás
2. Ft/kg Ft/liter Ft/kg Ft/liter
3. 29,00 5,80 44,00 8,70

5. melléklet a 8/2023. (VI. 2.) EM rendelethez * 

A borászati termék üvegcsomagolásának gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke

A B C D

1

Borászati termékkategória
Koncessziós társaságot megillető díjelem (Ft/db) Önkormányzatot megillető díjelem (Ft/db) A gyártók által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj (Ft/db)
2 Bor 9,63 2,34 11,97
3 Még erjedésben lévő bor 9,45 2,33 11,78
4 Likőrbor 9,66 2,33 11,99
5 Pezsgő 14,48 3,66 18,14
6 Minőségi pezsgő 14,48 3,66 18,14
7 Illatos minőségi pezsgő 14,53 3,66 18,19
8 Szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor 14,48 3,66 18,14
9 Gyöngyözőbor 9,56 2,34 11,90
10 Szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor 9,56 2,34 11,90
11 Szőlőmust 9,56 2,34 11,90
12 Részben erjedt szőlőmust 9,56 2,34 11,90
13 Szárított szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust 9,56 2,34 11,90
14 Sűrített szőlőmust 9,56 2,34 11,90
15 Finomított szőlőmust-sűrítmény 9,56 2,34 11,90
16 Szárított szőlőből készült bor 9,63 2,34 11,97
17 Túlérett szőlőből készült bor 9,63 2,34 11,97
18 Borecet 9,56 2,34 11,90