A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 62. § (1) bekezdésétől eltérően az állomány tagjának szolgálati viszonya felmentéssel abban az esetben is megszüntethető, ha a 45. életévét betöltötte, és legalább 25 év - a Hjt. 92. § (1) és (2) bekezdése figyelembevételével számított - tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik.

(2) *  Az állomány tagja szolgálati viszonyának (1) bekezdés szerinti megszüntetésére - a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel a Hjt. felmentési védelemre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevétele mellett - a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jogosult.

(2a) *  A Hjt. 67. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően megszüntethető a szolgálati viszony az (1) bekezdés szerinti felmentéssel a betegség és az egészségügyi szabadság, valamint az egészségi okból megkezdett orvosbizottsági alkalmassági felülvizsgálat (a továbbiakban együtt: egészségügyi szabadság) idejét követő 30 nap alatt.

(2b) *  A Hjt. 67. § (1) bekezdés a) pontjától és (2) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti felmentés az egészségügyi szabadság ideje alatt is közölhető az állomány tagjával, a felmentési idő ebben az esetben az egészségügyi szabadság utolsó napját követő nappal kezdődik. A miniszter szolgálati viszony (1) bekezdés szerinti megszüntetéséről szóló határozatában a hivatásos vagy a szerződéses szolgálati viszonyban eltöltött időtartamának, a felmentési idő kezdő napjának, a szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesítés időtartamának, valamint a szolgálati viszony megszüntetése időpontjának feltüntetése mellőzhető, és csak az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést kell igazolni. A hivatásos vagy a szerződéses szolgálati viszonyban eltöltött időtartamot, a felmentési idő kezdő napját, a szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesítés időtartamát, valamint a szolgálati viszony megszüntetése időpontját az állományilletékes parancsnok az egészségügyi szabadság utolsó napját követő 3 munkanapon belül parancsban közli az állomány érintett tagjával.

(3) Az állomány tagja szolgálati viszonyának (1) bekezdés szerinti megszüntetése esetén a felmentési idő 2 hónap, amelytől eltérni nem lehet.

(4) Az (1) bekezdés szerinti felmentés alkalmazása esetén az állomány tagját a Hjt. szerinti végkielégítés illeti meg.

(5) *  A Hjt. 74. § (1) bekezdésétől eltérően a legénységi állomány azon tagja is visszailleszkedési támogatásra jogosult, akinek szolgálati viszonyát az (1) bekezdés szerinti felmentés alkalmazásával szüntették meg.

2. § (1) Az állomány azon tagja, akinek szolgálati viszonya az 1. § szerint szűnik meg, a szolgálati viszonyának megszűnése időpontjától honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult.

(2) A honvédelmi szolgálati juttatás összege megállapításának alapja az állomány tagja szolgálati viszonyának az 1. § szerinti megszűnése időpontját megelőző napon érvényes illetménye alapján a távolléti díjba tartozó illetményelemek figyelembevételével számított összeg 70 százaléka (a továbbiakban: vetítési alap). Az állomány tagjára irányadó öregségi nyugdíjkorhatár és az állomány tagja szolgálati viszonyának az 1. § szerinti megszűnése időpontjában betöltött életkora különbözetét figyelembe véve, évenként két százalékponttal csökken a rá irányadó vetítési alapból számítottan a részére honvédelmi szolgálati juttatásként megállapított összeg. A honvédelmi szolgálati juttatás megállapított összege nem lehet kevesebb, mint az állomány tagja szolgálati viszonyának az 1. § szerinti megszűnése időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 150 százaléka.

(3) A honvédelmi szolgálati juttatást - az 1. § szerinti felmentés tényéről a Magyar Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt honvédelmi szervezete (a továbbiakban: központi személyügyi szerv) által haladéktalanul megtett tájékoztatás alapján - a honvédelmi szervezetek központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete (a továbbiakban: központi pénzügyi szervezet) állapítja meg és folyósítja. A honvédelmi szolgálati juttatást legkésőbb az állomány tagja szolgálati viszonyának az 1. § szerinti megszűnése időpontját megelőző 30 nappal kell megállapítani.

