A jogszabály mai napon ( 2023.02.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 62. § (1) bekezdésétől eltérően az állomány tagjának szolgálati viszonya felmentéssel abban az esetben is megszüntethető, ha a 45. életévét betöltötte, és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik.

(2) Az állomány tagja szolgálati viszonyának (1) bekezdés szerinti megszüntetésére - a Hjt. felmentési védelemre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevétele mellett - a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jogosult.

(3) Az állomány tagja szolgálati viszonyának (1) bekezdés szerinti megszüntetése esetén a felmentési idő 2 hónap, amelytől eltérni nem lehet.

(4) Az (1) bekezdés szerinti felmentés alkalmazása esetén az állomány tagját a Hjt. szerinti végkielégítés illeti meg.

2. § (1) Az állomány azon tagja, akinek szolgálati viszonya az 1. § szerint szűnik meg, a szolgálati viszonyának megszűnése időpontjától honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult.

(2) A honvédelmi szolgálati juttatás összege megállapításának alapja az állomány tagja szolgálati viszonyának az 1. § szerinti megszűnése időpontját megelőző napon érvényes illetménye alapján a távolléti díjba tartozó illetményelemek figyelembevételével számított összeg 70 százaléka (a továbbiakban: vetítési alap). Az állomány tagjára irányadó öregségi nyugdíjkorhatár és az állomány tagja szolgálati viszonyának az 1. § szerinti megszűnése időpontjában betöltött életkora különbözetét figyelembe véve, évenként két százalékponttal csökken a rá irányadó vetítési alapból számítottan a részére honvédelmi szolgálati juttatásként megállapított összeg. A honvédelmi szolgálati juttatás megállapított összege nem lehet kevesebb, mint az állomány tagja szolgálati viszonyának az 1. § szerinti megszűnése időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 150 százaléka.

(3) A honvédelmi szolgálati juttatást - az 1. § szerinti felmentés tényéről a Magyar Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt honvédelmi szervezete (a továbbiakban: központi személyügyi szerv) által haladéktalanul megtett tájékoztatás alapján - a honvédelmi szervezetek központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete (a továbbiakban: központi pénzügyi szervezet) állapítja meg és folyósítja. A honvédelmi szolgálati juttatást legkésőbb az állomány tagja szolgálati viszonyának az 1. § szerinti megszűnése időpontját megelőző 30 nappal kell megállapítani.

(4) A honvédelmi szolgálati juttatást az öregségi nyugdíjakkal azonos mértékben kell emelni.

(5) A honvédelmi szolgálati juttatás megszűnik, ha

a) a jogosult meghal,

b) a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti,

c) a jogosult részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a)-(2d) bekezdése alapján öregségi nyugdíjat állapítanak meg,

d) a központi pénzügyi szervezet a jogosult kérelmére megszünteti, vagy

e) a központi pénzügyi szervezet a (6) bekezdésben foglaltak szerint hivatalból megszünteti.

(6) Meg kell szüntetni a honvédelmi szolgálati juttatást, ha a jogosultat

a) jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy

b) jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, és előzetesen nem mentesítették a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól.

(7) A honvédelmi szolgálati juttatás végrehajtás alá vonható juttatásnak minősül.

3. § A 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személlyel a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti, valamint a Hjt. szerinti szolgálati viszony - az önkéntes tartalékos szolgálati viszony kivételével - nem létesíthető.

4. § (1) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi szolgálati juttatással kapcsolatos jogosultság elbírálása, valamint a honvédelmi szolgálati juttatással kapcsolatos feladatok ellátása céljából kezeli a honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy 1. melléklet szerinti adatait. Ezeket az adatokat fellebbezés esetén az annak elbírálására jogosult honvédelmi szervezet is kezeli a fellebbezés elbírálása céljából.

(2) A honvédelmi szolgálati juttatással kapcsolatos nyilvántartás adatait megismerheti, illetve abból adatot igényelhet a honvédelmi szolgálati juttatással kapcsolatos döntés előkészítése, meghozatala, végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából:

a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke,

b) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző honvédelmi szervezet,

c) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó honvédelmi szervezet.

(3) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi szolgálati juttatás megállapítása és adategyeztetés céljából adatot igényelhet a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Haktv.) szerinti személyügyi és pénzügyi nyilvántartásból.