(4) A honvédelmi szolgálati juttatást az öregségi nyugdíjakkal azonos mértékben kell emelni.

(5) A honvédelmi szolgálati juttatás megszűnik, ha

a) a jogosult meghal,

b) a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti,

c) a jogosult részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a)-(2d) bekezdése alapján öregségi nyugdíjat állapítanak meg,

d) *  a központi pénzügyi szervezet a jogosult kérelmére megszünteti,

e) *  a központi pénzügyi szervezet a (6) bekezdésben foglaltak szerint hivatalból megszünteti, vagy

f) *  a jogosult a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény szerinti korhatár előtti ellátást vagy szolgálati járandóságot veszi igénybe.

(6) Meg kell szüntetni a honvédelmi szolgálati juttatást, ha a jogosultat

a) jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy

b) jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, és előzetesen nem mentesítették a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól.

(7) A honvédelmi szolgálati juttatás végrehajtás alá vonható juttatásnak minősül.

(8) *  Ha

a) a 2. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult vagy

b) a 2. § (5) bekezdés c) vagy f) pontja szerinti személy

betölti a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, annak betöltése napjától a Hjt. 2. § 30. pontjától eltérően nyugállományú katonának minősül.

3. § A 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személlyel a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti, valamint a Hjt. szerinti szolgálati viszony - az önkéntes tartalékos szolgálati viszony kivételével - nem létesíthető.

4. § (1) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi szolgálati juttatással kapcsolatos jogosultság elbírálása, valamint a honvédelmi szolgálati juttatással kapcsolatos feladatok ellátása céljából kezeli a honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy 1. melléklet szerinti adatait. Ezeket az adatokat fellebbezés esetén az annak elbírálására jogosult honvédelmi szervezet is kezeli a fellebbezés elbírálása céljából.

(2) A honvédelmi szolgálati juttatással kapcsolatos nyilvántartás adatait megismerheti, illetve abból adatot igényelhet a honvédelmi szolgálati juttatással kapcsolatos döntés előkészítése, meghozatala, végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából:

a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke,

b) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző honvédelmi szervezet,

c) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó honvédelmi szervezet.

(3) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi szolgálati juttatás megállapítása és adategyeztetés céljából adatot igényelhet a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Haktv.) szerinti személyügyi és pénzügyi nyilvántartásból.

(4) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi szolgálati juttatás megállapítását és megszűnését követően a számfejtés és a folyósítás céljából az általa kezelt adatokat biztosítja a Haktv. szerinti pénzügyi nyilvántartás részére.

(5) Az adatkezelés

a) honvédelmi szolgálati juttatás megállapítása esetén a honvédelmi szolgálati juttatásra való jogosultság megszűnését követő harmadik év december 31-ig,

b) fellebbezés esetén a keresetindításra nyitva álló határidőig

tart.

5. § (1) A honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a központi pénzügyi szervezetnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a honvédelmi szolgálati juttatásra való jogosultságát vagy annak folyósítását érinti. A honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy közeli hozzátartozója a jogosult halálának tényét és annak időpontját tizenöt napon belül köteles bejelenteni a központi pénzügyi szervezetnek.

(2) A központi pénzügyi szervezet a jogalap nélkül felvett honvédelmi szolgálati juttatás visszafizettetéséről hivatalból dönt.

(3) A jogalap nélkül kifizetett honvédelmi szolgálati juttatás hatvan napon belül, az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint visszakövetelhető a jogalap nélküli kifizetésben részesülőtől. Az általános elévülési időn belül visszakövetelhető a jogalap nélkül felvett honvédelmi szolgálati juttatás, ha annak alaptalanságáról a jogalap nélküli kifizetésben részesülő tudott vagy tudnia kellett volna.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az általános elévülési időn belül a közeli hozzátartozótól visszakövetelhető a jogalap nélkül felvett honvédelmi szolgálati juttatás.

5/A. § *  (1) A 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy és családtagja a Hjt. 140. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően

a) a regenerálódást segítő, rekreációs és üdültetési szolgáltatások,

b) a kegyeleti minősítés, a kegyeleti gondoskodás és a katonai temetés,

c) az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatások

közül a nyugállományú katonát és családtagját megillető juttatásra jogosult.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti juttatás megállapítására a nyugállományú katonát és családtagját megillető, (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti juttatás megállapítására irányadó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

(2) A 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény, valamint a Hjt. rendelkezéseitől eltérően a nyugállományú katonával megegyező módon jogosult az egyenruha viselésére, azzal, hogy a 2. § (1) bekezdése szerinti időpontot megelőző napon viselt rendfokozatát a szolgálati juttatásban részesülésre utalással „hszj.” megjelöléssel viselheti.

(3) A 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy a (4)-(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel a nyugállományú katonát megillető lakhatási támogatásra jogosult.

(4) A 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy a Honvédelmi Minisztérium rendelkezésében álló lakás juttatása iránti igénylést nem nyújthat be.

(5) A 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult személy lakáscélú munkáltatói kölcsön iránti igénylést a felmentési idő alatt benyújthat, azzal, hogy az igénylés a szolgálati hely szerinti vonzáskörzetre, illetve életkori korlátokra vonatkozó jogszabályi feltételek hiányában is teljesíthető, ha a jogosult a felmentési idő alatt vagy a felmentési idő lejártát követő 30 napon belül legalább 5 éves önkéntes műveleti vagy önkéntes területvédelmi tartalékosi szolgálati viszony létesítését vállalja. Ez esetben a lakáscélú munkáltatói kölcsön a Hjt. felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben foglalt feltételek szerint nyújtható, azzal, hogy a munkáltatóikölcsön- szerződést - egyösszegű, azonnali visszafizetési kötelezettség mellett - fel kell mondani akkor is, ha a szolgálati juttatásra való jogosultság a 2. § (6) bekezdése alapján kerül megszüntetésre, vagy önkéntes tartalékosi szolgálati kötelezettségét az érintett nem teljesítette.

(6) Ha a 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult személy a szolgálati viszonya utolsó napján lízingelt lakóingatlanhoz kapcsolódó lízingdíj megfizetése céljából folyósított lakáspénzben részesült, kizárólag e lakóingatlan vonatkozásában a szolgálati viszonyának utolsó napján irányadó és megállapított lakáspénz számára, a szolgálati vonzáskörzetre vonatkozó jogszabályi feltételek hiányában továbbfolyósítható önkéntes műveleti vagy önkéntes területvédelmi tartalékosi szolgálat vállalása esetén, e szolgálat teljesítésének utolsó napjáig, de legfeljebb az érintett szolgálati viszonyának 1. § szerinti megszűnésétől számított két évig. Ez esetben a lakáspénz folyósítását meg kell szüntetni akkor is, ha a szolgálati juttatásra való jogosultság a 2. § (6) bekezdése alapján kerül megszüntetésre.

5/B. § *  A Hjt. 179-188. §-át a 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személyre is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezések alkalmazása során az állomány tagja alatt a honvédelemi szolgálati juttatásban részesülőt is érteni kell.

6. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 46. § (1) bekezdésétől eltérően két hónap időtartamra rendelkezési állományba helyezhető az állomány azon tagja, aki a betöltött beosztásától eltérő más beosztás betöltésére nem tervezett.

(2) Az állomány tagjának a más beosztás betöltésére történő tervezhetőségéről az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti rendelkezési állományba helyezésre irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg nyilatkozik.

(2a) *  Az állomány tagját a rendelkezési állomány (1) bekezdés szerinti időtartama alatt illetményként a rendelkezési állományba helyezést megelőző napon érvényes illetményéből számított távolléti díj illeti meg.