(4) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi szolgálati juttatás megállapítását és megszűnését követően a számfejtés és a folyósítás céljából az általa kezelt adatokat biztosítja a Haktv. szerinti pénzügyi nyilvántartás részére.

(5) Az adatkezelés

a) honvédelmi szolgálati juttatás megállapítása esetén a honvédelmi szolgálati juttatásra való jogosultság megszűnését követő harmadik év december 31-ig,

b) fellebbezés esetén a keresetindításra nyitva álló határidőig

tart.

5. § (1) A honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a központi pénzügyi szervezetnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a honvédelmi szolgálati juttatásra való jogosultságát vagy annak folyósítását érinti. A honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy közeli hozzátartozója a jogosult halálának tényét és annak időpontját tizenöt napon belül köteles bejelenteni a központi pénzügyi szervezetnek.

(2) A központi pénzügyi szervezet a jogalap nélkül felvett honvédelmi szolgálati juttatás visszafizettetéséről hivatalból dönt.

(3) A jogalap nélkül kifizetett honvédelmi szolgálati juttatás hatvan napon belül, az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint visszakövetelhető a jogalap nélküli kifizetésben részesülőtől. Az általános elévülési időn belül visszakövetelhető a jogalap nélkül felvett honvédelmi szolgálati juttatás, ha annak alaptalanságáról a jogalap nélküli kifizetésben részesülő tudott vagy tudnia kellett volna.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az általános elévülési időn belül a közeli hozzátartozótól visszakövetelhető a jogalap nélkül felvett honvédelmi szolgálati juttatás.

6. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 46. § (1) bekezdésétől eltérően két hónap időtartamra rendelkezési állományba helyezhető az állomány azon tagja, aki a betöltött beosztásától eltérő más beosztás betöltésére nem tervezett.

(2) Az állomány tagjának a más beosztás betöltésére történő tervezhetőségéről az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti rendelkezési állományba helyezésre irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg nyilatkozik.

(3) Az állomány (1) bekezdés hatálya alá tartozó tagjának szolgálati viszonyát felmentéssel - a Hjt. felmentési védelemre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevétele mellett - meg kell szüntetni az (1) bekezdés szerinti határidő elteltét követő nappal.

(4) A szolgálati viszony (3) bekezdés szerinti megszüntetése esetén az állomány tagját felmentési idő nem illeti meg.

(5) Az állomány (3) bekezdés hatálya alá tartozó tagját az (1) bekezdés szerinti felmentés alkalmazása esetén a Hjt. szerinti végkielégítés illeti meg.

7. § A Hjt. 63. § (1) bekezdésétől eltérően a felmentés indokaként

a) az 1. § szerinti felmentés esetén az 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte,

b) a 6. § szerinti felmentés esetén az állományilletékes parancsnok által az állomány tagjának a más beosztás betöltésére történő tervezhetőségéről tett nyilatkozata

szolgálhat.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza a honvédelmi szolgálati juttatásra vonatkozó részletes eljárási szabályokat, így különösen annak megállapításának, folyósításának és megszüntetésének részletes szabályait.

10. § A honvédelmi szolgálati juttatás fedezeteként szolgáló költségvetési forrást a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére a központi költségvetés terhére - a 2024. évtől beépülő jelleggel - kell biztosítani.

1. melléklet a 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelethez

A honvédelmi szolgálati juttatással összefüggésben kezelt személyes adatok

1. személyi adatok:

1.1. születési családi név és utónév, családi név és utónév,

1.2. születési idő, hely,

1.3. anyja születési családi és utóneve, utónevei,

1.4. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség,

1.5. adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel,

1.6. a személyazonosító okmány száma, érvényességi ideje,

1.7. bankszámlaszám, számlavezető pénzintézet neve,

2. szolgálati viszony alatti beosztásokkal, a szolgálati idővel, a távolléti díjjal kapcsolatos adatok,

3. a honvédelmi szolgálati juttatás megállapításával összefüggő adatok,

4. a honvédelmi szolgálati juttatás folyósítási adatai,

5. a honvédelmi szolgálati juttatásra való jogosultság megszűnésére vonatkozó adatok


  Vissza az oldal tetejére
//