(2b) *  Az állomány (1) bekezdés szerinti rendelkezési állományba helyezett tagjára vonatkozó állományilletékes parancsnoki jogköröket a központi személyügyi szerv vezetője gyakorolja, személyügyi és pénzügyi ügyeinek intézését az a honvédelmi szervezet végzi, ahol az érintett a rendelkezési állományba helyezését megelőző utolsó szolgálati beosztását betöltötte.

(3) *  Az állomány (1) bekezdés hatálya alá tartozó tagjának szolgálati viszonyát felmentéssel - a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel a Hjt. felmentési védelemre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevétele mellett - meg kell szüntetni az (1) bekezdés szerinti határidő elteltét követő nappal.

(3a) *  A Hjt. 67. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően az egészségügyi szabadság idejét követő 30 nap alatt a felmentési védelem az állomány érintett tagját nem illeti meg. Az állomány érintett tagjával az egészségügyi szabadság ideje alatt is közölhető az (1) bekezdés szerinti rendelkezési állományba helyezés. Amennyiben az egészségügyi szabadság időtartama a rendelkezési állomány (1) bekezdés szerinti időtartamát meghaladja, a rendelkezési állomány az egészségügyi szabadság utolsó napjáig meghosszabbodik. Ebben az esetben az állomány érintett tagjának szolgálati viszonyát a rendelkezési állomány utolsó napját követő nappal kell felmentéssel megszüntetni úgy, hogy ezt az egészségügyi szabadság utolsó napját követő 3 munkanapon belül kell az érintettel közölni. Az erről szóló jognyilatkozatot az állományilletékes parancsnok állítja ki, és közli az állomány érintett tagjával.

(4) *  A szolgálati viszony (3) és a (3a) bekezdés szerinti megszüntetése esetén az állomány tagját felmentési idő nem illeti meg.

(5) *  Az állomány (1) bekezdés hatálya alá tartozó tagját a (3) és a (3a) bekezdés szerinti felmentés alkalmazása esetén a Hjt. szerinti végkielégítés illeti meg.

(6) *  A Hjt. 74. § (1) bekezdésétől eltérően a legénységi állomány azon tagja is visszailleszkedési támogatásra jogosult, akinek szolgálati viszonyát a (3) és a (3a) bekezdés szerinti felmentés alkalmazásával szüntették meg.

(7) *  Az (1) bekezdés szerinti rendelkezési állományba tartozás idejére az állományilletékes parancsnoki jogköröket a központi személyügyi szerv vezetője gyakorolja.

7. § A Hjt. 63. § (1) bekezdésétől eltérően a felmentés indokaként

a) az 1. § szerinti felmentés esetén az 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte,

b) a 6. § szerinti felmentés esetén az állományilletékes parancsnok által az állomány tagjának a más beosztás betöltésére történő tervezhetőségéről tett nyilatkozata

szolgálhat.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza a honvédelmi szolgálati juttatásra vonatkozó részletes eljárási szabályokat, így különösen annak megállapításának, folyósításának és megszüntetésének részletes szabályait. * 

10. § A honvédelmi szolgálati juttatás fedezeteként szolgáló költségvetési forrást a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére a központi költségvetés terhére - a 2024. évtől beépülő jelleggel - kell biztosítani.

1. melléklet a 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelethez

A honvédelmi szolgálati juttatással összefüggésben kezelt személyes adatok

1. személyi adatok:

1.1. születési családi név és utónév, családi név és utónév,

1.2. születési idő, hely,

1.3. anyja születési családi és utóneve, utónevei,

1.4. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség,

1.5. adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel,

1.6. a személyazonosító okmány száma, érvényességi ideje,

1.7. bankszámlaszám, számlavezető pénzintézet neve,

2. szolgálati viszony alatti beosztásokkal, a szolgálati idővel, a távolléti díjjal kapcsolatos adatok,

3. a honvédelmi szolgálati juttatás megállapításával összefüggő adatok,

4. a honvédelmi szolgálati juttatás folyósítási adatai,

5. a honvédelmi szolgálati juttatásra való jogosultság megszűnésére vonatkozó adatok